Uitgaven

7,89%
€ 24.194
x €1.000
7,89% Complete

Inkomsten

0,87%
€ 2.656
x €1.000
0,87% Complete

Saldo

6,42406613665419E+16%
€ -21.538
x €1.000

6 Programma Iedereen telt!

Uitgaven

7,89%
€ 24.194
x €1.000
7,89% Complete

Inkomsten

0,87%
€ 2.656
x €1.000
0,87% Complete

Saldo

6,42406613665419E+16%
€ -21.538
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Culturele infrastructuur, leefbaarheid en actieve samenleving

De doelstellingen en activiteiten in dit hoofdstuk richten zich op de Zeeuwse culturele infrastructuur, de leefbaarheid van Zeeland en een vitale en verbonden Zeeuwse samenleving.
Leefbaarheid omvat voorzieningen én actieve, participerende gemeenschappen. We dragen bij aan het tot uiting komen van de verschillende perspectieven, de veelzijdigheid en het potentieel van Zeeuwen, ongeacht leefstijl of leeftijd.

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

Cultuur heeft een intrinsieke en maatschappelijke betekenis. Het is vormend voor alle mensen. Cultuur is creatief, maakt blij, prikkelt en spiegelt en is daarmee van groot belang voor alle mensen in onze samenleving. Onder cultuur verstaan wij het hele culturele veld van kunsten tot erfgoed en van cultuureducatie tot evenementen. Een goed functionerend en volwaardig cultureel veld is voorwaarde voor een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat. Het aandeel van cultuur aan het Zeeuws bruto regionaal product en in aantal arbeidsplaatsen is substantieel. Daarom is cultuur een kerntaak van de Provincie. We willen samen met netwerkpartners de regionale aantrekkelijkheid vormgeven en het onderscheidende en bijzondere profiel van Zeeland neerzetten.
Het cultureel profiel kent regionale, nationale en internationale aspecten en is het product van een creatieve wisselwerking tussen diverse sectoren. Kortom, cultuur wordt ook als middel ingezet voor het versterken van de stedelijke aantrekkelijkheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden ‘ommeland’ en landschappelijke karakteristieken. We richten ons op Zeeuwse inwoners, bezoekers én op hen die zich hier willen vestigen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de relatie met Zeeuwse jongeren. Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan nieuwe makers, culturele vernieuwing en erfgoed en creatieve economie om zo de regio aantrekkelijk te houden en te maken en mede daardoor (jonge) mensen te behouden in Zeeland.
De Corona crisis heeft grote impact gehad op het culturele werkveld. Het is als een van de eerste sectoren getroffen en was ook een van de laatsten die weer mochten opstarten. De effecten van de crisis zijn inmiddels duidelijk en er is gekozen voor een tweesporen aanpak: ondersteuning van de sector waar nodig en steun door stimulering. De Provincie heeft daartoe een Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur opgericht. Die wordt in 2023 verder ingezet. Ook wordt de ontwikkelagenda uitgevoerd waarmee het cultuurveld wordt ondersteund.  De Cultural Board draagt hieraan bij door de maatschappelijke betekenis van het cultuurveld te bewaken, advies uit te brengen en maatregelen te ondersteunen.

Speerpunten Cultuur

Terug naar navigatie - Speerpunten Cultuur
 • De Zeeuwse cultuur is beter verbonden met de omliggende regio’s en (inter)nationale netwerken.
 • Door professionalisering, onderlinge samenwerking en de verbinding met andere netwerken wordt de Zeeuwse culturele infrastructuur structureel versterkt en wordt een grotere bijdrage geleverd aan diverse maatschappelijke opgaven en transities.
 • Het Zeeuwse culturele aanbod is (fysiek of digitaal) goed bereikbaar, toegankelijk en beleefbaar voor alle groepen, met bijzondere aandacht voor jongeren (cultuureducatie en talentontwikkeling).
 • Erfgoed en archeologie wordt behouden en ontwikkeld.
 • Erfgoed en archeologie is uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Erfgoed en archeologie wordt optimaal benut voor economische en sociale activiteiten en betrokken bij de (toeristische) promotie van Zeeland.

