Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2023
  1. Blz. 2 Begroting 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding begroting
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 Begroting 2023 in één oogopslag
    1. Blz. 7 Begroting 2022 in één oogopslag
   3. Blz. 8 1-1 Grote projecten
    1. Blz. 9 Inleiding Grote Projecten
    2. Blz. 10 Grote projecten
    3. Blz. 11 Mijlpalen 2023
    4. Blz. 12 Uitgangspunten grote projecten
    5. Blz. 13 Kader grote projecten
    6. Blz. 14 Waterdunen
     1. Blz. 15 Omschrijving
     2. Blz. 16 Risico's
     3. Blz. 17 Genomen besluiten
     4. Blz. 18 Doelstelling
      1. Blz. 19 Een oplossing voor kustveiligheid
      2. Blz. 20 Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied
       1. Blz. 21 Afronding en nazorg van het project
      3. Blz. 22 Natuurherstel van de Westerschelde
       1. Blz. 23 Getijdenduiker volledig operationeel
    7. Blz. 24 Natuurpakket Westerschelde
     1. Blz. 25 Omschrijving
     2. Blz. 26 Risico's
     3. Blz. 27 Genomen besluiten
     4. Blz. 28 Doelstelling
      1. Blz. 29 Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde
       1. Blz. 30 Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, opstarten van grensoverschrijdende samenwerking Zwinstreek, Grenspark, regionale impuls Hulst)
       2. Blz. 31 Mogelijk maken van recreatief medegebruik in de Hedwigepolder (panoramaheuvel en bijbehorende infrastructuur)
       3. Blz. 32 Na afronding van de projecten inregelen van het beheer en het opvolgen van projecten middels monitoring.
       4. Blz. 33 Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder en Zimmerman conform planning bij gunning.
       5. Blz. 34 Overdracht van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project)
    8. Blz. 35 Zanddijk
     1. Blz. 36 Omschrijving
     2. Blz. 37 Voortgang algemeen
     3. Blz. 38 Risico's
     4. Blz. 39 Genomen besluiten
     5. Blz. 40 Doelstelling
      1. Blz. 41 De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673.
      2. Blz. 42 Samenwerkingsmogelijkheden zijn benut, de zogenaamde meekoppelkansen, ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belagen van de omgeving.
    9. Blz. 43 Traverse Kapellebrug
     1. Blz. 44 Omschrijving
     2. Blz. 45 Voortgang algemeen
     3. Blz. 46 Risico's
     4. Blz. 47 Genomen besluiten
     5. Blz. 48 Doelstelling
      1. Blz. 49 Herinrichting van de Traverse Kapellebrug en daarbij zorgen voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast het verkeer aanmoedigen om zich aan de maximumsnelheid te houden waardoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid groter wordt.
    10. Blz. 50 Wat mag het kosten ?
   4. Blz. 51 1-2 Strategische opgave
    1. Blz. 52 Stikstof
     1. Blz. 53 Omschrijving
     2. Blz. 54 Ambitie
     3. Blz. 55 Inzet
     4. Blz. 56 Proces
     5. Blz. 57 Te behalen resultaten 2023
    2. Blz. 58 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 59 2 Programma Woonplaats Zeeland
    1. Blz. 60 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 61 Speerpunten
    3. Blz. 62 Beleidskader
    4. Blz. 63 Reguliere taken
    5. Blz. 64 Deltawateren
    6. Blz. 65 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
    7. Blz. 66 Omgevingswet en Ruimtelijke Ordening
    8. Blz. 67 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen
    9. Blz. 68 Beter benutten van regionale bedrijventerreinen
    10. Blz. 69 Doelstelling
     1. Blz. 70 Law Delta
      1. Blz. 71 Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk.
      2. Blz. 72 Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht.
     2. Blz. 73 Voorbereiding omgevingswet
      1. Blz. 74 Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken.
      2. Blz. 75 Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen.
      3. Blz. 76 Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet
     3. Blz. 77 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
      1. Blz. 78 Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren.
      2. Blz. 79 Kwaliteitsontwikkeling en toekomstbestendigheid
      3. Blz. 80 Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties), gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit en aan de regionale energiestrategie
      4. Blz. 81 Stimulering Zeeland als jaarrond bestemming door het beter zichtbaar en vindbaar maken van toeristische informatie voor gasten en inwoners, gedurende het gehele jaar en van alle regio’s
