Uitgaven

28,8%
€ 78.413
x €1.000
28,8% Complete

Inkomsten

12,04%
€ 32.770
x €1.000
12,04% Complete

Saldo

1,75033903949695E+17%
€ -45.644
x €1.000

5 Programma Mobiliteit op maat

Uitgaven

28,8%
€ 78.413
x €1.000
28,8% Complete

Inkomsten

12,04%
€ 32.770
x €1.000
12,04% Complete

Saldo

1,75033903949695E+17%
€ -45.644
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed wonen, werken en leven in Zeeland vraagt om een optimale bereikbaarheid. Dat betekent niet per se méér mobiliteit. Een fysieke verplaatsing is immers niet altijd nodig, zo is in de corona-periode gebleken. Ook kan vanuit een ruimtelijk perspectief gezorgd worden voor slimme locatiekeuzes, waardoor lopen en fietsen vaker in aanmerking komen. Dat moet dan wel veilig kunnen gebeuren.

Via de opgave Slimme Mobiliteit is gewerkt aan slimme én duurzame maatregelen die een rol kunnen spelen bij het oplossen van bereikbaarheidsvraagstukken. Dit alles betekent niet dat een oplossing met meer infrastructuur uit beeld is, maar wel dat in het voortraject en tijdens het afwegen van oplossingen een meer integrale benadering aan de orde is. Een benadering zowel vanuit de effecten van meer mobiliteit als vanuit de mogelijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid.

De invalshoeken daarbij zijn zowel economisch (bijdrage aan bruto Zeeuws product) als maatschappelijk (bijdrage aan bruto Zeeuws geluk).

Deze aanpak loopt via vijf sporen: 

 1. Beïnvloeden van verkeersgedrag via een regionale aanpak
 2. Investeren in verbetering van de infrastructuur met het oog op doorstroming én verkeersveiligheid
 3. Inzet op multimodale netwerken en goederencorridors om snelheid en betrouwbaarheid te borgen 
 4. Bieden van een systeem van collectief vervoer als basismobiliteit
 5. Ontwikkelen en realiseren van slimme en duurzame mobiliteitsconcepten (personen en goederen)

Dit programma omvat de inspanningen die we hiertoe in 2022 gaan leveren in aansluiting op - en ter versterking van - de activiteiten van andere overheden, ondernemers, kennisinstellingen en de Zeeuwen zélf.

Naast deze uitvoeringsagenda, maakt ook het beheer en onderhoud van de provinciale (water) wegen onderdeel uit van dit programma.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Een aanvraag indienen voor de tweede tranche van de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, gericht op kwetsbare verkeersdeelnemers.
 • Werkgeversaanpak verkeersveiligheid om zo een verkeersveilig gedrag van de eigen werknemers te bevorderen
 • In afstemming met politie en Openbaar Ministerie inzetten op betere handhaving, zowel staande houding als via camera's (o.a. trajectcontroles)
 • Afronding MIRT-onderzoek GoederenvervoercorridorZuid en start programmafase in afstemming met Rijk, partnerregio's en betrokken havens 
 • Versnelling van de busverbinding Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen-Gent, met specifiek aandacht voor het traject Terneuzen-Gent
 • Installeren van intelligente verkeersregelinstallaties op diverse locaties in Zeeland (onder andere Deltaweg) 
 • Pilots met autonoom transport ('mixed traffic') en autonoom personen vervoer (autonoom varende pont)
 • Verdere planuitwerking van Rail Gent-Terneuzen, gericht op financiering en governance 
 • Vanuit de planstudie toewerken naar een voorkeursvariant voor de Deltaweg (doorstroming, verkeersveiligheid, leefbaarheid)
 • Realiseren van het Transitieplan openbaar vervoer voor de periode 2022 tot en met 2024, gericht op omgaan met blijvende effecten van corona op de vervoersvraag
 • Voorbereiden aanbesteding van nieuwe bus-concessie (per 2025) vanuit de uitgangspunten van de Regionale Mobiliteit Strategie (RMS)
 • Organiseren van een overlegorgaan voor de binnenvaart en - samen met de partners - maken van een actieprogramma, onder andere gericht op voldoende kadecapaciteit 
 • Verder uitbouwen van verkeers- en incidentmanagement, mede door inzet van data ('data top 15', Regionaal Data Team)
 • Realisatie wegeninvesteringsprogramma: onder andere met oplevering derde fase Recreatieverdeelweg en landbouwweg Zandkreeksluis. 
 • Living Lab Smart Mobility is aanjager van innovatie in personenmobiliteit (onder andere Mobility as a Service en autonoom vervoer) 
 • Door-ontwikkelen van de haltetaxi tot een deeltaxi die past binnen de nieuwe mobiliteitsmix 
 • Uitvoeringsplan maken voor hubontwikkeling, gericht op realisatie van minimaal twee stationshubs, vier regiohubs en zes reguliere hubs voor 2025
 • Faciliteren en co-financieren van initiatieven voor deelfietsen (utilitair én toeristisch) en deelauto's (gericht op 2.000 deelauto's in 2025) 
 • Samen met gemeenten stappen zetten bij de ontwikkeling van een mobiliteitscentrale, gericht op operationeel zijn bij start van de nieuwe busconcessie

