Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen op de balans de reserves, voorzieningen en overlopende passiva toegelicht te worden, naar de aard en reden enerzijds en de wijzigingen in de stand anderzijds. De toelichting wordt per balanspost gegeven. Het meerjarig verloop van de stand van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva worden in de financiële tabellen aangegeven. In de regels af (onttrekking) en bij (toevoeging) is een opsomming gegeven van verplichtingen ten laste van de balansposten, waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben of welke in deze begroting vastgesteld worden.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Een reserve is een vermogensbestanddeel dat als eigen vermogen wordt aangemerkt. Reserves zijn vrij te besteden, tenzij de politiek aan een reserve een bestemming heeft gegeven. De bevoegdheid om te beschikken over de reserves ligt bij Provinciale Staten. Voorts mag aan een reserve rente worden toe­gerekend, maar de Provincie Zeeland heeft in de financiële verordening vastgelegd dit niet te doen.

Met ingang van 2004 is het BBV van toepassing. Dit besluit schrijft voor dat mutaties in reserves uitsluitend via resultaatbestemming mogen plaatsvinden. Dit betekent dat elk voor­stel tot wijziging van de lasten van een programma, dat gedekt wordt middels een beschikking over een (bestemmings)reserve ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Op deze manier is de bevoegdheid over de bestemming van de reserves door Provinciale Staten geborgd.

Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserves opgenomen. Voor de algemene reserve kan het provinciaal bestuur nog een nadere bestemming bepalen. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan Provinciale Staten al een bestemming hebben gegeven.

Als besloten wordt dat projecten later in de tijd uitgevoerd worden of eerder in uitvoering komen dan oorspronkelijk begroot en daarbij verschuiven over de jaargrens, dan worden deze budgetten met instem­ming van Provinciale Staten van het ene naar het andere jaar budgetneutraal overgeheveld via de bestemmingsreserve meerjarige projecten (de toevoeging en onttrekking zijn per saldo over de boekjaren van gelijke omvang).

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op de reserves voor de periode 2022-2026.

