Uiteenzetting van de financiële positie

Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming

Terug naar navigatie - Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming

De ramingen van de posten uit zowel de begroting als uit het meerjarenperspectief zijn gebaseerd op:

  • Ervaringscijfers uit eerdere begrotingen en jaarrekeningen, tot en met 8e wijziging 2021;
  • Lopende beleidsnota’s;
  • Separate statenvoorstellen inclusief de bijlagen;
  • Laatst vastgestelde grondexploitatie (GREX);
  • Circulaires provinciefonds van de rijksoverheid, tot en met de meicirculaire 2021;.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Terug naar navigatie - Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Met de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB) in 2015 is deze jaarlijks terugkerende verplichting (onder andere vakantiegeld) niet meer aan de orde. De kosten en de uitgaven vallen in het betreffende begrotingsjaar. Hieronder vallen ook de werkelijke kosten die samenhangen met het persoonlijk opleidingsbudget (POB) van de medewerkers. Er is geen voorziening getroffen voor eventueel opgebouwde opleidingsrechten.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De investeringen; onderscheiden in investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Financiering

Terug naar navigatie - Financiering

De Provincie heeft onvoldoende liquide middelen om de investeringen met eigen middelen te financieren. De Provincie bevindt zich vanaf 2012 in een leensituatie. Dit wordt met name veroorzaakt door twee onderdelen:

  • de verwerving van de aandelen in de Westerscheldetunnel (WST),
  • de investering in de bouw van de Sluiskiltunnel (KKS).

het provinciale aandeel in de investering in de Sluiskiltunnel wordt gedekt uit het rendement van de Westerscheldetunnel, maar doordat het kasritme van de uitgaven eerder was dan de ontvangsten is hiervoor externe financiering benodigd. De benodigde financiering is aangetrokken in de vorm van een kasgeldfaciliteit, waarbij het renterisico grotendeels afgedekt wordt met een rente-instrument (renteswap). De rente over de middelen die hiervoor aangetrokken zijn, wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve WST en Sluiskiltunnel, waardoor de investeringen en rentelasten exploitatieneutraal verloopt. Voor meer informatie over de financiering wordt verwezen naar de paragraaf financiering.