Uitgaven

1,62%
€ 5.195
x €1.000
1,62% Complete

Inkomsten

0,78%
€ 2.503
x €1.000
0,78% Complete

Saldo

0%
€ -2.692
x €1.000

8 Programma Energie op klimaat!

Uitgaven

1,62%
€ 5.195
x €1.000
1,62% Complete

Inkomsten

0,78%
€ 2.503
x €1.000
0,78% Complete

Saldo

0%
€ -2.692
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Het klimaat verandert. Dit wordt jaarlijks bevestigd door het klimaatpanel van de VN (IPPC) en de klimaatscenario’s van het KNMI. De temperatuur op aarde stijgt en het klimaat verandert. Dit komt door de toename van broeikasgassen in de lucht. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Daarom nemen we maatregelen. Maatregelen om klimaatverandering te beperken door over te gaan op schone energie (energietransitie). En maatregelen om ons aan te passen aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). 

De provincie Zeeland voert haar klimaatbeleid uit via de uitvoeringsprogramma “Energie op Klimaat!”. In het uitvoeringsprogramma “Woonplaats Zeeland” staan de doelen voor de Zuidwestelijke Delta beschreven.

Op Europees én nationaal verband is afgesproken om de CO2-uitstoot te beperken. De Provincie wil hier haar verantwoordelijkheid in nemen en het Zeeuwse deel van deze wereldwijde opgave behalen. Zo dragen we bij aan de wereldwijde en landelijke klimaatdoelen én om een aantrekkelijke vestigingslocatie te zijn en blijven. De uitdaging is om slimmer gebruik te maken van eindige - en deels schaarse – grondstoffen. En steeds meer gebruik te maken van biobased grondstoffen en materialen. Daarnaast moeten we fors meer energie duurzaam opwekken, energie besparen en willen we de ontwikkeling naar een kringloopeconomie aansporen. De weg naar een groene economie biedt veel kansen voor Zeeland, maar vraagt ook een grote inzet. Zowel van ons als van de Zeeuwse partners.

Ondanks het terugdringing van de CO2-uitstoot en het beperken van klimaatverandering, is klimaatverandering al gestart en meer terug te draaien. De klimaatveranderingen zijn ondertussen steeds merkbaarder. De verwachting is dat we vaker te maken krijgen met extremere vormen van droogte, hitte en wateroverlast. En daarnaast te maken hebben met de stijgende zeespiegel met een grotere kans op overstromingen. Om een goede leefomgeving te behouden moeten we ons daaraan aanpassen.

In de periode 2019-2021 zijn de opgaven energietransitie en klimaatadaptatie uitgewerkt in de regionale energiestrategie (RES) en de klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ). Het Zeeuws deltaplan zoet water is in 2021 vastgesteld. De uitvoering hebben we vormgegeven in programma’s in het Programma Energie & Klimaat. In 2021 hebben we projecten uitgevoerd gericht op verduurzaming van vervoer, de gebouwde omgeving en het duurzaam opwekken van elektriciteit. We hebben verschillende pilotprojecten gestart voor de overgang op duurzame energie uit wind, water en zon (energietransitie). We steunen initiatieven uit de markt die de CO2-uitstoot helpen verlagen. Dit doen we onder andere door deel te nemen aan het fonds voor energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Ook geven we zelf het goede voorbeeld: we kopen zoveel mogelijk duurzaam in zetten duurzame grond- weg- en waterbouw in voor onze infraprojecten. Dit breiden we waar mogelijk uit met andere Zeeuwse overheden. De afgelopen jaren zijn er ook klimaat adaptieve maatregelen genomen, zoals bijdragen aan groene daken en groene schoolpleinen. De lopende proeftuin projecten zoet water bieden veel kennis en nieuwe projecten worden gestart. 

Bij het inspelen op klimaatverandering en het uitvoeren van het Deltaprogramma zijn veel partijen betrokken. We werken samen met hen aan het uitvoeren van de acties. 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
  • Opbrengst windenergie (op land): 700 MW in 2030 en zonne-energie: 1.000 MW in 2030.
  • Helpen met uitvoering SDR-regioplan 2030-2050 ten behoeve van een klimaatneutrale industrie.
  • Maatschappelijk verantwoord inkopen en duurzame aanbestedingen in de grond- weg- en waterbouw.
  • We voeren de regionale energiestrategie (RES) uit om de Zeeuwse CO2-doelen te behalen.
  • Uitvoeren acties Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ).
  • Uitvoeren uitvoeringsprogramma Deltaplan Zoet Water

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

De uitstoot van CO2 (en andere gassen die eenzelfde werking hebben) worden verminderd en het gebruik van anders schaarse grondstoffen neemt af. De leefomgeving wordt aangepast aan veranderende (klimaat)omstandigheden waardoor inwoners en bezoekers van Zeeland kunnen leven in een veilige, aangename en klimaatbestendige leefomgeving.

Energietransitie en Klimaatadaptatie

Terug naar navigatie - Energietransitie en Klimaatadaptatie

In Zeeland werken we aan het voorkomen van klimaatverandering én omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. We sluiten aan bij de doelstellingen van het Rijk om het Klimaatakkoord van Parijs uit te voeren. Dit betekent een CO2-afname van 60% in 2030 en 95% afname in 2050, ten opzichte van 1990.