Tabel mutaties reserves

Terug naar navigatie - Tabel mutaties reserves
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving reserve 2022 2023 2024 2025 2026
Algemene reserve 32.796 32.708 23.462 16.911 16.169
Toevoegingen 8.970 - - - -
Onttrekkingen 9.058 9.246 6.552 741 -
Eind 32.708 23.462 16.911 16.169 16.169
Resultaat 2021 13.201 - - - -
Toevoegingen -13.201 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind - - - - -
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 18.305 11.278 1.733 -6.819 -2.007
Toevoegingen 10.621 10.345 9.443 10.470 11.471
Onttrekkingen 17.649 19.890 17.996 5.657 3.908
Eind 11.278 1.733 -6.819 -2.007 5.556
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum 3.004 2.804 2.604 2.404 2.204
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 200 200 200 200 200
Eind 2.804 2.604 2.404 2.204 2.004
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw 1.631 1.529 1.427 1.325 1.223
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 102 102 102 102 102
Eind 1.529 1.427 1.325 1.223 1.122
Dekkingsreserve Schuytvlot 2.802 2.647 2.492 2.336 2.181
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 155 155 155 155 155
Eind 2.647 2.492 2.336 2.181 2.026
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen 1.827 1.675 1.522 1.370 1.218
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 152 152 152 152 152
Eind 1.675 1.522 1.370 1.218 1.066
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen 1.192 1.099 1.007 915 822
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Eind 1.099 1.007 915 822 730
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke 2.000 2.000 1.933 1.867 1.800
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - 67 67 67 67
Eind 2.000 1.933 1.867 1.800 1.734
Reserve meerjarige projecten 33.302 12.092 8.560 9.853 3.652
Toevoegingen 5.860 3.535 6.602 342 50
Onttrekkingen 27.070 7.067 5.309 6.543 1.499
Eind 12.092 8.560 9.853 3.652 2.204
Reserve natuur 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 1.842 1.842 1.842 1.842 1.842
Reserve investeringsagenda 5.258 7.807 8.062 16.338 31.316
Toevoegingen 19.696 19.347 20.050 19.500 17.500
Onttrekkingen 17.147 19.092 11.774 4.522 -
Eind 7.807 8.062 16.338 31.316 48.816
Dekkingsreserve wegeninvesteringen 16.721 21.314 22.989 23.117 22.474
Toevoegingen 4.965 2.177 763 13 13
Onttrekkingen 372 502 635 656 656
Eind 21.314 22.989 23.117 22.474 21.831
Dekkingsreserve gebouw G 2.189 2.115 2.041 1.968 1.894
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 74 74 74 74 74
Eind 2.115 2.041 1.968 1.894 1.820
Dekkingsreserve N286 930 903 876 849 821
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Eind 903 876 849 821 794
Bestemmingsreserve ZIS 4.621 216 - - -
Toevoegingen 216 - - - -
Onttrekkingen 4.621 216 - - -
Eind 216 - - - -
Dekkingsreserve NCV 213 186 160 133 106
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Eind 186 160 133 106 80
Bestemmingsreserve investeringsfonds 7.300 9.000 10.700 11.200 11.200
Toevoegingen 1.700 1.700 500 - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 9.000 10.700 11.200 11.200 11.200
Onderhoudsreserve infrastructuur 4.561 305 474 426 359
Toevoegingen 7.921 9.258 7.759 7.966 12.818
Onttrekkingen 12.177 9.089 7.806 8.033 12.814
Eind 305 474 426 359 362
Dekkingsreserve IT-infrastructuur 300 200 100 - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 100 - -
Eind 200 100 - - -
Dekkingsreserve WSF 500 500 500 500 500
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 500 500 500 500 500
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding 196 181 166 151 137
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 15 15 15 15 15
Eind 181 166 151 137 122
Dekkingsreserve investering apparaatskosten 485 485 485 485 485
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 485 485 485 485 485
Bestemmingsreserve onderh. Bedrijfspanden 771 736 526 597 399
Toevoegingen 543 294 511 375 388
Onttrekkingen 578 504 439 574 439
Eind 736 526 597 399 347
Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen 2.183 1.667 1.667 1.667 -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 516 - - 1.667 -
Eind 1.667 1.667 1.667 - -
Bestemmingsreserve Zeeland studio 65 43 22 - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 22 22 22 - -
Eind 43 22 - - -
Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum - 5.737 11.273 16.537 19.943
Toevoegingen 5.737 5.537 5.264 4.261 4.518
Onttrekkingen - - - 855 4.477
Eind 5.737 11.273 16.537 19.943 19.985
Bestemmingsreserve GBE Aqua 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Bestemmingsreserve meerjarige subsidies 1.569 1.267 203 - -
Toevoegingen 335 -203 -203 - -
Onttrekkingen 637 862 - - -
Eind 1.267 203 - - -
Dekkingsreserve verduurzaming bedrijfspanden 1.100 1.100 990 880 770
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - 110 110 110 110
Eind 1.100 990 880 770 660
Bestemmingsreserve cofinanciering EU-projecten 1.300 2.221 - - -
Toevoegingen 2.221 - - - -
Onttrekkingen 1.300 2.221 - - -
Eind 2.221 - - - -
Totaal reserves 181.658 163.817 162.853 175.511 197.454

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

Op de algemene reserve wordt het vrij beschikbare eigen vermogen verantwoord. Provinciale Staten kunnen een deel ervan oormerken, via de vorming van een bestemmingsreserve. De Algemene Reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit (zie paragraaf  Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

De Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 2022 € 32,8 miljoen, deze daalt naar € 16,2 miljoen in 2026.

