Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld

Op basis van artikel 7 lid 3c van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard Iv3 rapportage. Iedere provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen provincies met elkaar vergeleken worden.

(Bedragen x € 1.000)
Taakveld Begroting 2023
Lasten Baten Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds 2.700 136.098 -133.398
0.2 Opbrengst provinciale belastingen - 42.533 -42.533
0.3 Geldleningen en uitzettingen 2.228 195 2.033
0.4 Deelnemingen 445 16.297 -15.851
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b 5.995 8.289 -2.294
0.6 Overhead 33.629 284 33.345
0.7 Vennootschapsbelasting - - -
0.8 Mutaties reserves 55.585 92.089 -36.504
0.9 Resultaat - - -
Totaal taakeld Algemene dekkingsmiddelen 100.582 295.786 -195.204
1.1 Provinciale Staten 2.890 - 2.890
1.2 Gedeputeerde Staten 1.268 71 1.197
1.3 Kabinetszaken 767 - 767
1.4 Bestuurlijke organisatie 1.100 109 991
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi 521 - 521
1.6 Openbare orde en veiligheid 711 - 711
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 1.059 - 1.059
Totaal taakveld bestuur 8.316 180 8.136
2.1 Landwegen 36.378 1.549 34.828
2.2 Waterwegen 6.043 263 5.780
2.3 Openbaar vervoer 28.073 3.758 24.315
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 959 58 901
Totaal taakveld verkeer en vervoer 71.453 5.629 65.825
3.1 Waterkeringen 438 - 438
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 720 - 720
3.3 Kwantiteit grondwater 1.475 184 1.291
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 522 - 522
3.5 Kwaliteit grondwater 386 - 386
3.9 Water, overige baten en lasten - - -
Totaal taakveld water 3.540 184 3.356
4.1 Bodembescherming 3.100 274 2.825
4.2 Luchtverontreiniging 132 66 66
4.4 Vergunningverlening en handhaving 9.264 478 8.786
4.5 Ontgrondingen - - -
4.6 Duurzaamheid 7.021 1.936 5.085
4.9 Milieu, overige baten en lasten 57 - 57
Totaal taakveld milieu 19.574 2.754 16.820
5.1 Natuurontwikkeling 12.913 5.236 7.677
5.2 Beheer natuurgebieden 30.593 10.776 19.818
5.3 Beheer flora en fauna 3.460 111 3.349
5.9 Natuur, overige baten en lasten 11.676 11.129 547
Totaal taakveld natuur 58.643 27.252 31.392
6.1 Agrarische aangelegenheden 8.815 1.026 7.789
6.2 Logistiek 4.497 - 4.497
6.3 Kennis en innovatie 7.969 55 7.914
6.4 Recreatie en toerisme 7.689 1.332 6.357
6.9 Regionale economie, overige baten en 8.596 1.734 6.862
Totaal taakveld regionale economie 37.566 4.147 33.419
7.1 Cultuur 15.902 1.142 14.760
7.2 Maatschappij 7.420 - 7.420
7.9 Cultuur en maatschappij, overige bat 1.063 - 1.063
Totaal taakveld cultuur en maatschappij 24.384 1.142 23.242
8.1 Ruimtelijke ordening 11.264 582 10.682
8.2 Volkshuisvesting 1.456 - 1.456
8.3 Stedelijke vernieuwing 672 - 672
8.9 Ruimte, overige baten en lasten 412 207 205
Totaal taakveld ruimte 13.803 789 13.015
Gerealiseerd resultaat 337.861 337.861 -