Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen op de balans de reserves, voorzieningen en overlopende passiva toegelicht te worden, naar de aard en reden enerzijds en de wijzigingen in de stand anderzijds. De toelichting wordt per balanspost gegeven. Het meerjarig verloop van de stand van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva worden in de financiële tabellen aangegeven. In de regels af (onttrekking) en bij (toevoeging) is een opsomming gegeven van verplichtingen ten laste van de balansposten, waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben of welke in deze begroting vastgesteld worden.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Een reserve is een vermogensbestanddeel dat als eigen vermogen wordt aangemerkt. Reserves zijn vrij te besteden, tenzij de politiek aan een reserve een bestemming heeft gegeven. De bevoegdheid om te beschikken over de reserves ligt bij Provinciale Staten. Voorts mag aan een reserve rente worden toe­gerekend, maar de Provincie Zeeland heeft in de financiële verordening vastgelegd dit niet te doen.

Met ingang van 2004 is het BBV van toepassing. Dit besluit schrijft voor dat mutaties in reserves uitsluitend via resultaatbestemming mogen plaatsvinden. Dit betekent dat elk voor­stel tot wijziging van de lasten van een programma, dat gedekt wordt middels een beschikking over een (bestemmings)reserve ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Op deze manier is de bevoegdheid over de bestemming van de reserves door Provinciale Staten geborgd.

Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserves opgenomen. Voor de algemene reserve kan het provinciaal bestuur nog een nadere bestemming bepalen. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan Provinciale Staten al een bestemming hebben gegeven.

Als besloten wordt dat projecten later in de tijd uitgevoerd worden of eerder in uitvoering komen dan oorspronkelijk begroot en daarbij verschuiven over de jaargrens, dan worden deze budgetten met instem­ming van Provinciale Staten van het ene naar het andere jaar budgetneutraal overgeheveld via de bestemmingsreserve meerjarige projecten (de toevoeging en onttrekking zijn per saldo over de boekjaren van gelijke omvang).

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op de reserves voor de periode 2021-2025.