Algemene Reserve rekeningresultaat na bestemming
Het rekeningresultaat van het vorig rekeningjaar is het beginsaldo. Bij het vaststellen door Provinciale Staten van de bestemming van het rekeningresultaat in mei van het daaropvolgende jaar wordt het afgeboekt en aan de bestemming toegevoegd.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

 Bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel
In het kader van de investeringen in de Sluiskiltunnel is, uit de voor de aanleg van de tunnel beschikbaar gestelde middelen, een bestemmingsreserve gevormd. In eerste instantie werden de investeringen in de Sluiskiltunnel rechtstreeks onttrokken aan deze reserve. Per 1 januari 2014 is besloten de investeringen in de tunnel niet langer rechtstreeks te onttrekken aan deze reserve, maar deze te activeren op de balans en in 10 jaar (bij gereedkomen van de tunnel) af te schrijven.  Uit de dividenden van de NV Westerscheldetunnel wordt de bestemmingsreserve gevoed. De bestemmingsreserve heeft als doel om de kosten voor afschrijving, onderhoud en rentelasten van de Sluiskiltunnel, de bijdrage aan de Sloeweg, als wel de rentelasten voor de investering aan de WST te dekken. De reserve dient tevens om afwaardering van de marktwaarde in aanloop naar opheffing van de tol in 2033 op te vangen.

Bestemmingsreserve meerjarige projecten
Op basis van besluitvorming in het kader van overhevelen budgetten waren tot 2015 toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in het saldo van de algemene reserve. Om de presentatie en rubricering van deze toevoegingen en onttrekkingen te verbeteren, is met de zomernota 2015 de bestemmingsreserve meerjarige projecten gevormd. Het overhevelen van budgetten geschiedt nu door het onttrekken en toevoegen aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten, zodat een juist beeld blijft bestaan over het verloop van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve natuur
Bij het behandelen van de bestemming van het rekeningsaldo 2015 is besloten om van de incidentele boekwinst op de grondtransacties een bestemmingsreserve natuur te vormen omdat dit transacties betroffen waarop afspraken uit het Natuurakkoord en de Bestuursovereenkomst Grond (december 2013) van toepassing zijn. Om invulling te kunnen geven aan deze afspraken is het nodig om het saldo van deze transacties te muteren en deze verwerkingswijze te blijven hanteren tot alle hectares volledig zin verkocht/geruild tot uiterlijk 2027.

Bestemmingsreserve investeringsagenda
In de voorjaarsnota 2016 is besloten om een bestemmingsreserve te vormen die ruimte biedt voor duurzame investeringen in Zeeland. De inzet vanuit de investeringsagenda geldt primair voor investeringen die gerelateerd zijn aan de strategische opgaven en daarnaast voor wegeninvesteringen, natuurontwikkeling en economische innovatie. Twee keer per jaar worden voorstellen aan Provinciale Staten gedaan voor bestedingen ten laste van de investeringsagenda.

Bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling (ZIS)
In december 2017 is de bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling gevormd om het investeringsprogramma “Zeeland in stroomversnelling” uit te voeren.

Bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV
Bij de voorjaarsnota 2018 is besloten de bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV te vormen. De bestemmingsreserve is gevormd om eventuele afwaarderingen van het investeringsfonds Zeeland BV af te dekken.

Bestemmingsreserve onderhoudsreserve infrastructuur
Bij de behandeling van de Zomernota 2017 is besloten om voor het groot onderhoud aan natte kunstwerken een bestemmingsreserve te vormen zodat de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren verdeeld worden. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserve onderhoud bedrijfspanden
In de Voorjaarsnota 2018 is het voorstel gedaan om een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen in te stellen. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen
In het Statenvoorstel ‘Compensatie marinierskazerne’ van 9 juli 2020 is besloten om de bestemmingsreserve marinierskazerne te hernoemen naar Bestemmingsreserve ‘Wind in de Zeilen’ en een nieuwe bestemming te geven in het kader van activiteiten volgend uit het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’.

Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum
In de Statenvergadering van 23 juli 2021 is besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve ‘Delta kenniscentrum’, die in de periode tot en met 2030 een maximale omvang van € 20 miljoen kent, waarbij de provinciale inkomsten uit de garantiepremie en vrijval van de bestemmingsreserve ‘GBE Aqua’ als primaire voeding voor deze bestemmingsreserve dienen.

