Uitgaven

2,46%
€ 7.528
x €1.000
2,46% Complete

Inkomsten

0,07%
€ 202
x €1.000
0,07% Complete

Saldo

2,18515695065425E+16%
€ -7.326
x €1.000

7 Programma Bestuur

Uitgaven

2,46%
€ 7.528
x €1.000
2,46% Complete

Inkomsten

0,07%
€ 202
x €1.000
0,07% Complete

Saldo

2,18515695065425E+16%
€ -7.326
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed openbaar bestuur
Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. We volgen hierin de Gedragscode voor goed openbaar bestuur. 

We willen een signalerend openbaar bestuur zijn. Hiermee bedoelen we dat de Provincie aandacht vraagt voor Zeeland bij de te nemen nationale en Europese besluiten. De Zeeuwse samenleving is er hierdoor van verzekerd dat nationaal en Europees beleid en regelgeving voldoende rekening houden met Zeeuwse omstandigheden en wensen. 

Daarnaast werken we met elkaar aan een sterk openbaar bestuur in Zeeland. Een openbaar bestuur dat voldoende bestuurskracht heeft om samen met inwoners, bedrijven, instellingen en overheden haar schouders te zetten onder de grote opgaven voor Zeeland. 

Goed openbaar bestuur is ook veilig en weerbaar in de breedste zin van het woord. De Provincie Zeeland wil voorkomen dat haar diensten of producten worden misbruikt. Daarom passen we de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) toe. Met de inzet van de Wet Bibob beoordeelt de Provincie de achtergrond van een persoon of  bedrijf en zijn zakelijke partners.We zetten ons in voor het behouden en ontwikkelen van kennis en vernieuwing in het veiligheidsbeleid. We dragen bij aan het tegengaan van ondermijning en vergroten onze eigen weerbaarheid en integriteit. 

Goed openbaar bestuur betekent ook het goed uitvoeren van onze wettelijke taak als toezichthouder. Het provinciebestuur houdt toezicht op de ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. Controleren en samenwerken kunnen op gespannen voet staan met elkaar. Ons uitgangspunt is dat we steeds de juiste balans zoeken. Dit betekent dat we prikkels geven als het nodig is, maar altijd in gesprek gaan over het verbeteren van resultaten. 

Het belang van samenwerken als één overheid
Geopolitieke ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken als klimaatverandering, energie, stikstof, PFAS en wonen zorgen voor onzekerheid en onrust in de samenleving. Dit vraagt meer dan ooit om een adequaat, betrouwbaar en participerend bestuur, opererend als één overheid. Daarom staan we voor een samenwerkend bestuur. 
Het vroegtijdig betrekken van inwoners, organisaties en bedrijfsleven bij beleidsvorming is daarbij belangrijk. Zo krijgen we een beter beeld van wat er leeft in de samenleving. Om de grote maatschappelijke vraagstukken het hoofd te kunnen bieden is slim samenwerken met onze partners belangrijk. Zowel in de regio als over de provinciale grenzen. We werken daarom via verschillende samenwerkingsverbanden nauw samen met de Zeeuwse gemeenten en het waterschap. Naast provinciale samenwerking biedt de strategische ligging Zeeland belangrijke (economische) kansen voor samenwerking met Vlaanderen, Brabant en Zuid Holland. Verder zijn het rijk en Europa belangrijke partners om opgaven te kunnen realiseren.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

1.    De regio(samenwerking) versterken
•    De opgaven waar overheden voor staan zijn ingewikkeld en vragen om nauwe samenwerking. Om invulling te geven aan de Zeeuwse opgaven werken de vijftien Zeeuwse overheden via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) samen. Deze samenwerking draagt onder andere bij aan de versterking van de bestuurskracht. Daarnaast komt het OZO op voor de belangen van Zeeland (lobby) in Den Haag en Brussel. In 2023 richt de lobby zich vooral op afspraken rond de vier grote opgaven met het rijk rondom wonen, stikstof en klimaatadaptatie en de energietransitie.
Ook vraagt het OZO aandacht voor Zeeuwse onderwerpen zoals het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel en de herverdeling van het gemeentefonds. Gemeenten krijgen geld van het rijk uit het gemeentefonds. Door onder andere het ververdelen van taken sluit dit niet meer aan bij de huidige tijd. Daarom gaat het rijk het fonds herverdelen. Dit voorstel pakt voor Zeeland niet goed uit. Zo houdt het geen rekening met de bijzondere geografische en demografische kenmerken van Zeeland. Het OZO brengt daarom de Zeeuwse kenmerken in den Haag goed onder de aandacht.
•    Gemeenten ondersteunen in het uitvoeren van Regiovisies en versterking gemeentelijke samenwerking.
•    Doorontwikkeling en uitvoering aanbevelingen OZO (Overleg Zeeuwse Overheden) op het gebied van strategiebepaling, sturing, lobby en de betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers. 

