In 2023 bieden we gemeenten in Zeeland ondersteuning bij de ontwikkeling van warmtenetten. 
Uit onderzoeken blijkt dat de restwarmte van de industrie in Borsele en Kanaalzone te gebruiken is. De betreffende gemeenten hebben deze warmtenetten opgenomen in de Transitievisie Warmte. De uitvoering en/of het in gebruik nemen van de warmtenetten vindt voor 2030 plaats. Daarbij is in Terneuzen de kern Hoek aangewezen als proef in de eerste fase. Hier werken we nu aan een uitvoeringsplan. De Programma Aardgasvrije Wijken-pilotwijken in Middelburg en Vlissingen zijn daarna aan de beurt.
Daarnaast geven we ondersteuning aan het verder uitdiepen van mogelijke andere kansen van warmte-uitwisseling. Ook stimuleren we het verder uitwerken en ontwikkelen van warmtenetten. Soms provincie- of landsgrens overschrijdend. 

Subdoel: 
Realiseren van besparing van CO2 uitstoot via aardgasloze verwarming in de gebouwde omgeving. Dit doen we onder meer  door het benutten van industriële restwarmte of andere bronnen zoals aquathermie (duurzaam verwarmen en koelen van water).