Sitemap

Begroting 2023 Blz. 1
Begroting 2023 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding begroting Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Begroting 2023 in één oogopslag Blz. 6
Begroting 2022 in één oogopslag Blz. 7
1-1 Grote projecten Blz. 8
Inleiding Grote Projecten Blz. 9
Grote projecten Blz. 10
Mijlpalen 2023 Blz. 11
Uitgangspunten grote projecten Blz. 12
Kader grote projecten Blz. 13
Waterdunen Blz. 14
Omschrijving Blz. 15
Risico's Blz. 16
Genomen besluiten Blz. 17
Doelstelling Blz. 18
Een oplossing voor kustveiligheid Blz. 19
Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied Blz. 20
Afronding en nazorg van het project Blz. 21
Natuurherstel van de Westerschelde Blz. 22
Getijdenduiker volledig operationeel Blz. 23
Natuurpakket Westerschelde Blz. 24
Omschrijving Blz. 25
Risico's Blz. 26
Genomen besluiten Blz. 27
Doelstelling Blz. 28
Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde Blz. 29
Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, opstarten van grensoverschrijdende samenwerking Zwinstreek, Grenspark, regionale impuls Hulst) Blz. 30
Mogelijk maken van recreatief medegebruik in de Hedwigepolder (panoramaheuvel en bijbehorende infrastructuur) Blz. 31
Na afronding van de projecten inregelen van het beheer en het opvolgen van projecten middels monitoring. Blz. 32
Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder en Zimmerman conform planning bij gunning. Blz. 33
Overdracht van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project) Blz. 34
Zanddijk Blz. 35
Omschrijving Blz. 36
Voortgang algemeen Blz. 37
Risico's Blz. 38
Genomen besluiten Blz. 39
Doelstelling Blz. 40
De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673. Blz. 41
Samenwerkingsmogelijkheden zijn benut, de zogenaamde meekoppelkansen, ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belagen van de omgeving. Blz. 42
Traverse Kapellebrug Blz. 43
Omschrijving Blz. 44
Voortgang algemeen Blz. 45
Risico's Blz. 46
Genomen besluiten Blz. 47
Doelstelling Blz. 48
Herinrichting van de Traverse Kapellebrug en daarbij zorgen voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast het verkeer aanmoedigen om zich aan de maximumsnelheid te houden waardoor de verkeersveiligheid en leefbaarheid groter wordt. Blz. 49
Wat mag het kosten ? Blz. 50
1-2 Strategische opgave Blz. 51
Stikstof Blz. 52
Omschrijving Blz. 53
Ambitie Blz. 54
Inzet Blz. 55
Proces Blz. 56
Te behalen resultaten 2023 Blz. 57
Wat mag het kosten ? Blz. 58
2 Programma Woonplaats Zeeland Blz. 59
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 60
Speerpunten Blz. 61
Beleidskader Blz. 62
Reguliere taken Blz. 63
Deltawateren Blz. 64
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 65
Omgevingswet en Ruimtelijke Ordening Blz. 66
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen Blz. 67
Beter benutten van regionale bedrijventerreinen Blz. 68
Doelstelling Blz. 69
Law Delta Blz. 70
Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk. Blz. 71
Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht. Blz. 72
Voorbereiding omgevingswet Blz. 73
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 74
Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen. Blz. 75
Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet Blz. 76
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 77
Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren. Blz. 78
Kwaliteitsontwikkeling en toekomstbestendigheid Blz. 79
Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties), gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit en aan de regionale energiestrategie Blz. 80
Stimulering Zeeland als jaarrond bestemming door het beter zichtbaar en vindbaar maken van toeristische informatie voor gasten en inwoners, gedurende het gehele jaar en van alle regio’s Blz. 81
Milieu: woon- en werkklimaat zijn versterkt Blz. 82
Uitvoeren Milieuprogramma 2023-2027 Blz. 83
Uitvoeren van het VTH-programma 2023-2027 Blz. 84
Water en Bodem met kwaliteit Blz. 85
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 86
Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD Blz. 87
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 88
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 89
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in het provinciaal waterprogramma. Blz. 90
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland. Blz. 91
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven. Blz. 92
Deltawateren Blz. 93
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 94
Herbezinning op inzet gebiedspartijen voor Volkerak-Zoommeer naar aanleiding van gewijzigde rijksinzet Blz. 95
