Uitgaven

27,4%
€ 84.025
x €1.000
27,4% Complete

Inkomsten

10,44%
€ 32.024
x €1.000
10,44% Complete

Saldo

1,55100554658549E+17%
€ -52.002
x €1.000

5 Programma Mobiliteit op maat

Uitgaven

27,4%
€ 84.025
x €1.000
27,4% Complete

Inkomsten

10,44%
€ 32.024
x €1.000
10,44% Complete

Saldo

1,55100554658549E+17%
€ -52.002
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed wonen, werken en leven in Zeeland vraagt om een optimale bereikbaarheid. Dat betekent niet per se méér mobiliteit. Een fysieke verplaatsing is namelijk niet altijd nodig, zo bleek in de periode van COVID-19. Ook kan gekozen worden voor slimme locatiekeuzes, waardoor lopen en fietsen aantrekkelijker worden. Dat moet dan wel veilig kunnen gebeuren.

Via de opgave Slimme Mobiliteit werkten we aan slimme én duurzame maatregelen. Deze maatregelen kunnen helpen bij het oplossen van vraagstukken over bereikbaarheid in Zeeland. Dit alles betekent niet dat we niet meer kijken naar een oplossing met meer infrastructuur. In plaats daar van kijken we in het voortraject en tijdens het afwegen van oplossingen naar een meer complete aanpak. Een aanpak met twee kanten: vanuit de effecten van meer mobiliteit en vanuit de mogelijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid.

De invalshoeken daarbij zijn zowel economisch (bijdrage aan bruto Zeeuws product) als maatschappelijk (bijdrage aan bruto Zeeuws geluk). Deze aanpak loopt via vijf sporen: 

 1. Beïnvloeden van verkeersgedrag via een regionale aanpak.
 2. Investeren in verbetering van de infrastructuur met het oog op doorstroming én verkeersveiligheid.
 3. Inzet op multimodale netwerken en goederencorridors om snelheid en betrouwbaarheid van (goederen)vervoer te borgen.
 4. Bieden van een systeem van collectief vervoer als basismobiliteit.
 5. Ontwikkelen en realiseren van slimme en duurzame mobiliteitsconcepten (personen en goederen).

Dit programma omvat de inspanningen die we hiertoe in 2023 gaan leveren in aansluiting op - en ter versterking van - de activiteiten van andere overheden, ondernemers, kennisinstellingen en de Zeeuwen zélf.

