Incidentele en structurele lasten en baten per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2023 ook sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 en 23 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten

Volgens het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten.  Het BBV schrijft voor dat lasten en baten incidenteel zijn als deze niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.

Dit BBV-voorschrift geeft aan welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 worden door de Provincie als incidenteel beschouwd.

Tabel incidentele lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel incidentele lasten en baten per programma
(bedragen x € 1.000)
Lasten 2023 2024 2025 2026
Omschrijving programma Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct.
01 Grote projecten en strategische opgaven 12.392 2.824 13.034 2.724 12.536 2.714 - 2.720
02 Woonplaats Zeeland 3.207 17.417 2.716 17.140 6.576 16.162 69 16.260
03 Balans in landelijk gebied 8.168 30.215 462 29.567 462 29.543 462 29.555
04 Ondernemend Zeeland 5.251 14.788 563 14.249 - 13.530 - 13.473
05 Mobiliteit op maat 1.464 71.223 1.662 67.546 888 56.202 1.067 58.779
06 Iedereen telt! 1.416 22.193 657 21.619 121 21.235 233 21.322
07 Bestuur 262 7.266 102 7.263 102 7.276 102 7.280
08 Energie op klimaat! 1.472 7.947 921 6.374 - 8.338 - 4.465
90 Algemene dekkingsmiddelen 11.113 3.138 17.205 3.669 18.447 3.870 12.917 1.268
96 Overhead 16 32.873 - 31.225 - 30.987 - 30.948
Totaal lasten 44.763 209.884 37.321 201.377 39.132 189.857 14.850 186.071
Baten 2023 2024 2025 2026
Omschrijving programma Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct.
01 Grote projecten en strategische opgaven 10.062 - 12.925 - 12.536 - - -
02 Woonplaats Zeeland 223 859 91 851 - 851 - 851
03 Balans in landelijk gebied 7.484 1.254 - 1.254 - 1.254 - 1.254
04 Ondernemend Zeeland 71 546 - 261 - 95 - 97
05 Mobiliteit op maat 115 3.416 - 3.440 - 3.430 - 2.578
06 Iedereen telt! 287 721 - 721 - 721 - 721
07 Bestuur - 180 - 180 - 180 - 180
08 Energie op klimaat! 842 - - - - - - -
90 Algemene dekkingsmiddelen - 210.641 - 217.948 - 222.516 - 217.135
96 Overhead - 104 - 64 - 64 - 48
Totaal baten 19.084 217.722 13.015 224.719 12.536 229.112 - 222.865
2023 2024 2025 2026
Incidenteel begrotingssaldo -25.679 -24.306 -26.596 -14.850
Structureel begrotingssaldo 7.838 23.342 39.254 36.794
Saldo baten en lasten -17.841 -964 12.658 21.944
Mutaties reserves 17.841 964 -12.658 -21.944
Begrotingssaldo na bestemming - - - -