Paragraaf Openbaarheid (Wet open overheid)

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Provincie Zeeland wil een open overheid zijn, een Open Zeeland. We willen helder zijn over de keuzes die worden gemaakt en op basis van welke informatie dit gebeurt. De Provincie Zeeland is er voor haar inwoners en is ook één van de schakels in de Zeeuwse netwerk- en informatiesamenleving. In deze samenleving ontwikkelen burgers eigen initiatieven denken ze mee over het beleid. Hiervoor is het belangrijk voor de Provincie Zeeland om zoveel mogelijk informatie met de Zeeuwen te delen. Openheid, openbaarheid en dienstverlening van de overheid spelen hier een belangrijke rol. De Provincie Zeeland wil daarom samen met de Zeeuwen het thema 'Open Zeeland' verkennen. De vraag is wat de Provincie Zeeland nog meer kan doen dan wet volgende de wet moet om de toegang tot informatie te vergroten. 

De invoering van de Wet Open Overheid (vanaf nu: Woo) biedt belangrijke kaders en uitgangspunten om de ambitie van een open en controleerbare organisatie vorm te geven. De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden en wordt gefaseerd ingevoerd. Deze openbaarheidsparagraaf geeft invulling aan art 3.5 van de Woo.

Hoe wij onze informatie opslaan, beheren en verstrekken (onze informatiehuishouding) is het middelpunt van alle taken die we binnen Provincie Zeeland uitvoeren. Het is van belang dat wij onze informatiehuishouding goed inrichten. Een goede informatiehuishouding zorgt ervoor dat alle informatie op het juiste moment in een proces, voor de juiste persoon, in de juiste vorm beschikbaar is. De Woo stelt daarom hoge eisen aan de informatiehuishouding binnen de Provincie Zeeland. De verwachting is dat er tussen de 5 en 8 jaar aan doorlooptijd en een significante investering nodig zijn voor de verbetering van de informatiehuishouding. De Woo wordt daarom in fases ingevoerd. Processen en systemen moeten worden aangepast, informatie moet worden klaargemaakt en medewerkers moeten worden opgeleid. Vanuit andere wet- en regelgeving worden ook eisen gesteld aan de inhoud (privacy, veiligheid) en op de vorm (standaarden, digitale toegankelijkheid) van onze informatie. Deze verbeteringen dragen allemaal bij aan een Open Zeeland.

We leggen de basis van de verandering naar een Open Zeeland met de invoering van de Woo. En in de toekomst groeien we naar een steeds meer Open(er) Zeeland. In deze paragraaf leest u terug hoe de Provincie Zeeland hier invulling aan geeft. 

Beleid

Terug naar navigatie - Beleid

Om de uitvoering van de Woo voor alle overheidsorganisaties zoveel mogelijk op dezelfde manier te laten gebeuren, hanteert de Woo bepaalde kaders en uitgangspunten. Vanuit die kaders gaat de Provincie Zeeland steeds meer informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar maken en publiceren, zodat informatie voor iedereen beschikbaar is. Om in de komende jaren toe te groeien naar een meer open organisatie is een project opgestart, het project Open Zeeland. Hierin is de provincie breed vertegenwoordigd, ook de Statengriffie is hierbij aangehaakt. 

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten

•    Informatie is openbaar, tenzij er een reden is waarom dat niet kan.
•    Samenwerking vindt plaats met andere provincies via het programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA).
•    Documenten maken we duurzaam toegankelijk en makkelijk vindbaar voor inwoners, journalisten, bedrijven en instellingen.

Toekomstbeeld Open Zeeland

Terug naar navigatie - Toekomstbeeld Open Zeeland

•    De Provincie Zeeland is een open en controleerbare organisatie .
•    De informatie wordt duidelijk, gestructureerd en in een logisch geheel aangeboden.
•    De informatie is en blijft duurzaam toegankelijk.
•    Publicatieprocessen zijn daarbij verbeterd en zo veel mogelijk geautomatiseerd.
•    Het aantal verzoeken om informatie neemt af, doordat de Provincie zich open opstelt.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

•    Het bepalen van een ambitieniveau met een planning en bestedingsplan voor de komende jaren.
•    Het gefaseerd openstellen van de elf informatiecategorieën uit de Woo.
•    Het aanpassen van systemen en werkprocessen.
•    Het opleiden en het vergroten van kennis van de medewerkers op het gebied van informatiehuishouding.
•    Het doorontwikkelen van de informatiehuishouding.
•    Het maken van afspraken maken met de verbonden partijen van Provincie Zeeland om te voldoen aan de Woo.
•    Het verkennen van de informatiebehoeften en verwachtingen van inwoners, journalisten, bedrijven en instellingen.