Leveren actieve bijdrage aan de verdere planvorming voor het Grevelingenmeer Blz. 96
Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen Blz. 97
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 98
Voorbereiden suppletie Galgenplaat door inzet op verwerven van een EU-cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering Blz. 99
Ruimtelijke kwaliteit: wonen Blz. 100
Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers Blz. 101
Aanpak verduurzaming woningvoorraad onder andere uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen Blz. 102
Zorgdragen voor de actualisatie van de regionale woningmarktafspraken Blz. 103
De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden Blz. 104
Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen Blz. 105
Uitvoering van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen Blz. 106
Uitvoering van de subsidieregeling hergebruik leegstaande panden (HELP) Blz. 107
Uitvoeren van de regeling gebiedsgerichte projecten Blz. 108
Samen met gemeenten uitvoeren actielijnen van de Zeeuwse woonagenda Blz. 109
Actualisatie van de kwalitatieve woningvraag op basis van de demografische prognose 2022 Blz. 110
Samen met Rijk en gemeenten uitvoering geven aan de Zeeuwse Woondeal Blz. 111
Ruimtelijke kwaliteit versterken: impuls bedrijventerreinen Blz. 112
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 113
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 114
Uitvoering van de subsidieregeling Planvorming en Procesondersteuning Blz. 115
Uitvoering van de subsidieregeling Fysieke maatregelen Blz. 116
Trendindicatoren Blz. 117
Doelindicatoren Blz. 118
Wat mag het kosten? Blz. 119
3 Programma Balans in landelijk gebied Blz. 120
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 121
Speerpunten Blz. 122
Beleidskader Blz. 123
Reguliere taken Blz. 124
Maatschappelijk effect Blz. 125
Doelstelling Blz. 126
Realisatie Natuurnetwerk Blz. 127
Blijven toepassen algemene uitgangspunten onder andere verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw. Blz. 128
Continuering inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland Blz. 129
Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave door middel van aanbod en kansen die zich voordoen Blz. 130
Natuurbeheer en natuurbescherming Blz. 131
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 132
Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen voor fauna Blz. 133
Evalueren onderzoek RUD Zeeland naar een adequaat uitvoeringsniveau van het natuurtoezicht in Zeeland, na evaluatie vervolgacties bepalen. Blz. 134
Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap met SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium. Blz. 135
Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 136
Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties. Blz. 137
Uitvoeren van minimaal drie projecten op het gebied van actief soortenbeleid. Blz. 138
Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden en rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving. Blz. 139
Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden. Blz. 140
Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan Blz. 141
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen in relatie tot de stikstofproblematiek Blz. 142
De mogelijkheid onderzoeken voor het instellen van een subsidieregeling voor wolf-werende maatregelen. Blz. 143
Natuurherstel Blz. 144
Uitvoeren van tenminste vijf projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te behouden en te versterken Blz. 145
Uitvoeren van drie of meer nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden Blz. 146
Natuurbeleving, -verbreding en -verbinding Blz. 147
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden Blz. 148
Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur Blz. 149
Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten Blz. 150
In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie Blz. 151
In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten Blz. 152
Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park Blz. 153
Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken Blz. 154
Een Zeeuwse uitwerking geven aan de agenda "Natuurinclusief". Blz. 155
Het integreren van en meer natuur-inclusief maken van minimaal 3 bestaande subsidieregelingen die de Provincie Zeeland nu heeft. Blz. 156
De bestaande 2700 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd Blz. 157
Een volhoudbare landbouw Blz. 158
In 2022 zullen we tenminste twee KPI's in gebruik nemen die het mogelijk maken het landbouwbeleid te monitoren op basis van objectieve gegevens. Blz. 159
Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector Blz. 160