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Bibliotheekwet (Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB))
 • Erfgoedwet
 • Mediawet
 • Wettelijke taken met betrekking tot archeologie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

In samenwerking met interne en externe partners realiseren van een vitale en robuuste culturele infrastructuur die toegankelijk is voor een breed publiek en dienstbaar aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland. Cultuur heeft een waarde op zich én is van waarde voor andere domeinen, zoals het ontwerpen van duurzame oplossingen of het meer inclusief kijken naar verdienmodellen. Daarnaast levert de sector ook een bijdrage aan de werkgelegenheid.

Leefbaarheid - Brede Welvaart

Terug naar navigatie - Leefbaarheid - Brede Welvaart

Leefbaarheid is de tweede pijler binnen dit programma. Doelstelling hiervan is een vitale en verbonden Zeeuwse samenleving. Het programma richt zich daarom op participatie en zelfsturing in brede zin. Leefbaarheid en maatschappelijke zelforganisatie zijn een belang op zich én een voorwaarde voor een economisch veerkrachtig Zeeland.
Onder leefbaarheid verstaan we hier de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van maatschappelijke voorzieningen zoals cultureel aanbod, sportfaciliteiten, onderwijs en zorg. Het raakt aan de aantrekkelijkheid om hier te wonen en werken. Wat daarbij belangrijk is, is voor iedere Zeeuw weer anders. De rol van de Provincie is het leveren van een aanvullende bijdrage om de kwaliteit van leven te verbeteren. We stimuleren niet alleen een gezonde leefstijl maar vinden het ook belangrijk om actief de Zeeuwse samenleving te betrekken en samen naar oplossingen te zoeken. Leefbaarheid in Zeeland, daar werken we samen aan! Onze inzet is incidenteel en complementair aan die van andere (maatschappelijke) partijen en gericht op het bovenlokale en regionale niveau.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de Zeeuwse welvaart in de brede zin van het woord: ecologisch, sociaal-maatschappelijk en economisch. We noemen de balans tussen deze kernoriëntaties Brede Welvaart. Brede Welvaart gaat over gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. We brengen in beeld hoe Zeeuwen Brede Welvaart ervaren en verkennen hoe we de kwaliteit van leven kunnen verbeteren.

We hechten daarnaast waarde aan de Vier Vrijheden. Deze vrijheden, de Four Freedoms, zijn universele waarden die verwoorden hoe we met elkaar om willen gaan in het dagelijks leven, dat we gelijkwaardig zijn en dat we met respect en betrokkenheid met elkaar verbonden zijn. Met de uitreiking van de Four Freedom Awards benadrukken we het belang van deze onderliggende waarden in onze samenleving. Het gesprek over waarden willen we als provincie samen met netwerkpartners ook door het jaar heen verder invullen.

Tot slot is ook zorg een belangrijk thema voor ons. Goede zorgvoorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan een leefbare samenleving. Van belang is dat iedereen in Zeeland toegang heeft tot zorg en ondersteuning wanneer dat nodig is. We participeren in de Zeeuwse Zorg Coalitie, die de basis vormt voor intensieve vormen van samenwerking, al dan niet in ketenverband. Daarbinnen worden acties worden ondernomen om de zorginfrastructuur te versterken en de gezondheid van de Zeeuwse bevolking te verbeteren. Samenwerking in de breedste zin van het woord tussen professionals om gezondheid c.q. vitaliteit van de inwoners te vergroten en preventie om zorgvragen te voorkomen vormen de speerpunten.

Cultuurbegroting; vijf doelstellingen

Terug naar navigatie - Cultuurbegroting; vijf doelstellingen

Hieronder worden de vijf doelstellingen binnen de cultuurbegroting nader toegelicht.