Naast deze uitvoeringsagenda, maakt ook het beheer en onderhoud van de provinciale (water) wegen onderdeel uit van dit programma.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Werkgeversaanpak verkeersveiligheid om zo een verkeersveilig gedrag van de eigen werknemers te bevorderen.
 • In afstemming met politie en Openbaar Ministerie inzetten op betere handhaving, zowel staande houding als via camera's (onder andere trajectcontroles en vanaf 2023 de toepassing van Verplaatsbare Flitspalen (VFP).
 • Start programmafase Goederenvervoer Corridor Zuid in afstemming met Rijk, partnerregio's en betrokken havens.
 • In samenwerking met deze partners wordt een actieprogramma voor de binnenvaart opgesteld. De partners van de Goederenvervoer Corridor Zuid ontwikkelen een actieprogramma die op deze corridor toegevoegde waarde biedt. Enkele verbeteringen zoals voorgesteld in het onderzoeksrapport van Panteia worden uitgevoerd. Ook wordt de regionale afstemming en samenwerking met de partners en branche organisaties geïntensiveerd.
 • Versnelling van de busverbinding Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen-Gent, met specifiek aandacht voor het traject Terneuzen-Gent.
 • Installeren van slimme verkeerslichten op diverse locaties in Zeeland (onder andere op de Deltaweg N256).
 • Pilots met zelfstandig transport ('mixed traffic') en zelfstandig personen vervoer (autonoom varende pont).
 • Verdere planuitwerking van Rail Gent-Terneuzen, gericht op financiering en organisatie (governance).
 • Uitvoeren van een strategische toekomstverkenning naar de Midden Zeeland route (MZR).
 • In aansluiting daarop: opstellen van een Startnotitie voor de Deltaweg N256 (doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid).
 • Uitvoeren van het Transitieplan openbaar vervoer voor de periode 2022 tot en met 2024.  Dit plan is gericht op omgaan op de huidige vervoersvraag samen met blijvende effecten van COVID-19.
 • Voorbereiden aanbesteding van nieuwe bus-concessie (per 2025) vanuit de uitgangspunten van de Regionale Mobiliteit Strategie (RMS).
 • Verder uitbouwen van verkeers- en incidentmanagement, mede door inzet van data ('data top 15', Regionaal Data Team).
 • Voorbereiding en uitvoering geven aan infrastructurele projecten zoals voorzien met het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ).
 • Formeren ‘team Bereikbaar Zeeland’ (Zeeland breed) in het kader van integrale hinderaanpak.
 • Living Lab Smart Mobility is aanjager van innovatie in personenmobiliteit (onder andere Mobility as a Service en autonoom vervoer).
 • Doorontwikkelen van de haltetaxi tot een deeltaxi die past binnen de nieuwe mobiliteitsmix.
 • Uitvoeringsplan maken voor hubontwikkeling, gericht op realisatie van minimaal twee stationshubs, vier regiohubs en zes reguliere hubs voor 2025.
 • Faciliteren en meebetalen van en aan initiatieven voor deelfietsen (dagelijks gebruik én toeristisch) en deelauto's (gericht op 2.000 deelauto's in 2025).
 • Samen met gemeenten stappen zetten bij de ontwikkeling van een mobiliteitscentrale. De focus ligt op werkzaam zijn bij de start van de nieuwe busconcessie.

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Het beheer en onderhoud van onze provinciale infrastructuur. Die bestaat uit (water)wegen, civiele kunstwerken nat en droog en aanlandingsvoorzieningen, terminals en baggerwerken voor het fietsvoetveer.
 • Het beheer van de concessies voor openbaar vervoer: bus en Westerschelde Ferry.

Voor een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur hanteren we de principes van assetmanagement. Met assetmanagement kunnen we onze infrastructuur en bijbehorende voorzieningen gericht beheren en onderhouden. Daartoe is in 2018 het strategisch beheerkader vastgesteld. Voor de verschillende thema’s zoals groen, verhardingen, verlichting, droge- en natte kunstwerken etc. is het beheerkader nader uitgewerkt in afzonderlijke beheerplannen per type asset. Als laatste is in 2022 het beheerplan voor de natte infrastructuur vastgesteld. De aanpak en activiteiten worden toegelicht in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Voor de concessies van busvervoer en Westerschelde Ferry is het belangrijk om een goed beheer af te spreken. Dit gebeurt door de juiste kwaliteitsindicatoren te combineren met flexibiliteit. Zo kunnen we inspelen op trends en ontwikkelingen. Dit gaat nu bijvoorbeeld over de COVID-19 pandemie. In hoeverre is er een blijvend effect na de crisismaatregelen van 2020/2021? Moeten we daar rekening mee houden in de dienstregeling van 2022? 

Daarnaast is er sprake van het 'bij de tijd' houden van de bus-concessie, welke tot en met 2024 loopt. Daartoe is in 2020 een intentieovereenkomst met Connexxion gesloten. Het gaat om onder andere het verder verbeteren van het netwerk en de invoering van nieuwe vormen van betalen.

