Uitgaven

6,33%
€ 17.230
x €1.000
6,33% Complete

Inkomsten

0,73%
€ 1.992
x €1.000
0,73% Complete

Saldo

5,84349494906342E+16%
€ -15.238
x €1.000

4 Programma Ondernemend Zeeland

Uitgaven

6,33%
€ 17.230
x €1.000
6,33% Complete

Inkomsten

0,73%
€ 1.992
x €1.000
0,73% Complete

Saldo

5,84349494906342E+16%
€ -15.238
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Zeeland scoort op dit moment goed op macro-economische parameters. Hiermee bedoelen we bruto regionaal product, werkloosheidscijfer, inkomen per hoofd van de bevolking en toegevoegde waarde. Tegelijkertijd staat de Zeeuwse economie voor grote uitdagingen, zoals door de erg krappe arbeidsmarkt, de gevolgen van de coronacrisis en de transitie naar een klimaatneutrale economie.

Onze aanpak richt zich daarom op:

Europa, Rijk en Regio

Om innovatie te stimuleren is een breed instrumentarium nodig aan subsidies (Europees, nationaal en provinciaal) en revolverende financiering. Via Impuls Zeeland helpen we startende en innoverende bedrijven in verschillende sectoren. We werken samen met de sector en kennisinstellingen aan de Foodagenda en de Visserij-agenda om het ondernemerschap op het gebied van landbouw en visserij te versterken en te ondersteunen met actieve lobby bij Rijk en Europa. Tenslotte gebruiken we ons partnerschap bij verschillende Europese subsidieprogramma’s (OP zuid, POP 3, en diverse Interreg-programma’s) en het Rijk (Regio Deals) om innovatieve projecten in Zeeland te realiseren.

Vestigingsklimaat, talent en kennis

Een gezonde economie behoeft een passende onderwijs-, kennis-, en onderzoekinfrastructuur, en de beschikbaarheid van goed personeel en goede ondernemers. We geven daarom uitvoering aan het programma Campus Zeeland, en werken aan het oprichten van een Delta Kenniscentrum. Bij Zeeuwse bedrijven is de komende jaren behoefte aan duizenden arbeidskrachten. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt vraagt het flinke inspanningen om daarin te voorzien. Hierbij zal niet alleen het arbeidspotentieel binnen Zeeland beter benut moeten worden, maar zal ook een flinke inspanning geleverd moeten worden om mensen van buiten Zeeland aan te trekken. De actuele maatschappelijke opgave is het herpositioneren van het Zeeuwse imago zodat mensen Zeeland meer en eerder gaan overwegen als plek om te leven, te werken en te studeren.

Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht

Zeeland heeft een goed klimaat voor ondernemers die met vindingrijkheid en durf innovaties omzetten in concrete producten of diensten. Tegelijk blijkt ook dat investeringen in innovatie en R&D achterblijven bij de rest van Nederland. De innovatiekracht van bedrijven is belangrijk voor de concurrentiekracht van Zeeland. De innovatiekracht van Zeeland moet verder versterkt worden. Belangrijk omdat we op deze wijze de innovatiekracht van de Zeeuwse topsectoren ook gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo sluiten we aan bij het (missiegedreven) Rijksbeleid.

Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie

Het verduurzamen van de industrie, maar ook het pakken van kansen dmv vernieuwing en verduurzaming in bijvoorbeeld de logistiek, de landbouw en de recreatieve sector, is van groot belang voor het economisch perspectief van Zeeland op de (middel)lange termijn. Via het begrotingshoofdstuk Energie en Klimaat wordt hier invulling aan gegeven. Het ontwikkelen van een circulaire en biobased economie vindt u wel in dit begrotingshoofdstuk terug. Het gaat om het sluiten van kringlopen, bij voorkeur op regionale schaal, in combinatie met het waarde-behoud van materialen en het stimuleren van circulariteit in de ketens.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

Het versterken van de regionale economie doen we door in te zetten op:

Europa, Rijk en Regio:

 • Uitvoering te geven aan de calls van de Europese programma’s OP Zuid, POP 3, Interreg Vlaanderen-Nederland en Twee Zeeën en Interreg B en C: maximaal benutten voor Zeeland.
 • Voorbereiding en inzet Zeeland voor Toekomstig Cohesiebeleid na 2020 (samenwerking in Zuid-verband, IPO, met Vlaanderen).
 • Verschillende organisaties te ondersteunen die onderdeel uitmaken van de economische basisinfrastructuur. Bijvoorbeeld NV Economische Impuls Zeeland, EN-Zuid, het Roosevelt Institute for American Studies, Dockwize en Economic Board Zeeland.

Vestigingsklimaat, talent en kennis:

 • Het versterken van het imago van Zeeland als regio om te leven en te werken en het behouden van het sterke imago als toeristische bestemming.
 • Samen met publieke en private partners (ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden) te zorgen dat de arbeidsmarkt voldoende goed gekwalificeerde arbeidskrachten biedt. Zo kunnen we voldoen aan de vraag van de Zeeuwse werkgevers.
 • Het fasegewijs realiseren van de Bèta Campus Zeeland rondom de thema’s water, energie en voedsel.
 • De Onderwijs- en kennisinfrastructuur op het gewenste niveau te houden.

Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht:

 • Het verstevigen en uitbouwen van het regionale innovatie-ecosysteem en uitvoering te geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
 • Het realiseren en versterken van Kennis- en Innovatienetwerken binnen iedere Zeeuwse economische sector.
 • De concurrentiepositie te verbeteren en werkgelegenheid te behouden.
 • Door in te zetten op innovatie in brede zin, in de foodsector, kennisontwikkeling, samenwerkingsverbanden en gerichte lobby.

Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie:

 • Verduurzaming industrie (zie hoofdstuk Energie en Klimaat)
 • Transitie naar circulaire en biobased economie door het sluiten van kringlopen en het benutten van groene grondstoffen.

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken

De Provincie zet zich in voor een sterke regionale economie en duurzame economische groei. Om dit te bereiken werkt de Provincie aan het vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De Provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0

Terug naar navigatie - Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0

Investeren in een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat

Op 6 juli 2018 heeft de Provincie Zeeland en het Rijk de Regio Deal Zeeland ondertekend. Hiermee stelt het Rijk € 35 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van het Zeeuws Leef- en vestigingsklimaat. Het investeringsprogramma bouwt voort op het advies van de commissie Structuurversterking en werkgelegenheid (Balkenende) en het Investeringsprogramma ZiS 1.0. Dit bestaat uit dertien projecten, onderverdeeld naar de ‘pijlers’ Kennis en innovatie, Leefbaarheid en Voorzieningen bedrijven. Een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat is de basis voor de economie in Zeeland. Het draagt direct bij aan het maatschappelijk effect dat we met het programma Ondernemend Zeeland beogen.

In maart 2021 verscheen de mid-term review over de voortgang van de Regio Deal Zeeland. Hieruit blijkt dat een groot aantal projecten zich in de afrondende fase bevindt. Voor een aantal projecten is de uitvoeringstermijn van de Regio Deal verlengd met een jaar. Dit gaat primair om de projecten aanjaaggelden, kwaliteitsimpuls wonen en leefbaarheid, Smart mobility Zeeland, Aanvalsplan Arbeidsmarktregio, kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen en Central Gate. In 2022 zetten we vol in om ook hier de afgesproken resultaten in de Regio Deal te behalen. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

De Provincie Zeeland zet in op versterking van de Zeeuwse economie. Concreet betekent dit:

 • Het versterken van de innovatiekracht van het Zeeuwse bedrijfsleven.
 • Het verhogen van het Bruto Regionaal Product. 
 • Voldoende werkgelegenheid én voldoende arbeidsaanbod op alle niveaus (van laaggeschoold tot wetenschappelijk).
 • Groei van de regionale innovatiekracht met focus op de Zeeuwse economische sectoren.
 • Een sterk imago van Zeeland dat ervoor zorgt dat mensen hier graag komen leven, cultuur beleven, werken en ondernemen en hun vrije tijd in Zeeland willen doorbrengen.
 • Inzet op postcorona maatregelen om negatieve effecten voor MKB te beperken.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Concurrentiepositie logistiek

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie logistiek

Zonder logistiek staat alles stil is een veel gebruikt motto. De logistieke sector bevindt zich in een groot veranderingsproces, door de energietransitie, digitalisering, robotisering, datamanagement enz. Het is voor Zeeuwse bedrijfsleven een enorme opgave die ontwikkelingen allemaal in hun bedrijfsvoering te implementeren. Het bedrijfsleven moet wel meegaan in deze ontwikkelingen om hun marktpositie minimaal te behouden.

Acties

Arbeidsmarkt

Terug naar navigatie - Arbeidsmarkt

De Zeeuwse arbeidsmarkt is duurzamer en gezonder geworden. Er is een betere aansluiting tussen aanbod van arbeidskrachten en vraag daarnaar van Zeeuwse werkgevers.

Hiervoor scherpen we het Aanvalsplan Arbeidsmarkt verder aan en voeren we deze in samenwerking met de triple-helix-partijen uit.

Acties

Concurrentiepositie Food

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie Food

a. Eind 2022 is de concurrentiepositie in de aquacultuursector versterkt.
b. Eind 2022 is de werkgelegenheid in de visserij en aquacultuursector minimaal op hetzelfde niveau.

*acties met betrekking tot ‘landbouw ‘staan in het programma natuur en platteland.

Acties

Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

Terug naar navigatie - Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers

Eind 2022 heeft behoud van werkgelegenheid en behoud van bedrijven plaatsgevonden.

Eind 2022 is de economische structuur t.b.v. acquisitie en regionale samenwerking verbeterd ten behoeve van versterken innovatiekracht.

Acties

Campus Zeeland

Terug naar navigatie - Campus Zeeland

De Zeeuwse economie is op termijn versterkt en innovatiever geworden. Dit doen we door realisatie van Bèta Campus Zeeland, (economische) kennis- en innovatienetwerken, programma’s en projecten, en door behoud en versterking van onderwijs en onderzoek van PO - WO in Zeeland.

Bèta Campus Zeeland wordt in fases gerealiseerd, samen met het Joint Research Center, de nieuwe opleidingen en onderzoekstrajecten binnen HZ/UAS en UCR (UCR Engineering & Innovation), het Delta Kenniscentrum en de samenwerking met UGent rondom Deltavraagstukken Vlaanderen/Nederland. Focus ligt op de speerpunten Water, Energie en Biobased/Food.

Acties

Innovatie infrastructuur en - fondsen

Terug naar navigatie - Innovatie infrastructuur en - fondsen

Eind 2022 zijn er nieuwe innovaties gerealiseerd en is vergroting van de concurrentiekracht van bedrijven in Zeeland tot stand gekomen.

In het kader van 'Wind in de zeilen' vergroot het Rijk haar inbreng in het Investeringsfonds Zeeland (AGIO-storting). Hierdoor is het investeringsvermogen vergroot. Jaarlijks stort het Rijk € 5 mln (2020-2023). 

Acties

Marketing en Imago

Terug naar navigatie - Marketing en Imago

Het herpositioneren van het Zeeuwse imago zodat mensen Zeeland meer en eerder gaan overwegen als plek om te recreëren, verblijven, leven, werken en studeren. Dit blijft nog steeds een belangrijke opgave.

Een sterker Zeeuws imago helpt bij het aantrekken van toeristen, arbeidskrachten, inwoners en nieuwe bedrijven. De beoogde oprichting van een organisatie voor regiomarketing in 2021 is niet doorgegaan. De de uitvoering van de regiomarketing blijft in 2022 voortgezet worden binnen de Provinciale organisatie. Een team van gespecialiseerde medewerkers werkt hier vanuit een gemeenschappelijke basis aan (merk- en marketingstrategie etc.). Zij werken aan de positionering van Zeeland vanuit een samenhangende visie op het toepassen van technologie en het gebruik van data.

Acties

Circulaire economie

Terug naar navigatie - Circulaire economie

Een Zeeuwse vitale economie met circulaire verdienmodellen die is gerealiseerd door het stimuleren van samenwerking in ketens waarbij kringlopen maximaal worden gesloten met bij voorkeur hernieuwbare – groene - grondstoffen. Hergebruik van grondstoffen is verbeterd en biomassa wordt verwerkt tot hernieuwbare biobased grondstoffen.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren
Trendindicatoren 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beroepsbevolking 195.000 192.000 197.000 197.000 197.000 199.000
Saldo in- en uitgaande pendel -16.900 -18.400 -17.900 -17.600 n.n.b. n.n.b.
Hoog opgeleide beroepsbevolking 48.000 52.000 54.000 52.000 52.000 ---
Spanningsindicator vraag/aanbod arbeidsmarkt 1,29 2,29 3,21 4,32 2,02 1,98
Huishoudensinkomen 39.800 40.900 41.600 43.100 n.n.b. n.n.b.

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Indicator 

Stand 2019

Stand 2020

Stand 2021

Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Einddoel

Werkloosheid

 

2,8%

3%

3,3%

3%

3%

3%

Werkgelegenheid (LISA/CBS)

 

184.000

184.500

nnb

184.000

185.000

185.000

Werkgelegenheid groei in % (LISA/CBS)

% bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15–75 jaar (conform CBS-definitie)

2,2%

0,3%

nnb

0,5% p.j.

0,5% p.j.

0,5% p.j.

Bruto Regionaal Product (CBS) in €

 

14.391.000.000

13.945.000.000

nnb

13.579.000.000

1,5% p.j.

1,5% p.j.

Bruto Regionaal Product groei in % * (CBS)

% toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar

0,8%

-3,1%

nnb

1,0%

1,5% p.j.

1,5% p.j.

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(Bedragen x € 1.000)
Doelstelling Begroting 2022
Lasten
040101-Arbeidsmarkt 355
040102-Concurrentiepositie food 315
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 2.511
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 4.766
040106-Marketing en Imago 1.409
040107- Circulaire economie 798
040108-Concurrentiepositie logistiek 253
049999-Ambtelijke inzet 4.853
Totaal Lasten 15.260
Baten
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 361
Totaal Baten 361
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 14.898
Onttrekkingen
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 1.631
Toevoegingen
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 1.971
Mutaties reserves 340
Resultaat na bestemming 15.238