Bestemmingsreserve GBE Aqua
In de Statenvergadering van 23 juli 2021 is besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve ‘GBE Aqua’, waarin de rijksbijdrage van € 10 miljoen in de aanvulling van het weerstandsvermogen wordt opgenomen.

Bestemmingsreserve meerjarige subsidies
Dit is een nieuwe bestemmingsreserve met ingang van het boekjaar 2021. Bij afgifte van een subsidiebeschikking wordt, voor zover de verstrekte subsidie nog niet als last in het boekjaar is verantwoord, het resterende bedrag aan de bestemmingsreserve "meerjarige subsidies" toegevoegd en in latere jaren aan deze reserve onttrokken.

Bestemmingsreserve cofinanciering EU-projecten
Ter ondersteuning van de Europese programma's  is in de Najaarsnota 2020 structureel (2021-2027) €1,1 miljoen gereserveerd binnen de bestaande uitvoeringsprogramma's om vanuit Zeeland (deels) te kunnen voldoen aan de benodigde cofinanciering in het operationele programma Zuid (OP-Zuid). Openstellingen binnen OP-Zuid zullen pas begin 2022 doorgang vinden. De al gereserveerde middelen cofinanciering OP-Zuid zijn via de bestemmingsreserve Cofinanciering Europese Projecten, overgeheveld naar 2022.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Volgens het BBV dienen investeringen in economische activa geactiveerd te worden en dient de afschrijvingslast jaarlijks in de exploitatierekening geboekt te worden. Het provinciaal beleid is erop gericht zo weinig mogelijk structureel beslag op middelen te leggen. Om deze afschrijvingslasten direct te dekken op het moment van besluit tot investering, is in het jaar van besluit een dekkingsreserve gevormd van gelijke omvang als het investeringskrediet. Op deze manier wordt de budgettaire ruimte in de toekomst niet belast. Er zijn dekkingsreserves gevormd voor onderstaande investeringen en jaarlijks worden de afschrijvingslasten ten laste gebracht van deze reserves.

Bestemmingsreserve verbouwing Zeeuws Museum
De verbouwing van het Zeeuws Museum is in 2007 afgerond. 

Bestemmingsreserve Gistpoortgebouw
De verbouwing van het Gistpoortgebouw is in 2009 afgerond. 

Bestemmingsreserve verbouwing pand Schuytvlot
De verbouwing van het pand Schuytvlot is in 2010 afgerond. 

Bestemmingsreserve Fast Ferry aanlandingsvoorzieningen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding (WOV) is voor de investering van de Fast Ferry aanlandingsvoorziening een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). 

Bestemmingsreserve Fast Ferry gebouwen en terreinen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding is voor de investering van de Fast Ferry gebouwen en terreinen een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). 

Bestemmingsreserve wegsteunpunt ’s-Heer Arendskerke
In verband met de investering van een nieuw te bouwen wegsteunpunt 's-Heer Arendskerke/Eindewege is een bestemmingsreserve gevormd. 

Bestemmingsreserve afschrijving verbouwing gebouw G
In verband met de investering in de verbouwing van gebouw G is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve afschrijving N286 landbouwroute
In verband met de investering in de N286 landbouwroute is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve modernisering nautische centrale Vlissingen
In verband met de investering in de nautische centrale Vlissingen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Dekkingsreserve wegeninvesteringen
In verband met investeringen in de wegen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve IT-infrastructuur
In verband met de investering in de IT-infrastructuur is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve Westerscheldeferry
In 2019 heeft de provincie Zeeland een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld aan de Westerscheldeferry middels een kapitaalstorting in de vorm van agio. Om eventuele afwaarderingen van de genoemde kapitaalstorting op te vangen is de bestemmingsreserve Westerscheldeferry gevormd. Eventuele afwaarderingen worden ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve.