Tabel mutaties reserves

Terug naar navigatie - Tabel mutaties reserves
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving reserve 2021 2022 2023 2024 2025
Algemene reserve 28.404 26.729 20.150 16.810 16.526
Toevoegingen 6.465 986 - - -
Onttrekkingen 8.140 7.565 3.340 284 -
Eind 26.729 20.150 16.810 16.526 16.526
Resultaat 2020 20.120 - - - -
Toevoegingen -20.120 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind - - - - -
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 25.020 15.450 8.028 -1.219 -9.211
Toevoegingen 8.553 10.227 10.642 10.004 11.683
Onttrekkingen 18.124 17.649 19.890 17.996 5.657
Eind 15.450 8.028 -1.219 -9.211 -3.185
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum 3.204 3.004 2.804 2.604 2.404
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 200 200 200 200 200
Eind 3.004 2.804 2.604 2.404 2.204
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw 1.732 1.631 1.529 1.427 1.325
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 102 102 102 102 102
Eind 1.631 1.529 1.427 1.325 1.223
Dekkingsreserve Schuytvlot 2.958 2.802 2.647 2.492 2.336
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 155 155 155 155 155
Eind 2.802 2.647 2.492 2.336 2.181
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen 1.979 1.827 1.675 1.522 1.370
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 152 152 152 152 152
Eind 1.827 1.675 1.522 1.370 1.218
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen 1.284 1.192 1.099 1.007 915
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Eind 1.192 1.099 1.007 915 822
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke 2.000 2.000 2.000 1.933 1.867
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - 67 67 67
Eind 2.000 2.000 1.933 1.867 1.800
Reserve meerjarige projecten 30.897 11.723 5.625 4.325 3.099
Toevoegingen 6.366 3.150 1.712 2.334 222
Onttrekkingen 25.540 9.247 3.012 3.559 1.148
Eind 11.723 5.625 4.325 3.099 2.173
Reserve incidentele doelstellingen 128 - - - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 128 - - - -
Eind - - - - -
Reserve natuur 4.353 3.453 3.453 3.453 3.453
Toevoegingen 1.453 - - - -
Onttrekkingen 2.353 - - - -
Eind 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453
Reserve investeringsagenda 3.685 6.349 13.811 23.120 35.535
Toevoegingen 21.459 19.396 20.747 20.800 19.500
Onttrekkingen 18.796 11.934 11.438 8.385 4.522
Eind 6.349 13.811 23.120 35.535 50.513
Dekkingsreserve wegeninvesteringen 13.585 18.927 23.453 23.662 23.014
Toevoegingen 5.593 4.965 777 13 13
Onttrekkingen 250 439 568 661 661
Eind 18.927 23.453 23.662 23.014 22.365
Dekkingsreserve gebouw G 2.182 2.108 2.034 1.960 1.886
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 74 74 74 74 74
Eind 2.108 2.034 1.960 1.886 1.812
Dekkingsreserve N286 680 660 640 620 600
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 20 20 20 20 20
Eind 660 640 620 600 580
Bestemmingsreserve ZIS 965 - - - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 965 - - - -
Eind - - - - -
Dekkingsreserve NCV 239 213 186 160 133
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Eind 213 186 160 133 106
Bestemmingsreserve investeringsfonds 6.500 7.300 9.000 10.700 11.200
Toevoegingen 800 1.700 1.700 500 -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 7.300 9.000 10.700 11.200 11.200
Onderhoudsreserve infrastructuur 2.929 450 387 1.233 1.194
Toevoegingen 8.347 5.111 4.323 4.398 4.088
Onttrekkingen 10.827 5.174 3.477 4.437 3.591
Eind 450 387 1.233 1.194 1.691
Dekkingsreserve IT-infrastructuur 400 300 200 100 -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 100 100 -
Eind 300 200 100 - -
Dekkingsreserve WSF - 500 500 500 500
Toevoegingen 500 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 500 500 500 500 500
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding 210 196 181 166 151
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 15 15 15 15 15
Eind 196 181 166 151 137
Dekkingsreserve investering apparaatskosten 609 609 609 609 609
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 609 609 609 609 609
Bestemmingsreserve onderh. Bedrijfspanden 902 1.871 1.807 1.597 1.669
Toevoegingen 1.526 515 294 511 375
Onttrekkingen 557 578 504 439 574
Eind 1.871 1.807 1.597 1.669 1.470
Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen 2.714 2.047 1.667 1.667 1.667
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 667 380 - - 1.667
Eind 2.047 1.667 1.667 1.667 -0
Bestemmingsreserve Zeeland studio 65 65 43 22 -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - 22 22 22 -
Eind 65 43 22 - -
Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum - - 1.267 3.591 7.145
Toevoegingen - 1.267 2.323 3.555 4.261
Onttrekkingen - - - - -
Eind - 1.267 3.591 7.145 11.406
Bestemmingsreserve GBE Aqua - 10.000 10.000 10.000 10.000
Toevoegingen 10.000 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Bestemmingsreserve meerjarige subsidies - - - - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind - - - - -
Totaal reserves 121.404 114.796 114.059 119.386 140.805

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

Op de algemene reserve wordt het vrij beschikbare eigen vermogen verantwoord. Provinciale Staten kunnen een deel ervan oormerken, via de vorming van een bestemmingsreserve. De Algemene Reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit (zie paragraaf  Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

De Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 2021 € 28,4 miljoen, deze daalt naar € 16,5 miljoen in 2025.

Algemene Reserve rekeningresultaat na bestemming
Het rekeningresultaat van het vorig rekeningjaar is het beginsaldo. Bij het vaststellen door Provinciale Staten van de bestemming van het rekeningresultaat in mei van het daaropvolgende jaar wordt het afgeboekt en aan de bestemming toegevoegd.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

 Bestemmingsreserve Westerschelde- en Sluiskiltunnel
In het kader van de investeringen in de Sluiskiltunnel is, uit de voor de aanleg van de tunnel beschikbaar gestelde middelen, een bestemmingsreserve gevormd. In eerste instantie werden de investeringen in de Sluiskiltunnel rechtstreeks onttrokken aan deze reserve. Per 1 januari 2014 is besloten de investeringen in de tunnel niet langer rechtstreeks te onttrekken aan deze reserve, maar deze te activeren op de balans en in 10 jaar (bij gereedkomen van de tunnel) af te schrijven.  Uit de dividenden van de NV Westerscheldetunnel wordt de bestemmingsreserve gevoed. De bestemmingsreserve heeft als doel om de kosten voor afschrijving, onderhoud en rentelasten van de Sluiskiltunnel, de bijdrage aan de Sloeweg, als wel de rentelasten voor de investering aan de WST te dekken. De reserve dient tevens om afwaardering van de marktwaarde in aanloop naar opheffing van de tol in 2033 op te vangen.