Voor de energietransitie werken met de Zeeuwse overheden en belangenorganisaties samen met onze partners in de Regionale Energiestrategie (RES). In de RES werken we aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de opwek van duurzame energie (zon en wind). Voor de verduurzaming van de industrie werken we samen met Smart Delta Resources (SDR). 

Het doel van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) is een klimaatbestendig en waterrobuust Zeeland in 2050. De strategie richt zich op doelen op de lange termijn, maar om die te bereiken zijn nu al maatregelen en moeten keuzes gemaakt worden. De strategie is ook nodig om de lange en korte termijn met elkaar te verbinden. De KasZ is een samenwerkingsverband van alle Zeeuwse overheden, inclusief belangenorganisaties in Zeeland. Aanvullend is in het Zeeuws Deltaplan Zoetwater een strategie opgesteld om Zeeland weerbaar te maken tegen zoetwatertekorten.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Klimaatadaptatie en voldoende zoet water

Terug naar navigatie - Klimaatadaptatie en voldoende zoet water

Zeeland beheerst in 2050 de effecten van klimaatverandering (van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen). Ook is Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten en gaan we zuinig om met zoetwater. Om dit te bereiken zijn in 2021 een Klimaatadaptatie Strategie Zeeland en het Deltaplan Zoet Water op en vastgesteld. De acties uit deze strategieën voeren we in 2024 uit.

Acties

Energietransitie

Terug naar navigatie - Energietransitie

Provincie Zeeland is mede ondertekenaar van het Zeeuws Energie Akkoord. Dit akkoord is een Zeeuwse vertaling van het Nationale Klimaatakkoord en dat van Parijs. Aan de hand van de Regionale Energiestrategie (RES) en de Cluster Energiestrategie (CES) wordt gewerkt aan het bereiken van de doelstelling: In 2030 stoot de Zeeuwse samenleving 55% minder CO2 uit. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Emissie van broeikasgassen volgens bronbenadering (kton CO-eq.)

*

*

13.462

12.942

12.620

**

Energieverbruik gebouwde omgeving (TJ)

15.170

15.252

15.109

14.447

15.387

**

Energieverbruik mobiliteit (TJ)

13.517

13.666

13.396

12.404

12.268

**

Energieverbruik industrie (TJ)

94.691

91.828

57.878

*

84.923

**

Energieverbruik landbouw (TJ)

*

*

*

4.319

*

**

Totaal energieverbruik (TJ)

*

126.926

92.393

*

118.724

**

Klimaatstresstesten

 

 

13

13

13

13

Normering regionale keringen

 

 

Fase 1afgerond

de normering is afgerond, maar gaat pas in werking bij de Omgevingswet

de normering is afgerond, maar gaat pas in werking bij de Omgevingswet

de normering is afgerond, maar gaat pas in werking bij de Omgevingswet

Projecten proeftuin zoet water

1

3

4

4

4

5

* Gegevens op basis van de kerndataset regionale klimaatmonitor ontbreken enkele gegevens waardoor geen eenduidig beeld kan worden verstrekt.

** De gegevens 2022 van kerndataset regionale klimaatmonitor zijn nog niet beschikbaar.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

 

Doel

Indicator

Stand 2019

Stand 2020

Stand 2021

Stand 2022

Streefwaarde 2023

Streefwaarde 2024

Einddoel 2030

Aantal (semi)publieke laadpunten EV

Aantal laadpalen

822

1.257

1.953 

2.899

* *

10.000

Hernieuwbare energie door wind op land 

Totale productie van hernieuwbare energie in MW

515,5

520,6

562,8

573,4

* *

700

Hernieuwbare energie zon wind op land (> 15 kW)

Totale productie van hernieuwbare energie in MW

205

300

387

485

*

*

1.000

Hernieuwbare energie zon en wind (> 15 kW)

Totale productie van hernieuwbare energie in TJ

4.903

5.821

5.566

6.135

*

*

10.800

Reductie emissie broeikasgassen volgens bronbenadering (berekening): 1990 = 16,6 Mton CO2-eq.

%

18,9

22,0

24,0

n.n.b.

*

*

55

Uitvoeren klimaatstresstesten

Aantal

13

 

n.v.t.

13

14

14

14

Uitvoeren projecten zoet water

Aantal

1

 

5

5

5

5

5

Uitvoeren projecten regionaal waterbeheer

Aantal

 

 

33

3

3

3

3

Opstellen klimaatadaptatie strategie

Aantal

0

 

1

 

 

 

1

*In het klimaatakkoord en Zeeuwse uitwerking daarvan zijn doelenstellingen afgesproken voor 2030.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2024
Lasten
080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water 3.108
080103 Energietransitie 2.076
089999 Ambtelijke inzet 0
Totaal Lasten 5.184
Baten
080101 Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water 190
080103 Energietransitie 637
Totaal Baten 827
Totaal begrote baten en lasten -4.357
Onttrekkingen
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 -1.676
Toevoegingen
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 11
Totaal begrote reserves 1.665