Dekkingsreserve gladheidsbestrijding
In verband met de investering in het gladheidbestrijdingsmaterieel is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Dekkingsreserve investering apparaatskosten
In verband met het activeren van de personeelslasten op investeringsprojecten is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks te laste gebracht van deze dekkingsreserve zodra de investering in gebruik is genomen.

Bestemmingsreserve Zeeland studio
In verband met investeringen in de Zeeland studio is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Dekkingsreserve verduurzaming bedrijfspanden
In verband met investeringen in de verduurzaming van bedrijfspanden is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.

 

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de Provincie. Om die reden kennen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand. ‘Voorzieningen worden in principe gewaardeerd op de contante waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorzieningen Frictiekosten RUD en Waterbeheer zijn gewaardeerd op het nominale bedrag. De uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de bepaling van de voorziening zijn toegelicht in de toelichting op de balanspost.

Voorzieningen (art. 44 BBV) worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  • Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
  • Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, met uitzondering van voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen netto contante waarde.

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op voorzieningen voor de periode 2022-2026.

Specificatie voorzieningen

Terug naar navigatie - Specificatie voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving voorziening 2022 2023 2024 2025 2026
Voorziening wachtgelden PSD 1.575 1.159 789 466 217
Toevoegingen 16 14 12 10 5
Aanwendingen 432 384 335 259 128
Eind 1.159 789 466 217 94
Voorziening non-activiteitsregeling 58 - - - -
Toevoegingen 1 - - - -
Aanwendingen 60 - - - -
Eind - - - - -
Voorziening waardeoverdracht pensioen politieke ambtsdragers 2.446 2.630 2.814 2.998 3.182
Toevoegingen 250 250 250 250 250
Aanwendingen 66 66 66 66 66
Eind 2.630 2.814 2.998 3.182 3.366
Voorziening waterbeheer 1.090 364 388 412 436
Toevoegingen 184 184 184 184 184
Aanwendingen 910 160 160 160 160
Eind 364 388 412 436 460
Voorziening frictiekosten RUD 404 171 34 - -
Toevoegingen - - - - -
Aanwendingen 233 137 34 - -
Eind 171 34 - - -
Totaal voorzieningen 4.324 4.025 3.876 3.835 3.920

Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Voorziening middelen derden met specifiek bestedingsdoel.

Voorziening waterbeheer
De leges voor de waterheffing worden jaarlijks toegevoegd en de uitgaven in verband met de compensatie van de negatieve effecten van deze wateronttrekkingen en die geen gelijkmatig patroon vertonen per jaar worden hieruit betaald. In de meerjarenbegroting worden de uitgaven voor de op handen zijnde gerelateerde projecten onttrokken aan de voorziening.

Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV

Op bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Voorziening wachtgelden PSD
De voorziening is gevormd voor de (wachtgeld)verplichtingen van ex-PSD-ers na de opheffing van de PSD in 2003. Bij het beëindigen van de PSD heeft het Rijk de sanering afgekocht en zijn voor de wachtgelden deze middelen, aangevuld met provinciale middelen, op contante waarde toegevoegd aan deze voorziening. De voorziening komt voort uit het sociaal plan waarin de provincie garant staat voor een aanvulling op het inkomen tot een bepaald niveau.

Voor het bepalen van de wachtgeldrechten is gebruik gemaakt van de basisgegevens per wachtgelder, zoals deze ook worden gebruikt door Loyalis, de uitvoerende instantie voor de wachtgelden. Daarnaast op de inzichten die de bemiddelingscommissie heeft van de neveninkomsten nu en in de toekomst. De rentecomponent, de inflatie en het prijspeil van de berekening is in overeenstemming met het meerjarig besluit. De rechten zijn gebaseerd op de opheffingsdatum PSD van 18 maart 2003.
De uitkering wachtgelden als aanvulling op andere inkomsten wordt jaarlijks onttrokken en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening. Deze is gelijk aan de renteopbrengst van de uitgezette middelen.

