Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2023 tot en met 2026. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.

(bedragen x € 1.000)
Programma/ Doelstelling Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven
010101-Waterdunen 2.135 - -2.135 89 - -89 - - - - - -
010102-Natuurpakket Westerschelde 10.062 10.062 - 12.925 12.925 - 12.536 12.536 - - - -
010105-Zeeuws Deltaplan ZW - - - - - - - - - - - -
010201 Strategische opgaven - stelpost - - - - - - - - - - - -
010204 Slimme mobiliteit - - - - - - - - - - - -
010206-Stikstof 930 - -930 754 - -754 734 - -734 734 - -734
019999-Ambtelijke inzet 2.091 - -2.091 1.991 - -1.991 1.980 - -1.980 1.986 - -1.986
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven 15.217 10.062 -5.155 15.758 12.925 -2.833 15.249 12.536 -2.714 2.720 - -2.720
02-Woonplaats Zeeland
020101-Voorbereiding omgevingswet 182 24 -158 182 24 -158 182 24 -158 182 24 -158
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd 1.436 124 -1.312 921 - -921 921 - -921 1.008 - -1.008
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat 10.304 750 -9.554 10.222 733 -9.489 9.846 643 -9.203 9.846 643 -9.203
020104 Law Delta - - - - - - 1.667 - -1.667 - - -
020201-Water en bodem met kwaliteit 531 184 -347 531 184 -347 556 184 -372 556 184 -372
020202-Deltawateren 139 - -139 139 - -139 4.979 - -4.979 139 - -139
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen 3.236 - -3.236 3.241 - -3.241 1.099 - -1.099 1.099 - -1.099
020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen 1.113 - -1.113 1.113 - -1.113 - - - - - -
029999-Ambtelijke inzet 3.683 - -3.683 3.507 - -3.507 3.488 - -3.488 3.500 - -3.500
Totaal 02-Woonplaats Zeeland 20.624 1.082 -19.542 19.856 941 -18.915 22.738 851 -21.887 16.329 851 -15.479
03-Balans in landelijk gebied
030101-Realisatie natuurnetwerk 3.331 1.026 -2.305 3.193 1.026 -2.167 3.193 1.026 -2.167 3.193 1.026 -2.167
030102-Natuurbeheer en natuurbescherming 14.217 228 -13.989 14.130 228 -13.902 14.024 228 -13.796 14.024 228 -13.796
030103-Natuurherstel 11.528 7.484 -4.044 3.943 - -3.943 3.943 - -3.943 3.943 - -3.943
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding 3.470 - -3.470 3.509 - -3.509 3.610 - -3.610 3.610 - -3.610
030106-Een volhoudbare landbouw 2.079 - -2.079 1.675 - -1.675 1.675 - -1.675 1.675 - -1.675
039999-Ambtelijke inzet 3.759 - -3.759 3.580 - -3.580 3.560 - -3.560 3.572 - -3.572
Totaal 03-Balans in landelijk gebied 38.383 8.738 -29.645 30.030 1.254 -28.776 30.005 1.254 -28.752 30.017 1.254 -28.763
04-Ondernemend Zeeland
040101-Arbeidsmarkt 497 - -497 359 - -359 359 - -359 359 - -359
040102-Concurrentiepositie food 354 - -354 318 - -318 318 - -318 318 - -318
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 2.643 0 -2.643 2.642 0 -2.642 2.347 0 -2.347 2.269 - -2.269
040104-Campus Zeeland 808 - -808 808 - -808 - - - - - -
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 5.689 616 -5.073 2.969 261 -2.708 2.818 95 -2.723 2.822 97 -2.725
040106-Marketing en Imago 940 - -940 1.423 - -1.423 1.423 - -1.423 1.423 - -1.423
040107- Circulaire economie 1.252 - -1.252 896 - -896 896 - -896 896 - -896
040108-Concurrentiepositie logistiek 2.377 - -2.377 179 - -179 179 - -179 179 - -179
049999-Ambtelijke inzet 5.479 - -5.479 5.217 - -5.217 5.189 - -5.189 5.206 - -5.206
Totaal 04-Ondernemend Zeeland 20.039 617 -19.423 14.812 261 -14.551 13.530 95 -13.435 13.473 97 -13.376
05-Mobiliteit op maat
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 32.724 417 -32.306 29.697 309 -29.388 18.801 327 -18.474 22.102 302 -21.801
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 25.298 2.288 -23.010 25.389 2.304 -23.085 25.248 2.276 -22.972 25.501 2.276 -23.224
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 876 - -876 876 - -876 876 - -876 876 - -876
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 521 - -521 318 - -318 318 - -318 318 - -318
050105-Wegeninvesteringen 1.798 - -1.798 1.989 - -1.989 1.989 - -1.989 1.989 - -1.989
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 2.447 826 -1.621 2.346 826 -1.520 1.311 826 -484 484 - -484
059999-Ambtelijke inzet 9.024 - -9.024 8.593 - -8.593 8.547 - -8.547 8.575 - -8.575
Totaal 05-Mobiliteit op maat 72.687 3.532 -69.155 69.208 3.440 -65.769 57.090 3.430 -53.660 59.846 2.578 -57.267
06-Iedereen telt!
