Toelichting:
Om de doelstellingen te bereiken zijn in het Waterschapsbeheerprogramma diverse acties opgenomen, zoals vermindering van emissies van een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties, aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. In het kader van onze toezichthoudende rol spreken we het waterschap aan op de benodigde voortgang en de te leveren inzet.