2.    Grensoverschrijdend samenwerken
•    Voortzetting van de samenwerking en kennisuitwisseling Fryslân – Zeeland; bezien of een regionaal bestuurlijk experiment mogelijk en wenselijk is.
•    We zorgen voor een goede aanpak van grensknelpunten in samenwerking met Vlaanderen. Om dat te ondersteunen wordt een professioneel secretariaat opgericht met INTERREG middelen. 
•    Ontwikkelen van netwerken onder meer door het organiseren van werkbezoeken met bewindslieden, vertegenwoordigers Europese Commissie en Vlaamse ministers.

3.    Versterken van een veilig Zeeland
We dragen bij aan het weerbaar maken van het openbaar bestuur en uitvoering van de Wet Bibob. In 2023 geven wij verder uitvoering aan het beleidsplan aanpak ondermijning. We bevorderen de weerbaarheid van het bestuur en van onze organisatie. De in 2022 getekende Zeeuwse norm weerbare overheid is hierbij uitgangspunt. Specifieke aandacht hebben hierin:
•    De acties voortvloeiend uit de interne bewustwording van de eigen organisatie.
•    Het organiseren van een leerkring gericht op de Bibob APK samen met Noord-Brabant.
•    Vergroten bewustwording rondom cybersecurity.

Er wordt hierbij breed samengewerkt met diverse betrokkenen op zowel ambtelijke als bestuurlijk niveau. Denk hierbij aan andere Zeeuwse overheden en Provinciale Staten, maar ook aan uitvoeringsorganisaties als RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) en de DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond) alsmede de samenwerking binnen het Taskforce- RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra) verband.

4.    Sterk netwerk- en relatiebeheer met den Haag en Brussel
•    Organiseren van bestuurlijke relatie evenementen om het relatiebeheer te versterken waarmee de Zeeuwse ambities kunnen worden gerealiseerd. 
•    Daarnaast worden verschillende evenementen georganiseerd om de zichtbaarheid van Zeeland in den Haag en Brussel te vergroten.

5.    Samenwerken met andere provincies
In andere provincies spelen vaak dezelfde vraagstukken. Daarom nemen we deel aan verschillende bestuurlijke adviescommissies van het Interprovinciaaloverleg (IPO-verband).  In 2022 hebben de provincies in het IPO afspraken gemaakt om een belangrijke rol te vervullen bij de grote opgaven in de leefomgeving. Het gaat dan om wonen/bereikbaarheid, energietransitie en stikstofproblematiek. Dit doen we samen met het rijk en gemeenten. 

6.    Een transparante overheid voor burgers
Wij zijn open over wat we als Provincie Zeeland doen voor Zeeland en haar inwoners. Het college gaat met Zeeuwse bedrijven, inwoners, media en partners in gesprek hoe wat dat nog beter kunnen doen. Want wat betekent een open “Zeeland”? Hoe kunnen we  inzicht geven in waarom en hoe de Provincie tot een besluit komt?

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

Taken Commissaris van de Koning als Rijksorgaan en als boegbeeld van de provincie Zeeland
•    Bestuurlijk toezicht op de Veiligheidsregio Zeeland.
•    Coördinatie grensgovernance (het zorgen voor goede afstemming en besluitvorming tussen de verschillende bestuurslagen op de grens van) Vlaanderen-Nederland.
•    Regietafel vluchtelingen.
•    Integrale en fysieke veiligheid.
Ondersteuning Bestuurlijke organisatie, inclusief ondersteuning van Provinciale Staten, (Staten)commissies en Gedeputeerde Staten.