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 15.946 965 -14.981 15.440 721 -14.718 15.198 721 -14.477 15.170 721 -14.449
060102-Cultureel erfgoed 3.057 - -3.057 2.489 - -2.489 2.489 - -2.489 2.388 - -2.388
060103-Kunsten 427 - -427 427 - -427 427 - -427 427 - -427
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 601 - -601 601 - -601 499 - -499 499 - -499
060201- Evenementen 863 - -863 1.189 - -1.189 863 - -863 1.189 - -1.189
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 1.113 43 -1.069 617 - -617 623 - -623 623 - -623
060402-Gezond leven 891 - -891 835 - -835 583 - -583 583 - -583
069999-Ambtelijke inzet 711 - -711 677 - -677 673 - -673 675 - -675
Totaal 06-Iedereen telt! 23.609 1.008 -22.601 22.276 721 -21.555 21.356 721 -20.634 21.554 721 -20.833
07-Bestuur
070101-Interbestuurlijk toezicht 1.754 71 -1.682 1.610 71 -1.539 1.610 71 -1.539 1.610 71 -1.539
070102-Samenwerkend bestuur 74 - -74 74 - -74 74 - -74 74 - -74
070104-Signalerend bestuur 841 109 -733 909 109 -800 931 109 -822 929 109 -820
070105- Weerbaar bestuur 357 - -357 357 - -357 357 - -357 357 - -357
079999-Ambtelijke inzet 4.502 - -4.502 4.415 - -4.415 4.406 - -4.406 4.412 - -4.412
Totaal 07-Bestuur 7.528 180 -7.348 7.365 180 -7.185 7.378 180 -7.198 7.382 180 -7.202
08-Energie op klimaat!
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water 2.989 - -2.989 2.778 - -2.778 3.839 - -3.839 282 - -282
080103-Energietransitie 3.029 842 -2.187 1.278 - -1.278 1.278 - -1.278 952 - -952
089999-Ambtelijke inzet 3.401 - -3.401 3.238 - -3.238 3.221 - -3.221 3.231 - -3.231
Totaal 08-Energie op klimaat! 9.419 842 -8.576 7.295 - -7.295 8.338 - -8.338 4.465 - -4.465
Totaal programma's 207.506 26.061 -181.445 186.600 19.722 -166.878 175.685 19.067 -156.619 155.787 5.681 -150.106
90 Algemene dekkingsmiddelen
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting - 43.600 43.600 - 43.190 43.190 - 43.190 43.190 - 43.190 43.190
900102 Provinciefonds 1.170 144.340 143.170 1.474 153.241 151.768 1.668 156.693 155.024 -926 150.442 151.368
900103 Dividend - 15.865 15.865 - 14.720 14.720 - 15.868 15.868 - 16.761 16.761
900104 Saldo van de financieringsfunctie 2.000 137 -1.863 2.245 97 -2.148 2.245 66 -2.180 2.245 41 -2.204
900105 Budgettaire ruimte 11.113 - -11.113 17.205 - -17.205 18.448 - -18.448 12.917 - -12.917
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -498 - 498 -500 - 500 -492 - 492 -500 - 500
900107 Overige inkomsten - 6.700 6.700 - 6.700 6.700 - 6.700 6.700 - 6.700 6.700
909999 Ambtelijke inzet 467 - -467 450 - -450 448 - -448 449 - -449
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen 14.251 210.641 196.390 20.873 217.948 197.075 22.317 222.516 200.199 14.186 217.135 202.949
96 Overhead
960101 Personeel 25.138 12 -25.126 23.907 12 -23.895 23.666 12 -23.654 23.659 - -23.659
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 2.702 88 -2.614 2.385 48 -2.337 2.583 48 -2.534 2.310 48 -2.262
960103 ICT 3.888 4 -3.884 3.739 4 -3.735 3.500 4 -3.496 3.672 - -3.672
960104 Overige overhead 1.163 - -1.163 1.193 - -1.193 1.238 - -1.238 1.307 - -1.307
Totaal 96 Overhead 32.890 104 -32.786 31.225 64 -31.160 30.987 64 -30.923 30.948 48 -30.900
Saldo lasten en baten 254.647 236.806 -17.841 238.698 237.734 -964 228.990 241.647 12.658 200.921 222.865 21.944
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 1.000 6.294 5.294 1.015 2.898 1.883 222 5.439 5.217 - 111 111
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 299 3.642 3.342 2.500 2.965 465 - 4.905 4.905 - 65 65
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 40 1.768 1.729 141 1.427 1.286 - 1.317 1.317 - 1.305 1.305
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 1.765 6.582 4.817 565 1.700 1.135 - 750 750 - - -
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 11.338 28.492 17.154 9.964 24.382 14.418 7.978 11.184 3.205 12.831 14.216 1.385
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 585 1.648 1.062 485 341 -144 - 200 200 - 200 200
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 - 22 22 - 22 22 - - - - - -
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 - 1.554 1.554 - 1.241 1.241 - 320 320 - - -
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen - 9.246 9.246 - 6.552 6.552 - 741 741 - - -
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 36.629 9.895 -26.734 35.507 9.437 -26.070 34.231 4.632 -29.599 33.489 8.254 -25.235
989699 Bestemmingsreserves overhead 334 688 354 511 688 177 495 781 286 438 663 225
Totaal 98-Reserves 51.989 69.830 17.841 50.689 51.652 964 42.926 30.269 -12.658 46.758 24.814 -21.944
Resultaat 306.636 306.636 - 289.387 289.387 - 271.916 271.916 - 247.678 247.678 -