Paragraaf Verbonden partijen

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De RUD Zeeland draagt sinds 1 januari 2014 zorg voor de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De GR RUD is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Het AB van RUD Zeeland bestaat uit vijftien personen, van wie er één is benoemd door GS uit hun midden. Het DB bestaat uit vijf leden, allen afkomstig uit het AB. Eén DB lid is een lid van het AB dat is aangewezen door GS van de provincie. De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. Het lid van het AB, aangewezen door GS van de Provincie heeft zeven stemmen. De overige leden van het AB, aangewezen door de colleges van B&W van de gemeenten en door het DB van het waterschap hebben ieder één stem. Voor belangrijke besluiten, waaronder de begroting, is een tweederde meerderheid nodig.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast uitvoering van specialistische taken, zoals op het gebied van externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en de handhaving van de groene wetten. Uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland is als deelnemer mede aansprakelijk voor financiële tekorten. De RUD heeft voor 2022 een sluitende begroting. Financiële aansprakelijkheid voor de Provincie Zeeland kan pas ontstaan na besluitvorming daarover in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Zeeland. De Provincie Zeeland maakt onderdeel uit van de besluitvorming in het DB en AB.

De RUD Zeeland begroot vanaf 2021 over op te leveren producten volgens PxQ, maar rekent nog af op basis van werkelijk bestede uren. De financiële gevolgen van deze gewijzigde systematiek zijn nu nog niet bekend, de RUD Zeeland zal hier eerst ervaring mee op moeten doen. Verder kunnen de volgende zaken nog effect hebben op de financiële bijdrage aan de RUD Zeeland:

 • uitkomsten van de provinciale verkenning samenwerking milieutaken en de door de RUD Zeeland zelf opgestelde toekomstverkenning 2021-2024;
 • het vervolg op het landelijk rapport van de Commissie van Aartsen getiteld "Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur"';
 • het onderzoek van de landelijke Rekenkamer getiteld "Handhaven in het duister";
 • het rapport naar het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, de GGD en de Veiligheidsregio Zeeland;
 • De wens van de provinciale staten Commissie Ruimte om de kwaliteit van Toezicht en Handhaving te verhogen.

Over een aantal van bovengenoemde zaken zal in het najaar van 2021 duidelijkheid komen, voor een aantal andere zaken zal die duidelijkheid pas later gecreëerd kunnen worden.

PZEM N.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

DELTA N.V. komt voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). In 2017 is na de verkoop van het onderdeel Retail de naam van DELTA N.V. gewijzigd in PZEM N.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het waarborgen van het wettelijk gedefinieerde publiek belang (EPZ) en duurzame werkgelegenheid (in Zeeland). Daarbij geldt als uitgangspunt een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder en wordt van PZEM N.V. een marktconform financieel rendement verwacht dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel van de activiteiten.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van de elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat PZEM N.V. een zodanige beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste kennis en ervaring uit de markt aangetrokken kunnen worden, en voor PZEM N.V. behouden kunnen worden. Daarbij wordt de WNT-norm van toepassing verklaard. Indien aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de WNT-norm geldt als absolute plafond het gewogen gemiddelde van 50% publiek en 50% markt.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

Besluit PS d.d. 3 november 2017. De Provincie Zeeland geeft invulling aan het aandeelhouderschap door:
• het beogen om actief aandeelhouder te zijn binnen de grenzen van de wet en de statuten gegeven het grote financiële belang (dividend en risico’s);
• het streven naar frequente communicatie met PZEM N.V. via (informele) aandeelhoudersbijeenkomsten en bredere presentaties rond belangrijke besluitvormingstrajecten;
• het via een vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie actief toezien op de borging van haar belangen en hierbij steeds zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken met overige aandeelhouders;
• haar bevoegdheden conform de herziene statuten van PZEM N.V. zorgvuldig te hanteren en daarbij steeds de uitgangspunten van de beleidsnota Verbonden partijen 2016 en de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie als uitgangspunt nemen;
• in 2021 te hebben besloten om de aandelen Evides (waterbedrijf) over te hevelen aan de PZEM aandeelhouders (via oprichting van GBE Aqua B.V.).

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Op de balans van de Provincie Zeeland zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 568.000. Dit betekent dat de Provincie Zeeland over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De Provincie Zeeland heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Mochten de energieprijzen sterk dalen, is PZEM N.V. mogelijk financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

North Sea Port SE

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Via aandeelhouderschap in North Sea Port SE streeft de Provincie naar:

 • De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens;
 • Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland;
 • Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland, zowel direct via North Sea Port SE als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Zeeuwse haven- en industriecomplex in internationaal perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

In 2021 is door de aandeelhouders de 'Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - Samen, slimmer en duurzamer' vastgesteld.

Centraal in deze aandeelhoudersstrategie staat het evenwichtig waarde creëren  binnen  het kader van: - economische ontwikkeling en werkgelegenheid, - duurzaamheid en klimaat en - financiële prestaties (de strategische driehoek).                                                                                                                                                                                                                                                         

Over het geheel van de activiteiten dient North Sea Port een positie in of nabij het centrum van de strategische driehoek in te nemen.  De strategische driehoek vormt de leidraad bij de jaarlijkse rapportage aan de aandeelhouders ten aanzien van de positionering van North Sea Port.  Strategische projecten dienen als een portfolio binnen de strategische driehoek te worden gepositioneerd om de evenwichtige ontwikkeling aan te tonen.                                             

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 25% in North Sea Port SE. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2020 € 531 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval zullen de garanties ingeroepen worden.

Het totaal aan garanties bedraagt per 2022 € 445 miljoen (North Sea Port SE € 380 miljoen en WarmCO2 C.V. € 65 miljoen) + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 222,5 miljoen opgevraagd kan worden. Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan. Provincie Zeeland zal alsdan een beroep doen op de door North Sea Port SE afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart provincie Zeeland tegen en zal provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor en ter zake van Garantiebetalingen.

N.V. Westerscheldetunnel (WST)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

In de vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen:
• Mobiliteit: Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé tussen Goes en Terneuzen;
• Veiligheid: Verkeersveiligheid geldt als één van de hoogste prioriteiten;
• Tarieven: Invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen waarborgen tussen financiële belangen van de WST enerzijds en de financiële impact voor de burger anderzijds;
• Dekking voor infrastructuur: Het dividend van de WST aanwenden om de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel en de aankoop van de aandelen WST terug te verdienen;
• Provincie Zeeland wil aandeelhouder blijven om invloed te houden op veiligheid, beschikbaarheid en tarieven.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 100% stemrecht in de AvA. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt het aantal leden van de directie vast. Op dit moment is er één algemeen directeur. Een lid van de directie wordt benoemd door de RvC. De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De vennootschap heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde – met aansluitende wegen en bijbehorende werken – tot stand te brengen en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren, alsmede ter bevordering van dit doel het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

De aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 13 februari 2015. De uitwerking van de aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 30 september 2016. Hierin is vastgelegd om te streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige gebruikers, de toltarieven gelijk te houden voor een periode van 4 jaar en de aandeelhoudersstrategie na een periode van 4 jaar te herijken. Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de Westerscheldetunnel te wijzigen.  De korting voor de T-tag-gebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Een risico is een lagere dividenduitkering. Van invloed hierop zijn het aantal werkelijke passages. De effecten van de uitbraak van Covid-19 zijn duidelijk merkbaar in het aantal passages door de
Westerscheldetunnel (WST). Ten opzichte van eerdere ramingen is er sprake van een fors lager aantal passages in 2020, in 2021 en de jaren erna. In de AvA op 20 mei 2021 is over deze ontwikkelingen gesproken waarbij de directie  de volgende keuze heeft voorgelegd:
i. de aandeelhouder draagt de NV WST op om de tarieven met ingang van 2022 zodanig aan te passen dat de bestemmingsreserve in 2033 minimaal op nihil uitkomt;
ii. de aandeelhouder gaat akkoord met de lijn om de huidige tarieven in 2022 te handhaven, hetgeen op termijn mogelijk leidt tot een negatieve stand van de bestemmingsreserve.