Eenzelfde traject is er voor de Westerschelde Ferry (WSF) (looptijd concessie tot 2024). We onderzochten de behoefte aan onderhoud van beide SWATH-schepen tot 2033 (einde levensduur). Dit is ook belangrijk voor de afweging rond de toekomst van de WSF waartoe in 2021 een marktconsultatie werd uitgevoerd. Het gaat hier om onder andere de rol van de markt en inzet van nieuwe schepen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Provincie Zeeland werkt samen met andere overheden in Zeeland aan een compleet netwerk van infrastructuur en collectieve voorzieningen van mobiliteit. Deze moeten betrouwbaar, snel en veilig zijn

Betrouwbaarheid: Het mobiliteitssysteem moet ervoor zorgen dat je op tijd op je bestemming bent. Of dat goederen op het juiste moment aankomen.
Snelheid: Voor functionele verplaatsingen (zoals woon-werk verkeer) mag de reistijd niet te lang zijn.
Veiligheid: We accepteren niet dat er gewonden en dodelijke verkeersslachtoffers vallen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Terug naar navigatie - Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Een doelmatig en doeltreffend beheer van de provinciale (water)wegen op zodanige wijze dat deze aansluit bij de principes van assetmanagement en voldoet aan het onderhoudsniveau zoals door het bestuur vastgesteld.

Ten behoeve van een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen is het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland vastgesteld. Bij het in stand houden van de infrastructuur wordt gekeken naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico’s die daarbij acceptabel zijn. Naast informatiebeheer en organisatiestructuur vormt het Beheerkader de derde pijler waardoor de instandhouding (beheer en onderhoud) van de provinciale (vaar)wegen doelmatiger georganiseerd kan worden. Als nadere uitwerking van het Beheerkader is per infrastructureel kapitaalgoed een Uitvoeringsstrategie opgesteld. Daarin is nader beschreven op welke wijze dat specifieke kapitaalgoed in stand wordt gehouden.

Acties

Verbetering verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Verbetering verkeersveiligheid

We hebben de verkeersveiligheid in Zeeland vergroot zodat er zo min mogelijk verkeersslachtoffers vallen.

Het doel is nul dossiers in Zeeland en dus 100% verkeersveiligheid. We willen dit doel bereiken door samen te werken met Zeeuwse wegbeheerders en maatschappelijke partners die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. Wij werken met hen samen in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Gezamenlijk hebben we medio 2020 een  Zeeuwse uitvoeringsagenda SPV vastgesteld, gebaseerd op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze uitvoeringsagenda bevat onze uitvoeringsstrategie voor de komende jaren.

De uitgangspunten hiervan zijn:

 • De brede netwerksamenwerking.
 • De inzet van de drie E's; Techniek (infra), Onderwijs/Educatie (gedragsinvloed) en Handhaving (handhaving).
 • De aanpak gericht op het verminderen van risico's.

De meeste risico's in Zeeland liggen in de infrastructuur, de heterogeniteit (verschillende vervoersmodaliteiten op dezelfde infrastructuur zoals fietsen die verschillende snelheden rijden en landbouwverkeer dat zich mengt met ander verkeer), kwetsbare en onervaren weggebruikers, afleiding en verkeersovertreders (snelheid, alcohol en drugs en dergelijke). Ten aanzien van deze thema's gaan we ons inspannen om de risico's voor verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verminderen.

Acties

Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Terug naar navigatie - Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Een goede bereikbaarheid voor bedrijven, toeristen en forenzen en een goede multimodale bereikbaarheid van de Zeeuwse havens door:

 1. Snelle en betrouwbare wegverbindingen voor zakelijk en woon- en werkverkeer.
 2. Een multimodaal netwerk van achterlandverbindingen voor de Zeeuwse havens (Terneuzen en Vlissingen-Oost) en bedrijventerreinen  met voldoende capaciteit.

Het gaat zowel om fysieke ingrepen in de hoofdinfrastructuur (weg, spoor, buisleidingen en water) als de inzet van data (traject Data op Orde in samenwerking met het ministerie van I&W) om zo tot een betere benutting van het wegennet te komen. Een concrete toepassing op de weg is de zogeheten slimme verkeersregelinstallatie (iVRI), maar ook real time volgen en sturen van verkeersstromen voor een beter verkeers- en incidentmanagement. Voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking tussen wegbeheerders.

