1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding begroting
    1. Blz. 4 Samen verschil maken
   2. Blz. 5 Begroting 2022 in één oogopslag
    1. Blz. 6 Begroting 2022 in één oogopslag
   3. Blz. 7 1-1 Grote projecten
    1. Blz. 8 Inleiding Grote Projecten
    2. Blz. 9 Grote projecten
    3. Blz. 10 Mijlpalen 2022
    4. Blz. 11 Uitgangspunten grote projecten
    5. Blz. 12 Kader grote projecten
    6. Blz. 13 Waterdunen
     1. Blz. 14 Omschrijving
     2. Blz. 15 Risico's
     3. Blz. 16 Genomen besluiten
     4. Blz. 17 Doelstelling
      1. Blz. 18 Een oplossing voor kustveiligheid
      2. Blz. 19 Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied
       1. Blz. 20 Communicatie over de uitvoering en beleving van Waterdunen
       2. Blz. 21 Overdracht van gronden aan de betrokken natuurorganisatie.
      3. Blz. 22 Natuurherstel van de Westerschelde
       1. Blz. 23 Getijdenduiker volledig operationeel
    7. Blz. 24 Natuurpakket Westerschelde
     1. Blz. 25 Omschrijving
     2. Blz. 26 Risico's
     3. Blz. 27 Genomen besluiten
     4. Blz. 28 Doelstelling
      1. Blz. 29 Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde
       1. Blz. 30 Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, opstarten van grensoverschrijdende samenwerking Zwinstreek, Grenspark, regionale impuls Hulst)
       2. Blz. 31 Na afronding van de projecten inregelen van het beheer en het opvolgen van projecten middels monitoring.
       3. Blz. 32 Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder en Zimmerman conform planning bij gunning.
       4. Blz. 33 Overdracht van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project)
       5. Blz. 34 Mogelijk maken van recreatief medegebruik in de Hedwigepolder (panoramaheuvel en bijbehorende infrastructuur)
    8. Blz. 35 Zanddijk
     1. Blz. 36 Omschrijving
     2. Blz. 37 Risico's
     3. Blz. 38 Genomen besluiten
     4. Blz. 39 Doelstelling
      1. Blz. 40 De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673.
      2. Blz. 41 Meekoppel kansen zijn benut ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belangen van de omgeving
     5. Blz. 42 Acties
    9. Blz. 43 Traverse Kapellebrug
     1. Blz. 44 Omschrijving
     2. Blz. 45 Risico's
     3. Blz. 46 Genomen besluiten
     4. Blz. 47 Doelstelling
      1. Blz. 48 Renovatie van de Traverse Kapellebrug en daarbij zorgen voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het stimuleren van verkeer om zich aan de maximumsnelheid te houden waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid wordt vergroot.
     5. Blz. 49 Acties
    10. Blz. 50 Wat mag het kosten ?
   4. Blz. 51 1-2 Strategische opgaven
    1. Blz. 52 Inleiding Strategische opgaven
    2. Blz. 53 Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 54 Omschrijving (bouwstenen)
     2. Blz. 55 Ambitie
     3. Blz. 56 Inzet
     4. Blz. 57 Proces
     5. Blz. 58 Te behalen resultaten 2022
    3. Blz. 59 Stikstof
     1. Blz. 60 Omschrijving
     2. Blz. 61 Ambitie
     3. Blz. 62 Inzet
     4. Blz. 63 Proces
     5. Blz. 64 Te behalen resultaten 2022
    4. Blz. 65 Slimme mobiliteit
     1. Blz. 66 Omschrijving
     2. Blz. 67 Ambitie
     3. Blz. 68 Inzet
     4. Blz. 69 Proces
     5. Blz. 70 Te behalen resultaten 2022
    5. Blz. 71 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 72 2 Programma Woonplaats Zeeland
    1. Blz. 73 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 74 Speerpunten
    3. Blz. 75 Beleidskader
    4. Blz. 76 Reguliere taken
    5. Blz. 77 Deltawateren
    6. Blz. 78 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
    7. Blz. 79 Omgevingswet en Omgevingsagenda
    8. Blz. 80 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen
    9. Blz. 81 Beter benutten van regionale bedrijventerreinen
    10. Blz. 82 Doelstelling
     1. Blz. 83 Law Delta
      1. Blz. 84 Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk.
      2. Blz. 85 Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht.
     2. Blz. 86 Voorbereiding omgevingswet
      1. Blz. 87 Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken.
      2. Blz. 88 Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen.
      3. Blz. 89 Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet
     3. Blz. 90 Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd
      1. Blz. 91 Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren.
      2. Blz. 92 Kwaliteitsontwikkeling en toekomstbestendigheid
      3. Blz. 93 Stimuleren van de innovatie van vrijetijdsbedrijven in stedelijk gebied en versterking van de gastbeleving van erfgoed en cultuur.