Het gaat om:

 1. toekomstbestendige culturele infrastructuur
 2. cultureel erfgoed
 3. kunsten
 4. (talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
 5. evenementen

De uitwerking onder de eerste doelstelling Toekomstige culturele infrastructuur is de rode draad voor het geheel en geldt ook voor de opvolgende doelstellingen. Deze eerste doelstelling is daardoor wat breder opgezet en de doelstellingen twee tot en met vijf geven een aantal concretere acties weer op de desbetreffende disciplines.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

Terug naar navigatie - Toekomstbestendige culturele infrastructuur

De Zeeuwse culturele infrastructuur kent witte vlekken. Wij vinden het van belang dat de Zeeuwse culturele infrastructuur voldoende toekomstbestendig is, zodat het veld optimaal kan bijdragen aan de ontwikkeling van onze provincie. Hiervoor ondersteunen wij een aantal Zeeuwse culturele organisaties en werken we samen met andere overheden. 
Het is van belang dat het aanbod aansluit bij de vraag van de (toekomstige) bezoeker. Om vraag en aanbod goed in beeld te hebben, wordt sinds 2022 een monitor ontwikkeld en een behoeftepeiling gedaan. 
De coronamaatregelen van de afgelopen jaren hebben negatieve gevolgen gehad voor de sector. Wij gaan door op de ingezette lijn door het verder professionaliseren van culturele organisaties en het ondersteunen van het brede veld. 
In het convenant tussen de regio Zeeland en het Ministerie van OCW is daarom beschreven om in een periode van vier jaar toe te werken naar een Zeeuwse basisvoorziening die de culturele infrastructuur in de cultuurregio duurzaam versterkt en kan bijdragen aan nationale doelstellingen. Provincie Zeeland matcht de beschikbare middelen vanuit het Rijk vanuit de wens een stedelijk cultureel klimaat te stimuleren, waarbij met name de aantrekkelijkheid van de provincie voor jongeren en een goed opleidings- en beroepsklimaat voor nieuwe makers centraal staat.

In de ontwikkelagenda cultuurveld wordt uitgegaan van drie pijlers waarbinnen we werken aan de toekomstbestendige culturele infrastructuur: Basis op orde, de intrinsieke waarde van cultuur en vernieuwing en verbreding in samenwerking.

 

Acties

Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Cultureel erfgoed

Ons materieel en immaterieel erfgoed is behouden en wordt benut. Daarnaast is het ontsloten, beleefbaar en toegankelijk en de archeologische waarden zijn beschermd en optimaal beleefbaar. We maken het Zeeuwse erfgoed inclusief door iedereen de kans te geven eraan deel te nemen. Iedereen kan meebepalen wat erfgoed is en hier een eigen waarde aan geven. We zorgen voor een verbinding met maatschappelijke uitdagingen zodat erfgoed nog meer actuele waarde krijgt.

Acties

Kunsten

Terug naar navigatie - Kunsten

We werken aan een Zeeuwse kunstensector waar er voor de inwoner en bezoeker op verschillende manieren cultuur te beleven is. Hierbij is Zeeland het decor en wordt gebruikt als inspiratiebron. 

 

Acties

(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Terug naar navigatie - (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Zoveel mogelijk mensen worden gestimuleerd om deel te nemen aan of kennis te maken met kunst en cultuur. (Jonge) talenten en vernieuwde talenten op het terrein van kunst en cultuur zijn ondersteund door kennis, informatie, bemiddeling, innovaties en adviezen. Cultuureducatie en talentontwikkelingstrajecten voor jongeren zijn in Zeeland effectiever geworden doordat culturele instellingen en onderwijsinstellingen (van primair onderwijs tot en met hoger universitair onderwijs) vaker en consequenter een doorgaande leerlijn hanteren.

