Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaand overzicht worden de geraamde lasten, baten en het saldo per programma voor de Jaarstukken (rekening) 2020,  begroting 2021 tot en met de 9e begrotingswijziging 2021 en 2022 weergegeven.

Tabel lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programma
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 33.898 30.349 -3.549 31.167 18.690 12.477 26.131 22.453 3.678
02 Woonplaats Zeeland 15.922 625 -15.297 26.347 1.301 25.046 17.252 1.581 15.671
03 Balans in landelijk gebied 27.404 5.855 -21.549 35.540 1.254 34.286 29.374 1.254 28.121
04 Ondernemend Zeeland 23.722 2.029 -21.693 25.694 850 24.844 15.260 362 14.898
05 Mobiliteit op maat 70.770 7.438 -63.332 72.649 4.443 68.207 66.877 4.517 62.360
06 Iedereen telt! 18.645 1.406 -17.239 24.884 877 24.007 22.107 721 21.386
07 Bestuur 6.271 130 -6.140 7.196 152 7.044 6.945 152 6.793
08 Energie op klimaat! 6.334 316 -6.018 6.360 2.669 3.691 6.373 955 5.417
Totaal programma’s 202.966 48.148 -154.818 229.837 30.235 199.602 190.319 31.995 158.323
Algemene dekkingsmiddelen 237 200.316 200.078 6.428 200.108 -193.680 4.985 186.218 -181.233
Overhead 26.463 230 -26.233 30.529 113 30.417 29.630 113 29.518
Heffing voor de vpb - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 229.667 248.694 19.027 266.794 230.456 36.338 224.934 218.326 6.608
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 69.069 70.162 1.093 50.941 87.280 -36.338 47.316 53.924 -6.608
Totaal resultaat 298.736 318.856 20.120 317.736 317.736 0 272.250 272.250 0
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 33.898 30.349 3.549 31.167 18.690 12.477 26.131 22.453 3.678
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 714 2.556 -1.842 1.087 10.334 -9.247 - 2.986 -2.986
Totaal programma 1 34.612 32.904 1.708 32.255 29.024 3.230 26.131 25.439 692
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
02 Woonplaats Zeeland 15.922 625 15.297 26.347 1.301 25.046 17.252 1.581 15.671
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.640 3.520 -1.881 305 1.693 -1.388 723 514 210
Totaal programma 2 17.561 4.145 13.416 26.651 2.994 23.658 17.975 2.095 15.880
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
03 Balans in landelijk gebied 27.404 5.855 21.549 35.540 1.254 34.286 29.374 1.254 28.121
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 2.761 4.411 -1.650 1.919 6.516 -4.597 0 1.588 -1.588
Totaal programma 3 30.165 10.266 19.899 37.459 7.770 29.689 29.374 2.842 26.532
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
04 Ondernemend Zeeland 23.722 2.029 21.693 25.694 850 24.844 15.260 362 14.898
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 6.435 4.534 1.901 1.238 3.190 -1.951 1.971 1.631 340
Totaal programma 4 30.157 6.563 23.595 26.932 4.040 22.892 17.230 1.992 15.238
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
05 Mobiliteit op maat 70.770 7.438 63.332 72.649 4.443 68.207 66.877 4.517 62.360
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 17.295 36.298 -19.003 16.184 33.185 -17.001 11.537 28.253 -16.716
Totaal programma 5 88.065 43.736 44.329 88.833 37.628 51.206 78.413 32.770 45.644
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Iedereen telt! 18.645 1.406 17.239 24.884 877 24.007 22.107 721 21.386
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.837 1.190 647 980 2.864 -1.884 451 200 251
Totaal programma 6 20.482 2.596 17.886 25.864 3.741 22.124 22.558 921 21.636
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
07 Bestuur 6.271 130 6.140 7.196 152 7.044 6.945 152 6.793
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 172 301 -129 - 107 -107 0 22 -22
Totaal programma 7 6.443 431 6.012 7.196 259 6.937 6.945 174 6.771
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
08 Energie op klimaat! 6.334 316 6.018 6.360 2.669 3.691 6.373 955 5.417
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 885 -2.366 3.250 1.159 5.147 -3.988 83 2.966 -2.883
Totaal programma 8 7.219 -2.050 9.269 7.519 7.816 -297 6.456 3.922 2.534
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen 237 200.316 -200.078 6.428 200.108 -193.680 4.985 186.218 -181.233
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 33.160 15.591 17.569 26.543 23.383 3.161 31.876 14.700 17.176
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 33.397 215.906 -182.509 32.971 223.491 -190.519 36.861 200.917 -164.056
Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Overhead 26.463 230 26.233 30.529 113 30.417 29.630 113 29.518
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 4.171 4.128 43 1.526 862 664 676 1.065 -389
Totaal programma overhead 30.634 4.358 26.276 32.055 974 31.081 30.306 1.177 29.129
Totaal resultaat 298.736 318.856 -20.120 317.736 317.736 0 272.250 272.250 -

Toelichting lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programma

01 Grote projecten  en strategische opgaven
In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Slimme mobiliteit en Stikstof opgenomen.

De investeringen in de grote projecten Zanddijk en Traverse Kapellebrug worden geactiveerd op de balans ten laste van het beschikbaar gestelde inversteringskrediet. (zie ook hoofdstuk investeringen). 

Programma 02 Woonplaats Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de voorbereiding omgevingswet, kwaliteitskust recreatie en toerisme, deelnemersbijdrage aan de RUD, (water)bodemsanering, Deltawateren en ruimtelijke kwaliteit wonen.

Programma 03 Balans in landelijk gebied
Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties. 

Programma 04 Ondernemend Zeeland
Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse onderenemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie en diverse fondsen / Europese programma's.

Programma 05 Mobiliteit op maat
Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de Westerschelde Ferry en Living Lab Slimme mobiliteit in het kader van Wind in de Zeilen .

Programma 06 Iedereen telt!
Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.

Programma 07 Bestuur
Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.

Programma 08 Energie op klimaat 
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water en energietransitie. 

Algemene dekkingsmiddelen
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting  2022.

Kosten van Overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.

Vennootschapsbelasting
Er is geen  bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2022.