Ondersteunen van tenminste drie programma’s ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector Blz. 161
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten Blz. 162
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid Blz. 163
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit Blz. 164
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie Blz. 165
Het optimaliseren van het zoetwatersysteem voor de Zeeuwse landbouwbouwsector Blz. 166
Verbeteren agrarische structuur, tenminste 300 ha kavelruilen Blz. 167
Trendindicatoren Blz. 168
Doelindicatoren Blz. 169
Wat mag het kosten? Blz. 170
4 Programma Ondernemend Zeeland Blz. 171
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 172
Speerpunten Blz. 173
Reguliere taken Blz. 174
Beleidskader Blz. 175
Maatschappelijk effect Blz. 176
Doelstelling Blz. 177
Concurrentiepositie logistiek Blz. 178
De energietransitie is een ingrijpend proces. Integrale samenwerking tussen beleidsvelden biedt voordelen. Blz. 179
Inspelen op technologische & maatschappelijke veranderingen door het stimuleren van samenwerking tussen sectoren, regio’s en overheden. Met als doel de innovatie te stimuleren en “grote” projecten door de Zeeuwse regio te ontwikkelen & uit te voeren Blz. 180
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 181
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 182
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 183
Vertalen actieprogramma 2020 -2023 van de Topsector logistiek naar regionaal actieprogramma en uitvoering van de goederen vervoeragenda van het Ministerie van I&W, benutten “Haagse en Europese” Middelen. Blz. 184
Arbeidsmarkt Blz. 185
Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact) Blz. 186
Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen Blz. 187
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 188
Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 189
Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair) Blz. 190
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 191
Concurrentiepositie Food Blz. 192
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijgemeenschappen. Blz. 193
Ondersteunen van kansrijke innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de visserij- en aquacultuursector die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde in de keten. Hiertoe ondersteunen we ten minste 4 initiatieven. Blz. 194
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur. Blz. 195
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 196
We nemen actief deel in projecten om te komen tot nieuwe vormen van schelpdierkweek. Blz. 197
Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken; Blz. 198
Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers Blz. 199
Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland) Blz. 200
Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken Blz. 201
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten Blz. 202
Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB) Blz. 203
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 204
Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 205
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 206
Campus Zeeland Blz. 207
Onderbrengen onderzoeksprogramma Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken bij Delta Kenniscentrum Blz. 208
Opening en start opleidingen aan het Joint Research Center Blz. 209
Start Delta Kenniscentrum Blz. 210
Verbinden tracks Engeneering en Innovation aan (Zeeuwse) onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur en bedrijfsleven/opgaven Blz. 211
Versterken businessmodel, organiserend vermogen in intersectorale samenwerking tussen de al bestaande netwerken (professionaliseren en verbinden met eco-systeem) Blz. 212
Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO Blz. 213
Innovatie infrastructuur en - fondsen Blz. 214
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 215
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 216
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 217
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 Blz. 218
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 219
Uitvoering geven aan de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Blz. 220
Marketing en Imago Blz. 221
Continueren van de digitale marktbewerking dmv het platform www.zeeland.com en daaraan verbonden social media kanalen. Belangrijk hierbij is in contact te blijven met geïnteresseerde doelgroepen en het aantal fans van Zeeland verder uit te breiden. Blz. 222
De bestaande positionering ‘Zeeland Land in Zee’ evalueren en waar nodig verder door ontwikkelen in producten en campagnes. Blz. 223
