Paragraaf Bedrijfsvoering

Samen slimmer voor Zeeland

Terug naar navigatie - Samen slimmer voor Zeeland

We willen we het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Dat doen we op verschillende manieren. We doen het via beleidssturing, netwerksturing en vanuit wettelijke taken. We werken steeds meer samen met partners aan maatschappelijke opgaven. Dit is nodig om zowel nu als in de toekomst maatschappelijk toegevoegde waarde te blijven leveren. Daarnaast geldt ook dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering van invloed zijn op ons werk. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we flexibel moeten zijn in hoe we ons werk organiseren.  
Binnen de organisatie is de interne bedrijfsvoering een belangrijke voorwaarde voor het  ondersteunen van de taken en opgaven. De landelijke onderwerpen, zoals de opgave landelijk gebied en stikstof, energie en klimaat vragen de komende periode veel van de provincies. Daarom is het belangrijk dat we de nodige dienstverlening kunnen leveren, naast wat  we nu al doen. 

Dat zal druk leggen op de interne bedrijfsvoering. Daarom bereiden we ons voor om  bijvoorbeeld tijdig subsidieverlening, inkoopadviezen of juridische adviezen te kunnen verstrekken. Dat vergt flexibiliteit van de interne bedrijfsvoering, maar ook slimme en nieuwe toepassingen om werkzaamheden nog effectiever te kunnen uitvoeren.
Bedrijfsvoering ondersteunt iedereen in het werk voor Zeeland. We zijn innovatief en houden de basis op orde. Samen slimmer is samen sterker. Binnen bedrijfsvoering werken we volgens zes kernwaarden:

 • samenwerken als kunst
 • resultaatgerichtheid
 • vergroten in- en externe oriëntatie
 • adaptie en flexibiliteit
 • innovatief en inventief
 • bespreken en verbeteren

Deze kernwaarden vertalen zich in drie gezamenlijke punten binnen de interne bedrijfsvoering:

 • Tijd- en plaatsgebonden werken. We werken en vergaderen  hybride, omdat duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en het voorkomen van vermijdbare dienstreizen. Hier richten we onze processen en faciliteiten op in;
 • Data gedreven werken. Om tot een effectieve uitvoering van onze processen te komen maken we zoveel mogelijk gebruik van data en digitale toepassingen. De data binnen de processen en systemen gebruiken om processen te beheersen en (ingewikkelde) informatie te kunnen verstrekken;
 • De basis op orde. We richten onze processen op een efficiënte, effectieve en transparante manier in. 

In de onderwerpen die we binnen deze paragraaf beschrijven komen deze punten op één of meer manieren terug.

Gevolgen van het Hybride Werken

Terug naar navigatie - Gevolgen van het Hybride Werken

De coronacrisis heeft grote maatschappelijke invloed op Zeeland gehad, op onze doelen en ook op onze organisatie. We willen leren van de nieuwe inzichten die deze coronacrisis ons heeft gebracht. Daarnaast kijken we ook naar de ontwikkelingen die er al waren.

De organisatie heeft keuzes gemaakt om het werken op afstand een structurele plek te geven in de bedrijfsvoering. De omvang/inrichting van de kantoorgebouwen zijn aangepast op deze  veranderende functie. Het uitgangspunt is dat medewerkers bewuste keuzes maken over de werkplek en het  reizen.. Dit levert, bij de juiste balans, gewin op voor maatschappij, werkgever en werknemer. In de voorjaarsnota 2022 is daar aandacht en geld voor. 

Het Abdijcomplex is een ontmoetingsplek voor medewerkers, bestuurders, klanten en/of netwerkpartners. Het gebouw blijft ook in de toekomst een belangrijke rol vervullen. Tegelijkertijd maken digitale ontwikkelingen het mogelijk om op afstand te werken. Dat kan effectiever zijn, omdat het werk concentratie vraagt of om de reistijd (en daarmee samenhangend CO2 uitstoot) te verminderen.  Voor Hybride Werken kijken we naar  de volgende drie onderdelen:

 • De mentale werkomgeving. Meer zeggenschapen vrijheid zorgt voor een verandering van organisatiecultuur en gedrag van medewerkers.
 • De fysieke werkomgeving. Ingericht volgens de principes van Hybride Werken, zowel in de kantoorgebouwen als bij het werken op afstand (thuis).
 • De virtuele werkomgeving. Tijd- en plaats onafhankelijk werken is mogelijk en is in ontwikkeling,  samenwerking en kennisdeling is daarbij van belang.