     4. Blz. 82 Milieu: woon- en werkklimaat zijn versterkt
      1. Blz. 83 Uitvoeren Milieuprogramma 2023-2027
      2. Blz. 84 Uitvoeren van het VTH-programma 2023-2027
     5. Blz. 85 Water en Bodem met kwaliteit
      1. Blz. 86 Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen
      2. Blz. 87 Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD
      3. Blz. 88 Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden
      4. Blz. 89 Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen
      5. Blz. 90 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in het provinciaal waterprogramma.
      6. Blz. 91 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
      7. Blz. 92 Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven.
     6. Blz. 93 Deltawateren
      1. Blz. 94 Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
      2. Blz. 95 Herbezinning op inzet gebiedspartijen voor Volkerak-Zoommeer naar aanleiding van gewijzigde rijksinzet
      3. Blz. 96 Leveren actieve bijdrage aan de verdere planvorming voor het Grevelingenmeer
      4. Blz. 97 Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen
      5. Blz. 98 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
      6. Blz. 99 Voorbereiden suppletie Galgenplaat door inzet op verwerven van een EU-cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering
     7. Blz. 100 Ruimtelijke kwaliteit: wonen
      1. Blz. 101 Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers
      2. Blz. 102 Aanpak verduurzaming woningvoorraad onder andere uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen
      3. Blz. 103 Zorgdragen voor de actualisatie van de regionale woningmarktafspraken
      4. Blz. 104 De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden
      5. Blz. 105 Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen
      6. Blz. 106 Uitvoering van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen
      7. Blz. 107 Uitvoering van de subsidieregeling hergebruik leegstaande panden (HELP)
      8. Blz. 108 Uitvoeren van de regeling gebiedsgerichte projecten
      9. Blz. 109 Samen met gemeenten uitvoeren actielijnen van de Zeeuwse woonagenda
      10. Blz. 110 Actualisatie van de kwalitatieve woningvraag op basis van de demografische prognose 2022
      11. Blz. 111 Samen met Rijk en gemeenten uitvoering geven aan de Zeeuwse Woondeal
     8. Blz. 112 Ruimtelijke kwaliteit versterken: impuls bedrijventerreinen
      1. Blz. 113 Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses
      2. Blz. 114 Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019
      3. Blz. 115 Uitvoering van de subsidieregeling Planvorming en Procesondersteuning
      4. Blz. 116 Uitvoering van de subsidieregeling Fysieke maatregelen
    11. Blz. 117 Trendindicatoren
    12. Blz. 118 Doelindicatoren
    13. Blz. 119 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 120 3 Programma Balans in landelijk gebied
    1. Blz. 121 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 122 Speerpunten
    3. Blz. 123 Beleidskader
    4. Blz. 124 Reguliere taken
    5. Blz. 125 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 126 Doelstelling
     1. Blz. 127 Realisatie Natuurnetwerk
      1. Blz. 128 Blijven toepassen algemene uitgangspunten onder andere verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw.
      2. Blz. 129 Continuering inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland
      3. Blz. 130 Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave door middel van aanbod en kansen die zich voordoen
     2. Blz. 131 Natuurbeheer en natuurbescherming
      1. Blz. 132 Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving
      2. Blz. 133 Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen voor fauna
      3. Blz. 134 Evalueren onderzoek RUD Zeeland naar een adequaat uitvoeringsniveau van het natuurtoezicht in Zeeland, na evaluatie vervolgacties bepalen.
      4. Blz. 135 Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap met SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium.
      5. Blz. 136 Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan
      6. Blz. 137 Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties.
      7. Blz. 138 Uitvoeren van minimaal drie projecten op het gebied van actief soortenbeleid.
      8. Blz. 139 Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden en rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving.
      9. Blz. 140 Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden.
      10. Blz. 141 Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan
      11. Blz. 142 Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen in relatie tot de stikstofproblematiek
      12. Blz. 143 De mogelijkheid onderzoeken voor het instellen van een subsidieregeling voor wolf-werende maatregelen.
     3. Blz. 144 Natuurherstel
      1. Blz. 145 Uitvoeren van tenminste vijf projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te behouden en te versterken
      2. Blz. 146 Uitvoeren van drie of meer nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden
     4. Blz. 147 Natuurbeleving, -verbreding en -verbinding
      1. Blz. 148 Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden
      2. Blz. 149 Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur
      3. Blz. 150 Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten
      4. Blz. 151 In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie
      5. Blz. 152 In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten
      6. Blz. 153 Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park
      7. Blz. 154 Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken
      8. Blz. 155 Een Zeeuwse uitwerking geven aan de agenda "Natuurinclusief".
      9. Blz. 156 Het integreren van en meer natuur-inclusief maken van minimaal 3 bestaande subsidieregelingen die de Provincie Zeeland nu heeft.
      10. Blz. 157 De bestaande 2700 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd
     5. Blz. 158 Een volhoudbare landbouw
      1. Blz. 159 In 2022 zullen we tenminste twee KPI's in gebruik nemen die het mogelijk maken het landbouwbeleid te monitoren op basis van objectieve gegevens.