Het uitvoeren van een nulmeting naar het Zeeuwse imago en de resultaten hiervan verwerken in een vernieuwde merkstrategie (positionering) en meenemen in de uitvoering. Blz. 224
Het voeren van campagnes voor specifieke doelgroepen samen met regionale partners (product-markt combinaties) en meewerken aan campagnes van partners. Blz. 225
Circulaire economie Blz. 226
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden. Medio 2021 heeft het project een driejarige provinciale subsidie gekregen. De voortgang in 2022 verloopt conform planning. Blz. 227
We nemen deel aan het ‘transitiepad Circular Delta’ als onderdeel van Smart Delta Rescources. Eerdere activiteiten van stichting Circular Biobased Delta zijn hierin ondergebracht (waaronder het ontwikkelen van grootschalige businesscases). Blz. 228
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’. SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn hierin leidend. Blz. 229
We stimuleren circulair bouwen via het ‘K&I netwerk circulair bouwen’ dat we begeleiden naar zelfstandigheid. Blz. 230
We stimuleren circulaire innovaties bij MKB’ers door o.a. circulair/biobased innovatievouchers, het CIRCO project en het Symbioses 4 Growth (S4G) project. Blz. 231
We werken aan de ‘duurzame havens’ samen met Portiz, NSP en Zeeuwse Milieufederatie waarbij we acties van de werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone integreren. Blz. 232
Samenwerking Zeeuwse Overheden Blz. 233
IPO provinciale krachtenkaart en kansenkaart circulair Blz. 234
Trendindicatoren Blz. 235
Doelindicatoren Blz. 236
Wat mag het kosten? Blz. 237
5 Programma Mobiliteit op maat Blz. 238
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 239
Speerpunten Blz. 240
Beleidskader Blz. 241
Reguliere taken Blz. 242
Maatschappelijk effect Blz. 243
Doelstelling Blz. 244
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 245
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 246
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 247
nadere uitwerking assetmanagement door actualisatie en implementatie uitvoeringsstrategieën Blz. 248
Verbetering verkeersveiligheid Blz. 249
Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies) Blz. 250
We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen Blz. 251
We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers Blz. 252
We verminderen de risico’s van afleiding in het verkeer Blz. 253
We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer Blz. 254
We verminderen het aantal verkeersovertredingen. Blz. 255
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners Blz. 256
De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren Blz. 257
Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement Blz. 258
Start planuitwerking Rail Gent Terneuzen en het inrichten van de organisatie daarvoor na afronding van de Europese CEF-studie 2020. Blz. 259
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 260
Wegeninvesteringen Blz. 261
Wegeninvesteringen op gestructureerde wijze programmeren, rekening houdend met de relevante ontwikkelingen (inhoudelijk, financieel, bestuurlijk) Blz. 262
Bereikbaarheid voor de mensen Blz. 263
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 264
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 265
Uitvoering slimme mobiliteit Blz. 266
Aanbesteding busconcessie. Blz. 267
Data op orde. Blz. 268
Living Lab Smart Mobility. Blz. 269
Onderzoek deeltaxi. Blz. 270
Ontwikkeling knooppunten. Blz. 271
Stimuleren fietsgebruik. Blz. 272
Uitwerking fijnmazige mobiliteit. Blz. 273
Uitwerking mobiliteitscentrale. Blz. 274
Trendindicatoren Blz. 275
Doelindicatoren Blz. 276
Wat mag het kosten? Blz. 277
6 Programma Iedereen telt! Blz. 278
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 279
Cultuur Blz. 280
Speerpunten Cultuur Blz. 281
Beleidskader Blz. 282
Reguliere taken Blz. 283
Maatschappelijk effect Blz. 284
Leefbaarheid - Brede Welvaart Blz. 285
Cultuurbegroting; vijf doelstellingen Blz. 286
Doelstelling Blz. 287
Toekomstbestendige culturele infrastructuur Blz. 288
De Zeeuwse overheden en culturele instellingen intensiveren de afstemming en samenwerking op het gebied van cultuur. Blz. 289
Het cultuurveld is vanuit de intrinsieke waarde verbonden met andere domeinen. Blz. 290
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 291
Verbeteren samenwerking en verbinding met culturele organisaties buiten Zeeland Blz. 292
Voortzetten van de Cultural Board Zeeland Blz. 293
Zeeland heeft een dekkende museale infrastructuur waarbij de themamusea de regionale musea ondersteunen. Blz. 294
Er is een Zeeuwse basisvoorziening gerealiseerd ter ondersteuning van de culturele infrastructuur Blz. 295
