Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is in december 2021 vastgesteld in PS. Doel is om Zeeland in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken. Het Bestuurlijk Platform Zoet Water (BPZ) heeft in september 2019 bepaald dat deze ambitie voor heel Nederland geldt. De hoeveelheid zoet water staat onder druk door de zeespiegelstijging en klimaatverandering. We willen met deze aanpak het zoetwater aanbod behouden en zo mogelijk verbeteren.