Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2024 t/m 2027 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.

(bedragen x € 1.000)
Programma/ Doelstelling Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven
010101-Waterdunen 472 - -472 - - - - - - - - -
010102-Natuurpakket Westerschelde 11.156 11.156 - 11.586 11.586 - 8.775 8.775 - - - -
010206-Stikstof 2.498 - -2.498 644 - -644 644 - -644 644 - -644
019999-Ambtelijke inzet 293 - -293 288 - -288 289 - -289 293 - -293
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven 14.419 11.156 -3.263 12.518 11.586 -932 9.708 8.775 -933 937 - -937
02-Woonplaats Zeeland
020101-Voorbereiding omgevingswet 182 24 -158 182 24 -158 182 24 -158 182 24 -158
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd 931 - -931 931 - -931 1.018 - -1.018 971 - -971
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat 11.090 902 -10.188 10.884 743 -10.141 10.960 643 -10.317 10.960 643 -10.317
020104 Law Delta 8 - -8 1.667 - -1.667 - - - - - -
020201-Water en bodem met kwaliteit 590 238 -352 616 238 -378 616 238 -378 616 238 -378
020202-Deltawateren 140 - -140 4.980 - -4.980 140 - -140 140 - -140
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen 4.031 - -4.031 1.110 - -1.110 1.110 - -1.110 1.110 - -1.110
020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen 1.124 - -1.124 - - - - - - - - -
029999-Ambtelijke inzet 2.078 - -2.078 2.042 - -2.042 2.051 - -2.051 2.079 - -2.079
Totaal 02-Woonplaats Zeeland 20.174 1.163 -19.011 22.411 1.004 -21.407 16.076 904 -15.172 16.058 904 -15.153
03-Balans in landelijk gebied
030101-Realisatie natuurnetwerk 3.419 1.026 -2.393 3.373 1.026 -2.347 3.368 1.026 -2.343 3.369 1.026 -2.343
030102-Natuurbeheer en natuurbescherming 17.064 228 -16.836 17.028 228 -16.800 17.098 228 -16.870 17.169 228 -16.941
030103-Natuurherstel 7.202 3.233 -3.969 7.169 3.200 -3.969 3.969 - -3.969 3.968 - -3.968
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding 3.649 - -3.649 3.751 - -3.751 3.752 - -3.752 3.753 - -3.753
030106-Een volhoudbare landbouw 3.979 - -3.979 1.691 - -1.691 1.691 - -1.691 1.691 - -1.691
039999-Ambtelijke inzet 11.782 - -11.782 11.579 - -11.579 11.629 - -11.629 11.790 - -11.790
Totaal 03-Balans in landelijk gebied 47.095 4.487 -42.608 44.592 4.454 -40.138 41.508 1.254 -40.254 41.741 1.254 -40.487
04-Ondernemend Zeeland
040101-Arbeidsmarkt 362 - -362 362 - -362 362 - -362 362 - -362
040102-Concurrentiepositie food 322 - -322 322 - -322 322 - -322 322 - -322
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 2.693 - -2.693 2.395 - -2.395 2.316 - -2.316 2.316 - -2.316
040104-Campus Zeeland 816 - -816 - - - - - - - - -
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 4.402 571 -3.831 4.601 405 -4.196 3.254 97 -3.157 3.253 99 -3.154
040106-Marketing en Imago 1.175 - -1.175 1.175 - -1.175 1.175 - -1.175 1.175 - -1.175
040107- Circulaire economie 916 - -916 916 - -916 916 - -916 916 - -916
040108-Concurrentiepositie logistiek 4.221 - -4.221 181 - -181 181 - -181 181 - -181
049999-Ambtelijke inzet 3.178 - -3.178 3.124 - -3.124 3.137 - -3.137 3.181 - -3.181
Totaal 04-Ondernemend Zeeland 18.084 571 -17.513 13.075 405 -12.670 11.663 97 -11.566 11.705 99 -11.606
05-Mobiliteit op maat
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 31.197 411 -30.786 21.521 344 -21.178 24.871 344 -24.527 17.364 369 -16.995
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 28.776 2.288 -26.488 27.102 2.260 -24.842 27.390 2.260 -25.130 27.315 2.260 -25.055
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 887 - -887 887 - -887 887 - -887 887 - -887
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 322 - -322 322 - -322 322 - -322 322 - -322
050105-Wegeninvesteringen 1.925 - -1.925 1.991 - -1.991 1.991 - -1.991 1.991 - -1.991
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 2.962 1.388 -1.574 1.489 508 -981 481 - -481 481 - -481
059999-Ambtelijke inzet 10.882 - -10.882 10.695 - -10.695 10.741 - -10.741 10.890 - -10.890
Totaal 05-Mobiliteit op maat 76.951 4.086 -72.864 64.007 3.111 -60.895 66.683 2.604 -64.079 59.250 2.629 -56.621
06-Iedereen telt!
