De energietransitie in de logistieke sector kent nog vele onzekerheden, zoals hoe groot wordt het aandeel elektrische voer- en vaartuigen. Hoe verloopt de als gevolg daarvan de vraag naar elektriciteit en wat is de impact op het elektriciteitsnet. De kennis van deze ontwikkeling is bij veel betrokkenen onvoldoende en de logistieke sector wacht door de onzekerheid nog af. Echter is die tijd er niet.
De provincie vervult een coördinerende rol in deze transitiefase. Voor een groot deel is de strategie vastgelegd in de RES. De activiteiten van de Provincie in 2022 zullen bestaan uit:
• Uitrol bedrijventerreinaanpak logistiek;
• Het bundelen van uitvoeringskracht met betrekking tot onderzoek (trends van het energiegebruik en de effecten daarvan), implementatie en kennisoverdracht;
• In afstemming me landelijke partners een implementatie strategie ontwikkelen voor laad- en vulinfrastructuur voor weg en water;
• Maatwerkoplossingen bedenken voor specifieke locaties (Central Gate) bedrijven in de periferie;
• In samenwerking met onze collega’s van Energietransitie (RAL) en Ruimtelijke Ordening (herstructurering bedrijven terreinen) en marktpartijen wordt in 2022 gewerkt om projecten meer af te stemmen en synergie voordelen te behalen. Het doel van deze samenwerking is om de logistieke sector optimaal te begeleiden bij de energietransitie en de maatschappelijke kosten van de energietransitie zoveel mogelijk te beperken en de economische ontwikkeling positief te beïnvloeden;
• In samenwerking met partners Europese en landelijke subsidies verweren.