De keuzes en bijbehorende instrumenten vullen elkaar, zowel op de inhoud als financieel, aan. Deze verandering worden zoveel mogelijk bekostigt door bestaande budgetten anders te benutten.
Belangrijke punten voor 2023 zijn:

 • Bekijken van de nieuwe voorzieningen en faciliteiten in onze gebouwen. Met als doel dat deze blijven aansluiten om de behoeften van de organisatie en haar gasten.
 • Ondersteunen bij het inrichten van de thuiswerkplek volgens de Arbonormen.
 • Op afstand resultaatgericht leiding geven aan medewerkers mét aandacht voor samenwerken en sociale verbinding.
 • Bewaken van de balans tussen werk-privé met extra aandacht voor vitaliteit.
 • Verder verduurzamen van het vervoersbeleid.

Goed werkgeverschap: blijvende aandacht voor strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning

Terug naar navigatie - Goed werkgeverschap: blijvende aandacht voor strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning

We staan de komende jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het behoud van een goed werknemersbestand. Ook in 2023 en in volgende jaren blijft aandacht voor strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning daarom van groot belang.

Onze missie blijft het zijn van een organisatie die een afspiegeling is van de Zeeuwse samenleving. Daarom investeren we ook nadrukkelijk in jonge werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van traineeships. Ook hebben we twintig stageplaatsen voor scholieren en studenten van diverse opleidingsrichtingen. Daarmee bieden we perspectief in Zeeland en geven zelf het goede voorbeeld.
De afgelopen jaren  is vernieuwing in het medewerkersbestand en opvolging van uitgestroomde expertise goed verlopen. Ook de komende jaren blijft inzet nodig door de grote uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. De enorme krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat we hier extra aandacht voor hebben.  We willen ons personeel behouden en creatieve vormen vinden om nieuw personeel te werven.
Strategische personeelsplanning is daarom een  terugkerend onderwerp in de jaarlijkse P&C-cyclus. Dit krijgt uitwerking op concernniveau en aanvullend daarop in maatwerkacties per taakgebied. In 2023 wordt de beoordeling van het huidige personeelsbestand uitgevoerd.

Communicatie

Terug naar navigatie - Communicatie

We zetten ons dagelijks in voor het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Als overheid zijn we verplicht om hierover actief én passief informatie te geven. Informatie over wat we doen, voor wie en waarom. In de veranderende wereld van nu is bijna alles communicatie. Pers, publiek, politiek en medewerkers beoordelen onze organisatie op onze manier van communiceren. 

Team Communicatie zorgt dat Zeeland en de Zeeuwen weten waarvoor ze terecht kunnen bij de Provincie Zeeland. Maar ook wat ze van Provincie Zeeland mogen verwachten en hoe ze zaken aan kunnen kaarten. We laten zien wat we doen voor Zeeland en de Zeeuwen. Dit doen wevia mensen: bestuurders en medewerkers. En via onze (digitale) communicatiemiddelen:

 • social media (facebook, linkedin, twitter, instagram, you tube)
 • www.zeeland.nl
 • e-mail nieuwsbrieven
 • online en gedrukte magazines (bijvoorbeeld magazine IN ZEELAND)
 • sociaal jaarverslag
 • narrowcasting (beeldschermen met informatie)
 • de Abdijstudio voor livestreams: webinars of live gesprekken
 • beeldloket voor foto en video
 • mediaberichten