Taken Gedeputeerde Staten
•    Interbestuurlijk toezicht (financieel en generiek) gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen.
•    Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob).
•    Bevorderen bestuurlijke integriteit; Samenwerking Taskforce- RIEC.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Interbestuurlijk toezicht

Terug naar navigatie - Interbestuurlijk toezicht

De provincie draagt met het interbestuurlijk toezicht bij aan het juist uitvoeren van wettelijke taken door gemeenten,  waterschap en gemeenschappelijke regelingen. De provincie levert hiermee een bijdrage aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Naast het financieel toezicht oefenen we toezicht uit op de risicodomeinen:  Omgevingsrecht, Archief- en Informatiebeheer en Huisvesting verblijfsgerechtigde asielzoekers, Gebouwd erfgoed en Archeologie. 

We gaan in Zeeland samen met de gemeenten onderzoeken hoe we meer toegevoegde waarde kunnen geven aan het toezicht, zowel verticaal vanuit de provincie, als horizontaal dat wil zeggen ook onderling leren en reflecteren op elkaar. Daarbij willen we aansluiten bij de landelijke ‘Agenda toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht.’ Deze agenda heeft de volgende actielijnen:
• Versterken verbinden horizontale controle en verticaal toezicht.
• Beter voeren dialoog.
• Beter leren via toezicht.
• Uniformeren uitvoering toezicht.
• Toezichthouder richt zich op gedeelde risico’s.

Acties

Samenwerkend bestuur

Terug naar navigatie - Samenwerkend bestuur

De Zeeuwse samenleving is verzekerd van een regionale aanpak door gemeenten, doordat de provincie regionale samenwerking bevordert waar dat toegevoegde waarde heeft in samenwerking met Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschap. Daarnaast creëren we sterke regio’s waarin gemeenten op georganiseerde wijze samenwerken aan regionaal vastgestelde doelen.

Acties

Signalerend bestuur

Terug naar navigatie - Signalerend bestuur

We zorgen voor een goede lobby in den Haag en Brussel. Dit doen we door kansen voor Zeeland tijdig te signaleren en daar invloed op uit te oefenen via onze lobbykanalen. 

Acties

Sterk provinciaal bestuur

Terug naar navigatie - Sterk provinciaal bestuur

Een provincie die vooral samen met inwoners, bedrijven, instellingen en overheden de schouders zet onder de (grote) opgaven voor Zeeland.  

Acties

Weerbaar bestuur

Terug naar navigatie - Weerbaar bestuur

Het Zeeuwse vestigingsklimaat en de Zeeuwse woon- en werkkwaliteit (leefbaarheid) kent een fundament van integrale (grensoverschrijdende) veiligheid. Om dit te bereiken houdt de provincie zich actief bezig met behouden en ontwikkelen van kennis en innovatie in het veiligheidsbeleid, het tegengaan van ondermijning en het vergroten van haar eigen weerbaarheid en integriteit. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Gemeenten onder preventief toezicht:

Landelijk

Zeeland

 

16

3

 

10

2

 

4

2

 

6

2

 

3

1

 

9

4

 

12

2

 

1

1

 

Trendindicatoren

2007

2011

2015

2019

2023

Opkomstpercentage statenverkiezing (Kiesraad):

Landelijk

Zeeland

 

46,4%

52,9%

 

56,0%

58,9%

 

47,8%

52,2%

 

56,2%

59,2%

 

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Indicator

Stand 2020

Stand 2021

Streefwaarde 2022

Streefwaarde 2023

Einddoel

Financieel gezonde Zeeuwse gemeenten

Gemeenten onder preventief toezicht

4

2

1

1

0

Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Vastgestelde Regiovisie

1 (De Bevelanden)

2

3

3

3

Weerbaar bestuur

Piramide naar fitte Provincie

 

Trede 2

Trede 2

Trede 3

Trede 4 (2025)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(Bedragen x € 1.000)
Doelstelling Begroting 2023
Lasten
070101-Interbestuurlijk toezicht 1.754
070102-Samenwerkend bestuur 74
070104-Signalerend bestuur 841
070105- Weerbaar bestuur 357
079999-Ambtelijke inzet 4.502
Totaal Lasten 7.528
Baten
070101-Interbestuurlijk toezicht 71
070104-Signalerend bestuur 109
Totaal Baten 180
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.348
Onttrekkingen
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 22
Resultaat na bestemming 7.326