Voorziening non activiteitsregeling 2013
In 2012 is besloten om in het kader van de organisatieontwikkeling een Non-activiteitsregeling 2013 (NAR) in te stellen voor werknemers die op 1 januari 2013 ouder dan 57 jaar waren. Voor de kosten van niet actief personeel in de komende jaren is een voorziening gevormd.

De hoogte van deze voorziening is bepaald door de basisgegevens van alle deelnemers te bepalen en deze te waarderen tegen de netto contante waarde. De salarisbetalingen worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening met dezelfde uitgangspunten als bij de voorziening wachtgelden PSD.

Voorziening waardeoverdracht GS-pensioen
Voor de wachtgeld- en pensioenverplichtingen aan oud-leden Gedeputeerde Staten en hun echtgenotes en kinderen, is in 2013 een voorziening overeenkomstig aangelegd. Eventuele afkoopsommen van voormalige bestuurders die verschuldigd zijn bij de overdracht van de pensioenafspraken naar pensioenfondsen of andere overheden, worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening frictiekosten RUD
Op 1 juli 2017 is het gewijzigde besluit Omgevingsrecht Z(Bor) in werking getreden. Dit besluit bepaalt dat de Brzo-taken in Zeeland moeten worden uitgevoerd door de wet aangewezen Brzo Omgevingsdiensten DCMR. In september 2018 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat de Brzo-taken daadwerkelijk onder te brengen bij DCMR en dat het personeel van RUD Zeeland, dat belast is met deze taken, overgaat naar DCMR. DCMR zal het personeel huisvesten in Terneuzen. Voor deze overgang is een reorganisatie bij de RUD Zeeland vereist. Bij de reorganisatie treden frictiekosten op.

Door een onafhankelijke derde zijn de frictiekosten in beeld gebracht. De Provincie heeft aangegeven de frictiekosten in redelijkheid te vergoeden conform de uitgangspunten voor onderhavige gevallen van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland en conform artikel 4:51 van de wet bestuursrecht. Op 4 juli 2019 heeft de RUD Zeeland verzocht deze frictiekosten te vergoeden en zijn de frictiekosten RUD toegevoegd aan deze voorziening.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden.

Voor ontvangen voorschotbedragen van een Europees of Nederlands overheidslichaam met een specifiek bestedingsdoel is het BBV per 1 januari 2008 aangepast in artikel 44 lid 2 en uitgebreid met artikel 49 en 40a en 52a. Hierin worden deze ontvangsten nu als overlopende passiva verantwoord.

Het BBV schrijft voor dat baten en lasten slechts eenmaal op een programma mogen worden gepresenteerd op basis van het uitgavenpatroon. Dit betekent dat lasten (uitgaven) en wijzigingen in de lasten (uitgaven) uit de overlopende passiva in de exploitatie worden voorgelegd ter goedkeuring aan Provinciale Staten met direct ook een bate mutatie van gelijke omvang. Inkomsten (kasontvangsten) worden direct op de balans geboekt en zijn niet meer zichtbaar in de programma's.

Aan een overlopende passiva mag geen rente worden toegerekend. Alleen als het in de subsidie-beschikking door het Rijk voorgeschreven is, wordt er jaarlijks een 'inflatiecorrectie' toegevoegd aan de overlopende passiva om de overlopende passiva middelen op contante waarde te houden. De berekening van deze 'inflatiecorrectie' wordt toegepast zoals in de individuele beschikking is aangegeven.

