Uitgaven

16,59%
€ 50.880
x €1.000
16,59% Complete

Inkomsten

74,94%
€ 229.782
x €1.000
74,94% Complete

Saldo

5,33595523112996E+17%
€ 178.902
x €1.000

9-1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Uitgaven

16,59%
€ 50.880
x €1.000
16,59% Complete

Inkomsten

74,94%
€ 229.782
x €1.000
74,94% Complete

Saldo

5,33595523112996E+17%
€ 178.902
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van de begroting verantwoorden we de provinciale baten die niet rechtstreeks aan één van de programma’s uit het programmaplan zijn te koppelen. Het betreffen autonome inkomsten. Provincie Zeeland heeft hierbij de vrijheid om deze middelen in te zetten voor ieder willekeurige provinciale doelstelling. 

In het overzicht staan:
•    Lokale inkomsten waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is (opcenten motorrijtuigenbelasting).
•    De uitkering van het provinciefonds.
•    Ontvangen dividend.
•    Het saldo van de financieringsfunctie.
•    Overige algemene dekkingsmiddelen (stelposten). 

Via het risicomanagementsysteem gaan we de risico’s na en vertalen we dit naar het benodigde weerstandsvermogen. Het nog niet bestemde deel van de begroting (budgettaire ruimte) en de algemene reserve dienen als eerste buffer. Hiermee kunnen we onvoorziene uitgaven opvangen.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Inzetten op een structurele positieve wijziging verdeling van het provinciefonds. Dit ter compensatie van de huidige korting voor niet meer bestaande dividendinkomsten PZEM N.V.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
  • €   41,9 miljoen motorrijtuigenbelasting
  • € 124,5 miljoen provinciefonds
  • €   10,2 miljoen dividend Westerscheldetunnel
  • €    -2.5 miljoen saldo financieringsfunctie
  • €     6,7 miljoen overige dekkingsmiddelen

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

In het huidige verdeelmodel van het provinciefonds is een zogenaamde OEM korting verwerkt vanwege rendement op overige eigen middelen van de Provincies. Deze verdeling dateert uit 2011 toen Zeeland nog aanzienlijke dividendinkomsten ontving van PZEM. Zeeland wordt hierdoor jaarlijks € 10 miljoen gekort in de provinciefonds uitkering. In IPO verband is besloten dat Zeeland door de overige provincies wordt gecompenseerd in 2018, 2019 en 2020. Zeeland ontvangt in die jaren € 6,7 miljoen van de overige provincies. Als tegenprestatie heeft Zeeland haar opcenten tarief tijdelijk verhoogd van 82,3 naar 89,1 voor een periode van 3 jaar (2019 tot en met 2021).

De afspraken zijn begin 2020 voor minimaal 2 jaar gecontinueerd (2021 en 2022), waarbij de voorwaarde voor Zeeland vervalt om de opcenten Motorrijtuigenbelasting te verhogen na 2021. Het herstel van de weeffout verloopt via het IPO. Deze twee jaar is gebaseerd op de aangekondigde herziening van het provinciefonds. Het streven is om de besluitvorming over de nieuwe verdeling nog in de huidige statenperiode (voor maart 2023) bestuurlijk te hebben vastgesteld en dan zal de nieuwe verdeling per 1 januari 2024 ingaan. Voor 2023 zijn de gemaakte afspraken over de compensatie van de weeffout gecontinueerd.

Dividend

Terug naar navigatie - Dividend

Als vergoeding voor rente en risico wegens deelneming in het aandelenkapitaal van bedrijven ontvangt de Provincie dividend. Voor 2023 is rekening gehouden met dividendbaten van de N.V. Westerscheldetunnel en GBE Aqua BV. De dividendbaten van de WST worden structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve WST en Sluiskiltunnel, waardoor wijzigingen van dividend geen invloed hebben op de budgettaire ruimte van de provincie. De dividenden van GBE Aqua BV worden in het kader van het compensatiepakket Wind in de Zeilen gebruikt ter dekking van de bijdrage aan het Delta kennis centrum.

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van de werkelijk ontvangen en betaalde rente. Vanaf 2012 is de Provincie Zeeland in een leensituatie gekomen als gevolg van de overname van het volledige aandelenkapitaal van de NV Westerscheldetunnel en de investeringen in de Sluiskiltunnel. Zie voor verdere uitleg de paragraaf Financiering.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Hierin zijn opgenomen de budgettaire ruimte, de geraamde afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren en overige inkomsten. Dit laatste betreft de inkomsten van de andere provincies in verband met het herstellen van de weeffout in het verdeelmodel provinciefonds.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(Bedragen x € 1.000)
Doelstelling Begroting 2023
Lasten
900102 Provinciefonds 1.170
900104 Saldo van de financieringsfunctie 2.000
900105 Budgettaire ruimte 11.113
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -498
909999 Ambtelijke inzet 467
Totaal Lasten 14.251
Baten
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 43.600
900102 Provinciefonds 144.340
900103 Dividend 15.865
900104 Saldo van de financieringsfunctie 137
900107 Overige inkomsten 6.700
Totaal Baten 210.641
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -196.390
Onttrekkingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 9.246
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 9.895
Totaal Onttrekkingen 19.140
Toevoegingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen -
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 36.629
Totaal Toevoegingen 36.629
Mutaties reserves 17.488
Resultaat na bestemming -178.902