Lasten en baten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Lasten en baten per taakveld

Op basis van artikel 7 lid 3c van het BBV is onderstaand overzicht met ingang van 2017 verplicht. Dit betreffen de door het Rijk voorgeschreven taakvelden volgens de standaard Iv3 rapportage. Iedere provincie heeft zijn eigen programmastructuur. Door de verschillende programmastructuren zijn de provincies niet met elkaar te vergelijken. Door gebruik van taakvelden kunnen provincies met elkaar vergeleken worden.

(Bedragen x € 1.000)
Taakveld Begroting 2022
Lasten Baten Saldo
0.1 Uitkering provinciefonds 3.484 124.540 -121.056
0.2 Opbrengst provinciale belastingen - 41.923 -41.923
0.3 Geldleningen en uitzettingen 1.809 34 1.776
0.4 Deelnemingen 425 10.227 -9.802
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige b -731 9.527 -10.258
0.6 Overhead 29.424 113 29.311
0.7 Vennootschapsbelasting - - -
0.8 Mutaties reserves 47.316 53.924 -6.608
0.9 Resultaat - - -
Totaal taakeld Algemene dekkingsmiddelen 81.728 240.288 -158.560
1.1 Provinciale Staten 2.724 - 2.724
1.2 Gedeputeerde Staten 1.378 43 1.334
1.3 Kabinetszaken 732 - 732
1.4 Bestuurlijke organisatie 732 109 624
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regi 432 - 432
1.6 Openbare orde en veiligheid 583 - 583
1.9 Bestuur, overige baten en lasten 583 - 583
Totaal taakveld bestuur 7.162 152 7.010
2.1 Landwegen 32.440 1.119 31.321
2.2 Waterwegen 5.201 263 4.938
2.3 Openbaar vervoer 26.740 3.080 23.660
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 2.143 58 2.084
Totaal taakveld verkeer en vervoer 66.523 4.520 62.003
3.1 Waterkeringen 415 - 415
3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 550 - 550
3.3 Kwantiteit grondwater 1.312 184 1.128
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 419 - 419
3.5 Kwaliteit grondwater 363 - 363
3.9 Water, overige baten en lasten - - -
Totaal taakveld water 3.060 184 2.876
4.1 Bodembescherming 941 153 788
4.2 Luchtverontreiniging 16 - 16
4.4 Vergunningverlening en handhaving 8.878 478 8.400
4.5 Ontgrondingen - - -
4.6 Duurzaamheid 4.723 955 3.768
4.9 Milieu, overige baten en lasten 57 - 57
Totaal taakveld milieu 14.615 1.585 13.029
5.1 Natuurontwikkeling 23.009 19.220 3.790
5.2 Beheer natuurgebieden 16.715 117 16.598
5.3 Beheer flora en fauna 3.291 111 3.180
5.9 Natuur, overige baten en lasten 547 - 547
Totaal taakveld natuur 43.563 19.448 24.115
6.1 Agrarische aangelegenheden 6.839 1.026 5.813
6.2 Logistiek 2.262 - 2.262
6.3 Kennis en innovatie 5.092 0 5.091
6.4 Recreatie en toerisme 8.833 3.717 5.116
6.9 Regionale economie, overige baten en 4.530 361 4.168
Totaal taakveld regionale economie 27.555 5.105 22.451
7.1 Cultuur 12.609 721 11.887
7.2 Maatschappij 7.436 79 7.357
7.9 Cultuur en maatschappij, overige bat 768 - 768
Totaal taakveld cultuur en maatschappij 20.812 800 20.012
8.1 Ruimtelijke ordening 6.171 168 6.003
8.2 Volkshuisvesting 429 - 429
8.3 Stedelijke vernieuwing 632 - 632
8.9 Ruimte, overige baten en lasten - - -
Totaal taakveld ruimte 7.232 168 7.064
Gerealiseerd resultaat 272.250 272.250 -0