      2. Blz. 160 Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector
      3. Blz. 161 Ondersteunen van tenminste drie programma’s ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector
      4. Blz. 162 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten
      5. Blz. 163 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid
      6. Blz. 164 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit
      7. Blz. 165 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie
      8. Blz. 166 Het optimaliseren van het zoetwatersysteem voor de Zeeuwse landbouwbouwsector
      9. Blz. 167 Verbeteren agrarische structuur, tenminste 300 ha kavelruilen
    7. Blz. 168 Trendindicatoren
    8. Blz. 169 Doelindicatoren
    9. Blz. 170 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 171 4 Programma Ondernemend Zeeland
    1. Blz. 172 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 173 Speerpunten
    3. Blz. 174 Reguliere taken
    4. Blz. 175 Beleidskader
    5. Blz. 176 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 177 Doelstelling
     1. Blz. 178 Concurrentiepositie logistiek
      1. Blz. 179 De energietransitie is een ingrijpend proces. Integrale samenwerking tussen beleidsvelden biedt voordelen.
      2. Blz. 180 Inspelen op technologische & maatschappelijke veranderingen door het stimuleren van samenwerking tussen sectoren, regio’s en overheden. Met als doel de innovatie te stimuleren en “grote” projecten door de Zeeuwse regio te ontwikkelen & uit te voeren
      3. Blz. 181 Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland
      4. Blz. 182 Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect
      5. Blz. 183 Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra)
      6. Blz. 184 Vertalen actieprogramma 2020 -2023 van de Topsector logistiek naar regionaal actieprogramma en uitvoering van de goederen vervoeragenda van het Ministerie van I&W, benutten “Haagse en Europese” Middelen.
     2. Blz. 185 Arbeidsmarkt
      1. Blz. 186 Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact)
      2. Blz. 187 Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen
      3. Blz. 188 Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties
      4. Blz. 189 Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt
      5. Blz. 190 Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair)
      6. Blz. 191 Opzetten van toolbox voor werkgevers
     3. Blz. 192 Concurrentiepositie Food
      1. Blz. 193 Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijgemeenschappen.
      2. Blz. 194 Ondersteunen van kansrijke innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de visserij- en aquacultuursector die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde in de keten. Hiertoe ondersteunen we ten minste 4 initiatieven.
      3. Blz. 195 Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur.
      4. Blz. 196 Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling;
      5. Blz. 197 We nemen actief deel in projecten om te komen tot nieuwe vormen van schelpdierkweek.
      6. Blz. 198 Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken;
     4. Blz. 199 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers
      1. Blz. 200 Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland)
      2. Blz. 201 Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken
      3. Blz. 202 Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten
      4. Blz. 203 Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB)
      5. Blz. 204 Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland
      6. Blz. 205 Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies
      7. Blz. 206 Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
     5. Blz. 207 Campus Zeeland
      1. Blz. 208 Onderbrengen onderzoeksprogramma Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken bij Delta Kenniscentrum
      2. Blz. 209 Opening en start opleidingen aan het Joint Research Center
      3. Blz. 210 Start Delta Kenniscentrum
      4. Blz. 211 Verbinden tracks Engeneering en Innovation aan (Zeeuwse) onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur en bedrijfsleven/opgaven
      5. Blz. 212 Versterken businessmodel, organiserend vermogen in intersectorale samenwerking tussen de al bestaande netwerken (professionaliseren en verbinden met eco-systeem)
      6. Blz. 213 Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO
     6. Blz. 214 Innovatie infrastructuur en - fondsen
      1. Blz. 215 Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking
      2. Blz. 216 Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is
      3. Blz. 217 Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
      4. Blz. 218 Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0
      5. Blz. 219 Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen
      6. Blz. 220 Uitvoering geven aan de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.
     7. Blz. 221 Marketing en Imago
      1. Blz. 222 Continueren van de digitale marktbewerking dmv het platform www.zeeland.com en daaraan verbonden social media kanalen. Belangrijk hierbij is in contact te blijven met geïnteresseerde doelgroepen en het aantal fans van Zeeland verder uit te breiden.
      2. Blz. 223 De bestaande positionering ‘Zeeland Land in Zee’ evalueren en waar nodig verder door ontwikkelen in producten en campagnes.
      3. Blz. 224 Het uitvoeren van een nulmeting naar het Zeeuwse imago en de resultaten hiervan verwerken in een vernieuwde merkstrategie (positionering) en meenemen in de uitvoering.
      4. Blz. 225 Het voeren van campagnes voor specifieke doelgroepen samen met regionale partners (product-markt combinaties) en meewerken aan campagnes van partners.
     8. Blz. 226 Circulaire economie
      1. Blz. 227 We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden. Medio 2021 heeft het project een driejarige provinciale subsidie gekregen. De voortgang in 2022 verloopt conform planning.
