Uitgaven

7,11%
€ 21.804
x €1.000
7,11% Complete

Inkomsten

2,35%
€ 7.198
x €1.000
2,35% Complete

Saldo

4,35637881728168E+16%
€ -14.606
x €1.000

4 Programma Ondernemend Zeeland

Uitgaven

7,11%
€ 21.804
x €1.000
7,11% Complete

Inkomsten

2,35%
€ 7.198
x €1.000
2,35% Complete

Saldo

4,35637881728168E+16%
€ -14.606
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Zeeland scoort op dit moment goed als we kijken naar economische cijfers zoals het bruto regionaal product, het werkloosheidscijfer en het  inkomen per hoofd van de bevolking. Tegelijkertijd staat de Zeeuwse economie voor grote uitdagingen: de  krappe arbeidsmarkt, de gevolgen van de coronacrisis en de transitie naar een klimaatneutrale economie.
Onze aanpak richt zich daarom op:

Europa, Rijk en Regio
Om innovatie te stimuleren zijn subsidies nodig (Europees, nationaal en provinciaal). Ook fondsen die geld lenen helpen bij innovatie. Via Impuls Zeeland helpen we startende en innoverende bedrijven in verschillende sectoren. We werken samen met de sector en kennisinstellingen aan de Foodagenda en de Visserij-agenda. Hierdoor versterken wehet ondernemerschap op het gebied van landbouw en visserij.  We helpen de sector ook met een actieve lobby bij Rijk en Europa. Door deelname aan Europese en landelijke subsidieprogramma’s kunnen we innovatie projecten in Zeeland starten. 

Vestigingsklimaat, talent en kennis
Een gezonde economie heeft een passende infrastructuur voor onderwijs, goed personeel en goede ondernemers nodig. We werken hier aan door het programma Campus Zeeland uit te voeren. Ook werken we aan het oprichten van een Delta kenniscentrum (Delta Climate Center). 
Zeeuwse bedrijven hebben de komende jaren duizenden arbeidskrachten nodig. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dit lastig. Oplossingen zoeken we in het beter gebruik maken van mensen die nu in Zeeland werken. Maar het is ook nodig om mensen van buiten Zeeland voor werk naar Zeeland te halen. Het verbeteren van het imago van Zeeland als plek om te leven, werken en studeren is hiervoor belangrijk.  

Innovatie, valorisatie en ontwikkeling
Zeeland heeft een goed klimaat voor vindingrijke ondernemers die innovaties omzetten in concrete producten of diensten. Tegelijk blijven we nog achter bij de rest van Nederland. De innovatiekracht van bedrijven is belangrijk voor de concurrentiekracht van Zeeland. We willen de innovatiekracht van Zeeland sterker maken. Dat is ook belangrijk voor bijvoorbeeld de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. 

Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie
Voor de Zeeuwse economie zijn vernieuwing en duurzamer maken van sectoren als de industrie, logistiek, landbouw en toerisme belangrijk. Het hoofdstuk “Energie en Klimaat” in de begroting beschrijft hoe we dit gaan doen. In dit hoofdstuk beschrijven we onderwerpen als circulaire en biobased economie. Met een circulaire economie bedoelen we een economie waarbij we materialen steeds opnieuw gebruiken. Bij een biobased economie gebruikt men vooral natuurlijke materialen van planten of dieren.  We werken bijvoorbeeld aan het sluiten van kringlopen van materiaal in onze regio. En we kijken naar hoe de waarde van materialen goed kan blijven.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Het versterken van de regionale economie doen we door in te zetten op:

Europa, Rijk en Regio:

 • Deelname aan de Europese programma’s OP Zuid, POP 3, Interreg Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën en Interreg B en C: we willen de mogelijkheden van deze programma’s maximaal benutten voor Zeeland.
 • Voorbereiding en inzet Zeeland voor Toekomstig Cohesiebeleid na 2020 (samenwerking in Zuid-verband, IPO, met Vlaanderen).
 • Verschillende organisaties te ondersteunen die onderdeel uitmaken van de economische basisinfrastructuur. Bijvoorbeeld NV Economische Impuls Zeeland, EN-Zuid, het Roosevelt Institute for American Studies, Dockwize en Economic Board Zeeland.

