Er vindt regelmatig afstemming plaats met het Waterschap over meekoppelkansen (zoals natuur, recreatie, economie) bij Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP)-projecten; over de zandige kust en de dammen aan de Noordzee wordt daarnaast ook afgestemd met het verantwoordelijke ministerie van I&W. Na de nieuwe inventarisatieronde van het Waterschap (en toetsing door ILT) zal in de loop van 2023 meer concreet zicht zijn op de toekomstige opgave van het Waterschap en is het zinvol om te kijken naar nieuwe meekoppelkansen.

In 2022 is tevens het convenant recreatief zandsuppletiefonds ondertekent door gemeenten. Samen met hen verkennen wij in 2023 de mogelijkheden voor recreatieve suppletie.