Acties

Wegeninvesteringen

Terug naar navigatie - Wegeninvesteringen

De gebruikers van het provinciale wegennet kunnen zich goed en veilig (blijven) verplaatsen zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving daarmee onder druk komt te staan. In dat verband werken we aan netwerkoptimalisatie van het (provinciaal) wegennet voor diverse doelgroepen (landbouwverkeer, goederenvervoer, personenvervoer).

Met de Investeringsstrategie Wegen als hulpmiddel werken we aan het inrichten van ons wegennet en maken daarbij gebruik van landelijke normen (CROW). Wij doen dat methodisch door middel van gebiedsgewijze aanpakken (GGA) waarbij samen met andere wegbeheerders integraal het wegennet in de desbetreffende regio wordt geanalyseerd, de grootste knelpunten bepaald, geprioriteerd en in planning gezet. De GGA`s Borsele West en -Oost zijn bijvoorbeeld in 2021 afgerond en de daaruit voortvloeiende projecten zijn in gang gezet. Op Walcheren wordt verder onderzoek gedaan naar de hoofdwegenstructuur in het zuidwesten en het noordwesten en de mogelijkheden van bijv. een rondweg bij Grijpskerke en terugdringing van de verkeersoverlast in Domburg en Aagtekerke. Via de GGA Veerse Meer zuid vindt nader onderzoek plaats naar kort termijn maatregelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied. Rondom Zierikzee is een verkeersvisie en een maatregelpakket opgesteld. De kans op realisatie is daarbij sterk afhankelijk van de bereidheid van partijen w.o. het Ministerie van I&W i.c.m. Rijkswaterstaat Z&D om te investeren. Ingezet wordt om deze gebiedsgewijze aanpakken voort te zetten en ook nieuwe GGA`s op te starten in Zeeuws-Vlaanderen. Met de GGA-aanpak zijn wat betreft de samenwerking tussen wegbeheerders en het zoeken naar oplossend vermogen goede ervaringen opgedaan. Succes is wel afhankelijk van de bereidheid van betrokken partijen in een gebied deze samenwerking aan te gaan en daar de nodige energie en (financiële) middelen in te steken.

Naast de regionale focus kent deze doelstelling ook een thematische uitwerking. Algemeen gaat het – conform de Mobiliteitsvisie Zeeland 2028 – om optimalisatie netwerk goederenvervoer, verbetering routering landbouwverkeer en optimalisatie utilitair fietsnetwerk. Daarnaast worden accenten gelegd voor specifieke thema’s; voor 2023 gaat het om aanpak kruispunten met bestaande VRI’s op gebiedsontsluitingswegen, aanpak van traversen, aanpak gevaarlijke bermen (i.r.t. fiets), aanpak perceel- en erfaansluitingen en aanpak fietspaden.

Naast samenwerking lokaal en regionaal zet de provincie Zeeland zich ook nationaal in. Bijvoorbeeld ten aanzien van beleidsontwikkeling en gevolgen van nieuwe wetgeving. Dit doet ze via het IPO en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (overlegmomenten van de BAC Mobiliteit en het BO MIRT / BOL). 

Acties

Bereikbaarheid voor de mensen

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid voor de mensen

Voor mensen bepaalt bereikbaarheid de mate waarin ze zelf actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is voor Zeeland een extra uitdaging, gezien de relatief lage bevolkingsdichtheid, de geografische 'eilandenstructuur' en de sterke verwevenheid met de omliggende provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Vlaanderen. Bereikbaarheid is onder andere afhankelijk van de mate waarin mensen beschikken over eigen vervoer en gebruik kunnen maken van publiek vervoer (in de vorm van openbaar en doelgroepenvervoer) of private vormen van deelmobiliteit. Bereikbaarheid vraagt derhalve om maatwerk per doelgroep. Voor de bereikbaarheid van mensen wordt ingezet op een diverse invulling van de bestaande vervoervraag, waarbij het vervoeraanbod aansluit bij de verschillende behoeften per doelgroep.

Acties

Uitvoering slimme mobiliteit

Terug naar navigatie - Uitvoering slimme mobiliteit

Samen met onze regionale partners werken we aan de uitvoering van de Regionale Mobiliteitsstrategie. In 2023 gunnen we de busconcessie en bereiden we de aanbesteding van de flextaxi verder voor. Via onze subsidieregeling hub ontwikkeling ondersteunen we de ontwikkeling van diverse mobiliteitshubs in de Provincie met cofinanciering en kennis. De voorbereidingen om de mobiliteitscentrale in te richten worden in 2023 afgerond.  Ook organiseren en faciliteren we diverse pilots gericht op het nieuwe mobiliteitssysteem. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren (verkeersveiligheid)

2017

2018

2019

2020 

2021

Aantal ongelukken

2.495

2.236

2.203

1.837

1.918

Aantal betrokkenen

3.480

3.267

3.304

2.693

2.177

Ernstige verkeersslachtoffers; doden

 

18

13

11

18

11

Ernstige verkeersslachtoffers; ziekenhuisgewonden

 

416

505

541

423

355

Aantal geregistreerde ongevallen waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken 50 16 20 9 14
Aantal bij verkeersongevallen betrokken kwetsbare verkeersdeelnemers onderverdeeld naar categorie ouderen (boven 60), jongeren (onder 25) en fietsers

507

562

165

563

628

255

666

665

315

435

579

236

459

562

186

Aantal bij verkeersongevallen betrokken jonge (18 tot 24) bestuurders van personenauto's 322 374 432 308 310
Aantal geregistreerde processenverbaal voor afleiding  PM PM PM PM PM
Aantal geregistreerde ongelukken waarbij sprake was van een verkeersovertreding 134 162 148 156 PM

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

 

Doel Indicator Stand 2017 Stand 2020 Stand 2021 Streefwaarde 2022 Streefwaarde 2023 Einddoel
(Vaar)wegen Onderhoudsniveau infrastructurele kapitaalgoederen Basis Basis Basis Basis   Basis
Vraaggericht OV

Waardering Openbaar vervoer (bus)

Bezettingsgraad kernnet (daggemiddelde)

Bezettingsgraad fietsvoetveer

7,4

 

23,4%

23,6%

7,8 (2019)**

 

16,6%

16,0%

7,9***

 

16,1%

19,0%

7,6

 

17%*

26%

 

7,6

 

30%

30%

Snelle en betrouwbare wegverbindingen

Reistijd Goes - Zelzate 

Reistijd Goes - Hellegatsplein (via MZ-route)

50 minuten

60 minuten

37 minuten

50 minuten

37 minuten

50 minuten

37 minuten

 

51 minuten

 

40 minuten

45 minuten

Waardering openbaar vervoer (OV-klantenbarometer) Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de Provincie

bus: 7,4

 

WSF: 8,1

bus: 7,8 (2019)**

 

WSF: 8,3 (2019)**

bus: 7,9***

 

WSF: 8,0***

bus: 7,6

 

WSF: 8,0

 

bus: 7,6

 

WSF: 8,0

*) Rekening houdend met nog aanwezige corona-effecten.

**) In 2020 geen onderzoek vanwege corona-maatregelen.

***) Resultaten onderzoek nog niet representatief vanwege postcorona effect. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(Bedragen x € 1.000)
Doelstelling Begroting 2023
Lasten
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 32.724
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 25.298
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 876
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 521
050105-Wegeninvesteringen 1.798
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 2.447
059999-Ambtelijke inzet 9.024
Totaal Lasten 72.687
Baten
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 417
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 2.288
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 826
Totaal Baten 3.532
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 69.155
Onttrekkingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 28.492
Toevoegingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 11.338
Mutaties reserves -17.154
Resultaat na bestemming 52.002