Specificatie overlopende passiva

Terug naar navigatie - Specificatie overlopende passiva

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving overlopende passiva 2022 2023 2024 2025 2026
Europese overheidslichamen
OP Zandsuppletie Roggenplaat 138 138 138 138 138
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 138 138 138 138 138
Het Rijk
OP Natuur Pakket Westerschelde 41.021 35.522 25.460 - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 5.499 10.062 12.925 - -
Eind 35.522 25.460 - - -
OP BRIM-subsidie Abdij 179 179 179 179 179
Toevoeging 139 - - - -
Onttrekking 139 - - - -
Eind 179 179 179 179 179
OP BRIM-subsidie Zeelandbrug 124 124 124 124 124
Toevoeging 139 - - - -
Onttrekking 139 - - - -
Eind 124 124 124 124 124
OP Veilige bermen 951 951 951 951 951
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 951 951 951 951 951
OP SPUK snelfietsroute 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 1.535 1.535 1.535 1.535 1.535
OP SPUK snellaadinfrastructuur - -605 -933 -933 -933
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 605 328 - - -
Eind -605 -933 -933 -933 -933
OP SPUK culturele voorzieningen 383 383 383 383 383
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 383 383 383 383 383
OP Werkgelegenheidsonderzoek 2 2 2 2 2
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 2 2 2 2 2
OP SPUK flexibele woningbouw 375 101 101 101 101
Toevoeging 168 - - - -
Onttrekking 442 - - - -
Eind 101 101 101 101 101
OP SPUK Verkeersveiligh mtr 902 902 902 902 902
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 902 902 902 902 902
OP SPUK Ontzorgprogr Maats Vastgoed 1.885 569 54 54 54
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 1.316 514 - - -
Eind 569 54 54 54 54
OP ZIS2 Iedereen telt -7 -147 -115 -115 -115
Toevoeging - 65 - - -
Onttrekking 140 33 - - -
Eind -147 -115 -115 -115 -115
OP ZIS2 Vernieuwing landbouw 187 3 3 3 3
Toevoeging 207 - - - -
Onttrekking 391 - - - -
Eind 3 3 3 3 3
OP SPUK veilig, doelmatig en duurzaam gebruik infrastructuur 78 35 35 35 35
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 42 - - - -
Eind 35 35 35 35 35
OP MKB-deals Digitaal doen Zeeland 123 123 123 123 123
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 123 123 123 123 123
OP SPUK Veehouderij 5.429 - - - -
Toevoeging 5.700 - - - -
Onttrekking 11.129 - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK WidZ Living 3.984 2.508 1.682 855 29
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 1.476 826 826 826 -
Eind 2.508 1.682 855 29 29
OP fiche industrie 170 170 170 170 170
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 170 170 170 170 170
OP SPUK Programma Natuur 4.556 508 508 508 508
Toevoeging 6.610 7.484 - - -
Onttrekking 10.659 7.484 - - -
Eind 508 508 508 508 508
OP RD3 Participatieplatform 8 -14 -15 -15 -15
Toevoeging - 10 - - -
Onttrekking 23 10 - - -
Eind -14 -15 -15 -15 -15
OP SPUK BVOV 2020 en 2021 541 541 541 541 541
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 541 541 541 541 541
OP SPUK Verbreding en Vernieuwing 333 333 333 333 333
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 333 333 333 333 333
OP SPUK Schone Lucht Akkoord 68 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 68 - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK bodem overbruggingsjaar 202 202 202 202 202
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 202 202 202 202 202
OP SPUK Cultuur 2e tranche 2020 192 192 192 192 192
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 192 192 192 192 192
OP SPUK Novi-gebied North Sea Port D 207 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 207 - - - -
Eind - - - - -
OP SPUK Onderzoek PFAS 120 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 120 - - - -
Eind - - - - -
OP ReactEU project Creative City Boost 55 55 55 55 55
Toevoeging 359 243 - - -
Onttrekking 359 243 - - -
Eind 55 55 55 55 55
Overige openbare overheidslichamen
OP Actief bodembeheer 61 61 61 61 61
Toevoeging 24 24 24 24 24
Onttrekking 24 24 24 24 24
Eind 61 61 61 61 61
Platform diffuse bronnen 11 11 11 11 11
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 11 11 11 11 11
OP Vitaal Sloe/Kanaalzone 2012-2014 150 150 150 150 150
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 150 150 150 150 150
OP Green deal biodiversiteit 5 5 5 5 5
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 5 5 5 5 5
OP lobbyiest Den Haag 117 117