Acties

Evenementen

Terug naar navigatie - Evenementen

We willen het Zeeuwse imago herpositioneren, zodat mensen Zeeland meer en eerder gaan overwegen als plek om te leven, te werken en te studeren. Deze focus komt voort uit de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Om alle vacatures vervuld te krijgen moeten er meer mensen van buiten Zeeland aangetrokken worden. De aantrekkelijkheid van Zeeland wordt vergroot doordat er evenementen zijn die Zeeland levendig maken. 

Acties

Gezond leven

Terug naar navigatie - Gezond leven

Gezond leven - Sport verenigt Zeeland

Met de inzet op het Zeeuws Sportakkoord 'Sport verenigt Zeeland' werken we aan een duurzame en toekomstbestendige sportinfrastructuur in Zeeland die bereikbaar, toegankelijk en betaalbaar is. We stimuleren beweeggedrag en zetten in op een gezondere leefstijl via bewegen en sport. Sport brengt mensen samen en verbindt. 

Iets meer dan de helft (54%) van alle Zeeuwen sport elke week geven ze aan, zo'n 47% voldoet aan de norm voor gezond bewegen (NNGB), 80 tot 90% van de Zeeuwse jeugd is lid van een sportvereniging en tienduizenden Zeeuwen zijn actief als vrijwilliger in de sport. In Zeeland zijn nog zo'n 1.100  sportverenigingen en honderden sport- en beweegondernemers bieden hun diensten aan. Er zijn passende accommodaties en Zeeuwen organiseren sportevenementen die passen bij Zeeland: land in zee. Duizenden vrijwilligers helpen elke week om dat mogelijk te maken. Hierdoor is de sport dicht bij huis en betaalbaar.

Ondanks deze goede basis liggen er grote uitdagingen. Ongeveer 1/3 van de mensen beweegt niet of onvoldoende. De motorische vaardigheid van kinderen is zeer sterk afgenomen, we zijn te zwaar en hebben last van welvaartsziektes zoals diabetes. De sportparticipatie veranderd: van binnen naar buiten, van groep naar individu. Sportaccommodaties staan steeds meer leeg, competities worden opgeschaald waardoor de drempel om te sporten verhoogd wordt, de klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Om antwoord te geven op de uitdagingen waar de sport voor staat en meer mensen in beweging te krijgen hebben we, analoog aan het Nationale Sportakkoord een Zeeuws Sportakkoord gesloten, samen met een destijds 30-tal  regionale partners (intussen zo'n 80). De inzet van ons Sportakkoord valt uiteen in 6 themalijnen:

1. inclusief sporten en bewegen

2. duurzame sportinfrastructuur

3. vitale sport en beweegaanbieders

4. positieve sportcultuur

5. vaardig in bewegen en talentontwikkeling

6. evenementen die inspireren

Als ‘overall’ indicator voor de inzet hebben we gekozen voor:  de 'norm voor gezond bewegen' (30 minuten per dag voor volwassenen en 60 minuten voor kinderen). Per themalijn zijn er onderliggende acties en activiteiten. 

Acties

Leefbaarheid

Terug naar navigatie - Leefbaarheid

Meer Zeeuwen en in het bijzonder de Zeeuwse jongeren benutten beter de mogelijkheden voor participatie zoals de eindgebruikersaanpak, samenwerking met andere partijen of focus op duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals). De Zeeuwse samenleving is mede hierdoor veerkrachtiger, diverser, inclusiever en vitaler.

Acties

Versterking zorginfrastructuur en zorgketen

Terug naar navigatie - Versterking zorginfrastructuur en zorgketen

De leefbaarheid in Zeeland is versterkt door een bredere en intensievere ketenwerking in de zorgsector en het sociaal domein teneinde het niveau van zorgvoorzieningen in stand te houden en te versterken.

