Verkeersmanagement is het beïnvloeden van vraag en aanbod van verkeer naar tijd en plaats door het beter benutten van de bestaande capaciteit aan infrastructuur. Daarmee zorgen we er voor dat de hinder als gevolg van wegwerkzaamheden, topdrukte evenementen en incidenten zo gering mogelijk is. Verkeersmanagement past in de ontwikkeling naar slimme mobiliteit, data gedreven werken en beter benutten van de aanwezige infrastructuur.
In het najaar van 2020 is onze visie op verkeersmanagement vastgesteld. Uit de verschillende opklimmende niveaus waarop je verkeersmanagement kunt uitvoeren is vooralsnog gekozen voor de strategie 'Basis', waarin we ons beperken tot de belangrijkste hoofdverbindingen.
Zoals eerder gemeld wordt er samen met onze partners in de regio druk gewerkt om de strategie ‘Basis’ op orde te krijgen. Hiernaast zijn we alvast aan het voorbereiden op de volgende stap, uitvoering van de strategie ‘Geprioriteerd’.
We houden hierbij oog voor ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, gebruik van data uit voertuigen, steeds meer zelfrijdende voertuigen, hinderaanpak en ambities zoals benoemd in de Richtingennotitie Slimme Mobiliteit. Er zal worden gekeken naar maatwerk om bijvoorbeeld het toeristisch verkeer met verkeersmanagement te faciliteren. Voor deze volgende stap zal via de voorjaarsnota in 2022 een concreet voorstel worden gedaan inclusief de benodigde middelen in capaciteit en geld, om deze met ingang van 2023 in te zetten. In 2022 zal vooral ingezet worden op de verdere ontwikkeling en invulling van het Regionaal Verkeerskundig Team, de regelscenario’s, intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI`s), het gebruik van een verkeersmanagementsysteem en het op afstand kunnen afsluiten van de Zeelandbrug voor wegverkeer.