      2. Blz. 228 We nemen deel aan het ‘transitiepad Circular Delta’ als onderdeel van Smart Delta Rescources. Eerdere activiteiten van stichting Circular Biobased Delta zijn hierin ondergebracht (waaronder het ontwikkelen van grootschalige businesscases).
      3. Blz. 229 We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn hierin leidend.
      4. Blz. 230 We stimuleren circulair bouwen via het ‘K&I netwerk circulair bouwen’ dat we begeleiden naar zelfstandigheid.
      5. Blz. 231 We stimuleren circulaire innovaties bij MKB’ers door o.a. circulair/biobased innovatievouchers, het CIRCO project en het Symbioses 4 Growth (S4G) project.
      6. Blz. 232 We werken aan de ‘duurzame havens’ samen met Portiz, NSP en Zeeuwse Milieufederatie waarbij we acties van de werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone integreren.
      7. Blz. 233 Samenwerking Zeeuwse Overheden
      8. Blz. 234 IPO provinciale krachtenkaart en kansenkaart circulair
    7. Blz. 235 Trendindicatoren
    8. Blz. 236 Doelindicatoren
    9. Blz. 237 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 238 5 Programma Mobiliteit op maat
    1. Blz. 239 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 240 Speerpunten
    3. Blz. 241 Beleidskader
    4. Blz. 242 Reguliere taken
    5. Blz. 243 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 244 Doelstelling
     1. Blz. 245 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen
      1. Blz. 246 De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers.
      2. Blz. 247 Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden.
      3. Blz. 248 nadere uitwerking assetmanagement door actualisatie en implementatie uitvoeringsstrategieën
     2. Blz. 249 Verbetering verkeersveiligheid
      1. Blz. 250 Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies)
      2. Blz. 251 We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen
      3. Blz. 252 We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers
      4. Blz. 253 We verminderen de risico’s van afleiding in het verkeer
      5. Blz. 254 We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer
      6. Blz. 255 We verminderen het aantal verkeersovertredingen.
     3. Blz. 256 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners
      1. Blz. 257 De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren
      2. Blz. 258 Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement
      3. Blz. 259 Start planuitwerking Rail Gent Terneuzen en het inrichten van de organisatie daarvoor na afronding van de Europese CEF-studie 2020.
      4. Blz. 260 Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners
     4. Blz. 261 Wegeninvesteringen
      1. Blz. 262 Wegeninvesteringen op gestructureerde wijze programmeren, rekening houdend met de relevante ontwikkelingen (inhoudelijk, financieel, bestuurlijk)
     5. Blz. 263 Bereikbaarheid voor de mensen
      1. Blz. 264 Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde
      2. Blz. 265 Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer
     6. Blz. 266 Uitvoering slimme mobiliteit
      1. Blz. 267 Aanbesteding busconcessie.
      2. Blz. 268 Data op orde.
      3. Blz. 269 Living Lab Smart Mobility.
      4. Blz. 270 Onderzoek deeltaxi.
      5. Blz. 271 Ontwikkeling knooppunten.
      6. Blz. 272 Stimuleren fietsgebruik.
      7. Blz. 273 Uitwerking fijnmazige mobiliteit.
      8. Blz. 274 Uitwerking mobiliteitscentrale.
    7. Blz. 275 Trendindicatoren
    8. Blz. 276 Doelindicatoren
    9. Blz. 277 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 278 6 Programma Iedereen telt!
    1. Blz. 279 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 280 Cultuur
    3. Blz. 281 Speerpunten Cultuur
    4. Blz. 282 Beleidskader
    5. Blz. 283 Reguliere taken
    6. Blz. 284 Maatschappelijk effect
    7. Blz. 285 Leefbaarheid - Brede Welvaart
    8. Blz. 286 Cultuurbegroting; vijf doelstellingen
    9. Blz. 287 Doelstelling
     1. Blz. 288 Toekomstbestendige culturele infrastructuur
      1. Blz. 289 De Zeeuwse overheden en culturele instellingen intensiveren de afstemming en samenwerking op het gebied van cultuur.
      2. Blz. 290 Het cultuurveld is vanuit de intrinsieke waarde verbonden met andere domeinen.
      3. Blz. 291 Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken.
      4. Blz. 292 Verbeteren samenwerking en verbinding met culturele organisaties buiten Zeeland
      5. Blz. 293 Voortzetten van de Cultural Board Zeeland
      6. Blz. 294 Zeeland heeft een dekkende museale infrastructuur waarbij de themamusea de regionale musea ondersteunen.
      7. Blz. 295 Er is een Zeeuwse basisvoorziening gerealiseerd ter ondersteuning van de culturele infrastructuur
      8. Blz. 296 Er is een vervolg gegeven aan de nulmeting door het ontwikkelen van een monitor van de Zeeuwse culturele infrastructuur.
     2. Blz. 297 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 298 Provincie Zeeland verbetert de uitvoering van haar wettelijke taken en de bestuurlijke afspraken.