Er is een vervolg gegeven aan de nulmeting door het ontwikkelen van een monitor van de Zeeuwse culturele infrastructuur. Blz. 296
Cultureel erfgoed Blz. 297
Provincie Zeeland verbetert de uitvoering van haar wettelijke taken en de bestuurlijke afspraken. Blz. 298
Zeeland investeert in een kwalitatief hoog archeologisch depot met voldoende capaciteit, zowel in personeel als in faciliteiten. Blz. 299
Het IBT beter laten functioneren waardoor problemen vroegtijdig worden opgespoord en proactief opgelost. Blz. 300
De Provincie verleent subsidies in het kader van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) Blz. 301
Het terugdringen van het aantal monumenten wat in matige of slechte staat verkeert, onder andere door het effectief inzetten van restauratiesubsidies en steunpuntfuncties. Blz. 302
Stimuleren van doorontwikkeling en behoud van benodigde Zeeuwse ambachten Blz. 303
De Erfgoedlijnen meer (laten) benutten om het verhaal van Zeeland te vertellen. Blz. 304
Verduurzaming en herbestemming van erfgoed wordt ondersteund. Blz. 305
Kunsten Blz. 306
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 307
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 308
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs Blz. 309
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 310
Ontwikkeling van een brede steunfunctie kunst en cultuur. Blz. 311
Evenementen Blz. 312
Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport Blz. 313
Gezond leven Blz. 314
Plan van aanpak vakspecialisten in het primair onderwijs opstellen Blz. 315
Implementeren van ‘Fly-kids’ (=leefstijlinstrument) 2-4 jaar in de kinderopvang, zodat een doorlopende lijn wordt gecreëerd met dataverzameling van de Zeeuws Brede Screening (MQ-scan) Blz. 316
We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen Blz. 317
Implementatie van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur bij alle Zeeuwse gemeenten, teneinde een dekkend netwerk te realiseren, opdat iedere volwassenen van Zeeland, toegang kan krijgen tot sport, beweeg- en cultuuraanbod Blz. 318
Leefbaarheid Blz. 319
Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen Blz. 320
Impuls Participatie Blz. 321
Jongerenparlement Blz. 322
Kader Brede Welvaart Blz. 323
Monitor Leven in Zeeland Blz. 324
Versterking zorginfrastructuur en zorgketen Blz. 325
Kader Zorg Blz. 326
Trendindicatoren Blz. 327
Doelindicatoren Blz. 328
Wat mag het kosten? Blz. 329
7 Programma Bestuur Blz. 330
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 331
Speerpunten Blz. 332
Beleidskader Blz. 333
Reguliere taken Blz. 334
Maatschappelijk effect Blz. 335
Doelstelling Blz. 336
Interbestuurlijk toezicht Blz. 337
Door inzet proportioneel toezicht op de gemeentelijke financiën en in dialoog met de gemeenten bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten Blz. 338
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven Blz. 339
We gaan onderzoeken of er aan de hand van indicatoren per generiek toezichtdomein, voor elke Zeeuwse gemeente de risico’s in kaart kunnen worden gebracht die aanleiding kunnen geven tot (bestuurlijke) interventie. Blz. 340
Samenwerkend bestuur Blz. 341
Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt Blz. 342
Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 343
Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt Blz. 344
Signalerend bestuur Blz. 345
Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst) Blz. 346
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag Blz. 347
Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname en agendering van voor de provincie Zeeland relevante punten in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta, de Scheldemondraad en North Sea Port district. Blz. 348
Sterk provinciaal bestuur Blz. 349
Bestuur en politiek wordt transparanter, overheidsinformatie is beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten. Blz. 350
De volksvertegenwoordiging van Zeeland is zichtbaar en benaderbaar voor de Zeeuwse kiezer. Blz. 351
Inwoners meer betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid de provincie. Blz. 352
Provinciale Staten geven op een vernieuwende wijze invulling aan de rollen als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Blz. 353
Weerbaar bestuur Blz. 354
Door toepassing van het instrument “piramide naar fitte provincie” van Taskforce-RIEC bepalen wij de stappen die nog gezet moeten worden om een weerbare organisatie te worden Blz. 355
De ingezette lijn van bouwen van een solide “Bibob infrastructuur” het en toepassen van de Wet Bibob wordt verdiept en geëvalueerd. Blz. 356
Omgevingsdiensten RUD en DCMR geven in opdracht van de provincie mede uitvoering aan het beleidsplan aanpak ondermijning en het BIBOB beleid. Blz. 357