      4. Blz. 94 Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties), gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit en aan de regionale energiestrategie
      5. Blz. 95 Stimulering Zeeland als jaarrond bestemming door het beter zichtbaar en vindbaar maken van toeristische informatie voor gasten en inwoners, gedurende het gehele jaar en van alle regio’s
     4. Blz. 96 Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt
      1. Blz. 97 Actualiseren milieuprogramma 2018-2022
      2. Blz. 98 Actualiseren VTH programma
      3. Blz. 99 In 2022 begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen
      4. Blz. 100 Met Omgevingsdiensten en gemeenten inrichting uitvoering BRIKS taken afhechten
      5. Blz. 101 Opstellen en uitvoeren plan van aanpak verbeteren toezicht en handhaving
      6. Blz. 102 Uitvoeren van de voor 2022 relevante acties uit het milieuprogramma
      7. Blz. 103 Uitvoeren Zeeuws provinciaal onderdeel van het Schone Lucht Akkoord (voorheen Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit)
      8. Blz. 104 Uitvoeren projectplan Kanaalzone inclusief acties op basis van onderzoek naar luchtmeetnet
      9. Blz. 105 Uitwerken en uitvoeren van projectplan zeer zorgwekkende stoffen
      10. Blz. 106 Problematiek rondom thermisch gereinigde grond (TGG) en PFAS in zo goed mogelijke banen begeleiden
      11. Blz. 107 Verder uitwerken en bestendigen wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak)
      12. Blz. 108 Uitkomsten verkenning toekomst samenwerking milieutaken oppakken. Dit in relatie met het standpunt van het kabinet over het rapport Commissie Van Aartsen en het Rekenkamerrapport over toezicht en handhaving
     5. Blz. 109 Water en Bodem met kwaliteit
      1. Blz. 110 Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen
      2. Blz. 111 Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD
      3. Blz. 112 Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden
      4. Blz. 113 Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen
      5. Blz. 114 Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling
      6. Blz. 115 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in het provinciaal waterprogramma.
      7. Blz. 116 Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland.
     6. Blz. 117 Deltawateren
      1. Blz. 118 Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
      2. Blz. 119 Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen
      3. Blz. 120 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
      4. Blz. 121 Herbezinning op inzet gebiedspartijen voor Volkerak-Zoommeer naar aanleiding van gewijzigde rijksinzet
      5. Blz. 122 Voorbereiden suppletie Galgenplaat door inzet op verwerven van een EU-cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering
      6. Blz. 123 Leveren actieve bijdrage aan de verdere planvorming voor het Grevelingenmeer
     7. Blz. 124 Ruimtelijke kwaliteit: wonen
      1. Blz. 125 Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers
      2. Blz. 126 Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop)
      3. Blz. 127 Zorgdragen voor de actualisatie van de regionale woningmarktafspraken
      4. Blz. 128 De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden
      5. Blz. 129 Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen
      6. Blz. 130 Uitvoering van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen
      7. Blz. 131 Uitvoering van de subsidieregeling hergebruik leegstaande panden (HELP)
      8. Blz. 132 Uitvoering van de regeling gebiedsgerichte projecten (met extra inzet vanuit middelen regiodeal)
      9. Blz. 133 Samen met gemeenten uitvoeren actielijnen van de Zeeuwse woonagenda
      10. Blz. 134 Opstellen van een demografische prognose voor Zeeland
     8. Blz. 135 Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen
      1. Blz. 136 Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses
      2. Blz. 137 Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019
      3. Blz. 138 Uitvoering van twee demoprojecten verduurzaming bedrijventerreinen
      4. Blz. 139 Uitvoering van de subsidieregeling Planvorming en Procesondersteuning
      5. Blz. 140 Uitvoering van de subsidieregeling Fysieke maatregelen
    11. Blz. 141 Trendindicatoren
    12. Blz. 142 Doelindicatoren
    13. Blz. 143 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 144 3 Programma Balans in landelijk gebied
    1. Blz. 145 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 146 Speerpunten
    3. Blz. 147 Provinciale beleidskaders
    4. Blz. 148 Reguliere taken
    5. Blz. 149 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 150 Doelstelling
     1. Blz. 151 Realisatie Natuurnetwerk
      1. Blz. 152 Blijven toepassen algemene uitgangspunten onder andere verweving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw.
      2. Blz. 153 Continuering inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland
      3. Blz. 154 Inzet Zeeuws Particulier Grondbezit en betrekken bij het realiseren van het Natuurnetwerk Zeeland
      4. Blz. 155 Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave door middel van aanbod en kansen die zich voordoen
      5. Blz. 156 Zoeken naar mee koppelkansen met andere opgaven uit oogpunt realisatie Natuurnetwerk Zeeland
     2. Blz. 157 Natuurbeheer en natuurbescherming
      1. Blz. 158 Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving
      2. Blz. 159 Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen voor fauna
      3. Blz. 160 Evalueren ganzenopvangbeleid
      4. Blz. 161 Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap met SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium.
