Via het landelijke toekomstbeeld fiets investeren we in fietsinfrastructuur en campagnes om in de periode 2017-2027 het aantal fietskilometers in Zeeland met 20% laten toenemen. Dit doen we door te investeren in werkgeversaanpakken en scholierenaanpakken voor fietsstimulering  en ook investeren in veiliger infrastructuur (verbeteren bestaande infra en aanleg nieuwe infra - met een accent op veilige schoolroutes) in combinatie met fietsparkeervoorzieningen op hubs en haltes.