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Het beheer en onderhoud van onze provinciale infrastructuur bestaande uit (water)wegen, kunstwerken nat en droog en aanlandingsvoorzieningen, terminals en baggerwerken voor het fietsvoetveer
 • Het beheer van de concessies voor openbaar vervoer: bus en Westerschelde Ferry

Voor efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen hanteren we de principes van assetmanagement. In 2022 zullen we voor de natte kunstwerken een beheerplan opstellen, waarin wordt aangegeven op welke wijze het kapitaalgoed in stand wordt gehouden. De natte kunstwerken omvatten het Kanaal door Walcheren inclusief de bruggen en sluizen, de Zeelandbrug en de veerhavens. De aanpak en activiteiten worden toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Voor de concessies van busvervoer en Westerschelde Ferry is het belangrijk om een goed beheer op basis van de juiste kwaliteitsindicatoren te combineren met een zekere flexibiliteit om in te spelen op trends en ontwikkelingen die zich voordoen. Dit betreft nu bijvoorbeeld de corona-crisis en in hoeverre na de crisismaatregelen in 2020/2021 er een blijvend effect is dat vertaling verdient in de dienstregeling van 2022 en verder. 

Daarnaast is er sprake van het 'bij de tijd' houden van de bus-concessie (looptijd t/m 2024), zowel financieel als inhoudelijk. Daartoe is in 2020 een intentieovereenkomst met Connexxion gesloten ('verbeterplan'). Het betreft o.m. de optimalisatie van het netwerk (m.n. scholierenvervoer) en de invoering van nieuwe vormen van betalen.

Eenzelfde traject is er voor de Westerschelde Ferry (looptijd concessie tot 2024). Na de stappen die zijn gezet op het gebied van beleving en marktontwikkeling, is werk gemaakt van het in beeld brengen van de onderhoudsbehoefte van de beide SWATH-schepen tot 2033 (einde levensduur). Dit is ook belangrijk voor de afweging rond de toekomst van de WSF (o.a. rol van de markt en inzet nieuwe schepen), waartoe in 2021 een marktconsultatie wordt uitgevoerd. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Provincie Zeeland staat samen met andere overheden in Zeeland in voor een systeem van infrastructuur en collectieve mobiliteits-voorzieningen van voldoende kwaliteit in de zin betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid.