De provincie is een integer handelende organisatie, die zich weerbaar opstelt tegen oneigenlijke invloeden en misbruik. We geven nader uitvoering aan het beleidsplan aanpak ondermijning en de in 2022 getekende Zeeuwse norm weerbare overheid. Blz. 358
Trendindicatoren Blz. 359
Doelindicatoren Blz. 360
Wat mag het kosten? Blz. 361
8 Programma Energie op klimaat! Blz. 362
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 363
Speerpunten Blz. 364
Beleidskader Blz. 365
Maatschappelijk effect Blz. 366
Energietransitie en Klimaatadaptatie Blz. 367
Doelstelling Blz. 368
Klimaatadaptatie en voldoende zoet water Blz. 369
Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen Blz. 370
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 371
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project Blz. 372
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken Blz. 373
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 374
Uitvoering geven aan het Zeeuws Deltaplan Zoet Water Blz. 375
Uitvoering geven aan de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KasZ) Blz. 376
Uitvoeren verkenning naar provincie rol in het kader van de stijgende zeespiegel Blz. 377
Energietransitie Blz. 378
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 379
In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse). Blz. 380
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 381
Uitvoering van en indien noodzakelijk actualisatie Omgevingsvisie Zeeland als kader voor succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling. Blz. 382
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte en het faciliteren van verder onderzoek. Blz. 383
We faciliteren elektrisch vervoer door de uitrol van (snel)laadinfrastructuur te ondersteunen, door Zeeland-breed beleid vorm te geven, en door aan te sluiten bij landelijke initiatieven via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Blz. 384
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2021-2024 Blz. 385
We realiseren wind- en zonprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 386
We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources). Blz. 387
Trendindicatoren Blz. 388
Doelindicatoren Blz. 389
Wat mag het kosten? Blz. 390
9-1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 391
Inleiding Blz. 392
Speerpunten Blz. 393
Kengetallen Blz. 394
Beleidskader Blz. 395
Doelstelling Blz. 396
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 397
Provinciefonds Blz. 398
Dividend Blz. 399
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 400
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 401
Wat mag het kosten? Blz. 402
9-2 Kosten van overhead Blz. 403
Inleiding Blz. 404
Beleidskader Blz. 405
Uitgangspunten Blz. 406
Vennootschapsbelasting Blz. 407
Invulling overhead begroting Blz. 408
Wat mag het kosten? Blz. 409
Paragrafen Blz. 410
Paragraaf Provinciale heffingen Blz. 411
Inleiding Blz. 412
Beleid Blz. 413
Wijzigingen vergeleken met het beleid van vorig jaar Blz. 414
Lokale lastendruk Blz. 415
Geraamde opbrengsten Blz. 416
Beleidskader Blz. 417
Heffingen provincie Blz. 418
Belastingen Blz. 419
Heffingen Blz. 420
Leges Blz. 421
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 422
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 423
Inleiding en uitgangspunten Blz. 424
Kernpunten Blz. 425
Beleidskader Blz. 426
Beleid Blz. 427
Risico's Blz. 428
Benodigde risicobuffer Blz. 429
Beschikbare risicobuffer Blz. 430
Ratio weerstandsvermogen Blz. 431
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 432
Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel Blz. 433
Kengetallen Blz. 434
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 435
Inleiding Blz. 436
Speerpunten Blz. 437
Acties Blz. 438
Beleidskader Blz. 439
Infrastructuur Blz. 440
Provinciale gebouwen Blz. 441
Paragraaf Financiering Blz. 442
Inleiding Blz. 443
Beleid Blz. 444
Speerpunten Blz. 445
Kengetallen Blz. 446
Beleidskader Blz. 447
Schatkistbankieren Blz. 448
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 449
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 450
Financieringsbehoefte en rentelasten Blz. 451
Huidige situatie SWAP Blz. 452
Rentetoerekening Blz. 453
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 454
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 455
Samen slimmer voor Zeeland Blz. 456
Kengetallen Blz. 457
Beleidskader Blz. 458
Gevolgen van het Hybride Werken Blz. 459
Goed werkgeverschap: blijvende aandacht voor strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning Blz. 460
Communicatie Blz. 461
Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden Blz. 462
Subsidies Blz. 463
Financieel meerjarig perspectief Blz. 464
