Uitgaven

13,54%
€ 36.861
x €1.000
13,54% Complete

Inkomsten

73,8%
€ 200.917
x €1.000
73,8% Complete

Saldo

6,29122167463739E+17%
€ 164.056
x €1.000

9-1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Uitgaven

13,54%
€ 36.861
x €1.000
13,54% Complete

Inkomsten

73,8%
€ 200.917
x €1.000
73,8% Complete

Saldo

6,29122167463739E+17%
€ 164.056
x €1.000

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit deel van de begroting worden de provinciale baten verantwoord die niet rechtstreeks aan één van de programma’s in het hiervoor opgenomen programmaplan zijn te koppelen. Het betreffen autonome inkomsten, waarvoor Provincie Zeeland de vrijheid heeft om deze middelen in te zetten voor ieder willekeurige provinciale doelstelling. In het overzicht staan de lokale inkomsten waarvan de besteding niet wettelijk gebonden is (opcenten motorrijtuigenbelasting), de uitkering van het provinciefonds, ontvangen dividend, het saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen (stelposten). Via het risicomanagementsysteem worden risico’s geïnventariseerd en vertaald naar het benodigde weerstandsvermogen. Het nog niet bestemde deel van de begroting (budgettaire ruimte) en de algemene reserve dienen als eerste buffer voor het opvangen van onvoorziene uitgaven.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten

1. Inzetten op een structurele positieve wijziging verdeling provinciefonds, ter compensatie van huidige korting voor niet meer bestaande dividendinkomsten PZEM N.V.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
  • €   41,9 miljoen motorrijtuigenbelasting
  • € 124,5 miljoen provinciefonds
  • €   10,2 miljoen dividend Westerscheldetunnel
  • €    -2.5 miljoen saldo financieringsfunctie
  • €     6,7 miljoen overige dekkingsmiddelen

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Opcenten motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting

Het tarief voor provinciale opcenten in de begroting 2022 bedraagt 82,3 opcenten. Dit tarief was voor 2019 tot en met 2021 verhoogd van 82,3 naar 89,1 naar aanleiding van het rapport commissie Jansen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Provinciale heffingen.

Provinciefonds

Terug naar navigatie - Provinciefonds

In het huidige verdeelmodel van het provinciefonds is een zogenaamde OEM korting verwerkt vanwege rendement op overige eigen middelen van de Provincies. Deze verdeling dateert uit 2011 toen Zeeland nog aanzienlijke dividendinkomsten ontving van PZEM. Zeeland wordt hierdoor jaarlijks € 10 miljoen gekort in de provinciefonds uitkering. In IPO verband is besloten dat Zeeland door de overige provincies wordt gecompenseerd in 2018, 2019 en 2020. Zeeland ontvangt in die jaren € 6,7 miljoen van de overige provincies. Als tegenprestatie heeft Zeeland haar opcenten tarief tijdelijk verhoogd van 82,3 naar 89,1 voor een periode van 3 jaar (2019 tot en met 2021).


De afspraken zijn begin 2020 voor minimaal 2 jaar gecontinueerd (2021 en 2022), waarbij de voorwaarde voor Zeeland vervalt om de opcenten Motorrijtuigenbelasting te verhogen na 2021. Het herstel van de weeffout verloopt via het IPO. Deze twee jaar is gebaseerd op de aangekondigde herziening van het provinciefonds. Het streven is om deze nieuwe verdeling per 1 januari 2023 in te laten gaan. Indien de herziening dan niet geëffectueerd is, worden de nu gemaakte afspraken over het herstel van de weeffout gecontinueerd.

Dividend

Terug naar navigatie - Dividend

Als vergoeding voor rente en risico wegens deelneming in het aandelenkapitaal van bedrijven ontvangt de Provincie dividend. Voor 2022 is rekening gehouden met dividendbaten van de N.V. Westerscheldetunnel en GBE Aqua BV in oprichting. De dividendbaten van de WST worden structureel toegevoegd aan de bestemmingsreserve WST en Sluiskiltunnel, waardoor wijzigingen van dividend geen invloed hebben op de budgettaire ruimte van de provincie. De dividenden van GBE Aqua BV in oprichting worden in het kader van het compensatiepakket Wind in de Zeilen gebruikt ter dekking van de bijdrage aan het Delta kennis centrum.

Saldo van de financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van de werkelijk ontvangen en betaalde rente. Vanaf 2012 is de Provincie Zeeland in een leensituatie gekomen als gevolg van de overname van het volledige aandelenkapitaal van de NV Westerscheldetunnel en de investeringen in de Sluiskiltunnel.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Overige algemene dekkingsmiddelen

Hierin zijn opgenomen de budgettaire ruimte, de geraamde afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren en de inkomsten van de andere provincies in verband met het herstellen van de weeffout in het verdeelmodel provinciefonds.

Wind in de zeilen; ontvlechting Evides uit PZEM

Terug naar navigatie - Wind in de zeilen; ontvlechting Evides uit PZEM

Op 23 juli 2021 heeft Provinciale Staten ingestemd met het verstrekken van een 100% garantstelling en daarmee ook met oprichting en deelname aan GBE Aqua B.V. De overige aandeelhouders van PZEM besluiten in najaar van 2021 over deelname aan deze B.V. die de aandelen van Evides koopt van PZEM. Naar verwachting kan de oprichting van GBE Aqua en de aandelenoverdracht van de Evides aandelen eind 2021 plaatsvinden. Met de door GBE Aqua ontvangen dividenden wordt de financiële positie van de provincie en de andere Zeeuwse overheden versterkt.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(Bedragen x € 1.000)
Doelstelling Begroting 2022
Lasten
900102 Provinciefonds 2.251
900104 Saldo van de financieringsfunctie 1.809
900105 Budgettaire ruimte 1.000
900106 Onvoorzien inclusief stelposten -500
909999 Ambtelijke inzet 425
Totaal Lasten 4.985
Baten
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 41.890
900102 Provinciefonds 126.418
900103 Dividend 11.176
900104 Saldo van de financieringsfunctie 34
900107 Overige inkomsten 6.700
Totaal Baten 186.218
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -181.233
Onttrekkingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 7.565
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 7.135
Totaal Onttrekkingen 14.700
Toevoegingen
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 986
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 30.890
Totaal Toevoegingen 31.876
Mutaties reserves 17.176
Resultaat na bestemming -164.056