      2. Blz. 299 Zeeland investeert in een kwalitatief hoog archeologisch depot met voldoende capaciteit, zowel in personeel als in faciliteiten.
      3. Blz. 300 Het IBT beter laten functioneren waardoor problemen vroegtijdig worden opgespoord en proactief opgelost.
      4. Blz. 301 De Provincie verleent subsidies in het kader van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ)
      5. Blz. 302 Het terugdringen van het aantal monumenten wat in matige of slechte staat verkeert, onder andere door het effectief inzetten van restauratiesubsidies en steunpuntfuncties.
      6. Blz. 303 Stimuleren van doorontwikkeling en behoud van benodigde Zeeuwse ambachten
      7. Blz. 304 De Erfgoedlijnen meer (laten) benutten om het verhaal van Zeeland te vertellen.
      8. Blz. 305 Verduurzaming en herbestemming van erfgoed wordt ondersteund.
     3. Blz. 306 Kunsten
      1. Blz. 307 Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron
     4. Blz. 308 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
      1. Blz. 309 Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs
      2. Blz. 310 Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie
      3. Blz. 311 Ontwikkeling van een brede steunfunctie kunst en cultuur.
     5. Blz. 312 Evenementen
      1. Blz. 313 Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport
     6. Blz. 314 Gezond leven
      1. Blz. 315 Plan van aanpak vakspecialisten in het primair onderwijs opstellen
      2. Blz. 316 Implementeren van ‘Fly-kids’ (=leefstijlinstrument) 2-4 jaar in de kinderopvang, zodat een doorlopende lijn wordt gecreëerd met dataverzameling van de Zeeuws Brede Screening (MQ-scan)
      3. Blz. 317 We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen
      4. Blz. 318 Implementatie van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur bij alle Zeeuwse gemeenten, teneinde een dekkend netwerk te realiseren, opdat iedere volwassenen van Zeeland, toegang kan krijgen tot sport, beweeg- en cultuuraanbod
     7. Blz. 319 Leefbaarheid
      1. Blz. 320 Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen
      2. Blz. 321 Impuls Participatie
      3. Blz. 322 Jongerenparlement
      4. Blz. 323 Kader Brede Welvaart
      5. Blz. 324 Monitor Leven in Zeeland
     8. Blz. 325 Versterking zorginfrastructuur en zorgketen
      1. Blz. 326 Kader Zorg
    10. Blz. 327 Trendindicatoren
    11. Blz. 328 Doelindicatoren
    12. Blz. 329 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 330 7 Programma Bestuur
    1. Blz. 331 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 332 Speerpunten
    3. Blz. 333 Beleidskader
    4. Blz. 334 Reguliere taken
    5. Blz. 335 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 336 Doelstelling
     1. Blz. 337 Interbestuurlijk toezicht
      1. Blz. 338 Door inzet proportioneel toezicht op de gemeentelijke financiën en in dialoog met de gemeenten bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten
      2. Blz. 339 In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven
      3. Blz. 340 We gaan onderzoeken of er aan de hand van indicatoren per generiek toezichtdomein, voor elke Zeeuwse gemeente de risico’s in kaart kunnen worden gebracht die aanleiding kunnen geven tot (bestuurlijke) interventie.
     2. Blz. 341 Samenwerkend bestuur
      1. Blz. 342 Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt
      2. Blz. 343 Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân
      3. Blz. 344 Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt
     3. Blz. 345 Signalerend bestuur
      1. Blz. 346 Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst)
      2. Blz. 347 Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag
      3. Blz. 348 Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname en agendering van voor de provincie Zeeland relevante punten in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta, de Scheldemondraad en North Sea Port district.
     4. Blz. 349 Sterk provinciaal bestuur
      1. Blz. 350 Bestuur en politiek wordt transparanter, overheidsinformatie is beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten.
      2. Blz. 351 De volksvertegenwoordiging van Zeeland is zichtbaar en benaderbaar voor de Zeeuwse kiezer.
      3. Blz. 352 Inwoners meer betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid de provincie.
      4. Blz. 353 Provinciale Staten geven op een vernieuwende wijze invulling aan de rollen als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur.
     5. Blz. 354 Weerbaar bestuur
      1. Blz. 355 Door toepassing van het instrument “piramide naar fitte provincie” van Taskforce-RIEC bepalen wij de stappen die nog gezet moeten worden om een weerbare organisatie te worden
      2. Blz. 356 De ingezette lijn van bouwen van een solide “Bibob infrastructuur” het en toepassen van de Wet Bibob wordt verdiept en geëvalueerd.
      3. Blz. 357 Omgevingsdiensten RUD en DCMR geven in opdracht van de provincie mede uitvoering aan het beleidsplan aanpak ondermijning en het BIBOB beleid.