      5. Blz. 162 Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan
      6. Blz. 163 Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties.
      7. Blz. 164 Uitvoeren onderzoek naar verwilderde katten
      8. Blz. 165 Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden en rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving.
      9. Blz. 166 Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden.
      10. Blz. 167 Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan
      11. Blz. 168 Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen in relatie tot de stikstofproblematiek
      12. Blz. 169 Uitvoeren van minimaal drie projecten op het gebied van actief soortenbeleid.
      13. Blz. 170 Evalueren onderzoek RUD Zeeland naar een adequaat uitvoeringsniveau van het natuurtoezicht in Zeeland, na evaluatie vervolgacties bepalen.
     3. Blz. 171 Natuurherstel
      1. Blz. 172 Uitvoeren van tenminste één nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden
      2. Blz. 173 Uitvoeren van tenminste vijf projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te behouden en te versterken
     4. Blz. 174 Natuurbeleving, verbreding en verbinding
      1. Blz. 175 Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden
      2. Blz. 176 De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd
      3. Blz. 177 Gezamenlijk met partners en de Zeeuwse Natuur tot uitvoering brengen van een gezamenlijk plan gericht op activiteiten die zorgen dat natuurgebieden kunnen worden beleefd, natuureducatie, natuurvoorlichting en –promotie
      4. Blz. 178 Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur
      5. Blz. 179 Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten
      6. Blz. 180 In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie
      7. Blz. 181 In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten
      8. Blz. 182 Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park
      9. Blz. 183 Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken
      10. Blz. 184 Opstellen Zeeuws actieplan voor de groene vrijwilligers
      11. Blz. 185 Starten met het opstellen van een landschapsvisie, af te ronden in 2023.
     5. Blz. 186 Een volhoudbare landbouw
      1. Blz. 187 Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op het werken met belonen voor maatschappelijke prestaties middels KPI’s in de landbouw
      2. Blz. 188 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten
      3. Blz. 189 Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector
      4. Blz. 190 In 2022 zullen we tenminste twee KPI's in gebruik nemen die het mogelijk maken het landbouwbeleid te monitoren op basis van objectieve gegevens.
      5. Blz. 191 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid
      6. Blz. 192 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit
      7. Blz. 193 Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie
      8. Blz. 194 Ondersteunen van tenminste drie programma’s ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector
      9. Blz. 195 Verbeteren agrarische structuur, tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP aanvraag
    7. Blz. 196 Trendindicatoren
    8. Blz. 197 Doelindicatoren
    9. Blz. 198 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 199 4 Programma Ondernemend Zeeland
    1. Blz. 200 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 201 Speerpunten
    3. Blz. 202 Reguliere taken
    4. Blz. 203 Beleidskader
    5. Blz. 204 Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0
    6. Blz. 205 Maatschappelijk effect
    7. Blz. 206 Doelstelling
     1. Blz. 207 Concurrentiepositie logistiek
      1. Blz. 208 Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland
      2. Blz. 209 Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect
      3. Blz. 210 Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra)
      4. Blz. 211 De energietransitie is een ingrijpend proces. Integrale samenwerking tussen beleidsvelden biedt voordelen.
      5. Blz. 212 Vertalen actieprogramma 2020 -2023 van de Topsector logistiek naar regionaal actieprogramma en uitvoering van de goederen vervoeragenda van het Ministerie van I&W, benutten “Haagse en Europese” Middelen.
      6. Blz. 213 Inspelen op technologische & maatschappelijke veranderingen door het stimuleren van samenwerking tussen sectoren, regio’s en overheden. Met als doel de innovatie te stimuleren en “grote” projecten door de Zeeuwse regio te ontwikkelen & uit te voeren
     2. Blz. 214 Arbeidsmarkt
      1. Blz. 215 Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact)
      2. Blz. 216 Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen
      3. Blz. 217 Ontwikkelen en verbeteren van de methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel
      4. Blz. 218 Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties
      5. Blz. 219 Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt
      6. Blz. 220 Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair)
      7. Blz. 221 Opzetten van toolbox voor werkgevers
     3. Blz. 222 Concurrentiepositie Food
      1. Blz. 223 Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling;
      2. Blz. 224 Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken;
      3. Blz. 225 Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijgemeenschappen.
      4. Blz. 226 Ondersteunen van kansrijke innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de visserij- en aquacultuursector die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde in de keten. Hiertoe ondersteunen we ten minste 4 initiatieven.