Betrouwbaarheid: Het mobiliteitssysteem moet ervoor zorgen dat je op tijd op je bestemming bent. Of dat goederen op het juiste moment aankomen.
Snelheid: Voor functionele verplaatsingen mag de reistijd niet te lang zijn.
Veiligheid: We accepteren niet dat er gewonden en dodelijke verkeersslachtoffers vallen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Terug naar navigatie - Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen

Een doelmatig en doeltreffend beheer van de provinciale (water)wegen op zodanige wijze dat deze aansluit bij de principes van assetmanagement en voldoet aan het onderhoudsniveau zoals door het bestuur vastgesteld.

Ten behoeve van een efficiënt en effectief beheer en onderhoud van de provinciale (vaar)wegen is het Beheerkader Infrastructuur Provincie Zeeland (maart 2018) vastgesteld. Bij het in stand houden van de infrastructuur wordt gekeken naar de prestaties die de kapitaalgoederen moeten leveren, de kosten die daaraan verbonden zijn en de risico’s die daarbij acceptabel zijn. Naast informatiebeheer en organisatiestructuur vormt het Beheerkader de derde pijler waardoor de instandhouding (beheer en onderhoud) van de provinciale (vaar)wegen doelmatiger georganiseerd kan worden. Als nadere uitwerking van het Beheerkader wordt per infrastructureel kapitaalgoed een Uitvoeringsstrategie opgesteld. Daarin wordt nader beschreven op welke wijze dat specifieke kapitaalgoed in stand wordt gehouden.

Acties

Verbetering verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - Verbetering verkeersveiligheid

Wij gaan voor een 100% verkeersveilig Zeeland! We vergroten de verkeersveiligheid in Zeeland zodat er zo min mogelijk verkeersslachtoffers zijn.

Het ultieme doel is nul verkeersslachtoffers in Zeeland en dus 100% verkeersveiligheid. We willen dit doel bereiken door samen te werken met Zeeuwse wegbeheerders en maatschappelijke partners die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. We werken met hen samen in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Gezamenlijk hebben we medio 2020 een Zeeuwse uitvoeringsagenda SPV vastgesteld, gebaseerd op het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze uitvoeringsagenda bevat onze uitvoeringsstrategie voor de komende tien jaar.

Uitgangspunten daarvan zijn:

 • de brede netwerksamenwerking;
 • de inzet van de drie E’s; Engineering (infra), Education (gedragsbeïnvloeding) en Enforcement (handhaving);
 • de aanpak gericht op het verminderen van risico’s.

De meeste risico’s in Zeeland liggen in de infrastructuur, de heterogeniteit (op dit moment met name de vermenging van landbouwverkeer en ander verkeer), kwetsbare en onervaren weggebruikers, afleiding en verkeersovertreders (snelheid, alcohol en drugs e.d.). Ten aanzien van deze thema’s gaan we ons inspannen om de risico’s voor verkeersveiligheid zoveel mogelijk te verminderen.

Acties

Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Terug naar navigatie - Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners

Een goede bereikbaarheid voor bedrijven, toeristen en forenzen en een goede multimodale bereikbaarheid van de Zeeuwse havens door:

 1. Snelle en betrouwbare wegverbindingen voor zakelijk en woon- en werkverkeer
 2. Een multimodaal netwerk van achterlandverbindingen voor de Zeeuwse havens (Terneuzen en Vlissingen-Oost) en bedrijventerreinen  met voldoende capaciteit.

Het gaat zowel om fysieke ingrepen in de hoofdinfrastructuur (weg, spoor en water) als de inzet van data (traject Data op Orde in samenwerking met het ministerie van IenW) om zo tot een betere benutting van het wegennet te komen. Een concrete toepassing is de zogeheten slimme verkeersregelinstallatie (iVri), maar ook real time volgen en sturen van verkeersstromen voor een beter verkeers- en incidentmanagement. Voorwaarde hiervoor is een goede samenwerking tussen wegbeheerders.

Acties

Wegeninvesteringen

Terug naar navigatie - Wegeninvesteringen

De gebruikers van het Provinciale wegennet kunnen zich goed en veilig (blijven) verplaatsen zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving daarmee onder druk komt te staan. In dat verband werken we aan netwerkoptimalisatie van het (provinciaal) wegennet voor diverse doelgroepen (landbouwverkeer, goederenvervoer, personenvervoer).