Bestemmingsreserve meerjarige projecten
Op basis van besluitvorming in het kader van overhevelen budgetten waren tot 2015 toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in het saldo van de algemene reserve. Om de presentatie en rubricering van deze toevoegingen en onttrekkingen te verbeteren, is met de zomernota 2015 de bestemmingsreserve meerjarige projecten gevormd. Het overhevelen van budgetten geschiedt nu door het onttrekken en toevoegen aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten, zodat een juist beeld blijft bestaan over het verloop van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen
In de bestemmingsreserve Incidentele doelstellingen 2015-2019 zijn de financiële middelen voor de concreet geformuleerde ambities uit het coalitieakkoord 2015-2019 gereserveerd. Deze reserve is gevormd door de besluitvorming in de zomernota 2015 en het restant is in 2021 volledig benut.

Bestemmingsreserve natuur
Bij het behandelen van de bestemming van het rekeningsaldo 2015 is besloten om van de incidentele boekwinst op de grondtransacties een bestemmingsreserve natuur te vormen omdat dit transacties betroffen waarop afspraken uit het Natuurakkoord en de Bestuursovereenkomst Grond (december 2013) van toepassing zijn. Om invulling te kunnen geven aan deze afspraken is het nodig om het saldo van deze transacties te muteren en deze verwerkingswijze te blijven hanteren tot alle hectares volledig zin verkocht/geruild tot uiterlijk 2027.

Bestemmingsreserve investeringsagenda
In de voorjaarsnota 2016 is besloten om een bestemmingsreserve te vormen die ruimte biedt voor duurzame investeringen in Zeeland. De inzet vanuit de investeringsagenda geldt primair voor investeringen die gerelateerd zijn aan de strategische opgaven en daarnaast voor wegeninvesteringen, natuurontwikkeling en economische innovatie. Twee keer per jaar worden voorstellen aan Provinciale Staten gedaan voor bestedingen ten laste van de investeringsagenda.

Bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling (ZIS)
In december 2017 is de bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling gevormd om het investeringsprogramma “Zeeland in stroomversnelling” uit te voeren.

Bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV
Bij de voorjaarsnota 2018 is besloten de bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV te vormen. De bestemmingsreserve is gevormd om eventuele afwaarderingen van het investeringsfonds Zeeland BV af te dekken.

Bestemmingsreserve onderhoudsreserve infrastructuur
Bij de behandeling van de Zomernota 2017 is besloten om voor het groot onderhoud aan natte kunstwerken een bestemmingsreserve te vormen zodat de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren verdeeld worden. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserve onderhoud bedrijfspanden
In de Voorjaarsnota 2018 is het voorstel gedaan om een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen in te stellen. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserve Wind in de Zeilen
In het Statenvoorstel ‘Compensatie marinierskazerne’ van 9 juli 2020 is besloten om de bestemmingsreserve MAR-Kazerne te hernoemen naar Bestemmingsreserve ‘Wind in de Zeilen’ en een nieuwe bestemming te geven in het kader van activiteiten volgend uit het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’.

Bestemmingsreserve Delta Kenniscentrum
In de Statenvergadering van 23 juli 2021 is besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve ‘Delta kenniscentrum’, die in de periode tot en met 2030 een maximale omvang van € 20 miljoen kent, waarbij de provinciale inkomsten uit de garantiepremie en vrijval van de bestemmingsreserve ‘GBE Aqua’ als primaire voeding voor deze bestemmingsreserve dienen.

Bestemmingsreserve GBE Aqua
In de Statenvergadering van 23 juli 2021 is besloten tot het instellen van de bestemmingsreserve ‘GBE Aqua’, waarin de rijksbijdrage van € 10 miljoen in de aanvulling van het weerstandsvermogen wordt opgenomen.

Bestemmingsreserve meerjarige subsidies
Dit is een nieuwe bestemmingsreserve met ingang van het boekjaar 2021. Bij afgifte van een subsidiebeschikking wordt, voor zover de verstrekte subsidie nog niet als last in het boekjaar is verantwoord, het resterende bedrag aan de bestemmingsreserve "meerjarige subsidies" toegevoegd en in latere jaren aan deze reserve onttrokken.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Volgens het BBV dienen investeringen in economische activa geactiveerd te worden en dient de afschrijvingslast jaarlijks in de exploitatierekening geboekt te worden. Het provinciaal beleid is erop gericht zo weinig mogelijk structureel beslag op middelen te leggen. Om deze afschrijvingslasten direct te dekken op het moment van besluit tot investering, is in het jaar van besluit een dekkingsreserve gevormd van gelijke omvang als het investeringskrediet. Op deze manier wordt de budgettaire ruimte in de toekomst niet belast. Er zijn dekkingsreserves gevormd voor onderstaande investeringen en jaarlijks worden de afschrijvingslasten ten laste gebracht van deze reserves.