      5. Blz. 227 We nemen actief deel in projecten om te komen tot nieuwe vormen van schelpdierkweek.
      6. Blz. 228 Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur.
     4. Blz. 229 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers
      1. Blz. 230 Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland)
      2. Blz. 231 Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken
      3. Blz. 232 Het opstellen van een agenda voor de effecten van een digitale transformatie
      4. Blz. 233 Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein
      5. Blz. 234 Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten
      6. Blz. 235 Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB)
      7. Blz. 236 Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland
      8. Blz. 237 Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies
      9. Blz. 238 Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
     5. Blz. 239 Campus Zeeland
      1. Blz. 240 Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO
      2. Blz. 241 Opening en start opleidingen aan het Joint Research Center
      3. Blz. 242 Verbinden tracks Engeneering en Innovation aan (Zeeuwse) onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur en bedrijfsleven/opgaven
      4. Blz. 243 Onderbrengen onderzoeksprogramma Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken bij Delta Kenniscentrum
      5. Blz. 244 Versterken businessmodel, organiserend vermogen in intersectorale samenwerking tussen de al bestaande netwerken (professionaliseren en verbinden met eco-systeem)
      6. Blz. 245 Start Delta Kenniscentrum
     6. Blz. 246 Innovatie infrastructuur en - fondsen
      1. Blz. 247 Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking
      2. Blz. 248 Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is
      3. Blz. 249 Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
      4. Blz. 250 Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen
      5. Blz. 251 Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0
     7. Blz. 252 Marketing en Imago
      1. Blz. 253 Continueren van de digitale marktbewerking dmv het platform www.zeeland.com en daaraan verbonden social media kanalen. Belangrijk hierbij is in contact te blijven met geïnteresseerde doelgroepen en het aantal fans van Zeeland verder uit te breiden.
      2. Blz. 254 Het voeren van campagnes voor specifieke doelgroepen samen met regionale partners (product-markt combinaties) en meewerken aan campagnes van partners.
      3. Blz. 255 Het uitvoeren van een nulmeting naar het Zeeuwse imago en de resultaten hiervan verwerken in een vernieuwde merkstrategie (positionering) en meenemen in de uitvoering.
      4. Blz. 256 De bestaande positionering ‘Zeeland Land in Zee’ evalueren en waar nodig verder door ontwikkelen in producten en campagnes.
     8. Blz. 257 Circulaire economie
      1. Blz. 258 We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden
      2. Blz. 259 We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB.
      3. Blz. 260 We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de koppeling aan de SDG’s (Sustainable Development Goals).
      4. Blz. 261 We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ)
      5. Blz. 262 We stimuleren circulair bouwen in de verblijfsrecreatie via de projecten ‘Circulair beleven’ en ‘FACET’
      6. Blz. 263 We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers o.a. via circulair/biobased innovatievouchers
      7. Blz. 264 We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én volgen circulaire economie in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta
      8. Blz. 265 We werken aan de ambitie duurzame havens 2.0 samen met Portiz, NSP en Zeeuwse Milieufederatie. Ambities worden ondersteund door de werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone.
    8. Blz. 266 Trendindicatoren
    9. Blz. 267 Doelindicatoren
    10. Blz. 268 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 269 5 Programma Mobiliteit op maat
    1. Blz. 270 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 271 Speerpunten
    3. Blz. 272 Beleidskader
    4. Blz. 273 Reguliere taken
    5. Blz. 274 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 275 Doelstelling
     1. Blz. 276 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen
      1. Blz. 277 De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers.
      2. Blz. 278 Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden.
      3. Blz. 279 nadere uitwerking assetmanagement door actualisatie en implementatie uitvoeringsstrategieën
     2. Blz. 280 Verbetering verkeersveiligheid
      1. Blz. 281 We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen.
      2. Blz. 282 We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer
      3. Blz. 283 We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers
      4. Blz. 284 We verminderen het aantal verkeersovertredingen.
      5. Blz. 285 We verminderen de risico’s van afleiding in het verkeer
      6. Blz. 286 Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies)
     3. Blz. 287 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners
      1. Blz. 288 De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren
      2. Blz. 289 Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement
      3. Blz. 290 Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners
      4. Blz. 291 Start planuitwerking Rail Gent Terneuzen en het inrichten van de organisatie daarvoor na afronding van de Europese CEF-studie 2020.
