Als regio staan we voor een grote onderhoudsopgave met stremmingen tot gevolg. Daarbij is het Zeeuwse wegennet, zeker in de zomerperiode met veel toeristisch verkeer, vanwege het beperkte aantal oeververbindingen kwetsbaar voor uitval van wegen door bijvoorbeeld incidenten. 

Met de huidige samenwerking binnen het  Regionaal Verkeersteam (RVT) staan we voor bovenstaande uitdagingen nog onvoldoende gesteld. Wij zetten in om meer als één geheel te gaan optreden en daarom formeren we een team Bereikbaar Zeeland met als drie voornaamste doelen:

  1. Beperken van de hinder van geplande werkzaamheden aan weg, water en evenementen door in te zetten op slim plannen en slim reizen.
  2. Slagvaardig acteren en beperken hinder bij ongeplande stremmingen (door incidenten of uitgesteld onderhoud).
  3. Stimuleren van duurzaam reisgedrag en vergroten leefbaarheid als mitigerende maatregel bij stremmingen, met structurele gedragsverandering als achterliggend doel.

Het team Bereikbaar Zeeland is een (vaar)wegbeheerder-overstijgend team dat (inhoudelijke) werkzaamheden kan uitvoeren voor en namens de Zeeuwse wegbeheerders. Daardoor is het mogelijk om de scope van het huidige RVT  te verbreden (ook Slim Reizen) en verdiepen (Slim Plannen, verder vooruit en beter analyseren). Het team krijgt een beleidstool in handen om de capaciteit van het bestaande wegennet beter te benutten en daarmee investeringen in extra asfalt te voorkomen of uit te stellen. Daarbij zoeken we uitdrukkelijk de samenwerking met bedrijven, belangenorganisaties etc. 

Met deze integrale hinderaanpak nemen de wegbeheerders van het Zeeuwse hoofdwegennet gezamenlijk meer regie op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid in de regio tijdens onvoorziene stremmingen, incidenten, werkzaamheden en evenementen. Het hoofddoel is het beperken en terugdringen van maatschappelijke kosten van hinder en files (minder voertuigverliesuren). Ook willen we het imago van Zeeland als provincie van rust en ruimte behouden en versterken. 

Samen met Rijkswaterstaat, North Sea Port, NV Westerscheldetunnel en Waterschap Scheldestromen zetten we de transitie in gang van RVT naar team Bereikbaar Zeeland, en voor de nadere uitwerking een kwartiermaker aan te stellen. In de kwartiermakersfase stellen we een samenwerkingsovereenkomst (SOK) op, bepalen we de exacte scope bepaald en bepalen en regelen we de structurele benodigde middelen. Een definitief besluit over het op te richten Team Bereikbaar Zeeland wordt verwacht medio 2023.