Incidentele en structurele lasten en baten per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Om vast te stellen of er naast een sluitende begroting voor het jaar 2022 ook sprake is van een structureel evenwicht schrijft het BBV voor, dat een limitatief overzicht in de begroting wordt opgenomen van de incidentele lasten en incidentele baten. Dit overzicht zoals bedoeld in BBV artikel 19 en 23 is in de onderstaande tabel opgenomen.

Uitgangspunten

Terug naar navigatie - Uitgangspunten

Volgens het BBV is het verplicht om een overzicht te presenteren van de incidentele baten en lasten.  Het BBV schrijft voor dat incidentele lasten en baten, lasten en baten zijn die niet langer dan drie jaar in de begroting voorkomen.

Dit BBV-voorschrift geeft aan welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves als structureel zijn te beschouwen. In het BBV wordt er in principe van uitgegaan dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. Afwijkingen op deze regel zijn mogelijk.

De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 worden door de Provincie als incidenteel beschouwd.

Tabel incidentele lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Tabel incidentele lasten en baten per programma
(bedragen x € 1.000)
Lasten 2022 2023 2024 2025
Omschrijving programma Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct.
01 Grote projecten en strategische opgaven 23.710 2.421 1.773 2.398 1.733 2.270 638 2.257
02 Woonplaats Zeeland 1.410 15.842 433 15.751 2.531 15.680 1.667 14.902
03 Balans in landelijk gebied 808 28.566 458 27.819 458 27.611 458 27.604
04 Ondernemend Zeeland 1.908 13.351 523 13.107 - 12.523 - 12.489
05 Mobiliteit op maat 650 66.227 585 67.237 736 65.572 874 53.020
06 Iedereen telt! 496 21.611 255 21.363 210 21.465 - 20.828
07 Bestuur 101 6.844 260 6.783 - 6.727 - 6.703
08 Energie op klimaat! 1.426 4.947 1.144 6.176 921 5.355 - 7.278
90 Algemene dekkingsmiddelen 1.000 3.985 1.000 3.620 1.000 3.583 4.273 5.518
96 Overhead - 29.630 16 29.187 - 27.764 - 27.677
Totaal lasten 31.509 193.425 6.446 193.441 7.589 188.551 7.909 178.275
Baten 2022 2023 2024 2025
Omschrijving programma Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct. Inc. Struct.
01 Grote projecten en strategische opgaven 22.338 115 5 115 - - - -
02 Woonplaats Zeeland 767 814 124 859 - 851 - 851
03 Balans in landelijk gebied - 1.254 - 1.254 - 1.254 - 1.254
04 Ondernemend Zeeland 52 309 71 287 - 0 - 0
05 Mobiliteit op maat 79 4.438 33 4.213 - 4.237 - 4.255
06 Iedereen telt! - 721 - 721 - 721 - 721
07 Bestuur - 152 - 152 - 152 - 152
08 Energie op klimaat! 941 15 514 - - - - -
90 Algemene dekkingsmiddelen - 186.218 - 190.709 - 194.199 - 200.318
96 Overhead - 113 - 93 - 54 - 54
Totaal baten 24.177 194.149 747 198.404 - 201.467 - 207.604
2022 2023 2024 2025
Incidenteel begrotingssaldo -7.332 -5.699 -7.589 -7.909
Structureel begrotingssaldo 724 4.962 12.916 29.328
Saldo baten en lasten -6.608 -737 5.327 21.419
Mutaties reserves 6.608 737 -5.327 -21.419
Begrotingssaldo na bestemming - - - -