Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaand overzicht worden de geraamde lasten, baten en het saldo per programma voor de Jaarstukken (rekening) 2021, begroting 2022 tot en met de 9e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 weergegeven.

Tabel lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programma
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 21.132 16.401 -4.731 24.994 17.672 -7.322 15.217 10.062 -5.155
02 Woonplaats Zeeland 17.294 1.008 -16.286 26.572 2.424 -24.148 20.624 1.082 -19.542
03 Balans in landelijk gebied 31.933 3.092 -28.841 45.896 11.913 -33.984 38.383 8.738 -29.645
04 Ondernemend Zeeland 18.582 1.311 -17.271 22.797 1.061 -21.737 20.039 617 -19.423
05 Mobiliteit op maat 69.522 6.680 -62.842 73.586 5.659 -67.927 72.687 3.532 -69.155
06 Iedereen telt! 21.435 1.408 -20.027 26.339 1.305 -25.035 23.609 1.008 -22.601
07 Bestuur 6.229 139 -6.091 7.765 180 -7.585 7.528 180 -7.348
08 Energie op klimaat! 4.593 2.450 -2.143 9.740 1.936 -7.804 9.419 842 -8.576
Totaal programma’s 190.721 32.489 -158.232 237.690 42.149 -195.541 207.506 26.061 -181.445
Algemene dekkingsmiddelen -3.469 197.513 200.982 11.368 203.379 192.011 14.251 210.641 196.390
Overhead 28.476 145 -28.331 33.097 123 -32.974 32.890 104 -32.786
Heffing voor de vpb - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 215.728 230.148 14.420 282.156 245.651 -36.504 254.647 236.806 -17.841
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 94.063 92.843 -1.219 55.585 92.089 36.504 51.989 69.830 17.841
Totaal resultaat 309.790 322.991 13.201 337.740 337.740 - 306.636 306.636 -
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 21.132 16.401 -4.731 24.994 17.672 -7.322 15.217 10.062 5.155
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 7.682 10.334 2.651 500 7.414 6.914 1.000 6.294 -5.294
Totaal programma 1 28.814 26.735 -2.080 25.494 25.086 -407 16.217 16.356 -140
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
02 Woonplaats Zeeland 17.294 1.008 -16.286 26.572 2.424 -24.148 20.624 1.082 19.542
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 5.065 2.563 -2.502 1.027 4.780 3.753 299 3.642 -3.342
Totaal programma 2 22.360 3.571 -18.788 27.599 7.203 -20.396 20.923 4.724 16.200
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
03 Balans in landelijk gebied 31.933 3.092 -28.841 45.896 11.913 -33.984 38.383 8.738 29.645
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 7.552 8.419 868 1.500 5.959 4.459 39,508 1.768 -1.729
Totaal programma 3 39.485 11.512 -27.973 47.396 17.871 -29.525 38.423 10.506 27.916
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
04 Ondernemend Zeeland 18.582 1.311 -17.271 22.797 1.061 -21.737 20.039 617 19.423
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 7.848 3.345 -4.504 2.862 10.856 7.994 1.765 6.582 -4.817
Totaal programma 4 26.430 4.655 -21.775 25.659 11.916 -13.743 21.804 7.198 14.606
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
05 Mobiliteit op maat 69.522 6.680 -62.842 73.586 5.659 -67.927 72.687 3.532 69.155
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 21.001 35.055 14.054 15.192 36.311 21.119 11.338 28.492 -17.154
Totaal programma 5 90.523 41.735 -48.787 88.778 41.971 -46.808 84.025 32.024 52.002
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Iedereen telt! 21.435 1.408 -20.027 26.339 1.305 -25.035 23.609 1.008 22.601
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 4.450 2.784 -1.666 1.390 4.540 3.150 585 1.648 -1.062
Totaal programma 6 25.885 4.192 -21.693 27.729 5.845 -21.885 24.194 2.656 21.538
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
07 Bestuur 6.229 139 -6.091 7.765 180 -7.585 7.528 180 7.348
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 75 107 33 - 96 96 0 22 -22
Totaal programma 7 6.304 246 -6.058 7.765 277 -7.489 7.528 202 7.326
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
08 Energie op klimaat! 4.593 2.450 -2.143 9.740 1.936 -7.804 9.419 842 8.576
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.729 5.147 3.418 586 3.851 3.266 0 1.554 -1.554
Totaal programma 8 6.322 7.597 -1.275 10.325 5.788 -4.538 9.419 2.397 7.022
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen -3.469 197.513 200.982 11.368 203.379 192.011 14.251 210.641 -196.390
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 34.842 23.008 -11.834 31.824 16.193 -15.631 36.629 19.140 17.488
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 31.373 220.521 189.148 43.192 219.572 176.380 50.880 229.782 -178.902
Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Overhead 28.476 145 -28.331 33.097 123 -32.974 32.890 104 32.786
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 3.819 2.082 -1.737 704 2.088 1.384 334 688 -354
Totaal programma overhead 32.295 2.227 -30.068 33.802 2.212 -31.590 33.223 792 32.431
Totaal resultaat 309.790 322.991 13.201 337.740 337.740 - 306.636 306.636 -

Toelichting lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten  en strategische opgave
In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde en de strategische opgave Stikstof opgenomen.

De investeringen in de grote projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten laste van het beschikbaar gestelde investeringskrediet (zie ook hoofdstuk Investeringen). 

Programma 02 Woonplaats Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de voorbereiding omgevingswet, kwaliteitskust recreatie en toerisme, deelnemersbijdrage aan de RUD, (water)bodemsanering, Deltawateren en ruimtelijke kwaliteit wonen.

Programma 03 Balans in landelijk gebied
Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties. 

Programma 04 Ondernemend Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse ondernemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie en diverse fondsen / Europese programma's.

Programma 05 Mobiliteit op maat
Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de Westerschelde Ferry en Living Lab Slimme mobiliteit in het kader van Wind in de Zeilen .

Programma 06 Iedereen telt!
Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.

Programma 07 Bestuur
Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.

Programma 08 Energie op klimaat!
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water en energietransitie. 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting  2023.

Kosten van overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.

Vennootschapsbelasting
Er is geen bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2023.