Bestemmingsreserve verbouwing Zeeuws Museum
De verbouwing van het Zeeuws Museum is in 2007 afgerond. 

Bestemmingsreserve Gistpoortgebouw
De verbouwing van het Gistpoortgebouw is in 2009 afgerond. 

Bestemmingsreserve verbouwing pand Schuytvlot
De verbouwing van het pand Schuytvlot is in 2010 afgerond. 

Bestemmingsreserve Fast Ferry aanlandingsvoorzieningen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding (WOV) is voor de investering van de Fast Ferry aanlandingsvoorziening een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). 

Bestemmingsreserve Fast Ferry gebouwen en terreinen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding is voor de investering van de Fast Ferry gebouwen en terreinen een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). 

Bestemmingsreserve wegsteunpunt ’s-Heer Arendskerke
In verband met de investering van een nieuw te bouwen wegsteunpunt 's-Heer Arendskerke/Eindewege is een bestemmingsreserve gevormd. 

Bestemmingsreserve afschrijving verbouwing gebouw G
In verband met de investering in de verbouwing van gebouw G is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve afschrijving N286 landbouwroute
In verband met de investering in de N286 landbouwroute is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve modernisering nautische centrale Vlissingen
In verband met de investering in de nautische centrale Vlissingen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Dekkingsreserve wegeninvesteringen
In verband met investeringen in de wegen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve IT-infrastructuur
In verband met de investering in de IT-infrastructuur is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Bestemmingsreserve Westerscheldeferry
In 2019 heeft de provincie Zeeland een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld aan de Westerscheldeferry middels een kapitaalstorting in de vorm van agio. Om eventuele afwaarderingen van de genoemde kapitaalstorting op te vangen is de bestemmingsreserve Westerscheldeferry gevormd. Eventuele afwaarderingen worden ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve.

Dekkingsreserve gladheidsbestrijding
In verband met de investering in het gladheidbestrijdingsmaterieel is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 

Dekkingsreserve investering apparaatskosten
In verband met het activeren van de personeelslasten op investeringsprojecten is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks te laste gebracht van deze dekkingsreserve zodra de investering in gebruik is genomen.

Bestemmingsreserve Zeeland studio
In verband met investeringen in de Zeeland studio is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de Provincie. Om die reden kennen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand. ‘Voorzieningen worden in principe gewaardeerd op de contante waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorzieningen Frictiekosten RUD en Waterbeheer zijn gewaardeerd op het nominale bedrag. De uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de bepaling van de voorziening zijn toegelicht in de toelichting op de balanspost.

Voorzieningen (art. 44 BBV) worden gevormd wegens:

  • Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  • Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  • Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.
  • Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan, met uitzondering van voorzieningen die gewaardeerd zijn tegen netto contante waarde.

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op voorzieningen voor de periode 2021-2025.

Specificatie voorzieningen

Terug naar navigatie - Specificatie voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving voorziening 2021 2022 2023 2024 2025
Voorziening wachtgelden PSD 1.822 1.430 1.062 729 424
Toevoegingen 19 18 16 15 12
Aanwendingen 412 386 349 320 249
Eind 1.430 1.062 729 424 187
Voorziening non-activiteitsregeling 392 57 - - -
Toevoegingen 8 2 - - -
Aanwendingen 343 60 - - -
Eind 57 0 - - -
Voorziening waardeoverdracht pensioen politieke ambtsdragers 2.535 2.763 2.991 3.219 3.447
Toevoegingen 250 250 250 250 250
Aanwendingen 22 22 22 22 22
Eind 2.763 2.991 3.219 3.447 3.675
Voorziening waterbeheer 979 1.003 1.027 1.051 1.075
Toevoegingen 184 184 184 184 184
Aanwendingen 160 160 160 160 160
Eind 1.003 1.027 1.051 1.075 1.099
Voorziening frictiekosten RUD 1.240 824 505 287 175
Toevoegingen - - - - -
Aanwendingen 416 319 218 112 175
Eind 824 505 287 175 0
Totaal voorzieningen 6.077 5.585 5.286 5.121 4.961

Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Voorziening middelen derden met specifiek bestedingsdoel.