     4. Blz. 292 Wegeninvesteringen
      1. Blz. 293 Wegeninvesteringen op gestructureerde wijze programmeren, rekening houdend met de relevante ontwikkelingen (inhoudelijk, financieel, bestuurlijk)
     5. Blz. 294 Bereikbaarheid voor de mensen
      1. Blz. 295 Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde
      2. Blz. 296 Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer
     6. Blz. 297 Uitvoering slimme mobiliteit
      1. Blz. 298 Aanbesteding busconcessie
      2. Blz. 299 Data op orde
      3. Blz. 300 Onderzoek deeltaxi
      4. Blz. 301 Ontwikkeling knooppunten
      5. Blz. 302 Uitwerking fijnmazige mobiliteit
      6. Blz. 303 Uitwerking mobiliteitscentrale
      7. Blz. 304 Stimuleren fietsgebruik
      8. Blz. 305 Living Lab Smart Mobility
    7. Blz. 306 Trendindicatoren
    8. Blz. 307 Doelindicatoren
    9. Blz. 308 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 309 6 Programma Iedereen telt!
    1. Blz. 310 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 311 Cultuur
    3. Blz. 312 Speerpunten Cultuur
    4. Blz. 313 Beleidskader
    5. Blz. 314 Reguliere taken
    6. Blz. 315 Maatschappelijk effect
    7. Blz. 316 Leefbaarheid - Brede Welvaart
    8. Blz. 317 Cultuurbegroting; vijf doelstellingen
    9. Blz. 318 Doelstelling
     1. Blz. 319 Toekomstbestendige culturele infrastructuur
      1. Blz. 320 Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken.
      2. Blz. 321 Nulmeting/scan culturele infrastructuur
      3. Blz. 322 Ontwikkeling/ondersteuning infrastructuur
      4. Blz. 323 Voortzetten van de Cultural Board Zeeland
      5. Blz. 324 Stimuleren cultureel klimaat
      6. Blz. 325 Verbeteren samenwerking en verbinding met culturele organisaties buiten Zeeland
      7. Blz. 326 Het cultuurveld is vanuit de intrinsieke waarde verbonden met andere domeinen.
      8. Blz. 327 De Zeeuwse overheden en culturele instellingen intensiveren de afstemming en samenwerking op het gebied van cultuur.
     2. Blz. 328 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 329 Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018).
      2. Blz. 330 Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten.
      3. Blz. 331 De Provincie verleent subsidies in het kader van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ)
     3. Blz. 332 Kunsten
      1. Blz. 333 Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron
     4. Blz. 334 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
      1. Blz. 335 Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs
      2. Blz. 336 Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie
     5. Blz. 337 Evenementen
      1. Blz. 338 Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport
     6. Blz. 339 Gezond leven
      1. Blz. 340 Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen).
      2. Blz. 341 We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen
      3. Blz. 342 Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan).
     7. Blz. 343 Leefbaarheid
      1. Blz. 344 Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen
      2. Blz. 345 Jongerenparlement
      3. Blz. 346 Monitor Leven in Zeeland
      4. Blz. 347 Impuls Participatie
      5. Blz. 348 Kader Brede Welvaart
     8. Blz. 349 Versterking zorginfrastructuur en zorgketen
      1. Blz. 350 Kader Zorg
    10. Blz. 351 Trendindicatoren
    11. Blz. 352 Doelindicatoren
    12. Blz. 353 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 354 7 Programma Bestuur
    1. Blz. 355 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 356 Speerpunten
    3. Blz. 357 Beleidskader
    4. Blz. 358 Reguliere taken
    5. Blz. 359 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 360 Doelstelling
     1. Blz. 361 Interbestuurlijk toezicht
      1. Blz. 362 In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven
      2. Blz. 363 Door inzet proportioneel toezicht op de gemeentelijke financiën en in dialoog met de gemeenten bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten
      3. Blz. 364 We gaan onderzoeken of er aan de hand van indicatoren per generiek toezichtdomein, voor elke Zeeuwse gemeente de risico’s in kaart kunnen worden gebracht die aanleiding kunnen geven tot (bestuurlijke) interventie.
     2. Blz. 365 Samenwerkend bestuur
      1. Blz. 366 Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt
      2. Blz. 367 Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân
      3. Blz. 368 Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt
     3. Blz. 369 Signalerend bestuur
      1. Blz. 370 Adviseren over en ondersteuning geven aan de uitvoering van relatie-evenementen in het kader van het versterken van het relatienetwerk van de Provincie Zeeland
      2. Blz. 371 Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst)
      3. Blz. 372 Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag
      4. Blz. 373 Doorontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen – Nederland
      5. Blz. 374 Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname en agendering van voor de provincie Zeeland relevante punten in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta, de Scheldemondraad en North Sea Port district.
     4. Blz. 375 Sterk provinciaal bestuur
      1. Blz. 376 De volksvertegenwoordiging van Zeeland is zichtbaar en benaderbaar voor de Zeeuwse kiezer.
      2. Blz. 377 Inwoners meer betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid de provincie.
      3. Blz. 378 Provinciale Staten geven op een vernieuwende wijze invulling aan de rollen als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur.
      4. Blz. 379 Bestuur en politiek wordt transparanter, overheidsinformatie is beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten.
