Uiteenzetting van de financiële positie

Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming

Terug naar navigatie - Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming

De ramingen van de posten uit zowel de begroting als uit het meerjarenperspectief zijn gebaseerd op:

  • Ervaringscijfers uit eerdere begrotingen en jaarrekeningen, tot en met 9e wijziging 2023.
  • Lopende beleidsnota’s.
  • Separate statenvoorstellen inclusief de bijlagen.
  • Laatst vastgestelde grondexploitatie (GREX).
  • Circulaires provinciefonds van de rijksoverheid, tot en met de meicirculaire 2023.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Met de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) in 2015 is deze jaarlijks terugkerende verplichting (onder andere vakantiegeld) niet meer aan de orde. De kosten en de uitgaven vallen in het betreffende begrotingsjaar. Hieronder vallen ook de werkelijke kosten die samenhangen met het persoonlijk opleidingsbudget (POB) van de medewerkers. Er is geen voorziening getroffen voor eventueel opgebouwde opleidingsrechten.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Bij de investeringen is onderscheid gemaakt tussen:

  • Investeringen met een economisch nut.
  • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

Tot 2022 was sprake van een leensituatie waarvoor een renteswap werd aangehouden. Deze swap is eind 2022 afgewikkeld. Sinds 2022 beschikt de Provincie over beperkte overtollige middelen. Deze liquide middelen moeten verplicht worden aangehouden in de schatkist. De rentevergoeding op de aangehouden middelen in de schatkist stijgt sinds halverwege 2022 vanwege doorgevoerde renteverhogingen door de ECB.