Met communicatie brengen en halen we informatie. We zorgen voor interactie met onze omgeving. Duidelijk, rolbewust en inspirerend willen we zijn. Maar ook betrouwbaar en geloofwaardig. In 2023 werken we verder aan het vergroten van onze online zichtbaarheid. Zo streven we naar nog meer volgers en interactie op onze social media kanalen. We zien het aantal volgers elk jaar stijgen. In 2023 gaan we nog meer aandacht besteden aan gebruik van data om zo onze communicatieaanpak te verbeteren.
Als organisatie vinden we duidelijke en begrijpelijke taal belangrijk. Via de interne campagne Direct Duidelijk werken we aan heldere teksten. We trainen collega’s  en hebben ook interne taalcoaches voor geworven en opgeleid.
In 2022 gingen we van start met de proef van het gratis kwartaalmagazine IN ZEELAND. Met IN ZEELAND willen we de inwoners van Zeeland, naast alles wat we digitaal doen, ook op papier informeren. Door interviews, reportages, achtergrondverhalen en korte berichten geven we een inkijkje in onder andere het beleid van de Provincie, de subsidieregelingen en politieke besluiten. 

De eerste editie is huis-aan-huis, Zeeland-breed verspreid. Daarna konden belangstellenden een abonnement nemen. Bovendien wordt het magazine verspreid over alle gemeentehuizen en bibliotheken in Zeeland. De oplage bedraagt op dit moment 5.000 exemplaren. Maar er komen nog dagelijks aanvragen voor een abonnement binnen. In totaal verschijnen er acht uitgaven. Na deze proefperiode wordt eind 2023 besloten of we doorgaan met IN ZEELAND.

Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden

Terug naar navigatie - Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden

Als uitvoering van het Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2024 wordt in 2023 voor het eerst gerapporteerd over de gevolgen van de inkoop voor mens en milieu.  We laten zien wat we met de eigen inkopen en aanbestedingen bereiken. De indicatoren voor het rapport zijn zoveel mogelijk dezelfde als de indicatoren voor het bekijken van de provinciale beleidsdoelen. De gevolgen zijn  zichtbaar  voor de duurzaamheidsdoelen goede gezondheid en welzijn, verantwoorde consumptie en productie, schoon water, leven op het land, energie en klimaat.  

Een aanbesteding van grote omvang is de concessie Openbaar Busvervoer Zeeland die vanaf 15 december 2024 in gaat. Deze aanbesteding wordt begin 2023 afgerond, zodat de winnaar van de aanbesteding voldoende tijd heeft voor de uitvoering. Dat is nodig voor het aanschaffen van bussen, laadinfrastructuur en het regelen van personeel. De basis voor deze aanbesteding vorm te regionale mobiliteitsstrategie.

Begin 2023 wordt het telefonie abonnement weer aanbesteed, de looptijd van het contract met de huidige provider eindigt op 1 juni 2023. De aanbesteding zal worden uitgevoerd samen met acht andere provincies. 
 
Verder zal in 2023 de inkoopadministratie verder ingericht zijn om op een effectieve manier tot een rechtmatigheidsverantwoording te kunnen komen.  Deze verantwoording  vloeit voort uit de Wet versterking decentrale rekenkamers. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat beoordelaars van aanbestedingen hun beoordelingen digitaal moeten indienen. Bij controle kan dan snel worden aangetoond op welke manier is beoordeeld. 

Subsidies

Terug naar navigatie - Subsidies

7 oktober 2022 neemt Provinciale Staten een besluit over de Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 (Asv 2023), die daarmee de Algemene subsidieverordening 2013 vervangt. Tegelijk  met de Asv 2023 is het Algemene subsidiebesluit Zeeland 2023 (Asb 2023) geactualiseerd. Gezamenlijk vormen zij het juridisch kader voor het subsidiebeleid van de Provincie Zeeland.

In het verlengde daarvan zetten we voor 2023 in op verdere professionalisering door het subsidieproces verder te verbeteren. Dit doen we vooral door meer gebruik te maken van digitale toepassingen. Digitaal indienen van een subsidieaanvraag wordt de norm. De subsidieaanvraag heeft daarop een eigen ‘persoonlijke digitale pagina’ waar het verloop van het gehele subsidieproces, dus van aanvraag tot vaststelling, staat. Op deze manier is ons proces beter gestroomlijnd en wordt de beheersing van het proces verder versterkt. 