Financiële informatievoorziening Blz. 465
Het verder ontwikkelen van Horizontaal Toezicht Blz. 466
Betalen en invorderen Blz. 467
Controlfunctie Blz. 468
Open Zeeland Blz. 469
Informatiestrategie Blz. 470
Informatiebeheer Blz. 471
Informatieveiligheid Blz. 472
Digitale dienstverlening volgens wetgeving Blz. 473
Data gedreven werken en data-ethiek Blz. 474
Data Alliantie: werken met Zeeuwse Data coalities Blz. 475
Uitvoeringsprogramma Zeeuwse Digitale Agenda Blz. 476
Proef ZeelandRing Blz. 477
Structurele doelen Blz. 478
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 479
Inleiding Blz. 480
Visie en beleid Blz. 481
Speerpunten Blz. 482
Kengetallen Blz. 483
Beleidskader Blz. 484
Overzicht verbonden partijen Blz. 485
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 486
Vestigingsplaats Blz. 487
Oprichting/deelname provincie Blz. 488
Publiek belang Blz. 489
Programma begroting Blz. 490
Bestuurlijk belang Blz. 491
Doelstelling Blz. 492
Bezoldiging Blz. 493
Aandeelhoudersstrategie Blz. 494
Verwacht financieel resultaat Blz. 495
Verwachte dividenduitkering Blz. 496
Verwacht financieel belang Blz. 497
Verwacht eigen vermogen Blz. 498
Verwacht vreemd vermogen Blz. 499
Risico’s Blz. 500
PZEM N.V. Blz. 501
Vestigingsplaats Blz. 502
Oprichting/deelname provincie Blz. 503
Publiek belang Blz. 504
Programma begroting Blz. 505
Bestuurlijk belang Blz. 506
Doelstelling Blz. 507
Bezoldiging Blz. 508
Aandeelhoudersstrategie Blz. 509
Verwacht financieel resultaat Blz. 510
Verwachte dividenduitkering Blz. 511
Verwacht financieel belang Blz. 512
Verwacht eigen vermogen Blz. 513
Verwacht vreemd vermogen Blz. 514
Risico’s Blz. 515
North Sea Port SE Blz. 516
Vestigingsplaats Blz. 517
Oprichting/deelname provincie Blz. 518
Publiek belang Blz. 519
Programma begroting Blz. 520
Bestuurlijk belang Blz. 521
Doelstelling Blz. 522
Bezoldiging Blz. 523
Aandeelhoudersstrategie Blz. 524
Verwacht financieel resultaat Blz. 525
Verwachte dividenduitkering Blz. 526
Verwacht financieel belang Blz. 527
Verwacht eigen vermogen Blz. 528
Verwacht vreemd vermogen Blz. 529
Risico’s Blz. 530
N.V. Westerscheldetunnel (WST) Blz. 531
Vestigingsplaats Blz. 532
Oprichting/deelname provincie Blz. 533
Publiek belang Blz. 534
Programma begroting Blz. 535
Bestuurlijk belang Blz. 536
Doelstelling Blz. 537
Bezoldiging Blz. 538
Aandeelhoudersstrategie Blz. 539
Verwacht financieel resultaat Blz. 540
Verwachte dividenduitkering Blz. 541
Verwacht financieel belang Blz. 542
Verwacht eigen vermogen Blz. 543
Verwacht vreemd vermogen Blz. 544
Risico’s Blz. 545
N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) Blz. 546
Vestigingsplaats Blz. 547
Oprichting/deelname provincie Blz. 548
Publiek belang Blz. 549
Programma begroting Blz. 550
Bestuurlijk belang Blz. 551
Doelstelling Blz. 552
Bezoldiging Blz. 553
Aandeelhoudersstrategie Blz. 554
Verwacht financieel resultaat Blz. 555
Verwachte dividenduitkering Blz. 556
Verwacht financieel belang Blz. 557
Verwacht eigen vermogen Blz. 558
Verwacht vreemd vermogen Blz. 559
Risico’s Blz. 560
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) Blz. 561
Vestigingsplaats Blz. 562
Oprichting/deelname provincie Blz. 563
Publiek belang Blz. 564
Programma begroting Blz. 565
Bestuurlijk belang Blz. 566
Doelstelling Blz. 567
Bezoldiging Blz. 568
Aandeelhoudersstrategie Blz. 569
Verwacht financieel resultaat Blz. 570
Verwachte dividenduitkering Blz. 571
Verwacht financieel belang Blz. 572
Verwacht eigen vermogen Blz. 573
Verwacht vreemd vermogen Blz. 574
Risico’s Blz. 575
GBE Aqua B.V. Blz. 576
Vestigingsplaats Blz. 577
Oprichting/deelname provincie Blz. 578
Publiek belang Blz. 579
Programma begroting Blz. 580
Bestuurlijk belang Blz. 581
Doelstelling Blz. 582
Bezoldiging Blz. 583
Aandeelhoudersstrategie Blz. 584
Verwacht financieel resultaat Blz. 585
Verwachte dividenduitkering Blz. 586
Verwacht financieel belang Blz. 587
Verwacht eigen vermogen Blz. 588
Verwacht vreemd vermogen Blz. 589
Risico’s Blz. 590
Westerschelde Ferry B.V. (WSF) Blz. 591
Vestigingsplaats Blz. 592
Oprichting/deelname provincie Blz. 593
Publiek belang Blz. 594
Programma begroting Blz. 595
Bestuurlijk belang Blz. 596
Doelstelling Blz. 597
Bezoldiging Blz. 598
Aandeelhoudersstrategie Blz. 599
Verwacht financieel resultaat Blz. 600
Verwachte dividenduitkering Blz. 601
Verwacht financieel belang Blz. 602
Verwacht eigen vermogen Blz. 603
Verwacht vreemd vermogen Blz. 604
Risico’s Blz. 605
Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ) Blz. 606
Vestigingsplaats Blz. 607
Oprichting/deelname provincie Blz. 608
Publiek belang Blz. 609
Programma begroting Blz. 610
Bestuurlijk belang Blz. 611
Doelstelling Blz. 612
Bezoldiging Blz. 613