Voorziening waterbeheer
De leges voor de waterheffing worden jaarlijks toegevoegd en de uitgaven in verband met de compensatie van de negatieve effecten van deze wateronttrekkingen en die geen gelijkmatig patroon vertonen per jaar worden hieruit betaald. In de meerjarenbegroting worden de uitgaven voor de op handen zijnde gerelateerde projecten onttrokken aan de voorziening.

Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV

Op bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Voorziening wachtgelden PSD
De voorziening is gevormd voor de (wachtgeld)verplichtingen van ex-PSD-ers na de opheffing van de PSD in 2003. Bij het beëindigen van de PSD heeft het Rijk de sanering afgekocht en zijn voor de wachtgelden deze middelen, aangevuld met provinciale middelen, op contante waarde toegevoegd aan deze voorziening. De voorziening komt voort uit het sociaal plan waarin de provincie garant staat voor een aanvulling op het inkomen tot een bepaald niveau.

Voor het bepalen van de wachtgeldrechten is gebruik gemaakt van de basisgegevens per wachtgelder, zoals deze ook worden gebruikt door Loyalis, de uitvoerende instantie voor de wachtgelden. Daarnaast op de inzichten die de bemiddelingscommissie heeft van de neveninkomsten nu en in de toekomst. De rentecomponent, de inflatie en het prijspeil van de berekening is in overeenstemming met het meerjarig besluit. De rechten zijn gebaseerd op de opheffingsdatum PSD van 18 maart 2003.
De uitkering wachtgelden als aanvulling op andere inkomsten wordt jaarlijks onttrokken en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening. Deze is gelijk aan de renteopbrengst van de uitgezette middelen.

Voorziening non activiteitsregeling 2013
In 2012 is besloten om in het kader van de organisatieontwikkeling een Non-activiteitsregeling 2013 (NAR) in te stellen voor werknemers die op 1 januari 2013 ouder dan 57 jaar waren. Voor de kosten van niet actief personeel in de komende jaren is een voorziening gevormd.

De hoogte van deze voorziening is bepaald door de basisgegevens van alle deelnemers te bepalen en deze te waarderen tegen de netto contante waarde. De salarisbetalingen worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening met dezelfde uitgangspunten als bij de voorziening wachtgelden PSD.

Voorziening waardeoverdracht GS-pensioen
Voor de wachtgeld- en pensioenverplichtingen aan oud-leden Gedeputeerde Staten en hun echtgenotes en kinderen, is in 2013 een voorziening overeenkomstig aangelegd. Eventuele afkoopsommen van voormalige bestuurders die verschuldigd zijn bij de overdracht van de pensioenafspraken naar pensioenfondsen of andere overheden, worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening frictiekosten RUD
Op 1 juli 2017 is het gewijzigde besluit Omgevingsrecht Z(Bor) in werking getreden. Dit besluit bepaalt dat de Brzo-taken in Zeeland moeten worden uitgevoerd door de wet aangewezen Brzo Omgevingsdiensten DCMR. In september 2018 hebben Gedeputeerde Staten besloten dat de Brzo-taken daadwerkelijk onder te brengen bij DCMR en dat het personeel van RUD Zeeland, dat belast is met deze taken, overgaat naar DCMR. DCMR zal het personeel huisvesten in Terneuzen. Voor deze overgang is een reorganisatie bij de RUD Zeeland vereist. Bij de reorganisatie treden frictiekosten op.

Door een onafhankelijke derde zijn de frictiekosten in beeld gebracht. De Provincie heeft aangegeven de frictiekosten in redelijkheid te vergoeden conform de uitgangspunten voor onderhavige gevallen van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland en conform artikel 4:51 van de wet bestuursrecht. Op 4 juli 2019 heeft de RUD Zeeland verzocht deze frictiekosten te vergoeden en zijn de frictiekosten RUD toegevoegd aan deze voorziening.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden.

Voor ontvangen voorschotbedragen van een Europees of Nederlands overheidslichaam met een specifiek bestedingsdoel is het BBV per 1 januari 2008 aangepast in artikel 44 lid 2 en uitgebreid met artikel 49 en 40a en 52a. Hierin worden deze ontvangsten nu als overlopende passiva verantwoord.