Vestigingsklimaat, talent en kennis:

 • Het versterken van het imago van Zeeland als regio om te leven en te werken. Het behouden van het sterke imago als toeristische bestemming.
 • Samen met publieke en private partners (ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden) te zorgen dat de arbeidsmarkt voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten biedt. Zo kunnen we voldoen aan de vraag van de Zeeuwse werkgevers.
 • Het realiseren van Campus Zeeland, met focus op de thema’s water, energie en voedsel.
 • De Onderwijs- en kennisinfrastructuur op het gewenste niveau te houden.

Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht:

 • Het verstevigen en uitbouwen van het regionale innovatie-ecosysteem en uitvoering te geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
 • Het realiseren en versterken van Kennis- en Innovatienetwerken binnen iedere Zeeuwse economische sector.
 • De concurrentiepositie te verbeteren en werkgelegenheid te behouden.

Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie:

 • Verduurzaming industrie (zie programma "Energie op klimaat!").
 • Verandering naar een circulaire en biobased economie door het sluiten van kringlopen en het benutten van groene grondstoffen.

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

De Provincie zet zich in voor een sterke regionale economie en duurzame economische groei. Om dit te bereiken werkt de Provincie aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De Provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

De Provincie Zeeland zet in op versterking van de Zeeuwse economie. Concreet betekent dit:

 • Het versterken van de innovatiekracht van het Zeeuwse bedrijfsleven.
 • Het verhogen van het Bruto Regionaal Product en daarmee het welzijn van de Zeeuwen.
 • Voldoende werkgelegenheid én voldoende arbeidsaanbod op alle niveaus (van laaggeschoold tot wetenschappelijk) Groei van de regionale innovatiekracht met focus op de Zeeuwse economische sectoren.
 • Een sterk imago van Zeeland dat ervoor zorgt dat mensen hier graag komen leven werken en ondernemen.
 • Inzet op maatregelen om negatieve effecten van corona voor het midden- en kleinbedrijf te beperken.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Concurrentiepositie logistiek

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie logistiek

De logistieke sector bevindt zich in een groot veranderingsproces, door energietransitie, digitalisering, robotisering, datamanagement enz. De provincie ondersteunt waar mogelijk bedrijven bij deze opgaven en het implementeren van deze ontwikkelingen in hun bedrijfsvoering. Doel is dat de Zeeuwse logistieke sector hun marktpositie behoudt.

Acties

Arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Arbeidsmarkt

Samen met publieke en private partners (ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden = triple helix partijen) zorgen dat de arbeidsmarkt voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten biedt. Zo kunnen we voldoen aan de vraag van de Zeeuwse werkgevers. Hiervoor scherpen we het Aanvalsplan Arbeidsmarkt verder aan en voeren we deze in samenwerking met de triple-helix-partijen uit.

Acties

Concurrentiepositie Food

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie Food
 • Eind 2022 is de concurrentiepositie in de aquacultuursector versterkt.
 • Eind 2022 is de werkgelegenheid in de visserij en aquacultuursector minimaal op hetzelfde niveau.

NB: acties met betrekking tot ‘landbouw ‘staan in het programma Balans in landelijk gebied.

Acties

Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

Doel is om werkgelegenheid en bedrijven te behouden. Dit doen we door de economische structuur te verbeteren, gericht op acquisitie, regionale samenwerking en versterken innovatiekracht.

Acties

Campus Zeeland

Terug naar navigatie - Campus Zeeland

De Zeeuwse economie is op termijn versterkt en innovatiever geworden. Dit doen we door realisatie van Campus Zeeland, de (economische) kennis- en innovatienetwerken door te ontwikkelen en te versterken, programma’s en projecten, en door behoud en versterking van onderwijs en onderzoek van PO - WO in Zeeland. De kernopgave van Campus Zeeland is gericht op het vergroten van de innovatiekracht van Zeeland & te zorgen voor een toekomstbestendige economie waarin jonge, goed opgeleide mensen het bedrijfsleven versterken.