      4. Blz. 358 De provincie is een integer handelende organisatie, die zich weerbaar opstelt tegen oneigenlijke invloeden en misbruik. We geven nader uitvoering aan het beleidsplan aanpak ondermijning en de in 2022 getekende Zeeuwse norm weerbare overheid.
    7. Blz. 359 Trendindicatoren
    8. Blz. 360 Doelindicatoren
    9. Blz. 361 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 362 8 Programma Energie op klimaat!
    1. Blz. 363 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 364 Speerpunten
    3. Blz. 365 Beleidskader
    4. Blz. 366 Maatschappelijk effect
    5. Blz. 367 Energietransitie en Klimaatadaptatie
    6. Blz. 368 Doelstelling
     1. Blz. 369 Klimaatadaptatie en voldoende zoet water
      1. Blz. 370 Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen
      2. Blz. 371 Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR
      3. Blz. 372 Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project
      4. Blz. 373 Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken
      5. Blz. 374 Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels
      6. Blz. 375 Uitvoering geven aan het Zeeuws Deltaplan Zoet Water
      7. Blz. 376 Uitvoering geven aan de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ)
      8. Blz. 377 Uitvoeren verkenning naar provincie rol in het kader van de stijgende zeespiegel
     2. Blz. 378 Energietransitie
      1. Blz. 379 Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES)
      2. Blz. 380 In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse).
      3. Blz. 381 Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen
      4. Blz. 382 Uitvoering van en indien noodzakelijk actualisatie Omgevingsvisie Zeeland als kader voor succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling.
      5. Blz. 383 We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte en het faciliteren van verder onderzoek.
      6. Blz. 384 We faciliteren elektrisch vervoer door de uitrol van (snel)laadinfrastructuur te ondersteunen, door Zeeland-breed beleid vorm te geven, en door aan te sluiten bij landelijke initiatieven via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).
      7. Blz. 385 We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2021-2024
      8. Blz. 386 We realiseren wind- en zonprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland)
      9. Blz. 387 We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources).
    7. Blz. 388 Trendindicatoren
    8. Blz. 389 Doelindicatoren
    9. Blz. 390 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 391 9-1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 392 Inleiding
    2. Blz. 393 Speerpunten
    3. Blz. 394 Kengetallen
    4. Blz. 395 Beleidskader
    5. Blz. 396 Doelstelling
     1. Blz. 397 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     2. Blz. 398 Provinciefonds
     3. Blz. 399 Dividend
     4. Blz. 400 Saldo van de financieringsfunctie
     5. Blz. 401 Overige algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 402 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 403 9-2 Kosten van overhead
    1. Blz. 404 Inleiding
    2. Blz. 405 Beleidskader
    3. Blz. 406 Uitgangspunten
    4. Blz. 407 Vennootschapsbelasting
    5. Blz. 408 Invulling overhead begroting
    6. Blz. 409 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 410 Paragrafen
   1. Blz. 411 Paragraaf Provinciale heffingen
    1. Blz. 412 Inleiding
    2. Blz. 413 Beleid
    3. Blz. 414 Wijzigingen vergeleken met het beleid van vorig jaar
    4. Blz. 415 Lokale lastendruk
    5. Blz. 416 Geraamde opbrengsten
    6. Blz. 417 Beleidskader
    7. Blz. 418 Heffingen provincie
    8. Blz. 419 Belastingen
    9. Blz. 420 Heffingen
    10. Blz. 421 Leges
    11. Blz. 422 Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid
   2. Blz. 423 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
    1. Blz. 424 Inleiding en uitgangspunten
    2. Blz. 425 Kernpunten
    3. Blz. 426 Beleidskader
    4. Blz. 427 Beleid
    5. Blz. 428 Risico's
    6. Blz. 429 Benodigde risicobuffer
    7. Blz. 430 Beschikbare risicobuffer
    8. Blz. 431 Ratio weerstandsvermogen
    9. Blz. 432 Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer
    10. Blz. 433 Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel
    11. Blz. 434 Kengetallen
   3. Blz. 435 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
    1. Blz. 436 Inleiding
    2. Blz. 437 Speerpunten
    3. Blz. 438 Acties
    4. Blz. 439 Beleidskader
    5. Blz. 440 Infrastructuur
    6. Blz. 441 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 442 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 443 Inleiding
    2. Blz. 444 Beleid
    3. Blz. 445 Speerpunten
    4. Blz. 446 Kengetallen
    5. Blz. 447 Beleidskader
    6. Blz. 448 Schatkistbankieren
    7. Blz. 449 Risicobeheer vlottende schuld
    8. Blz. 450 Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm
    9. Blz. 451 Financieringsbehoefte en rentelasten
    10. Blz. 452 Huidige situatie SWAP
    11. Blz. 453 Rentetoerekening
    12. Blz. 454 Overzicht verstrekte geldleningen
   5. Blz. 455 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 456 Samen slimmer voor Zeeland
    2. Blz. 457 Kengetallen
    3. Blz. 458 Beleidskader
    4. Blz. 459 Gevolgen van het Hybride Werken
    5. Blz. 460 Goed werkgeverschap: blijvende aandacht voor strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning
    6. Blz. 461 Communicatie
    7. Blz. 462 Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden
    8. Blz. 463 Subsidies
    9. Blz. 464 Financieel meerjarig perspectief
    10. Blz. 465 Financiële informatievoorziening
    11. Blz. 466 Het verder ontwikkelen van Horizontaal Toezicht
    12. Blz. 467 Betalen en invorderen
    13. Blz. 468 Controlfunctie
    14. Blz. 469 Open Zeeland
    15. Blz. 470 Informatiestrategie
    16. Blz. 471 Informatiebeheer
    17. Blz. 472 Informatieveiligheid
    18. Blz. 473 Digitale dienstverlening volgens wetgeving
    19. Blz. 474 Data gedreven werken en data-ethiek
    20. Blz. 475 Data Alliantie: werken met Zeeuwse Data coalities
    21. Blz. 476 Uitvoeringsprogramma Zeeuwse Digitale Agenda
    22. Blz. 477 Proef ZeelandRing
    23. Blz. 478 Structurele doelen
   6. Blz. 479 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 480 Inleiding
    2. Blz. 481 Visie en beleid
    3. Blz. 482 Speerpunten
    4. Blz. 483 Kengetallen