Ondersteuning van de keten(samen)werking in de zorg vindt plaats door aandacht te besteden aan de arbeidsmarkt in de zorg, financieel bij te dragen aan het project vakantiedokter, vervulling van leemtes in het zorgaanbod te verkennen en te bewerkstelligen, subsidiering van een Kennis  & Innovatienetwerk in de zorg, de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen waar nodig te verbeteren.

De beschikbaar gestelde gelden door de Rijksoverheid uit het Compensatiepakket Marinierskazerne helpen daar eveneens bij. We faciliteren de sector door middel van incidentele subsidies, al dan niet in de vorm van cofinanciering van Europese Projecten.

De Provincie vervult een rol in de keten van zorgvoorzieningen. We doen dat door bij te dragen via ketenverbindingen, zoals binnen de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC) en bij te dragen aan (Kennis&Innovatie)netwerken in de zorgsector.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Aantal bezoekers Zeeuwse musea

552.276

592.267

583.716*

262.076

332.400

n.n.b.

Aantal toekenningen voor restauratie rijksmonumenten

4

4

4

4

5

7

Aantal leerlingen cultuureducatie VO-MBO-HBO

7.000

8.165 (cursusjaar 2017-2018

8.000**

8.000

n.b.

n.n.b.

Aantal deelnemers Jeugd Theater School Zeeland

215

221

220**

220

220

n.n.b.

Aantal leerlingen restauratie opleidingsproject

12

15

15**

15

20

n.n.b.

Vanwege de Corona Crisis is de trendindicatie verstoord ten opzichte van voorgaande jaren. Het heeft vanwege de impact van die context minder waarde om getalsmatige indicatoren op te nemen voor de komende twee jaren.

* Betreft aanname dat aantal bezoekers overeenkomstig is met 2018.

** Op basis van aanname dat aantal deelnemers / leerlingen t.o.v. 2018 stabiel zal blijven.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2019

Stand 2020

Stand 2021

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

Einddoel

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

 

Receptieve deelname aan activiteiten van Zeeuwse inwoners van 16 jaar en ouder (monitoring ZB) in aantallen

192.000 *

n.b. 

n.b. vanwege Corona is de culturele sector een groot deel vh jaar dicht geweest

192.000

192.000

192.000

(Talent) ontwikkeling en cultuureducatie jongeren PO en VO

 

Deelname aantal leerlingen ** cultuureducatie PO

54.000

n.b.

idem, daarnaast waren groepsbezoeken ook niet mogelijk. In beperkte mate zijn er digitale lessen gegeven over cultuur en erfgoed

54.000

54.000

54.000

Restauratievolume (Databank Erfgoedmonitor)

% Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis), weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ ***

24%

22,2%

21,5%

22%

22%

10%

*  Bron CBS: aantal inwoners Zeeland 2019 minus aantal inwoners jonger dan 20 jaar > afgerond  320.000. Ruim 60% van dit aantal (bron Staat van Zeeland ZB) bezoekt in 2017 culturele evenementen = 192.000

** Bron CBS:  2019 aantal jongeren Zeeland  5-19 jaar is afgerond 60.000. Aanname is dat gelet op de kerndoelen PO bijna alle PO scholen iets aan cultuureducatie doen > 90% x 60.000 = 54.000

*** Bron: Erfgoedmonitor fysieke staat van rijksmonumenten Zeeland. Gegevens betreffen de staat van onderhoud buitenzijde.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(Bedragen x € 1.000)
Doelstelling Begroting 2023
Lasten
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 15.946
060102-Cultureel erfgoed 3.057
060103-Kunsten 427
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 601
060201- Evenementen 863
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 1.113
060402-Gezond leven 891
069999-Ambtelijke inzet 711
Totaal Lasten 23.609
Baten
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 965
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 43
Totaal Baten 1.008
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 22.601
Onttrekkingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 1.648
Toevoegingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 585
Mutaties reserves -1.062
Resultaat na bestemming 21.538