Financieel meerjarig perspectief

Terug naar navigatie - Financieel meerjarig perspectief

De begroting 2023 toont een gezond meerjarig financieel perspectief. Dat neemt niet weg dat de financiële ruimte voor nieuwe doelen en het oplossen van eventuele structurele knelpunten de komende jaren beperkt is. In de najaarsnota 2022 schetsen we een geactualiseerd financieel perspectief. Ook houden we daarin rekening met de onzekerheden die op de Provincie af kunnen komen. 
De herijking van het provinciefonds, het verder ontwikkelen  van het provinciefonds vanaf 2026 en de introductie van eventuele nieuwe belastinggebieden zijn belangrijke maatstaven. Deze gaan de komende jaren de ruimte binnen de begroting bepalen. Ook kan de beleidslijn PZEM dividend, zoals besloten in de voorjaarsnota 2022, ertoe leiden dat er in latere jaren aanvullende incidentele ruimte binnen de meerjarenbegroting ontstaat. We zijn nauw betrokken bij al deze ontwikkeling en zullen daar Provinciale Staten ook  in blijven betrekken. 

Financiële informatievoorziening

Terug naar navigatie - Financiële informatievoorziening

In 2019 zijn we in overleg met Provinciale Staten tot aanschaf van het softwarepakket Pepperflow overgegaan. Pepperflow is een rapportagetool voor het opstellen en digitaal publiceren van onze P&C documenten zoals begroting en jaarrekening.
Vanaf 2022 rapporteren we over de grote projecten via Pepperflow. Inmiddels zijn we intern een proef gestart om via Pepperflow het verloop van de acties en doelen uit de begroting te bewaken.  

Het verder ontwikkelen van Horizontaal Toezicht

Terug naar navigatie - Het verder ontwikkelen van Horizontaal Toezicht

Eind 2022 loopt het convenant Horizontaal Toezicht met de belastingdienst af. Daarnaast heeft de  Belastingdienst het afgelopen jaar gewerkt aan het verder ontwikkelen van het zogenaamde Horizontaal Toezicht (DHT).  Deze veranderingen hebben gevolgen voor de samenwerking tussen de Provincie en de Belastingdienst. In het verleden lag de nadruk op de samenwerking met de Belastingdienst. Nu is het accent verschoven naar het zelf (systematisch) in de gaten houden van interne beheersmaatregelen. De Belastingdienst stelt vanuit  haar eigen eisen DHT specifieke eisen aan de inrichting en controle van onze interne processen. In enkele gevallen wijkt dat af van de manier waarop we de processen nu hebben ingericht voor de rechtmatigheidsverantwoording.
We zijn in overleg met de Belastingdienst over hoe we voor eind 2022  onze processen en controles inrichten. We willen de processen kunnen beheersen voor zowel de rechtmatigheidsverantwoording als voor het DHT. In dat geval ligt een continuering van het convenant Horizontaal Toezicht vanaf 2023 voor de hand. Dat kan betekenen dat andere toezichtsafspraken met de Belastingdienst effectiever blijken te zijn voor de manier waarop we onze processen uitvoeren en beheersen. 

Betalen en invorderen

Terug naar navigatie - Betalen en invorderen

Onderdeel van de Provinciale coronamaatregelen was om de oorspronkelijke betalingstermijn van 30 dagen los te laten. De Provincie heeft zich daarnaast coulant opgesteld bij termijnen voor terugbetalingen of invorderingen. Zo hebben we een bijdrage geleverd aan de problematiek voor onder andere het MKB. In 2022 hebben we dit ook gedaan. 95% van de facturen betalen we binnen 30 dagen en zelfs 82% binnen 14 dagen. 