    5. Blz. 484 Beleidskader
    6. Blz. 485 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 486 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
     1. Blz. 487 Vestigingsplaats
     2. Blz. 488 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 489 Publiek belang
     4. Blz. 490 Programma begroting
     5. Blz. 491 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 492 Doelstelling
     7. Blz. 493 Bezoldiging
     8. Blz. 494 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 495 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 496 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 497 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 498 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 499 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 500 Risico’s
    8. Blz. 501 PZEM N.V.
     1. Blz. 502 Vestigingsplaats
     2. Blz. 503 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 504 Publiek belang
     4. Blz. 505 Programma begroting
     5. Blz. 506 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 507 Doelstelling
     7. Blz. 508 Bezoldiging
     8. Blz. 509 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 510 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 511 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 512 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 513 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 514 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 515 Risico’s
    9. Blz. 516 North Sea Port SE
     1. Blz. 517 Vestigingsplaats
     2. Blz. 518 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 519 Publiek belang
     4. Blz. 520 Programma begroting
     5. Blz. 521 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 522 Doelstelling
     7. Blz. 523 Bezoldiging
     8. Blz. 524 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 525 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 526 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 527 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 528 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 529 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 530 Risico’s
    10. Blz. 531 N.V. Westerscheldetunnel (WST)
     1. Blz. 532 Vestigingsplaats
     2. Blz. 533 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 534 Publiek belang
     4. Blz. 535 Programma begroting
     5. Blz. 536 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 537 Doelstelling
     7. Blz. 538 Bezoldiging
     8. Blz. 539 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 540 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 541 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 542 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 543 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 544 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 545 Risico’s
    11. Blz. 546 N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
     1. Blz. 547 Vestigingsplaats
     2. Blz. 548 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 549 Publiek belang
     4. Blz. 550 Programma begroting
     5. Blz. 551 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 552 Doelstelling
     7. Blz. 553 Bezoldiging
     8. Blz. 554 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 555 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 556 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 557 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 558 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 559 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 560 Risico’s
    12. Blz. 561 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
     1. Blz. 562 Vestigingsplaats
     2. Blz. 563 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 564 Publiek belang
     4. Blz. 565 Programma begroting
     5. Blz. 566 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 567 Doelstelling
     7. Blz. 568 Bezoldiging
     8. Blz. 569 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 570 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 571 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 572 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 573 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 574 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 575 Risico’s
    13. Blz. 576 GBE Aqua B.V.
     1. Blz. 577 Vestigingsplaats
     2. Blz. 578 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 579 Publiek belang
     4. Blz. 580 Programma begroting
     5. Blz. 581 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 582 Doelstelling
     7. Blz. 583 Bezoldiging
     8. Blz. 584 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 585 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 586 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 587 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 588 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 589 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 590 Risico’s
    14. Blz. 591 Westerschelde Ferry B.V. (WSF)
     1. Blz. 592 Vestigingsplaats
     2. Blz. 593 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 594 Publiek belang
     4. Blz. 595 Programma begroting
     5. Blz. 596 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 597 Doelstelling
     7. Blz. 598 Bezoldiging
     8. Blz. 599 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 600 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 601 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 602 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 603 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 604 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 605 Risico’s
    15. Blz. 606 Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
     1. Blz. 607 Vestigingsplaats
     2. Blz. 608 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 609 Publiek belang
     4. Blz. 610 Programma begroting
     5. Blz. 611 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 612 Doelstelling
     7. Blz. 613 Bezoldiging
     8. Blz. 614 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 615 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 616 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 617 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 618 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 619 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 620 Risico’s