     5. Blz. 380 Weerbaar bestuur
      1. Blz. 381 Door toepassing van het instrument “piramide naar fitte provincie” van Taskforce-RIEC bepalen wij de stappen die nog gezet moeten worden om een weerbare organisatie te worden
      2. Blz. 382 De ingezette lijn van het toepassen van de Wet Bibob wordt door ons voortgezet. Via de nieuwe beleidslijn bouwen wij aan een solide “Bibob infrastructuur”.
      3. Blz. 383 De Taskforce-RIEC voert als ondersteunend samenwerkingsverband belangrijke taken voor Zeeland uit als het gaat om de bewustwording en bestrijding van Ondermijning en ondersteuning bij BIBOB-onderzoeken. Deze samenwerking wordt voortgezet.
      4. Blz. 384 In 2022 geven wij uitvoering aan het vastgestelde beleidsplan Aanpak Ondermijning.
    7. Blz. 385 Trendindicatoren
    8. Blz. 386 Doelindicatoren
    9. Blz. 387 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 388 8 Programma Energie op klimaat!
    1. Blz. 389 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 390 Speerpunten
    3. Blz. 391 Beleidskader
    4. Blz. 392 Maatschappelijk effect
    5. Blz. 393 Energietransitie
    6. Blz. 394 Doelstelling
     1. Blz. 395 Klimaatadaptatie en voldoende zoet water
      1. Blz. 396 Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen
      2. Blz. 397 Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR
      3. Blz. 398 Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken
      4. Blz. 399 Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels
      5. Blz. 400 Uitvoering geven aan het Zeeuws Deltaplan Zoet Water
      6. Blz. 401 Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland
      7. Blz. 402 Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project
     2. Blz. 403 Energietransitie
      1. Blz. 404 Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES)
      2. Blz. 405 In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse).
      3. Blz. 406 Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer
      4. Blz. 407 Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen
      5. Blz. 408 We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources).
      6. Blz. 409 We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2021-2024
      7. Blz. 410 We realiseren wind- en zonprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland)
      8. Blz. 411 Uitvoering van en indien noodzakelijk actualisatie Omgevingsvisie Zeeland als kader voor succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling.
      9. Blz. 412 We faciliteren elektrisch vervoer door de uitrol van (snel)laadinfrastructuur te ondersteunen, door Zeeland-breed beleid vorm te geven, en door aan te sluiten bij landelijke initiatieven via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).
      10. Blz. 413 We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte en het faciliteren van verder onderzoek.
    7. Blz. 414 Trendindicatoren
    8. Blz. 415 Doelindicatoren
    9. Blz. 416 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 417 9-1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 418 Inleiding
    2. Blz. 419 Speerpunten
    3. Blz. 420 Kengetallen
    4. Blz. 421 Beleidskader
    5. Blz. 422 Doelstelling
     1. Blz. 423 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     2. Blz. 424 Provinciefonds
     3. Blz. 425 Dividend
     4. Blz. 426 Saldo van de financieringsfunctie
     5. Blz. 427 Overige algemene dekkingsmiddelen
     6. Blz. 428 Wind in de zeilen; ontvlechting Evides uit PZEM
    6. Blz. 429 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 430 9-2 Kosten van overhead
    1. Blz. 431 Inleiding
    2. Blz. 432 Beleidskader
    3. Blz. 433 Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 434 Invulling overhead begroting
    5. Blz. 435 Uitgangspunten
    6. Blz. 436 Wat mag het kosten?
  2. Blz. 437 Paragrafen
   1. Blz. 438 Paragraaf Provinciale heffingen
    1. Blz. 439 Inleiding
    2. Blz. 440 Beleid
    3. Blz. 441 Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar
    4. Blz. 442 Lokale lastendruk
    5. Blz. 443 Geraamde opbrengsten
    6. Blz. 444 Beleidskader
    7. Blz. 445 Heffingen provincie
    8. Blz. 446 Belastingen
    9. Blz. 447 Heffingen
    10. Blz. 448 Leges
    11. Blz. 449 Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid
   2. Blz. 450 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
    1. Blz. 451 Inleiding en uitgangspunten
    2. Blz. 452 Kernpunten
    3. Blz. 453 Beleidskader
    4. Blz. 454 Beleid
    5. Blz. 455 Risico's
    6. Blz. 456 Benodigde risicobuffer
    7. Blz. 457 Beschikbare risicobuffer
    8. Blz. 458 Ratio weerstandsvermogen
    9. Blz. 459 Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer
    10. Blz. 460 Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel
    11. Blz. 461 Kengetallen
   3. Blz. 462 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen
    1. Blz. 463 Inleiding
    2. Blz. 464 Speerpunten
    3. Blz. 465 Acties
    4. Blz. 466 Beleidskader
    5. Blz. 467 Infrastructuur
    6. Blz. 468 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 469 Paragraaf Financiering
    1. Blz. 470 Inleiding
    2. Blz. 471 Beleid
    3. Blz. 472 Speerpunten
    4. Blz. 473 Kengetallen
    5. Blz. 474 Beleidskader
    6. Blz. 475 Schatkistbankieren
    7. Blz. 476 Risicobeheer vlottende schuld
    8. Blz. 477 Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm
    9. Blz. 478 Financieringsbehoefte en rentelasten
    10. Blz. 479 Huidige situatie SWAP
    11. Blz. 480 Rentetoerekening
    12. Blz. 481 Overzicht verstrekte geldleningen
   5. Blz. 482 Paragraaf Bedrijfsvoering
    1. Blz. 483 Samen slimmer voor Zeeland
    2. Blz. 484 Kengetallen
    3. Blz. 485 Beleidskader
    4. Blz. 486 Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden
    5. Blz. 487 Gevolgen Tijd- en plaatsbewust werken (TPBW)
    6. Blz. 488 Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning
    7. Blz. 489 Moderniseren van de werkomgeving
    8. Blz. 490 Verduurzaming vervoersbeleid
    9. Blz. 491 Sturen mét data = sturen óp data
    10. Blz. 492 De Zeeuwse Digitale agenda
    11. Blz. 493 Impact digitalisering en Wetgeving op informatiebeheer
    12. Blz. 494 Cybercrime
    13. Blz. 495 Financieel meerjarig perspectief
    14. Blz. 496 Financiële informatievoorziening
    15. Blz. 497 Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht
    16. Blz. 498 Betalen en invorderen
    17. Blz. 499 Communicatie
    18. Blz. 500 Controlfunctie
    19. Blz. 501 Structurele ambities
   6. Blz. 502 Paragraaf Verbonden partijen
    1. Blz. 503 Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
     1. Blz. 504 Vestigingsplaats
     2. Blz. 505 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 506 Publiek belang
     4. Blz. 507 Programma begroting
     5. Blz. 508 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 509 Doelstelling
     7. Blz. 510 Bezoldiging
     8. Blz. 511 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 512 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 513 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 514 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 515 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 516 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 517 Risico’s
    2. Blz. 518 PZEM N.V.
     1. Blz. 519 Vestigingsplaats
     2. Blz. 520 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 521 Publiek belang
     4. Blz. 522 Programma begroting
     5. Blz. 523 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 524 Doelstelling
     7. Blz. 525 Bezoldiging
     8. Blz. 526 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 527 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 528 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 529 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 530 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 531 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 532 Risico’s
    3. Blz. 533 North Sea Port SE
     1. Blz. 534 Vestigingsplaats
     2. Blz. 535 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 536 Publiek belang
     4. Blz. 537 Programma begroting
     5. Blz. 538 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 539 Doelstelling
     7. Blz. 540 Bezoldiging
     8. Blz. 541 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 542 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 543 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 544 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 545 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 546 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 547 Risico’s
    4. Blz. 548 N.V. Westerscheldetunnel (WST)
     1. Blz. 549 Vestigingsplaats
     2. Blz. 550 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 551 Publiek belang
     4. Blz. 552 Programma begroting
     5. Blz. 553 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 554 Doelstelling
     7. Blz. 555 Bezoldiging
     8. Blz. 556 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 557 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 558 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 559 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 560 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 561 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 562 Risico’s
    5. Blz. 563 N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)
     1. Blz. 564 Vestigingsplaats
     2. Blz. 565 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 566 Publiek belang
     4. Blz. 567 Programma begroting
     5. Blz. 568 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 569 Doelstelling
     7. Blz. 570 Bezoldiging
     8. Blz. 571 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 572 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 573 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 574 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 575 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 576 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 577 Risico’s
    6. Blz. 578 Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
     1. Blz. 579 Vestigingsplaats
     2. Blz. 580 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 581 Publiek belang
     4. Blz. 582 Programma begroting
     5. Blz. 583 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 584 Doelstelling
     7. Blz. 585 Bezoldiging
     8. Blz. 586 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 587 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 588 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 589 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 590 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 591 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 592 Risico’s
    7. Blz. 593 GBE Aqua B.V.
     1. Blz. 594 Vestigingsplaats
     2. Blz. 595 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 596 Publiek belang
     4. Blz. 597 Programma begroting
     5. Blz. 598 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 599 Doelstelling
     7. Blz. 600 Bezoldiging
     8. Blz. 601 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 602 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 603 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 604 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 605 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 606 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 607 Risico’s
    8. Blz. 608 Westerschelde Ferry B.V. (WSF)
     1. Blz. 609 Vestigingsplaats
     2. Blz. 610 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 611 Publiek belang
     4. Blz. 612 Programma begroting
     5. Blz. 613 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 614 Doelstelling
     7. Blz. 615 Bezoldiging
     8. Blz. 616 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 617 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 618 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 619 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 620 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 621 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 622 Risico’s
    9. Blz. 623 Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
     1. Blz. 624 Vestigingsplaats
     2. Blz. 625 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 626 Publiek belang
     4. Blz. 627 Programma begroting
     5. Blz. 628 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 629 Doelstelling
     7. Blz. 630 Bezoldiging
     8. Blz. 631 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 632 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 633 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 634 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 635 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 636 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 637 Risico’s
    10. Blz. 638 Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.
     1. Blz. 639 Vestigingsplaats
     2. Blz. 640 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 641 Publiek belang
     4. Blz. 642 Programma begroting
     5. Blz. 643 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 644 Doelstelling
     7. Blz. 645 Bezoldiging
     8. Blz. 646 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 647 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 648 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 649 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 650 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 651 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 652 Risico’s
    11. Blz. 653 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
     1. Blz. 654 Vestigingsplaats
     2. Blz. 655 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 656 Publiek belang
     4. Blz. 657 Programma begroting
     5. Blz. 658 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 659 Doelstelling
     7. Blz. 660 Bezoldiging
     8. Blz. 661 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 662 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 663 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 664 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 665 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 666 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 667 Risico’s
    12. Blz. 668 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
     1. Blz. 669 Vestigingsplaats
     2. Blz. 670 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 671 Publiek belang
     4. Blz. 672 Programma begroting
     5. Blz. 673 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 674 Doelstelling
     7. Blz. 675 Bezoldiging
     8. Blz. 676 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 677 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 678 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 679 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 680 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 681 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 682 Risico’s
    13. Blz. 683 Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland
     1. Blz. 684 Vestigingsplaats
     2. Blz. 685 Oprichting/deelname provincie
     3. Blz. 686 Publiek belang
     4. Blz. 687 Programma begroting
     5. Blz. 688 Bestuurlijk belang
     6. Blz. 689 Doelstelling
     7. Blz. 690 Bezoldiging
     8. Blz. 691 Aandeelhoudersstrategie
     9. Blz. 692 Verwacht financieel resultaat
     10. Blz. 693 Verwachte dividenduitkering
     11. Blz. 694 Verwacht financieel belang
     12. Blz. 695 Verwacht eigen vermogen
     13. Blz. 696 Verwacht vreemd vermogen
     14. Blz. 697 Risico’s
    14. Blz. 698 Inleiding
    15. Blz. 699 Visie en beleid
    16. Blz. 700 Speerpunten
    17. Blz. 701 Kengetallen
    18. Blz. 702 Beleidskader
    19. Blz. 703 Overzicht verbonden partijen
   7. Blz. 704 Paragraaf Grondbeleid
    1. Blz. 705 Inleiding
    2. Blz. 706 Beleid
    3. Blz. 707 Speerpunten
    4. Blz. 708 Opgaven
    5. Blz. 709 Beleidskader
    6. Blz. 710 Resultaten, winst en risico's
   8. Blz. 711 Paragraaf Wind in de Zeilen
    1. Blz. 712 Inleiding
    2. Blz. 713 Compensatiepakket
  3. Blz. 714 Financiële begroting 2022
   1. Blz. 715 Lasten en baten en toelichting per programma
    1. Blz. 716 Inleiding
    2. Blz. 717 Tabel lasten en baten per programma
    3. Blz. 718 Toelichting lasten en baten per programma
   2. Blz. 719 Meerjarenperspectief en toelichting
    1. Blz. 720 Inleiding
   3. Blz. 721 Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 722 Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming
    2. Blz. 723 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
    3. Blz. 724 Investeringen
    4. Blz. 725 Financiering
   4. Blz. 726 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 727 Inleiding
    2. Blz. 728 Tabel geprognosticeerde balans
   5. Blz. 729 Investeringen
    1. Blz. 730 Tabel investeringen
   6. Blz. 731 Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    1. Blz. 732 Inleiding
    2. Blz. 733 Reserves
    3. Blz. 734 Tabel mutaties reserves
    4. Blz. 735 Algemene reserve
    5. Blz. 736 Bestemmingsreserves
    6. Blz. 737 Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten
    7. Blz. 738 Voorzieningen
    8. Blz. 739 Specificatie voorzieningen
    9. Blz. 740 Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV
    10. Blz. 741 Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV
    11. Blz. 742 Overlopende passiva
    12. Blz. 743 Specificatie overlopende passiva
   7. Blz. 744 Incidentele en structurele lasten en baten per programma
    1. Blz. 745 Inleiding
    2. Blz. 746 Uitgangspunten
    3. Blz. 747 Tabel incidentele lasten en baten per programma
   8. Blz. 748 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 749 Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   9. Blz. 750 Lasten en baten per taakveld
    1. Blz. 751 Lasten en baten per taakveld
   10. Blz. 752 EMU saldo
    1. Blz. 753 Inleiding
    2. Blz. 754 Tabel EMU saldo
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap