EMU saldo

Inleiding

Iedere overheidslaag is verantwoordelijk voor een gezonde financiële ontwikkeling binnen de specifieke kaders die daarvoor gelden, zoals het BBV en het nationale begrotingsbeleid. Samen zijn de overheden verantwoordelijk voor gezonde overheidsfinanciën van Nederland als geheel.

In de regeling vaststelling gelijkwaardige inspanning decentrale overheden inzake het EMU-saldo is het collectieve aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo bepaald. Om provincies en gemeenten tijdig een beeld te geven wat dit voor hen betekent, publiceert het Ministerie van BZK in lijn met de Wet Hof individuele EMU-referentiewaarden. Een individuele EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel dat een provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft. De Wet Hof bepaalt dat de individuele referentiewaarde voor het EMU-saldo van de individuele overheden naast het eigen aandeel ook het aandeel in openbare lichamen betreft. Het aandeel in openbare lichamen is het deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen dat aan de betreffende deelnemende individuele decentrale overheid wordt toegerekend. Een deel van het EMU-saldo van de gemeenschappelijke regelingen maakt dus onderdeel uit van het EMU-saldo van de deelnemende decentrale overheden.

De individuele referentiewaarde voor 2023 voor Zeeland is op Prinsjesdag bekend gemaakt en bedraagt € 27,8 mln.

Tabel EMU saldo

(Bedragen x € 1.000)
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Omschrijving Volgens jaarstukken 2021 Volgens begroting 2022 Volgens begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023
Exploitatiesaldo voor toevoeging c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 14.420 -36.504 -17.841 -964 12.658 21.944
Mutatie (im)materiële vaste activa -18.974 2.469 -5.228 -13.387 -3.534 -3.290
Mutatie voorzieningen -1.395 -1.249 -299 -149 -42 86
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -13.476 -1.879 - - - -
Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa - - - - - -
Berekend EMU-saldo -19.425 -37.163 -23.368 -14.500 9.082 18.740