Acties

Innovatie infrastructuur en - fondsen

Terug naar navigatie - Innovatie infrastructuur en - fondsen

Eind 2023 zijn er nieuwe innovaties verwezenlijkt en is vergroting van de concurrentiekracht van bedrijven in Zeeland tot stand gekomen. Op basis van Wind in de zeilen vergroot het Rijk haar inbreng in het Investeringsfonds Zeeland (AGIO-storting). Hierdoor is het investeringsvermogen vergroot. Jaarlijks stort het Rijk € 5 mln (2020-2023). 

Acties

Marketing en Imago

Terug naar navigatie - Marketing en Imago

Een sterker Zeeuws imago helpt bij het aantrekken van toeristen, arbeidskrachten, inwoners, studenten en nieuwe bedrijven.  Doel is het herpositioneren van het Zeeuwse imago zodat mensen Zeeland meer en eerder gaan overwegen als plek om te recreëren, verblijven, leven, wonen, werken en studeren.

Acties

Circulaire economie

Terug naar navigatie - Circulaire economie

We realiseren circulaire verdienmodellen. We stimuleren bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen tot het ontwikkelen en testen van circulaire en biobased productiemethodes, efficiënt grondstoffengebruik én circulair ontworpen producten en verdienmodellen. Dit leidt tot verdergaande samenwerking waarbij ketens worden verkort en grondstoffen uitgewisseld én nieuw ontwikkelde circulaire productiemethodes zijn opgeschaald.     
Ondersteunend hieraan stimuleren we de omslag naar hernieuwbare grondstoffen én verminderen we de vraag naar primaire grondstoffen door het stimuleren van hergebruik van producten en grondstoffen.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren
Trendindicatoren 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Beroepsbevolking 192.000 197.000 197.000 197.000 197.000 199.000
Saldo in- en uitgaande pendel -16.900 -16.900 -16.900 -16.900 -11.000 -11.000
Hoog opgeleide beroepsbevolking 51.000 53.000 53.000 53.000

Zeeuws-Vlaanderen 20,6%

Overige Zeeland 27,8%

63.000
Spanningsindicator vraag/aanbod arbeidsmarkt 2,05 3,21 3,58 2,26

4,49

zeer krap

5,88

zeer krap
(medio 2022)

Huishoudensinkomen 40.400 40.400 40.400 40.400. 45.400 45.700

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Indicator 

Stand 2019

Stand 2020

Stand 2021

Streefwaarde  2022

(Stand medio 2022)

Streefwaarde 2023

Einddoel

Werkloosheid

 

2,8%

3%

3%

1,5%

1,5%

3%

Werkgelegenheid (LISA/CBS)

 

184.000

184.500

188.700

199.000

199.000

185.000

Werkgelegenheid groei in % (LISA/CBS)

% bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15–75 jaar (conform CBS-definitie)

2,2%

0,3%

2%

3% 

1,5%

0,5% p.j.

Bruto Regionaal Product (CBS) in €

 

14.391.000.000

13.945.000.000

13.995.000.000

+1,5% p.j.

+1,5% p.j

1,5% p.j.

Bruto Regionaal Product groei in % * (CBS)

% toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar

0,8%

-3,1%

1,03%

 

2,5% p.j.

1,5%

1,5% p.j.

Innovatie Index

 

0,47

 

Moderate innovator

Moderate innovator

Moderate innovator

Moderate innovator
(EU Regional Innovation Scoreboard)

Nieuwe bedrijfsvestigingen via Impuls

 

7

 

5

5

5

5 per jaar

(trend van volume to value)

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(Bedragen x € 1.000)
Doelstelling Begroting 2023
Lasten
040101-Arbeidsmarkt 497
040102-Concurrentiepositie food 354
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 2.643
040104-Campus Zeeland 808
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 5.689
040106-Marketing en Imago 940
040107- Circulaire economie 1.252
040108-Concurrentiepositie logistiek 2.377
049999-Ambtelijke inzet 5.479
Totaal Lasten 20.039
Baten
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 0
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 616
Totaal Baten 617
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 19.423
Onttrekkingen
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 6.582
Toevoegingen
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 1.765
Mutaties reserves -4.817
Resultaat na bestemming 14.606