Het BBV schrijft voor dat baten en lasten slechts eenmaal op een programma mogen worden gepresenteerd op basis van het uitgavenpatroon. Dit betekent dat lasten (uitgaven) en wijzigingen in de lasten (uitgaven) uit de overlopende passiva in de exploitatie worden voorgelegd ter goedkeuring aan Provinciale Staten met direct ook een bate mutatie van gelijke omvang. Inkomsten (kasontvangsten) worden direct op de balans geboekt en zijn niet meer zichtbaar in de programma's.

Aan een overlopende passiva mag geen rente worden toegerekend. Alleen als het in de subsidie-beschikking door het Rijk voorgeschreven is, wordt er jaarlijks een 'inflatiecorrectie' toegevoegd aan de overlopende passiva om de overlopende passiva middelen op contante waarde te houden. De berekening van deze 'inflatiecorrectie' wordt toegepast zoals in de individuele beschikking is aangegeven.

Specificatie overlopende passiva

Terug naar navigatie - Specificatie overlopende passiva

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving overlopende passiva 2021 2022 2023 2024 2025
Europese overheidslichamen
OP Zandsuppletie Roggenplaat 138 138 138 138 138
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 138 138 138 138 138
Het Rijk
2.021 2.022 2.023 2.024 2.025
OP Natuur Compensatie Westerschelde 448 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 448 - - - -
Eind - - - - -
OP Natuur Pakket Westerschelde 51.750 40.108 17.774 - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 11.642 22.333 - - -
Eind 40.108 17.774 - - -
OP BRIM-subsidie Abdij 114 114 114 75 75
Toevoeging 59 59 - - -
Onttrekking 59 59 39 - -
Eind 114 114 75 75 75
OP Veilige bermen 974 974 974 974 974
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 974 974 974 974 974
OP SPUK snelfietsroute 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 1.053 1.053 1.053 1.053 1.053
OP SPUK snellaadinfrastructuur 2.120 122 9 9 9
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 1.998 113 - - -
Eind 122 9 9 9 9
OP SPUK culturele voorzieningen 743 743 743 743 743
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 743 743 743 743 743
OP Werkgelegenheidsonderzoek 2 2 2 2 2
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 2 2 2 2 2
OP SPUK flexibele woningbouw 274 168 - - -
Toevoeging 168 - - - -
Onttrekking 274 168 - - -
Eind 168 - - - -
OP SPUK Verkeersveiligh mtr 902 902 902 902 902
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 902 902 902 902 902
OP SPUK Ontzorgprogr Maats Vastgoed 667 1.342 514 -0 -0
Toevoeging 1.330 - - - -
Onttrekking 655 828 514 - -
Eind 1.342 514 -0 -0 -0
OP ZIS2 Iedereen telt 50 46 -32 -0 -0
Toevoeging 102 - 65 - -
Onttrekking 105 79 33 - -
Eind 46 -32 -0 -0 -0
OP ZIS2 Vernieuwing landbouw 207 103 - - -
Toevoeging - 207 - - -
Onttrekking 103 310 - - -
Eind 103 - - - -
OP SPUK veilig, doelmatig en duurzaam gebruik infrastructuur 51 - - - -
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 51 - - - -
Eind - - - - -
OP MKB-deals Digitaal doen Zeeland 220 220 220 220 220
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 220 220 220 220 220
OP SPUK Veehouderij 5.429 66 66 66 66
Toevoeging - - - - -
Onttrekking 5.363 - - - -
Eind 66 66 66 66 66
OP SPUK WidZ Living - 3.306 2.479 1.653 826
Toevoeging 4.132 - - - -
Onttrekking 826 826 826 826 826
Eind 3.306 2.479 1.653 826 0
Overige openbare overheidslichamen
OP Actief bodembeheer 42 42 42 42 42
Toevoeging 24 24 24 24 24
Onttrekking 24 24 24 24 24
Eind 42 42 42 42 42
Platform diffuse bronnen 11 11 11 11 11
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 11 11 11 11 11
OP Vitaal Sloe/Kanaalzone 2012-2014 152 152 152 152 152
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 152 152 152 152 152
OP Natuurlijk Vitaal 23 23 23 23 23
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 23 23 23 23 23
OP Green deal biodiversiteit 5 5 5 5 5
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 5 5 5 5 5
OP lobbyiest Den Haag 70 70 70 70 70
Toevoeging 109 109 109 109 109
Onttrekking 109 109 109 109 109
Eind 70 70 70 70 70
OP Kanaalpolder 190 190 190 190 190
Toevoeging - - - - -
Onttrekking - - - - -
Eind 190 190 190 190 190
Totaal overlopende passiva 49.901 25.450 6.328 5.502 4.675