Bodem is de belangrijkste productiefactor voor de akkerbouw. Bodemkwaliteit willen bevorderen, bijvoorbeeld rondom organische stof en bodembiodiversiteit.  Kennis is hiervoor heel belangrijk, zowel op provinciaal niveau (klei versus zand) als op bedrijfsniveau. Samen met kennisinstellingen als Rusthoeve voeren we ook in 2023 proeven, pilots en onderzoeksprojecten uit.  Daarnaast speelt ook de het belangrijke thema nutrienten. Een gezonde bodem moet voldoende voedingsstoffen voor planten bevatten.  Voor een duurzaam evenwicht is het gebruik van dierlijke mest belangrijk.  Wet - en regelgeving belemmeren echter een  optimale kringloop in Zeeland. Hier zullen we een gerichte lobby op inzetten.