Inleiding begroting

Samen verschil maken

Terug naar navigatie - Samen verschil maken

Samen verschil maken

Samen verschil maken is zowel de titel van het coalitieakkoord als de wijze waarop we in gezamenlijkheid invulling geven aan de Zeeuwse opgaven. Opgaven die brede herkenning hebben bij zowel de Statenfracties als onze netwerkpartners. Een belangrijk accent voor 2022 is om de strategieën, die samen met onze netwerkpartners zijn ontwikkeld, nu ook om te zetten in uitvoering en concrete resultaten.

Het jaar dat achter ons ligt werd, net als 2020, gedomineerd door Covid-19. Door alternatieve werk- en overlegvormen, passend binnen de corona-maatregelen, is het gelukt veel van de voorgenomen projecten en werkzaamheden, al dan niet met vertraging, toch tot uitvoering te brengen. De toegenomen vaccinatiegraad biedt perspectief, alhoewel ook niet verwacht kan worden dat het virus op korte termijn geheel achter ons zal liggen. Vraag blijft hoe het ‘nieuwe normaal’ zich ontwikkelt en of dat ook in de toekomst impact heeft op ons werk voor Zeeland. Om de gevolgen van corona te dempen hebben we via de voorjaarsnota 2021 middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van het MKB en de culturele sector.

In 2021 zijn voor de meeste opgaven de strategieën samen met onze partners bepaald. Om die strategieën daadwerkelijk in uitvoering om te zetten is in deze begroting, in lijn met de besluiten omtrent de voorjaarsnota, budget toegekend. De marketingstrategie van de opgave Zichtbaar Zeeland is inmiddels vastgesteld. De opgaven klimaatadapatie en slimme mobiliteit leggen in het najaar van 2021 hun strategie ter besluitvorming voor. De omgevingsvisie zal eind 2021 behandeld worden, zodat na vaststellen van de omgevingsverordening begin 2022 deze opgave ook afgerond kan worden. Om de problematiek rondom Stikstof, die daarmee de enige opgave is die in 2022 resteert, verder te kunnen oppakken, zijn we sterk afhankelijk van de maatregelen en middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Op dit moment loopt de kabinetsformatie nog. Daarmee is er nog geen zicht op de plannen die het Rijk heeft rondom grote vraagstukken zoals energie, wonen en stikstof en de rol die de provincies daarin krijgen. Wel is te verwachten dat het rijk daar fors op zal willen investeren. Onduidelijk is nog of en welke financiële consequenties dat voor de provincies heeft. In de najaarsnota 2021, die gelijktijdig met deze begroting voorligt, geven we daar zo mogelijk ook een nadere doorkijk op.

In het kader van het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ is afgelopen jaar de weg vrijgemaakt voor de ontvlechting van Evides. Daarmee is een belangrijke voorwaarde ingevuld om in 2022 verdere stappen te zetten in het realiseren van het Delta Kenniscentrum, en versterking van onze financiële positie op langere termijn.

Hoewel het economisch klimaat op dit moment gunstig is, draagt de toekomst veel onzekerheden in zich. Naast onzekerheden rondom de kabinetsformatie, is het ook onzeker hoe het provinciefonds – in het licht van eventuele rijks bezuinigingen - zich ontwikkelt. De financiële positie van de provincie is gezond, maar zeker de structurele vrije ruimte voor nieuwe vraagstukken is beperkt. We moeten ons blijven voorbereiden op zowel mee- als tegenvallers. In de najaarsnota 2021 geven we daar een nadere doorkijk op. Tevens zullen wij daarin aanvullende voorstellen voor de begroting 2022 doen. Daarbij hanteren we de lijn uit de voorjaarsnota om maximaal te investeren in Zeeland, en terughoudend zijn om structurele vrije ruimte in te zetten. Samen met onze netwerkpartners blijven we ons inspannen om gezamenlijk het verschil te maken.

Gedeputeerde Staten van Zeeland