Geprognosticeerde balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De laatste balans van de provincie Zeeland is opgenomen in de jaarrekening 2020.  Onderstaand is die balans verkort weergegeven met daarbij de geprognosticeerde cijfers per 31 december 2021 tot en met 31 december 2025. Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de boekwaarde van de vaste activa gedurende de periode 2020-2025 is opgenomen in het hoofdstuk Investeringen.

Een gespecificeerd overzicht van het verloop van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva vindt u terug in de het hoofdstuk Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva.

Tabel geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Tabel geprognosticeerde balans
(bedragen x € 1.000)
Activa Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025
Investeringen met een economisch nut 29.630 29.013 28.515 25.855 23.206 20.919
Investeringen openbare ruimte met een maatschappelijk nut 65.818 68.978 67.766 58.144 47.214 46.156
Financiële vaste activa 135.172 126.428 127.618 128.852 129.041 128.815
Voorraden 75.539 60.184 60.184 60.184 60.184 60.184
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar 17.011 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Overlopende activa 9.976 9.315 9.315 9.315 9.315 9.315
Liquide middelen 26.644 22.000 19.000 1.000 1.000 1.000
Totaal activa 359.791 334.918 331.397 302.350 288.959 285.389
Passiva Ultimo 2020 Ultimo 2021 Ultimo 2022 Ultimo 2023 Ultimo 2024 Ultimo 2025
Algemene reserve 28.404 26.729 20.150 16.810 16.526 16.526
Bestemmingsreserves 109.220 94.675 94.646 97.249 102.860 124.279
Resultaat na bestemming 20.120 - - - - -
Voorzieningen 6.968 6.077 5.585 5.286 5.121 4.961
Vaste schulden rentetypische looptijd > of gelijk 1 jaar 5 5 5 5 5 5
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd <1 jaar 90.182 104.531 132.562 123.672 105.946 81.944
Overlopende passiva incl nog te betalen 104.892 102.901 78.450 59.328 58.502 57.675
Totaal passiva 359.791 334.918 331.397 302.350 288.959 285.389