Paragraaf Wind in de Zeilen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In juli 2020 ondertekenden het Rijk en de regio Zeeland het bestuursakkoord ‘Wind in de Zeilen’ . Daarmee werd een ruimhartige compensatie vastgelegd voor het mislopen van de Marinierskazerne in Vlissingen. Het pakket brengt positieve effecten met zich mee voor de regio en ziet vooral toe op versterking  van de sociaaleconomische structuur en vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland. Op 10 juli 2020 stemden Provinciale Staten in met het pakket. Het bestuursakkoord kent een investeringsomvang van ruim € 650 miljoen in de periode tot 2030.

Binnen het pakket worden vier hoofdthema’s onderscheiden:

  1. rijksdienst
  2. kennis, onderwijs en innovatie
  3. bereikbaarheid
  4. industrie en havens.

Naast deze hoofdthema's zijn nog vier aanvullende maatregelen opgenomen, namelijk:

  • zorg
  • arbeidsmarkt
  • aardgasvrije wijk
  • de verzelfstandiging van waterbedrijf Evides.

De thema’s vormen samen met de hoofdthema’s een samenhangend compensatiepakket.

Na het afsluiten van het compensatiepakket is in het najaar van 2020 voortvarend begonnen met de uitvoering van de afgesproken maatregelen. De stuurgroep Wind in de Zeilen heeft daarvoor per onderdeel een plan van aanpak vastgesteld. Voor de actuele stand van zaken omtrent de uitvoering van het compensatiepakket wordt verwezen naar de in juli 2022 verschenen vierde Voortgangsrapportage 'Wind in de Zeilen'.

Compensatiepakket

Terug naar navigatie - Compensatiepakket

 Energie op klimaat

Leeswijzer

Zoals benoemd in de inleiding bestaat het pakket uit verschillende thema’s. Elk van deze thema’s bestaat uit verschillende zogenaamde ‘fiches’ of 'onderdelen'. De doelstellingen van de fiches zijn in veel van de gevallen complementair aan de doelstellingen van bestaande programma’s. Een aantal van de fiches raken ondanks de bijdragen aan economische structuurversterking niet direct de Provinciale doelstellingen, maar hebben uiteraard wel grote impact op de regio. De voortgang hierop wordt binnen de governancestructuur van het compensatiepakket integraal gemonitord.

Hieronder is een leeswijzer opgenomen om aan te geven in welke programma’s de onderdelen van het pakket zijn opgenomen. In de betreffende programma’s wordt ingegaan op de acties en resultaten die in de uitvoering van het compensatiepakket worden beoogd.

Fiche Programma / strategische opgave in de begroting
1A - Vergoeden kosten Reeds in 2020 afgewikkeld
1B - Law Delta Programma Woonplaats Zeeland-doelstelling Law Delta
1C - Delta Kenniscentrum Programma Ondernemend Zeeland-doelstelling Campus Zeeland
1D - Ontwikkeling Kenniswerf Buitenom begroting provincie Zeeland
1E - Investeringsfonds

Programma Ondernemend Zeeland- doelstelling Innovatie infrastructuur en - fondsen

1F - Bereikbaarheid: Extra intercity

Programma Mobiliteit op maat
doelstelling: Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: spoorinfra ProRail

Programma Mobiliteit op maat
doelstelling: Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: Rail Gent Terneuzen

Programma Mobiliteit op maat
doelstelling: Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: Slimme mobiliteit

Programma Mobiliteit op maat
doelstelling: Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda
1F - Bereikbaarheid: Stationsomgeving Buitenom begroting provincie Zeeland
1G - Industrie en haven

Programma Energie op klimaat!
Doelstelling: Energietransitie

1G - Smart Delta Resources

Programma Energie op Klimaat!
doelstelling: Energietransitie

actie 'We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR)

1H - Zorg: opleidingsplaatsen Buitenom begroting provincie Zeeland
1I - Impuls werkzoekende Buitenom begroting provincie Zeeland
1J - Aardgasvrije wijken Buitenom begroting provincie Zeeland
1K - Ontvlechten Evides en PZEM

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
doelstelling: Wind in de Zeilen; ontvlechting Evides uit PZEM
Afgewikkeld.

 

Governance
Om invulling te geven aan het compensatiepakket is nauwe bestuurlijke samenwerking en structuur cruciaal. Er is daarom een stuurgroep 'Wind in de Zeilen' aangesteld, bestaande uit de minister van Binnenlandse Zaken en  bestuurlijke vertegenwoordigers van de Provincie en de gemeente Vlissingen.

Het Rijk heeft daarnaast een onafhankelijk uitvoeringsregisseur aangesteld, die knelpunten in de uitvoering moet oplossen, draagvlak moet creëren en waar nodig moet aanjagen of ingrijpen. Daarnaast draagt de uitvoeringsregisseur zorg voor een halfjaarlijkse voortgangsrapportage en monitoringsoverzicht.