Met de  Investeringsstrategie Wegen als hulpmiddel werken we aan het inrichten van ons wegennet en maken daarbij gebruik van landelijke normen (CROW). Wij doen dat methodisch door middel van gebiedsgewijze aanpakken (GGA) waarbij samen met andere wegbeheerders integraal het wegennet in de desbetreffende regio wordt geanalyseerd, de grootste knelpunten bepaald, geprioriteerd en in planning gezet. De GGA`s Borsele West en - Oost zijn nagenoeg afgerond en de daaruit voortvloeiende projecten in gang gezet. Op Walcheren wordt verder onderzoek gedaan naar de hoofdwegenstructuur en  de mogelijkheden van bijv. een rondweg bij Grijpskerke en terugdringing van de verkeersoverlast in Domburg en Aagtekerke. De GGA Bevelanden Oost (Kapelle en Reimerswaal) is recent gestart. Via de GGA Veerse Meer zuid is de afgelopen 1,5 jaar door de betrokken wegbeheerders gewerkt aan een visie op een betere ontsluiting van dit gebied. Rondom Zierikzee is een verkeersvisie en een maatregelpakket opgesteld. De kans op realisatie is daarbij sterk afhankelijk van de bereidheid van partijen w.o. Rijkswaterstaat om te investeren. Het streven is deze gebiedsaanpakken verder uit te werken en nieuwe GGA`s op te starten in Zeeuws Vlaanderen. Met de GGA aanpak zijn wat betreft de samenwerking en oplossend vermogen goede ervaringen opgedaan. Succes is wel afhankelijk van de bereidheid van betrokken wegbeheerders in een gebied deze samenwerking aan te gaan en daar de nodige energie en middelen in te steken.

Naast de regionale focus kent deze doelstelling ook een thematische uitwerking. Generiek gaat het – conform de Mobiliteitsvisie Zeeland 2028 – om optimalisatie Kwaliteitsnetwerk goederenvervoer, verbetering routering landbouwverkeer en optimalisatie utilitair fietsnetwerk. Daarnaast worden accenten gezet voor specifieke thema’s; voor 2022 gaat het om aanpak kruispunten met bestaande VRI’s op gebiedsontsluitingswegen, aanpak voor traversen, aanpak gevaarlijke bermen (i.r.t. fiets) en aanpak perceel- en erfaansluitingen.

Naast samenwerking lokaal en regionaal zet de provincie Zeeland zich ook nationaal in. Enerzijds via het IPO in de beleidsontwikkeling en in de gesprekken met het ministerie en anderzijds rechtstreeks door mede invulling te geven aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De Zeeuwse invulling daarvan is samen met de andere partijen en wegbeheerders vorm gegeven in de vorm van een uitvoeringsplan. SPV-subsidie voor investeringen in verkeersveilige infrastructuur is in 2020 aangevraagd  en verkregen voor een zestal projecten. In 2022 wordt een nieuwe tranche geopend waar de provincie Zeeland weer op kan inschrijven.

Acties

Bereikbaarheid voor de mensen

Terug naar navigatie - Bereikbaarheid voor de mensen

Voor mensen bepaalt bereikbaarheid de mate waarin ze zelf actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is voor Zeeland een extra uitdaging, gezien de relatief lage bevolkingsdichtheid, de geografische 'eilandenstructuur' en de sterke verwevenheid met de omliggende provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Vlaanderen.
Bereikbaarheid is o.a. afhankelijk van de mate waarin mensen beschikken over eigen vervoer en gebruik kunnen maken van publiek vervoer (in de vorm van openbaar en doelgroepenvervoer) of private vormen van deelmobiliteit. Bereikbaarheid vraagt derhalve om maatwerk per doelgroep.
Voor de bereikbaarheid van mensen wordt ingezet op een diverse invulling van de bestaande vervoervraag, waarbij het vervoeraanbod aansluit bij de verschillende behoeften per doelgroep.