    16. Blz. 621 Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.
     1. Blz. 622 Vestigingsplaats
     2. Blz. 623 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 624 Publiek belang
     4. Blz. 625 Programma begroting
     5. Blz. 626 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 627 Doelstelling
     7. Blz. 628 Bezoldiging
     8. Blz. 629 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 630 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 631 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 632 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 633 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 634 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 635 Risico’s
    17. Blz. 636 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
     1. Blz. 637 Vestigingsplaats
     2. Blz. 638 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 639 Publiek belang
     4. Blz. 640 Programma begroting
     5. Blz. 641 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 642 Doelstelling
     7. Blz. 643 Bezoldiging
     8. Blz. 644 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 645 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 646 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 647 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 648 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 649 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 650 Risico’s
    18. Blz. 651 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
     1. Blz. 652 Vestigingsplaats
     2. Blz. 653 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 654 Publiek belang
     4. Blz. 655 Programma begroting
     5. Blz. 656 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 657 Doelstelling
     7. Blz. 658 Bezoldiging
     8. Blz. 659 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 660 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 661 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 662 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 663 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 664 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 665 Risico’s
    19. Blz. 666 Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland
     1. Blz. 667 Vestigingsplaats
     2. Blz. 668 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 669 Publiek belang
     4. Blz. 670 Programma begroting
     5. Blz. 671 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 672 Doelstelling
     7. Blz. 673 Bezoldiging
     8. Blz. 674 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 675 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 676 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 677 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 678 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 679 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 680 Risico’s
    20. Blz. 681 Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD)
     1. Blz. 682 Vestigingsplaats
     2. Blz. 683 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 684 Publiek belang
     4. Blz. 685 Programma begroting
     5. Blz. 686 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 687 Doelstelling
     7. Blz. 688 Bezoldiging
     8. Blz. 689 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 690 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 691 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 692 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 693 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 694 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 695 Risico’s
   7. Blz. 696 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 697 Inleiding
    2. Blz. 698 Beleid
    3. Blz. 699 Speerpunten
    4. Blz. 700 Opgaven
    5. Blz. 701 Beleidskader
    6. Blz. 702 Resultaten, winst en risico's
   8. Blz. 703 Paragraaf Openbaarheid (Wet open overheid)
    1. Blz. 704 Inleiding
    2. Blz. 705 Beleid
    3. Blz. 706 Uitgangspunten
    4. Blz. 707 Toekomstbeeld Open Zeeland
    5. Blz. 708 Speerpunten
   9. Blz. 709 Paragraaf Wind in de Zeilen
    1. Blz. 710 Inleiding
    2. Blz. 711 Compensatiepakket
  4. Blz. 712 Financiële begroting 2023
   1. Blz. 713 Lasten en baten en toelichting per programma
    1. Blz. 714 Inleiding
    2. Blz. 715 Tabel lasten en baten per programma
    3. Blz. 716 Toelichting lasten en baten per programma
   2. Blz. 717 Meerjarenperspectief en toelichting
    1. Blz. 718 Inleiding
   3. Blz. 719 Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 720 Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming
    2. Blz. 721 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
    3. Blz. 722 Investeringen
    4. Blz. 723 Financiering
   4. Blz. 724 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 725 Inleiding
    2. Blz. 726 Tabel geprognosticeerde balans
   5. Blz. 727 Investeringen
    1. Blz. 728 Tabel investeringen
   6. Blz. 729 Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    1. Blz. 730 Inleiding
    2. Blz. 731 Reserves
    3. Blz. 732 Tabel mutaties reserves
    4. Blz. 733 Algemene reserve
    5. Blz. 734 Bestemmingsreserves
    6. Blz. 735 Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten
    7. Blz. 736 Voorzieningen
    8. Blz. 737 Specificatie voorzieningen
    9. Blz. 738 Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV
    10. Blz. 739 Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV
    11. Blz. 740 Overlopende passiva
    12. Blz. 741 Specificatie overlopende passiva
   7. Blz. 742 Incidentele en structurele lasten en baten per programma
    1. Blz. 743 Inleiding
    2. Blz. 744 Uitgangspunten
    3. Blz. 745 Tabel incidentele lasten en baten per programma
   8. Blz. 746 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 747 Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   9. Blz. 748 Lasten en baten per taakveld
    1. Blz. 749 Lasten en baten per taakveld
   10. Blz. 750 EMU saldo
    1. Blz. 751 Inleiding
    2. Blz. 752 Tabel EMU saldo
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap