Het komende jaar continueren wij onze actieve deelname in de grensgovernance, de Vlaams-Nederlandse Delta, de Scheldemondraad en North Sea Port district. In deze gremia wordt bestuurlijk- en ambtelijk gewerkt aan het identificeren en oplossen van grensoverschrijdende knelpunten, dan wel gebiedsontwikkeling

•    In de Vlaams Nederlandse regeringstop van 2018 is een systeem van grensbestuur afgesproken met een escalatiemechanisme naar de Vlaamse overheid en de rijksoverheid voor zover het centrale bevoegdheden betreft. In 2023 zal dit systeem worden doorontwikkeld op basis van de opgedane ervaringen en met de aanpak van (juridische) grensknelpunten.
•    Bijdrage en ondersteuning geven aan grensoverschrijdende opgaven en knelpunten op het terrein van economische ontwikkeling, natuur, milieu, infrastructuur, kennisontwikkeling en arbeidsmarkt onder meer door inzet bestuurlijke netwerken, Europese fondsen en grensgovernance instrumentarium.