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 17.321 721 -16.599 15.703 721 -14.982 15.675 721 -14.953 15.645 721 -14.924
060102-Cultureel erfgoed 2.938 - -2.938 2.514 - -2.514 2.483 - -2.483 2.412 - -2.412
060103-Kunsten 456 - -456 456 - -456 456 - -456 456 - -456
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 607 - -607 504 - -504 504 - -504 504 - -504
060201- Evenementen 1.221 - -1.221 892 - -892 1.221 - -1.221 892 - -892
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 619 - -619 629 - -629 629 - -629 629 - -629
060402-Gezond leven 853 - -853 598 - -598 598 - -598 598 - -598
069999-Ambtelijke inzet 1.215 - -1.215 1.194 - -1.194 1.199 - -1.199 1.216 - -1.216
Totaal 06-Iedereen telt! 25.229 721 -24.507 22.490 721 -21.768 22.764 721 -22.043 22.351 721 -21.630
07-Bestuur
070101-Interbestuurlijk toezicht 1.643 51 -1.592 1.665 51 -1.614 1.665 51 -1.614 1.827 51 -1.776
070102-Samenwerkend bestuur 75 - -75 75 - -75 75 - -75 75 - -75
070104-Signalerend bestuur 839 78 -760 878 78 -800 922 78 -843 922 78 -843
070105- Weerbaar bestuur 561 - -561 360 - -360 360 - -360 360 - -360
079999-Ambtelijke inzet 6.254 - -6.254 6.196 - -6.196 6.211 - -6.211 6.257 - -6.257
Totaal 07-Bestuur 9.372 130 -9.243 9.175 130 -9.046 9.233 130 -9.103 9.441 130 -9.311
08-Energie op klimaat!
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water 3.108 190 -2.918 4.189 190 -3.999 495 190 -305 306 - -306
080103-Energietransitie 2.076 637 -1.439 2.051 637 -1.414 1.480 507 -973 1.237 265 -973
089999-Ambtelijke inzet - - - - - - - - - - - -
Totaal 08-Energie op klimaat! 5.184 827 -4.357 6.239 827 -5.412 1.975 697 -1.278 1.543 265 -1.279
Totaal programma's 216.508 23.142 -193.366 194.507 22.239 -172.268 179.610 15.182 -164.428 163.027 6.002 -157.025
90 Algemene dekkingsmiddelen
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting - 43.840 43.840 - 43.840 43.840 - 43.840 43.840 - 43.840 43.840
900102 Provinciefonds 3.111 160.069 156.958 3.281 163.611 160.330 3.281 159.408 156.128 3.355 163.958 160.603
900103 Dividend - 17.031 17.031 - 18.505 18.505 - 19.325 19.325 - 19.517 19.517
900104 Saldo van de financieringsfunctie 646 81 -566 731 42 -689 1.390 18 -1.372 1.905 2 -1.903
900105 Budgettaire ruimte 7.049 - -7.049 7.158 - -7.158 7.737 - -7.737 37.493 - -37.493
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -500 - 500 -492 - 492 -500 - 500 -500 - 500
900107 Overige inkomsten - 6.700 6.700 - 6.700 6.700 - 6.700 6.700 - 6.700 6.700
909999 Ambtelijke inzet 301 - -301 296 - -296 297 - -297 302 - -302
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen 10.607 227.720 217.113 10.974 232.698 221.724 12.205 229.291 217.087 42.555 234.017 191.462
96 Overhead
960101 Personeel 21.734 12 -21.722 21.179 12 -21.167 21.146 - -21.146 21.248 - -21.248
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 2.340 48 -2.292 2.611 48 -2.563 2.336 48 -2.288 2.492 48 -2.443
960103 ICT 4.084 4 -4.080 3.843 4 -3.839 4.019 - -4.019 4.057 - -4.057
960104 Overige overhead 1.082 - -1.082 1.056 - -1.056 1.147 - -1.147 1.162 - -1.162
Totaal 96 Overhead 29.241 64 -29.177 28.689 64 -28.625 28.648 48 -28.600 28.959 48 -28.911
Saldo lasten en baten 256.356 250.927 -5.430 234.171 255.001 20.831 220.463 244.522 24.059 234.541 240.067 5.526
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 1.180 5.307 4.127 222 5.439 5.217 - 111 111 - 111 111
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 2.500 3.929 1.429 - 4.938 4.938 - 98 98 - 52 52
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 141 3.726 3.585 - 1.357 1.357 - 1.345 1.345 - 1.084 1.084
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 565 5.756 5.192 - 1.164 1.164 - - - - - -
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 11.512 25.945 14.433 10.335 13.739 3.404 15.617 16.219 602 7.766 9.022 1.256
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 778 1.593 815 - 200 200 - 270 270 - 200 200
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 - 279 279 - - - - - - - - -
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 11 1.676 1.665 11 530 519 11 - -11 11 - -11
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 1.332 10.849 9.517 1.293 741 -552 - - - - - -
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 45.464 9.624 -35.841 41.631 4.164 -37.467 30.971 4.164 -26.807 12.425 3.787 -8.638
989499 Bestemmingsreserve salarissen - - - - - - - - - - - -
989699 Bestemmingsreserves overhead 575 805 230 495 885 390 438 771 333 360 779 420
Totaal 98-Reserves 64.059 69.489 5.430 53.987 33.157 -20.831 47.037 22.978 -24.059 20.562 15.035 -5.526
Resultaat 320.416 320.416 - 288.158 288.158 - 267.500 267.500 - 255.102 255.102 -0