Aandeelhoudersstrategie Blz. 614
Verwacht financieel resultaat Blz. 615
Verwachte dividenduitkering Blz. 616
Verwacht financieel belang Blz. 617
Verwacht eigen vermogen Blz. 618
Verwacht vreemd vermogen Blz. 619
Risico’s Blz. 620
Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V. Blz. 621
Vestigingsplaats Blz. 622
Oprichting/deelname provincie Blz. 623
Publiek belang Blz. 624
Programma begroting Blz. 625
Bestuurlijk belang Blz. 626
Doelstelling Blz. 627
Bezoldiging Blz. 628
Aandeelhoudersstrategie Blz. 629
Verwacht financieel resultaat Blz. 630
Verwachte dividenduitkering Blz. 631
Verwacht financieel belang Blz. 632
Verwacht eigen vermogen Blz. 633
Verwacht vreemd vermogen Blz. 634
Risico’s Blz. 635
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 636
Vestigingsplaats Blz. 637
Oprichting/deelname provincie Blz. 638
Publiek belang Blz. 639
Programma begroting Blz. 640
Bestuurlijk belang Blz. 641
Doelstelling Blz. 642
Bezoldiging Blz. 643
Aandeelhoudersstrategie Blz. 644
Verwacht financieel resultaat Blz. 645
Verwachte dividenduitkering Blz. 646
Verwacht financieel belang Blz. 647
Verwacht eigen vermogen Blz. 648
Verwacht vreemd vermogen Blz. 649
Risico’s Blz. 650
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 651
Vestigingsplaats Blz. 652
Oprichting/deelname provincie Blz. 653
Publiek belang Blz. 654
Programma begroting Blz. 655
Bestuurlijk belang Blz. 656
Doelstelling Blz. 657
Bezoldiging Blz. 658
Aandeelhoudersstrategie Blz. 659
Verwacht financieel resultaat Blz. 660
Verwachte dividenduitkering Blz. 661
Verwacht financieel belang Blz. 662
Verwacht eigen vermogen Blz. 663
Verwacht vreemd vermogen Blz. 664
Risico’s Blz. 665
Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Blz. 666
Vestigingsplaats Blz. 667
Oprichting/deelname provincie Blz. 668
Publiek belang Blz. 669
Programma begroting Blz. 670
Bestuurlijk belang Blz. 671
Doelstelling Blz. 672
Bezoldiging Blz. 673
Aandeelhoudersstrategie Blz. 674
Verwacht financieel resultaat Blz. 675
Verwachte dividenduitkering Blz. 676
Verwacht financieel belang Blz. 677
Verwacht eigen vermogen Blz. 678
Verwacht vreemd vermogen Blz. 679
Risico’s Blz. 680
Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD) Blz. 681
Vestigingsplaats Blz. 682
Oprichting/deelname provincie Blz. 683
Publiek belang Blz. 684
Programma begroting Blz. 685
Bestuurlijk belang Blz. 686
Doelstelling Blz. 687
Bezoldiging Blz. 688
Aandeelhoudersstrategie Blz. 689
Verwacht financieel resultaat Blz. 690
Verwachte dividenduitkering Blz. 691
Verwacht financieel belang Blz. 692
Verwacht eigen vermogen Blz. 693
Verwacht vreemd vermogen Blz. 694
Risico’s Blz. 695
Paragraaf Grondbeleid Blz. 696
Inleiding Blz. 697
Beleid Blz. 698
Speerpunten Blz. 699
Opgaven Blz. 700
Beleidskader Blz. 701
Resultaten, winst en risico's Blz. 702
Paragraaf Openbaarheid (Wet open overheid) Blz. 703
Inleiding Blz. 704
Beleid Blz. 705
Uitgangspunten Blz. 706
Toekomstbeeld Open Zeeland Blz. 707
Speerpunten Blz. 708
Paragraaf Wind in de Zeilen Blz. 709
Inleiding Blz. 710
Compensatiepakket Blz. 711
Financiële begroting 2023 Blz. 712
Lasten en baten en toelichting per programma Blz. 713
Inleiding Blz. 714
Tabel lasten en baten per programma Blz. 715
Toelichting lasten en baten per programma Blz. 716
Meerjarenperspectief en toelichting Blz. 717
Inleiding Blz. 718
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 719
Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming Blz. 720
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 721
Investeringen Blz. 722
Financiering Blz. 723
Geprognosticeerde balans Blz. 724
Inleiding Blz. 725
Tabel geprognosticeerde balans Blz. 726
Investeringen Blz. 727
Tabel investeringen Blz. 728
Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva Blz. 729
Inleiding Blz. 730
Reserves Blz. 731
Tabel mutaties reserves Blz. 732
Algemene reserve Blz. 733
Bestemmingsreserves Blz. 734
Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten Blz. 735
Voorzieningen Blz. 736
Specificatie voorzieningen Blz. 737
Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV Blz. 738
Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV Blz. 739
Overlopende passiva Blz. 740
Specificatie overlopende passiva Blz. 741
Incidentele en structurele lasten en baten per programma Blz. 742
Inleiding Blz. 743
Uitgangspunten Blz. 744
Tabel incidentele lasten en baten per programma Blz. 745
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 746
Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 747
Lasten en baten per taakveld Blz. 748
Lasten en baten per taakveld Blz. 749
EMU saldo Blz. 750
Inleiding Blz. 751
Tabel EMU saldo Blz. 752
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap