Meerjarenperspectief en toelichting

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2022 tot en met 2025. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.

(bedragen x € 1.000)
Programma/ Doelstelling Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven
010101-Waterdunen 259 5 254 137 5 133 104 - 104 - - -
010102-Natuurpakket Westerschelde 22.333 22.333 - - - - - - - - - -
010105-Zeeuws Deltaplan ZW 83 - 83 95 - 95 89 - 89 108 - 108
010201 Strategische opgaven - stelpost 1.035 - 1.035 1.540 - 1.540 1.540 - 1.540 530 - 530
010204 Slimme mobiliteit 45 115 -70 45 115 -70 - - - - - -
010206-Stikstof 524 - 524 524 - 524 525 - 525 525 - 525
019999-Ambtelijke inzet 1.852 - 1.852 1.828 - 1.828 1.745 - 1.745 1.732 - 1.732
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven 26.131 22.453 3.678 4.171 120 4.051 4.003 - 4.003 2.895 - 2.895
02-Woonplaats Zeeland
020101-Voorbereiding omgevingswet 385 24 361 266 24 242 266 24 242 266 24 242
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd 1.904 599 1.305 1.348 124 1.224 860 - 860 860 - 860
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat 9.343 774 8.569 9.279 651 8.628 9.436 643 8.793 8.972 643 8.330
020104 Law Delta 180 - 180 - - - - - - 1.667 - 1.667
020201-Water en bodem met kwaliteit 583 184 399 527 184 343 527 184 343 527 184 343
020202-Deltawateren 138 - 138 138 - 138 2.638 - 2.638 138 - 138
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen 1.254 - 1.254 1.204 - 1.204 1.209 - 1.209 1.088 - 1.088
020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen 202 - 202 202 - 202 202 - 202 - - -
029999-Ambtelijke inzet 3.262 - 3.262 3.221 - 3.221 3.074 - 3.074 3.052 - 3.052
Totaal 02-Woonplaats Zeeland 17.252 1.581 15.671 16.184 983 15.201 18.211 851 17.360 16.568 851 15.718
03-Balans in landelijk gebied
030101-Realisatie natuurnetwerk 3.443 1.026 2.418 3.427 1.026 2.401 3.290 1.026 2.264 3.290 1.026 2.264
030102-Natuurbeheer en natuurbescherming 13.785 228 13.557 13.494 228 13.266 13.511 228 13.283 13.384 228 13.156
030103-Natuurherstel 3.904 - 3.904 3.904 - 3.904 3.904 - 3.904 3.904 - 3.904
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding 2.893 - 2.893 2.859 - 2.859 2.855 - 2.855 2.998 - 2.998
030106-Een volhoudbare landbouw 2.020 - 2.020 1.306 - 1.306 1.371 - 1.371 1.371 - 1.371
039999-Ambtelijke inzet 3.329 - 3.329 3.288 - 3.288 3.138 - 3.138 3.115 - 3.115
Totaal 03-Balans in landelijk gebied 29.374 1.254 28.121 28.277 1.254 27.023 28.069 1.254 26.815 28.061 1.254 26.808
04-Ondernemend Zeeland
040101-Arbeidsmarkt 355 - 355 355 - 355 355 - 355 355 - 355
040102-Concurrentiepositie food 315 - 315 315 - 315 315 - 315 315 - 315
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 2.511 0 2.510 2.463 0 2.463 2.305 0 2.305 2.305 0 2.305
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 4.766 361 4.405 3.137 357 2.779 2.506 - 2.506 2.506 - 2.506
040106-Marketing en Imago 1.409 - 1.409 1.409 - 1.409 1.409 - 1.409 1.409 - 1.409
040107- Circulaire economie 798 - 798 906 - 906 881 - 881 881 - 881
040108-Concurrentiepositie logistiek 253 - 253 253 - 253 177 - 177 177 - 177
049999-Ambtelijke inzet 4.853 - 4.853 4.792 - 4.792 4.574 - 4.574 4.540 - 4.540
Totaal 04-Ondernemend Zeeland 15.260 362 14.898 13.630 358 13.272 12.523 0 12.522 12.489 0 12.489
05-Mobiliteit op maat
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 29.080 1.358 27.722 30.010 1.127 28.883 28.879 1.134 27.745 17.050 1.152 15.898
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 25.515 2.253 23.262 25.642 2.260 23.382 25.493 2.276 23.217 24.961 2.276 22.685
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 866 - 866 866 - 866 866 - 866 866 - 866
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 315 - 315 315 - 315 315 - 315 315 - 315
050105-Wegeninvesteringen 1.749 - 1.749 1.856 - 1.856 2.036 - 2.036 2.036 - 2.036
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 1.359 905 454 1.241 860 381 1.187 826 361 1.187 826 361
059999-Ambtelijke inzet 7.992 - 7.992 7.892 - 7.892 7.532 - 7.532 7.478 - 7.478
Totaal 05-Mobiliteit op maat 66.877 4.517 62.360 67.822 4.246 63.576 66.309 4.237 62.072 53.894 4.255 49.639
06-Iedereen telt!
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 15.638 721 14.917 15.417 721 14.695 15.372 721 14.651 14.953 721 14.231
060102-Cultureel erfgoed 2.324 - 2.324 2.324 - 2.324 2.365 - 2.365 2.365 - 2.365
060103-Kunsten 367 - 367 367 - 367 407 - 407 407 - 407
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 595 - 595 595 - 595 595 - 595 494 - 494
060201- Evenementen 1.155 - 1.155 833 - 833 1.155 - 1.155 833 - 833
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 571 - 571 634 - 634 616 - 616 616 - 616
060402-Gezond leven 827 - 827 827 - 827 572 - 572 572 - 572
069999-Ambtelijke inzet 629 - 629 622 - 622 593 - 593 589 - 589
Totaal 06-Iedereen telt! 22.107 721 21.386 21.618 721 20.897 21.675 721 20.954 20.828 721 20.107
07-Bestuur
070101-Interbestuurlijk toezicht 1.738 43 1.695 1.856 43 1.812 1.713 43 1.670 1.713 43 1.670
070102-Samenwerkend bestuur 74 - 74 74 - 74 74 - 74 74 - 74
070104-Signalerend bestuur 705 109 596 705 109 597 705 109 597 705 109 597
070105- Weerbaar bestuur 253 - 253 253 - 253 152 - 152 152 - 152
079999-Ambtelijke inzet 4.175 - 4.175 4.155 - 4.155 4.083 - 4.083 4.059 - 4.059
Totaal 07-Bestuur 6.945 152 6.793 7.042 152 6.890 6.727 152 6.575 6.703 152 6.551
08-Energie op klimaat!
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water 668 - 668 1.935 - 1.935 2.171 - 2.171 3.193 - 3.193
080103-Energietransitie 2.693 955 1.737 2.410 514 1.896 1.267 - 1.267 1.267 - 1.267
089999-Ambtelijke inzet 3.012 - 3.012 2.974 - 2.974 2.839 - 2.839 2.818 - 2.818
Totaal 08-Energie op klimaat! 6.373 955 5.417 7.320 514 6.805 6.276 - 6.276 7.278 - 7.278
Totaal programma's 190.319 31.996 158.323 166.064 8.349 157.715 163.793 7.215 156.578 148.716 7.233 141.484
90 Algemene dekkingsmiddelen
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting - 41.890 -41.890 - 41.890 -41.890 - 41.890 -41.890 - 41.890 -41.890
900102 Provinciefonds 2.251 126.418 -124.168 2.115 129.452 -127.336 1.850 132.359 -130.509 3.787 136.102 -132.315
900103 Dividend - 11.176 -11.176 - 12.647 -12.647 - 13.240 -13.240 - 15.625 -15.625
900104 Saldo van de financieringsfunctie 1.809 34 1.776 1.581 20 1.561 1.827 10 1.817 1.827 - 1.827
900105 Budgettaire ruimte 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000 1.000 - 1.000 4.273 - 4.273
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -500 - -500 -498 - -498 -500 - -500 -500 - -500
900107 Overige inkomsten - 6.700 -6.700 - 6.700 -6.700 - 6.700 -6.700 - 6.700 -6.700
909999 Ambtelijke inzet 425 - 425 421 - 421 406 - 406 404 - 404
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen 4.985 186.218 -181.233 4.620 190.709 -186.089 4.583 194.199 -189.615 9.791 200.318 -190.526
96 Overhead
960101 Personeel 22.760 - 22.760 22.077 - 22.077 21.136 - 21.136 20.963 - 20.963
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 2.298 107 2.191 2.500 88 2.412 2.121 48 2.072 2.358 48 2.309
960103 ICT 3.556 5 3.551 3.626 5 3.620 3.478 5 3.473 3.347 5 3.342
960104 Overige overhead 1.016 - 1.016 1.001 - 1.001 1.029 - 1.029 1.010 - 1.010
Totaal 96 Overhead 29.630 113 29.518 29.203 93 29.111 27.764 54 27.710 27.677 54 27.624
Saldo lasten en baten 224.934 218.326 6.608 199.887 199.150 737 196.140 201.467 -5.327 186.185 207.604 -21.419
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 - 2.986 -2.986 - 4.097 -4.097 - 2.878 -2.878 222 5.439 -5.217
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 723 514 210 289 450 -161 - - - - - -
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 - 1.588 -1.588 - 716 -716 141 857 -715 - 854 -854
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 1.971 1.631 340 1.700 889 811 500 750 -250 - 750 -750
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 11.537 28.253 -16.716 6.403 21.980 -15.577 6.603 20.464 -13.861 4.101 6.735 -2.634
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 451 200 251 80 338 -258 - 341 -341 - 200 -200
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 - 22 -22 - 22 -22 - 22 -22 - - -
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 83 2.966 -2.883 - 950 -950 - 1.241 -1.241 - 320 -320
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 986 7.565 -6.579 - 3.340 -3.340 - 284 -284 - - -
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 30.890 7.135 23.756 33.712 9.895 23.818 34.359 9.437 24.922 35.444 3.777 31.667
989699 Bestemmingsreserves overhead 676 1.065 -389 334 578 -244 511 513 -2 375 648 -273
Totaal 98-Reserves 47.316 53.924 -6.608 42.518 43.254 -737 42.113 36.786 5.327 40.142 18.723 21.419
Resultaat 272.250 272.250 -0 242.405 242.405 0 238.253 238.253 0 226.327 226.327 -