Ook in 2023 zullen we dit beleid voorzetten. We willen het proces van inkoop tot en met betalen (P2P-proces) verder verbeteren. om op die manier nog sneller te kunnen betalen. In 2023 gaan we door om het proces van inning van leges  voor vergunningen en ontheffingen nog gebruiksvriendelijker maken.

Controlfunctie

Terug naar navigatie - Controlfunctie

De controlfunctie gaat om het steeds beter ‘in control’ zijn en blijven van de organisatie. We werken aan een goed georganiseerd en geaccepteerd systeem van sturing en beheersing. De controlefunctie ligt niet alleen bij de afdeling Control, het ‘in control’ zijn is van de gehele organisatie. We doen het samen. Wel heeft de afdeling Control een duidelijke regiefunctie.
We werken aan de volgende zes hoofdonderwerpen:

 1. De Planning- & Controlcyclus: de continue ontwikkeling en uitvoering van een sluitend raamwerk zodat bestuur en politiek kan kiezen, sturen en verantwoorden.
 2. Risicomanagement: het op een gezamenlijke en ook integrale manier verhogen van het risicobewustzijn in de organisatie. Belangrijk punt voor 2023 is om een verdiepingsslag te maken op het vlak van organisatie breed risicomanagement.
 3. Projectcontrol: het toetsen van en adviseren over de beheersing van de grote projecten. Belangrijk punt voor 2023 is het afmaken van de actualisatie van het handboek projecten & programma’s en het toezien op de uitvoering van de aanbevelingen uit het externe onderzoek naar de kaders van de grote projecten.
 4. Rechtmatigheidsverantwoording: het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is onderdeel van dit wetsvoorstel. De behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer vindt naar verwachting eind 2022 plaats. Dat betekent vervolgens dat het college de opgestelde rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken 2023 op neemt. Het doel van deze rechtmatigheidsverantwoording is om vast te stellen of baten, lasten en balansmutaties rechtmatig zijn.
 5. Het 217a onderzoek: door artikel 217a van de Provinciewet wordt in opdracht van het college jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek gaat over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door Gedeputeerde Staten gevoerde beleid.
 6. De verbijzonderde interne controles en diverse leer- en verbeter audits. Jaarlijks wordt organisatie breed een (leer- en verbeter)plan opgesteld waarin alle onderzoeks-, audit- en controlewerkzaamheden staan. 

Een vervolgstap in het verder ontwikkelen van de controlefunctie is het “drie lijnen”-model. Deze drie ‘lijnen’ moeten de interne beheersing bewaken. Hierin vormt het operationele proces de eerste lijn, welke eindverantwoordelijk is voor de keuzes en de risico’s die er zijn. In de tweede lijn zitten verschillende risicofuncties op gebieden als juridisch, risicomanagement, privacy en financiën. De derde lijn is de afdeling Control. De afdeling Control heeft een aanjagende rol richting de eerste- en tweedelijnsfuncties. Dit doet ze door te adviseren, inspireren, controleren en signaleren. Voor het ‘in control’ zijn geldt : stilstand is achteruitgang. ‘In control’ zijn is een continu proces.

Open Zeeland

Terug naar navigatie - Open Zeeland

Sinds mei 2022 is de Wet open overheid van kracht. Doel van deze wet is een open en eerlijke overheid die de inwoners actief informeert over haar besluiten en acties. Het college vindt dat er geen wet nodig is om zo open mogelijk te zijn. Ze wil in 2023 haar verdergaande doelen daarin verkennen.

Het college gaat dat samen doen met Zeeuwse bedrijven, inwoners, media en partners. Wat betekent een open “Zeeland”? Hoe kunnen we  inzicht geven in waarom en hoe de Provincie tot een besluit komt? Hoe de verschillende belangen die partijen hebben? Hiervoor wordt begin 2023 iemand aangetrokken die  doelen verder gaat verkennen.  

Informatiestrategie

Terug naar navigatie - Informatiestrategie

Zowel digitalisering als informatievoorziening vormen in het werk van de Provincie Zeeland steeds belangrijkere onderdelen. Dit komt door nieuwe wetgeving en innovaties. Ook voor de maatschappelijke vraagstukken waar we aan werken zoals bijvoorbeeld klimaat en energie zijn data belangrijk. 

Data zijn belangrijk om beleid te maken, maar data moet ook veilig zijn. Data mag namelijk niet zomaar op straat komen te liggen. En data die niet gebruikt wordt, of niet bijdraagt aan het opstellen of het uitvoeren van het beleid mag ook niet zomaar opgevraagd of bewaard blijven. Dat vergt een informatiestrategie. Daarin willen we ook bekijken hoe we samen met Zeeuwse inwoners, bedrijven en organisaties  de informatie op een veilige manier digitaal kunnen delen.

Het belangrijkste is onze eigen informatievoorziening inclusief de informatiecomponenten. In de loop van 2022 wordt de informatiestrategie vastgesteld. In 2023 geven we in een uitvoeringsplan voor de periode 2023-2027 daaraan opvolging. uitvoeringdoor een. In dit plan omschrijven we de verbeteringen van onze digitale informatievoorziening. Zo kunnen we in ons werk verstandig, efficiënt, veilig en effectief de juiste informatie gebruiken.

Informatiebeheer

Terug naar navigatie - Informatiebeheer
 1. Opvolging KPI rapport (vanuit provinciearchivaris).
 2. Gaan werken vanuit nieuwe rollen en competenties; DIV transitie.
 3. Uitbreiden van e-depot.
 4. Archief achterstanden wegwerken.

Informatieveiligheid

Terug naar navigatie - Informatieveiligheid

We hebben de plicht naar onze inwoners, bedrijven en organisaties om verstandig en veilig om te gaan met de data die ons is toevertrouwd. Een betrouwbare informatievoorziening is bovendien nodig voor het goed functioneren van het provinciaal bestuur. Daarom maken we werk van informatieveiligheid. Dit is opgenomen in het informatieveiligheidsbeleid, veiligheidsprocedures en technische veiligheidsoplossingen. 
 
We werken in 2023 volgens de ISO 27001-normen. Dit is de standaard voor informatieveiligheid. Samen met de andere provincies richten we een Informatieknooppunt Cybersecurity op. Hiermee krijgen we een directe aansluiting op het Nationaal Cyber Security Center van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit geeft toegang tot actuele dreigingsinformatie waar we naar kunnen acteren.

De Zeeuwse overheden hebben de Zeeuwse norm Weerbare Overheden met elkaar afgesproken. Een onderdeel hiervan is een samenwerking tussen de Zeeuwse veiligheidsexperts (CISO’s) op het terrein van informatieveiligheid. 

Digitale dienstverlening volgens wetgeving

Terug naar navigatie - Digitale dienstverlening volgens wetgeving

Inwoners en bedrijven moeten beter in staat zijn om digitaal zaken te doen met de provincie. Daarom gaan we in 2023 aan de slag met het verbeteren van de digitale dienstverlening en vindbaarheid van informatie door “digitale” wetten. Dit zijn onder andere de wet Open overheid, de wet Elektronische publicaties, de wet Digitale overheid, de wet Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, de Europese regeling Single Digital Gateway. 

Deze wetten gaan we in 2023 projectmatig invoeren. We willen meer informatie toegankelijk gaan maken, aansluiten op de Europese portalen voor het digitaal zaken doen, ons werk verdergaand digitaliseren en onze processen intern daarvoor verbeteren.

Data gedreven werken en data-ethiek

Terug naar navigatie - Data gedreven werken en data-ethiek

We gaan door met het verder ontwikkelen van data-gedreven werken. De talloze data die beschikbaar zijn voor de provincie zetten we om naar nuttige inzichten voor beleidsvorming bij onze maatschappelijke vraagstukken. We plaatsen als het ware data en data-toepassingen in het hart van onze organisatie. Dat betekent dat we voor de programma-sturing steeds meer KPI-sturing gebruiken (kritische prestatie indicatoren). We zetten data-science-technieken en digital-twin-modellering in om meer inzichten te krijgen in onze data: in eerste instantie verklarend (wat is er gebeurd en waarom?) om in 2023 door te groeien naar meer voorspellende inzichten (wat gaat er gebeuren?). Deze inzichten zetten we in goed leesbare dashboards en kaarten.

Data leveren inzicht, maar data hebben ook zorg nodig: zorg voor kwaliteit (gegevensmanagement), zorg voor beschermde en beveiligde data (AVG, security) en zorg voor maatschappelijk verantwoord data-gebruik (ethiek). Op gegevensbescherming en –beveiliging zet de Provincie al volop in. In 2023 zal daarbij meer aandacht komen voor gegevensmanagement en voor een ethisch afwegingskader voor data-gebruik.

Data Alliantie: werken met Zeeuwse Data coalities

Terug naar navigatie - Data Alliantie: werken met Zeeuwse Data coalities

In navolging van het Staten-besluit van juni 2021 heeft de Hogeschool Zeeland een verslag gemaakt over data-ecosystemen. Daarin staat verschillende partijen in een Zeeuws ecosysteem kunnen samenwerken.  Daarnaast bekeek de Hogeschool Zeeland hoe de data maatschappelijke meerwaarde kan hebben voor de Zeeuwse maatschappelijke vraagstukken. 

In 2022 pakken we in een tweede fase de realisatie op van zo’n data-ecosysteem. Voor specifieke onderwerpen gaan we de samenwerking aan met netwerkpartners in zogenaamde data-coalities. De eerste coalities zullen vanaf 2023 effectief zijn. De leerervaringen uit de diverse data-coalities leggen we vast zodat de opgedane kennis beschikbaar is voor volgende data-coalities.

Uitvoeringsprogramma Zeeuwse Digitale Agenda

Terug naar navigatie - Uitvoeringsprogramma Zeeuwse Digitale Agenda

In juni 2022 is het Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda (UDA) voor de periode 2022-2026 beschikbaar gekomen. In de UDA wordt onder andere aandacht besteed aan slimme manieren van data inwinning, beheer ondersteunen met Digital Twins (virtuele weergave van een fysiek object of systeem) en de proef ZeelandRing. Met de UDA willen we een Digitale Agenda maken van de projecten die digitale vernieuwingen met zich mee brengen. Vervolgens willen we dit ook uitvoeren. Het UDA is zowel intern als extern ‘de onderlegger’ voor de digitalisering in de maatschappelijke opgaven. 

Proef ZeelandRing

Terug naar navigatie - Proef ZeelandRing

In juni 2023 zal de proef ZeelandRing worden afgerond. Deze proef zorgt voor een oplossing voor het veilig uitwisselen van data tussen bedrijven, instellingen, onderwijs en overheid in Zeeland. Na afronding van deze proef moet duidelijk worden wat de meerwaarde is voor de partijen die digitaal willen samenwerken.

Structurele doelen

Terug naar navigatie - Structurele doelen

Naast de bestuurlijke doelen hebben we zeven  doelstellingen waaraan we ook in 2023 werken:

 • Het ziekteverzuim is onder de 3,3% (landelijke Verbaannorm). Het verzuim nam de afgelopen jaren af. Ook in 2023 worden (zo nodig aanvullende) maatregelen genomen om het ziekteverzuim te reduceren c.q. beperkt te houden.
 • We maken binnen onze organisatie minimaal twintig stageplaatsen per jaar.
 • Onze externe inhuur bedraagt niet meer dan 10% dan de Rijksnorm (comply or explain ).
 • We maken in 2023 de landelijke norm van minimaal 23,1 fte (1fte = 25,5 uur) aan banen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt (Participatiewet). De organisatie loopt op schema om deze doelen te halen.
 • We betalen facturen zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen.
 • We behandelen subsidie-, vergunning- en ontheffingsaanvragen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen.
 • We zetten in om ingebrekestellingen, bejegeningsklachten, beroepschriften en bezwaarschriften te voorkomen. Als deze komen behandelen we ze binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn.