Paragraaf Wind in de Zeilen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Als gevolg van het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, heeft het Rijk in juli 2020 een bestuursakkoord ‘Wind in de Zeilen’ met de regio gesloten om ruimhartige compensatie te bieden voor het mislopen van  de positieve effecten. Het pakket ziet toe op versterking  van de sociaaleconomische structuur en vestigingsklimaat van Vlissingen en Zeeland. Op 10 juli 2020 hebben Provinciale Staten ingestemd met dit pakket. Het bestuursakkoord behelst een investeringspakket van ruim € 650 miljoen in de periode tot 2030.

Binnen het pakket worden vier hoofdthema’s onderscheiden:

1. Rijksdienst;
2. Kennis, onderwijs en innovatie;
3. Bereikbaarheid;
4. Industrie en havens.

Naast deze hoofdthema's is nog een viertal aanvullende maatregelen opgenomen, namelijk; zorg, arbeidsmarkt, aardgasvrije wijk en de verzelfstandiging van waterbedrijf Evides. De thema’s vormen tezamen met de hoofdthema’s een samenhangend compensatiepakket.

Na het afsluiten van het compensatiepakket is in het najaar van 2020 voortvarend begonnen met de uitvoering van de afgesproken maatregelen. De stuurgroep Wind in de Zeilen heeft daarvoor per fiche een plan van aanpak vastgesteld. Voor de actuele stand van zaken per fiche wordt verwezen naar de tweede landelijke voortgangsrapportage 'Wind in de Zeilen'.

Compensatiepakket

Terug naar navigatie - Compensatiepakket

 Energie op klimaat

Leeswijzer

Zoals benoemd in de inleiding bestaat het pakket uit verschillende thema’s. Elk van deze thema’s bestaat uit verschillende zogenaamde ‘fiches’. De doelstellingen van de fiches zijn in veel van de gevallen complementair aan de doelstellingen binnen de reeds bestaande programma’s. Een aantal van de fiches raken ondanks de bijdragen aan economische structuurversterking niet direct de Provinciale doelstellingen, maar hebben uiteraard wel grote impact voor de regio. De voortgang hierop wordt binnen de governancestructuur van het compensatiepakket integraal gemonitord.

Hieronder is een leeswijzer opgenomen om aan te geven in welke programma’s de onderdelen van het pakket zijn opgenomen. In de betreffende programma’s wordt ingegaan welke acties en resultaten er in 2022 worden beoogd.

Fiche Programma / strategische opgave in de begroting
1A - Vergoeden kosten Reeds in 2020 afgewikkeld
1B - Law Delta Programma Woonplaats Zeeland-doelstelling Law Delta
1C - Delta Kenniscentrum Programma Ondernemend Zeeland-doelstelling Campus Zeeland
1D - Ontwikkeling Kenniswerf Buitenom begroting provincie Zeeland
1E - Investeringsfonds

Programma Ondernemend Zeeland- doelstelling Innovatie infrastructuur en - fondsen

1F - Bereikbaarheid: Extra intercity Strategische opgave 'Slimme mobiliteit'
1F - Bereikbaarheid: spoorinfra ProRail

Programma Mobiliteit op maat

doelstelling: Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: Rail Gent Terneuzen

Programma Mobiliteit op maat
doelstelling: Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda

1F - Bereikbaarheid: Slimme mobiliteit

Strategische opgave 'Slimme mobiliteit'
1F - Bereikbaarheid: Stationsomgeving Buitenom begroting provincie Zeeland
1G - Industrie en haven

Programma Energie op klimaat!
Doelstelling: Energietransitie

1G - Smart Delta Resources

Programma Energie op Klimaat!
Doelstelling: Energietransitie

actie 'We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR)

1H - Zorg: opleidingsplaatsen Buitenom begroting provincie Zeeland
1I - Impuls werkzoekende Buitenom begroting provincie Zeeland
1J - Aardgasvrije wijken Buitenom begroting provincie Zeeland
1K - Ontvlechten Evides en PZEM

Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
doelstelling: Wind in de Zeilen; ontvlechting Evides uit PZEM

 

Governance
Om invulling te geven aan het compensatiepakket is nauwe bestuurlijke samenwerking en een goede governance cruciaal. Er is daarom een stuurgroep 'Wind in de Zeilen' aangesteld, bestaande uit de staatssecretaris van binnenlandse zaken en  bestuurlijke vertegenwoordigers van de Provincie en de gemeente Vlissingen.

Het Rijk heeft daarnaast een onafhankelijk uitvoeringsregisseur aangesteld. Deze uitvoeringsregisseur moet knelpunten in de uitvoering oplossen, draagvlak creëren en waar nodig aanjagen of ingrijpen. Daarnaast draagt de uitvoeringsregisseur zorg voor een halfjaarlijkse voortgangsrapportage.