In de AvA hebben wij aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar optie ii. de huidige tarieven in 2022 te handhaven. Daarvoor is  een aantal redenen.
In IPO-verband is een verzoek tot compensatie richting het Rijk neergelegd voor de derving van inkomsten als gevolg van COVID-19. De tolopbrengsten WST 2020 maken hier onderdeel van uit voor een bedrag van € 2,3 mln. Alhoewel het nog onduidelijk is of het Rijk over 2020 en 2021 een bijdrage zal uitkeren ter dekking van de gemiste omzet bij de NV WST achten wij deze wel kansrijk. Daarbij is het op dit moment nog onduidelijk hoe de passages zich vanaf de tweede helft van 2021 zullen ontwikkelen.
Indien desondanks het voorgaande sprake zal zijn van een tijdelijke negatieve bestemmingsreserve WST dient een tijdelijke overheveling van de algemene reserve plaats te vinden. Op het moment dat dit opportuun is zal deze tijdelijke overheveling weer worden teruggedraaid.

Op 3 juni 2021 vond een rondetafelgesprek plaats van de commissie voor infrastructuur en Waterstaat over het onderwerp tolvrije Westerscheldetunnel. Mede naar aanleiding van dit Ronde tafelgesprek zijn tijdens het Tweeminutendebat MIRT op 24 juni 2021 door de Tweede Kamer twee moties aangenomen over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Naar aanleiding van de motie van het lid Stoffer (Kamerstuk 35570 A, nr. 64) vond op 6 juli 2021 een constructief bestuurlijk overleg plaats van minister van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Van der Maas. Hierbij is afgesproken dat het ministerie IenW en de Provincie Zeeland de komende maanden in kaart brengen welke stappen gezet moeten worden indien een nieuw kabinet besluit tot het eerder tolvrij maken van de tunnel. Daarbij zullen zowel de juridische als organisatorische en financiële aspecten in beeld worden gebracht. Rijkswaterstaat en de NV Westerscheldetunnel zullen betrokken worden bij dit overleg tussen de Provincie en het ministerie. Uitgangspunt is dat dit draaiboek gereed moet zijn voordat het nieuwe kabinet aantreedt en zij hier samen met de Provincie Zeeland een besluit over kan nemen.

N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Impuls Zeeland is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls Zeeland moet het gat dichten tussen ideeën en eerste planontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. De doelstellingen van de Provincie Zeeland voor Impuls Zeeland zijn opgenomen in de Economische Agenda en zijn gekoppeld aan het coalitieakkoord 2019-2023 'Samen verschil maken'.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 66% (98.977 aandelen) van het stemrecht in de AvA. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit de dertien Zeeuwse gemeenten en de SER Zeeland. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC) van drie leden. De leden van de RvC worden aangesteld door de aandeelhouders. Geen van de leden van de directie of RvC is direct of op voordracht van de Provincie Zeeland benoemd.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Impuls werkt vanuit een missie-gedreven aanpak: CO2-reductie en verduurzaming in het mkb en het groot- bedrijf en de economisch toekomstbestendige, leefbare delta werken als een kompas voor de organisatie.

Impuls Zeeland stimuleert en faciliteert ontwikkeling op het gebied van de (kennis)economie in de meest brede zin van het woord. Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders. Daarnaast het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het financieren van andere ondernemingen. Voorts stimuleert Impuls Zeeland internationale handelsbevordering.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Er zijn geen garanties verleend aan Impuls Zeeland. De Provincie Zeeland verstrekt een integrale kostensubsidie aan Impuls Zeeland. Indien de Provincie overgaat tot verkoop van de aandelen, dan is het wettelijk niet mogelijk om de integrale kostensubsidie in één keer stop te zetten. De subsidie aan Impuls Zeeland is meerjarig in de provinciale begroting opgenomen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

De NWB beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam beloningsbeleid dat past binnen de strategie, het risicoprofiel en de risk appetite van de NWB, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast is het beleid van de NWB gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel.

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

In de Algemene vergadering van Aandeelhouders  op 15 april 2021 is o.a. besloten over het boekjaar 2020 een dividend van € 45 miljoen vast te stellen en op een later moment uit te keren. Voor de Provincie Zeeland betekent dit met haar dividendrecht van 0,060341% een dividenduitkering van € 27.153,-. I.v.m. de COVID-19 pandemie en de onzekerheden die dit met zich meebrengt zal uitkering van dit bedrag uitgesteld worden tot na 30 september 2021.

In de meerjarenraming van de Provincie Zeeland is geen dividend van de  NWB Bank geraamd

GBE Aqua B.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

GBE Aqua B.V. komt voort uit de verkoop van de aandelen Evides door PZEM aan haar aandeelhouders. In de vergadering van 23 juli 2021 hebben Provinciale Staten van Zeeland besloten tot oprichting van- en deelname aan GBE Aqua B.V. Naar verwachting zal nog in 2021 door de algemene vergadering van aandeelhouders van PZEM worden besloten tot oprichting van GBE Aqua B.V.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

In lijn met de beleidsnota verbonden partijen zal er in gezamenlijkheid met de andere aandeelhouder van Evides (GBE) een aandeelhouderstrategie worden opgesteld. 

Verwacht financieel resultaat

Terug naar navigatie - Verwacht financieel resultaat

Het verwacht financieel resultaat van GBE Aqua over 2022 is afhankelijk van de leningsvoorwaarden, maar zal naar verwachting  ongeveer tussen de € 10 en € 15 miljoen liggen.  

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 50,0059% in GBE Aqua B.V. Het eigen vermogen van GBE Aqua B.V. bedraagt begin 2022 naar verwachting circa € 1 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. Hierdoor kan mogelijk niet voldaan worden aan rente- en aflossingsverplichting. In dit geval zullen de garanties ingeroepen worden en kan de Provincie Zeeland haar initiële kapitaalstorting (50% van € 1 miljoen) verliezen.

Het totaal aan garanties bedraagt per 2022 € 367 miljoen. Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat dit bedrag opgevraagd kan worden indien GBE Aqua geconfronteerd wordt met lage tot geen dividendopbrengsten uit Evides en hoge (rente)kosten. De kans dat de Provincie Zeeland wordt aangesproken op haar garantieverplichting is  vastgesteld op ongeveer 2,75%. 

Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Deze vennootschap heeft ten doel om  in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa. In 2021 zal een marktconsultatie plaats vinden naar de dan geldende marktomstandigheden

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Deze vennootschap heeft ten doel om in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De landelijke maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben  een negatief effect op het aantal passagiers hetgeen een negatief effect heeft op het verwachte resultaat. Een deel daarvan is in 2020 door het Rijk gecompenseerd middels de beschikbaarheids-vergoeding BVOV 2020 omdat een volwaardige dienstregeling is aangeboden, terwijl de reizigersaantallen en dus de opbrengsten beperkt waren. De BVOV 2020 levert voor de WSF een bijdrage op van € 518.617,--. Door het negatieve resultaat daalt het Eigen Vermogen van de WSF per 31 december 2020 naar € 73.638,--. Middels de voorjaarsnota 2021 hebben Provinciale  Staten besloten middels een agiostorting het Eigen Vermogen van de WSF met een bedrag van € 500.000,-- te verhogen.

 

Op 7 december 2018 is door Provinciale Staten het Statenvoorstel toekomstverkenning en exploitatie Westerschelde Ferry (kenmerk 18928081) vastgesteld. Middels dit voorstel is, aangezien uit het rapport van Royal HaskoningDHV blijkt dat er gegeven de huidige schepen en kwaliteitseisen geen markt is, o.a. besloten de veerverbinding Vlissingen-Breskens tot 2024 bij de huidige Westerschelde Ferry BV met de huidige schepen te continueren. Daarnaast is in het voorstel vastgelegd dat in 2021 een marktconsultatie zal plaats vinden naar de dan geldende marktomstandigheden.  

Uit een recent onderzoeksrapport van een adviesbureau met maritieme en technische expertise naar de verwachte onderhoudskosten van beide veerboten voor de periode 2020-2034 blijkt dat de huidige twee veerboten vanuit technisch perspectief tot 2033 in de vaart kunnen blijven, al is dat tegen hogere onderhoudskosten dan tot nu toe is geraamd. Als rekening wordt gehouden met de inflatie en de zogenoemde badkuipkromme tijdens de levensduur van een schip zijn deze hogere kosten volgens dit adviesbureau acceptabel. Vanuit technisch perspectief is het dan ook mogelijk minimaal de komende 10 jaar met de huidige schepen te blijven varen. Ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief ligt, gezien de huidige boekwaarde van de schepen, vervanging op de korte termijn niet voor de hand.

De centrale vraag in de verkenningsopdracht op basis waarvan de marktconsultatie plaats vindt is of de markt mogelijkheden ziet om vanaf 2024 (de huidige concessie loopt tot 2024) een veerverbinding tussen Vlissingen - Breskens aan te bieden voor scholier, forens en toerist met de huidige twee veerboten? Daarnaast staan wij open voor alternatieve mogelijkheden waarbij wij de markt vragen welke rendabele mogelijkheden zij zien om voor de langere termijn in een verbinding tussen Vlissingen - Breskens te voorzien, waarbij in het geval van het vervroegd afstoten, of eerder vervangen, van de huidige schepen, rekening wordt gehouden met de boekwaarde van de huidige schepen. Dit om een boekverlies te voorkomen.

Gezien de complexe materie, de financiële omvang en de zorgvuldigheid waarbinnen dit proces dient plaats te vinden, zal gebruik worden gemaakt van een onafhankelijk adviesbureau om  hierin te begeleiden. De uitkomsten van deze markconsultatie worden eind 2021 verwacht.

Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het fonds is opgericht om aan startende en (door)groeiende ondernemers start-, ontwikkel- of groeikapitaal te verstrekken. Het Rijk, Provincie Zeeland en N.V. Economische Impuls Zeeland werken hierbij samen aan een Zeeuwse financieringsinfrastructuur; aansluitend bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en revolverend van aard.
Vanuit het compensatiepakket 'Wind in de zeilen' heeft het Rijk haar inbreng in het Investeringsfonds Zeeland met een bedrag van € 20 miljoen vergroot. Dit bedrag wordt in jaarlijkse tranches van € 5 miljoen gestort. Hierdoor is het investeringsvermogen vergroot. Aanvullend is in het kader van de versterking van het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) door het Rijk en de Provincie Zeeland gezamenlijk € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld om de solvabiliteitspositie van veelal innovatieve mkb-bedrijven te versterken.

Voor financiering van innovatieve ondernemers worden (door Impuls) twee fondsen beheerd.
InnoGo! begeleidt en/of financiert Zeeuwse innovatieve startende of mkb ondernemers, waarvan de (technische) innovatie zich in de ontwikkelfase bevindt. Dit fonds verstrekt leningen tot max. € 350.000,- met in de basis een rentepercentage van 5%.

Het Zeeuws Participatiefonds investeert in Zeeuwse innovatie en snelgroeiende mkb-bedrijven in de vroege groeifase, waarvan de innovatie reeds op de markt is. Dit gebeurt in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in aandelenkapitaal of een combinatie van beide. Per participatie geldt op dit moment een maximum van € 2.500.000,-.

Voorts heeft Impuls een fonds om campingeigenaren te financieren, die willen investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun camping, het zogenaamde Fonds Verblijfsrecreatie.

Innovatie is de motor van concurrentiekracht en het economisch perspectief op lange termijn, en een belangrijke drijver van welvaartsgroei.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 29,1% van de aandelen. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit N.V. Economische Impuls Zeeland (23,6%) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (47,3%).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doel van het IFZ is het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Dit om de economische ontwikkeling in Zeeland te stimuleren en de positie en (internationale) concurrentiekracht van Zeeland en Nederland te versterken.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het IFZ heeft geen personeel in dienst, maar huurt de expertise van N.V. Economische Impuls Zeeland in. De directeur van Impuls Zeeland is uitvoerend bestuurder.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Het IFZ verstrekt risicodragend kapitaal. Risico hierbij is dat verstrekte leningen aan participaties in ondernemingen niet volledig terugvloeien naar het IFZ, waarmee het beschikbare kapitaal bij het IFZ in de loop van de tijd afneemt. Gevolg hiervan is dat er minder nieuwe leningen / participaties kunnen worden aangegaan. Het risico voor de Provincie Zeeland is beperkt tot de aandelenparticipatie in het IFZ.

Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De Provincie is in december 2016 toegetreden als aandeelhouder om uitvoering te kunnen blijven geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. de ritplanning verzorgt.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. verzorgt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ritplanning van het doelgroepenvervoer en voor de Provincie de ritplanning van het haltetaxivervoer.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Samenwerkings- en overlegorgaan van alle provincies. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (BIJ12) maakt formeel onderdeel uit van IPO.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van de Provinciale Staten: vier jaar.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie.

Verwacht financieel belang

Terug naar navigatie - Verwacht financieel belang

Provincie Zeeland draagt in 2022 circa € 1.929.000 bij in de kosten van het IPO-secretariaat en € 2.504.800 voor BIJ12 op basis van de concept Begroting 2022. Deze concept Begroting 2022 wordt formeel vastgesteld door het IPO Bestuur in september 2021 en in de Algemene Vergadering van oktober 2021. Deze bedragen zijn tot stand gekomen volgens de afgesproken IPO-verdeelsleutels.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie voorziet geen risico's, echter bij gezamenlijke besluitvorming over uitbreiding van taken voor IPO/BIJ12 bestaat de mogelijkheid dat de deelnemersbijdrage stijgt.

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Europese gemeenschappelijke regeling voor de ontwikkeling van het betreffende grensgebied op het gebied van economie, mobiliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en heeft een belang van 12,5%. Andere deelnemers zijn: Provincie Oost-Vlaanderen (B), de gemeenten Hulst, Stekene (B), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B), Interwaas (B), Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO) (B).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De EGTS richt zich op het starten en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, en wonen en leefbaarheid.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

EGTS betreft een lokaal samenwerkingsverband. In de huidige systematiek (statuten) is opgenomen dat de provincie per taakonderdeel verantwoordelijkheid kan nemen en dat het belang van de provincie daarin afgewogen kan worden. Afspraken over provinciale betrokkenheid bij andere thema's dienen apart aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.
Op basis van het resultaat over het boekjaar 2020 (verlies van € 113.485,-) en het nettoactief van EGTS (€ 51.243,- ) is er een continuïteitsrisico van de EGTS. Indien rekening wordt houden met de zekere opbrengsten over 2021 en dat de kosten in 2021 op hetzelfde niveau blijven als in boekjaar 2020 zal er eind 2021 een financieringstekort zijn. De EGTS kan echter rekenen op een extra financiële bijdrage vanuit het samenwerkingsverband “Grenspark Groot Saeftinghe” die voor de jaren 2021 tot en met 2025 een jaarlijkse opbrengst ten bedrage van € 240.000 ,- moet garanderen. Deze samenwerkingsovereenkomst is in GS van 8 juni 2021 goedgekeurd.

Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De betrokkenheid van de provincie vloeit voor uit de Wet milieubeheer. Het Nazorgfonds is een "spaarpot" waaruit de kosten van de nazorg van relatief jonge stortplaatsen wordt gedekt. 

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De provincie Zeeland is 100% financieel en bestuurlijk verantwoordelijk na sluiting van de stortplaats. Het college vormt het dagelijks- en algemeen bestuur.  Dagelijks bestuur Drs. J. de Bat (Financiën) en Dick van der Velde (Milieu). Algemeen bestuur (voltallig college)

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het Nazorgfonds heeft 2 doelstellingen: de middelen zo goed mogelijk beheren zodat de eeuwigdurende nazorg bekostigd kan worden en zorg dragen dat de middelen alleen aan dit doel besteed worden.

Verwacht financieel belang

Terug naar navigatie - Verwacht financieel belang

Op de voorzieningen dient het fonds een rendement te behalen van 5%. Afwijkingen in het gerealiseerde beleggingsrendement verlopen via de egalisatiereserve beleggingsresultaten .

Verwacht eigen vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht eigen vermogen

Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)

---------------------------------------------------------------------

Per 01-01-2022 (schatting) € 911

---------------------------------------------------------------------

Per 31-12-2022 (schatting) € 911

----------------------------------------------------------------------

Verwacht vreemd vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht vreemd vermogen

Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000

-----------------------------------------------------------------------

Per 01-01-2022 (schatting) € 13.779

------------------------------------------------------------------------

Per 31-12-2022 (schatting) € 14.355

--------------------------------------------------------------------------

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Financiële risico’s: Nadat een sluitingsverklaring wordt afgegeven voor een stortplaats gaat de nazorgfase van start. Als na het afgeven van een sluitingsverklaring blijkt dat in het Nazorgfonds onvoldoende vermogen aanwezig is om de eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen, komen aanvullende kosten voor rekening van de provincie en is het verhalen op de exploitanten niet meer mogelijk. Ook ontstaat er een financieel risico wanneer het werkelijke beleggingsrendement van het Nazorgfonds lager is dan het doelrendement (rekenrente voor doelvermogen en heffing) of wanneer het op te brengen doelvermogen te laag blijkt te zijn.

Beheersmaatregelen:
1. Bij het afgeven van een sluitingsverklaring stellen we een financiële eindafrekening op om een tekort of overschot ten opzichte van het doelvermogen bij aanvang van de nazorg te kunnen vereffenen op het moment van overdracht van de stortplaats. We berekenen de benodigde doelvermogens volgens het IPO rekenmodel op basis van goedgekeurde nazorgplannen.

2. Door de vorming van de egalisatiereserve beleggingsrendement egalisatiereserve beleggingsresultaten  is er ruimte om tegenvallende rendement op te vangen.

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Als verbonden partijen voor de Provincie Zeeland worden aangemerkt publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we én een bestuurlijk én een financieel belang hebben.

Een bestuurlijk belang houdt in dat er sprake is van zeggenschap, hetzij uit een provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Een financieel belang betekent dat een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid voor de provincie bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

De Provincie heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om publieke doelen te bereiken. Het meest geëigende instrument is wet- en regelgeving. Wanneer de Provincie hieraan niet genoeg heeft, kunnen andere instrumenten, zoals subsidieverlening of verbonden partijen benut worden.

De Nota Verbonden Partijen is vastgesteld door Provinciale Staten in haar vergadering van 23 juli 2021 (https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/IB21_12b00fc8.pdf). Hierin zijn de volgende belangrijke beleidsuitgangspunten vastgelegd:

 • De Provincie Zeeland participeert uitsluitend in een verbonden partij wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden.
 • De Provincie Zeeland kiest voor die samenwerkingsvorm, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die het best past bij het dienen van het publiek belang.
 • Bij iedere verbonden partij wordt er afgewogen of er een aandeelhoudersstrategie dient te worden vastgesteld.

De Provincie Zeeland participeert in diverse verbonden partijen. We vinden het belangrijk dat we in een goede verhouding met onze verbonden partijen zijn. Naast formele momenten worden daarom ook informele momenten benut waarin actuele zaken besproken worden.

In deze paragraaf geven we per verbonden partij nadere informatie. 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Oprichting GBE Aqua B.V.
 • Onderzoek naar Tolvrije Westerscheldetunnel N.V.
 • PS besluiten in de vergadering van november 2021 over de oprichting en deelname aan de Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD). 

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
 • Kapitaalparticipaties van deelnemingen opgenomen op de provinciale balans onder de Financiële vaste activa. Op 1 januari 2022 naar verwachting totaal € 133,4 mln.
 • Per 1 januari 2022 staat de provincie voor verbonden partijen garant voor ongeveer € 831,8 mln.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

•             Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vennootschappen en coöperaties

•             Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)

•             North Sea Port SE (NSP SE)

•             N.V. Westerscheldetunnel (WST)

•             N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

•             Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

•             Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

•             Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

•             Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVZ)

•             Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V. (GBE Aqua)

Stichtingen en verenigingen

•             Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Overige verbonden partijen

•             Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

•             Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland