Als uitwerking van de in 2021 vastgestelde “verkenning Digitale Agenda” is een ‘uitvoeringsplan Digitale Agenda” voorzien. Waar in de “verkenning Digitale Agenda” de focus lag op het inzichtelijk maken van de te kiezen hoofdthema’s en de daarbinnen te agenderen onderwerpen, zal in de uitvoeringsagenda de focus liggen op de uitwerking daarvan. Daarbij zal het gewenste ambitieniveau, de rol en de betrokkenheid vanuit de provincie om daar invulling aan te geven centraal staan.
Tevens brengen we de samenhang met andere ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie, zoals de Interprovinciale Digitale Agenda, in beeld.