Acties

Uitvoering slimme mobiliteit

Terug naar navigatie - Uitvoering slimme mobiliteit

Samen met onze regionale partners werken we toe naar een nieuwe mix van mobiliteit. Als concessieverlener werkt de Provincie in samenwerking met regionale partners aan de voorbereiding van de nieuwe busconcessie (vanaf december 2024) die moet zorgen voor snellere busverbindingen. Diverse flexibele fijnmazige mobiliteitsopties moeten samen met het snelle openbaar vervoer zorgen voor een goede mobiliteit en bereikbaarheid. Door de mix van mobiliteit slim en duurzaam te organiseren en beter samen te werken, werken we stapsgewijs toe naar ons nieuwe mobiliteitssysteem, waar de reiziger centraal staat. Via hub ontwikkeling en het living lab slimme mobiliteit, waarin nieuwe mobiliteitsoplossingen worden getest en ontwikkelingen worden versneld, zetten we stappen richting ons nieuwe mobiliteitssysteem.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren (verkeersveiligheid)

2015

2016

2017

2018

2019

2020 

Aantal ongelukken

2.396

2.598

2.495

2.236

2.203

1.837

Aantal betrokkenen

3.409

3.772

3.480

3.267

3.304

2.693

Ernstige verkeersslachtoffers; doden

 

15

20

18

13

11

19

Ernstige verkeersslachtoffers; ziekenhuisgewonden

 

272

448

416

505

541

420

Aantal geregistreerde ongevallen waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken 39 55 50 16 20 9
Aantal bij verkeersongevallen betrokken kwetsbare verkeersdeelnemers onderverdeeld naar categorie ouderen (boven 60), jongeren (onder 25) en fietsers

581

544

48

615

647

78

507

562

165

563

628

255

666

665

315

435

579

236

Aantal bij verkeersongevallen betrokken jonge (18 tot 24) bestuurders van personenauto's 312 402 322 374 432 308
Aantal geregistreerde processenverbaal voor afleiding PM  PM PM PM PM PM
Aantal geregistreerde ongelukken waarbij sprake was van een verkeersovertreding 144 129 134 162 148 156

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

 

Doel Indicator Stand 2017 Stand 2020 Streefwaarde 2022 Einddoel
(Vaar)wegen Onderhoudsniveau infrastructurele kapitaalgoederen Basis Basis Basis Basis
Vraaggericht OV

Bezettingsgraad kernnet (daggemiddelde)

Bezettingsgraad fietsvoetveer

23,4%

23,6%

15,1%

26,9%

17%*

26%

30%

30%

Snelle en betrouwbare wegverbindingen

Reistijd Goes - Zelzate 

Reistijd Goes - Hellegatsplein (via MZ-route)

50 minuten

60 minuten

37 minuten

51 minuten

37 minuten

51 minuten

35 minuten

45 minuten

Waardering openbaar vervoer (OV-klantenbarometer) Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincie

bus: 7,4

WSF: 8,1

bus: 7,8 (2019)**

WSF: 8,3 (2019)**

bus: 7,6

WSF: 8,0

bus: 7,6

WSF: 8,0

*) Rekening houdend met nog aanwezige corona-effecten.

**) In 2020 geen onderzoek vanwege corona-maatregelen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
(Bedragen x € 1.000)
Doelstelling Begroting 2022
Lasten
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 29.080
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 25.515
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 866
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 315
050105-Wegeninvesteringen 1.749
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 1.359
059999-Ambtelijke inzet 7.992
Totaal Lasten 66.877
Baten
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 1.358
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 2.253
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 905
Totaal Baten 4.517
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 62.360
Onttrekkingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 28.253
Toevoegingen
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 11.537
Mutaties reserves -16.716
Resultaat na bestemming 45.644