Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Samen verschil maken
   2. Blz. 5 1.1 Grote projecten
    1. Blz. 6 Inleiding
    2. Blz. 7 Grote projecten
    3. Blz. 8 Mijlpalen 2020
    4. Blz. 9 Uitgangspunten grote projecten
    5. Blz. 10 Kader grote projecten
    6. Blz. 11 Waterdunen
     1. Blz. 12 Omschrijving
     2. Blz. 13 Doelen
     3. Blz. 14 Acties
     4. Blz. 15 Risico's
     5. Blz. 16 Genomen besluiten
    7. Blz. 17 Natuurpakket Westerschelde
     1. Blz. 18 Omschrijving
     2. Blz. 19 Doelen
     3. Blz. 20 Acties
     4. Blz. 21 Risico's
     5. Blz. 22 Genomen besluiten
    8. Blz. 23 MAR-kazerne
     1. Blz. 24 Omschrijving
     2. Blz. 25 Doelen
     3. Blz. 26 Acties
     4. Blz. 27 Risico's
     5. Blz. 28 Genomen besluiten
    9. Blz. 29 Thermphos
     1. Blz. 30 Omschrijving
     2. Blz. 31 Doelen
     3. Blz. 32 Acties
     4. Blz. 33 Risico's
     5. Blz. 34 Genomen besluiten
    10. Blz. 35 Wat mag het kosten ?
   3. Blz. 36 1.2 Strategische opgaven
    1. Blz. 37 Inleiding
    2. Blz. 38 Energietransitie
     1. Blz. 39 Omschrijving
     2. Blz. 40 Ambitie
     3. Blz. 41 Inzet
     4. Blz. 42 Proces
    3. Blz. 43 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 44 Omschrijving
     2. Blz. 45 Ambitie
     3. Blz. 46 Inzet
     4. Blz. 47 Proces
    4. Blz. 48 Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 49 Omschrijving
     2. Blz. 50 Ambitie
     3. Blz. 51 Inzet
     4. Blz. 52 Proces
    5. Blz. 53 Slimme mobiliteit
     1. Blz. 54 Omschrijving
     2. Blz. 55 Ambitie
     3. Blz. 56 Inzet
     4. Blz. 57 Proces
    6. Blz. 58 Zichtbaar Zeeland
     1. Blz. 59 Omschrijving
     2. Blz. 60 Ambitie
     3. Blz. 61 Inzet
     4. Blz. 62 Proces
   4. Blz. 63 2. Programma Fysieke leefomgeving
    1. Blz. 64 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 65 Speerpunten
    3. Blz. 66 Beleidskader
    4. Blz. 67 Reguliere taken
    5. Blz. 68 Omgevingswet en Omgevingsvisie
    6. Blz. 69 Maatschappelijk effect
    7. Blz. 70 Maatschappelijk effect Kwaliteitskust
    8. Blz. 71 Doelstellingen
     1. Blz. 72 Voorbereiding omgevingswet
      1. Blz. 73 In 2020 werken we, samen met het netwerk en de andere overheden aan de uitwerking van de kaderagenda, richtingennotitie en kaders voor de Omgevingsvisie.
      2. Blz. 74 Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken.
      3. Blz. 75 Samen met het netwerk en de andere overheden uitvoeren van enkele pilots.
      4. Blz. 76 Voorbereidingsacties vormgeven digitaal stelsel Omgevingswet en interne- en externe samenwerkingsstructuren, organisatieverandering.
     2. Blz. 77 Kwaliteitskust
      1. Blz. 78 Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers.
      2. Blz. 79 Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccomodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner.
      3. Blz. 80 Natuur en het landschap in Zeeland beter bekend en beleefbaar maken.
      4. Blz. 81 Ontwikkelen van vervoersconcepten om de beleving van het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse kust te vergroten.
      5. Blz. 82 Met Gezond in Zeeland de natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve invloed (kunnen) hebben op de gezondheid van bewoners én toeristen veel meer over het voetlicht brengen.
      6. Blz. 83 Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren
     3. Blz. 84 Goed woon- en werkklimaat
      1. Blz. 85 In 2018 hebben GS nieuw beleid vastgesteld op het gebied van Vergunningverlening, toezicht, handhaving en specialisaties (VTH+s programma). In 2020 wordt verder gegaan met de implementatie en de uitvoering van dat programma.
      2. Blz. 86 Tevens hebben GS in 2018, ter uitwerking van het Omgevingsplan Zeeland 2018, het milieuprogramma 2018-2022 vastgesteld. In 2020 zal het milieuprogramma worden geactualiseerd.
      3. Blz. 87 In 2020 zullen de in dat jaar opgenomen acties uit dat milieuprogramma worden uitgevoerd.
      4. Blz. 88 Voorts is het de bedoeling dat de RUD Zeeland in 2020 gaat werken en afrekenen volgens de PxQ methodiek.
      5. Blz. 89 Ook zal de DCMR de Brzo werkzaamheden voor de provincie in 2020 met eigen personeel uitvoeren.
      6. Blz. 90 Tenslotte is het de bedoeling dat de wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) verder wordt uitgewerkt en opgepakt in 2020.
      7. Blz. 91 Volgen van de beleidscyclus Big Eight VTH + S.
      8. Blz. 92 Invulling geven aan het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR).
      9. Blz. 93 Publiceren van informatie over VTH op internet en hiertoe de Gedragsregel handhavingsinformatie aanpassen.
      10. Blz. 94 Toezien op veilige zwemlocaties
      11. Blz. 95 In 2020 begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen.
      12. Blz. 96 Overleg met gemeenten over ruimtelijke plannen en –vergunningen (relatiebeheer)
      13. Blz. 97 Uitvoering nazorgplan gesloten stortplaats Koegorspolder
    9. Blz. 98 Trendindicatoren
    10. Blz. 99 Doelindicatoren
    11. Blz. 100 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 101 3. Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw
    1. Blz. 102 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 103 Speerpunten
    3. Blz. 104 Beleidskader
    4. Blz. 105 Reguliere taken
    5. Blz. 106 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 107 Doelstellingen
     1. Blz. 108 Natuurontwikkeling
      1. Blz. 109 Voortgang van de resterende natuurontwikkelingsopgave op basis van aanbod en de kansen die zich voordoen (zie tabel indicatoren)
      2. Blz. 110 Voor versnelde uitvoering van het Natuurnetwerk is de systematiek van het Natuurbeheerplan in 2019 iets gewijzigd.
      3. Blz. 111 Inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland ten behoeve van natuurontwikkeling en alle andere beleidsdoelen
      4. Blz. 112 Blijven hanteren van enkele algemene uitgangspunten, waaronder verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw
     2. Blz. 113 Natuurbeheer
      1. Blz. 114 Vergoeden en aansturen van effectief en efficiënt natuurbeheer (zie indicatoren voor omvang) op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL)
      2. Blz. 115 Vergoeden van Agrarisch Natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur om bij te dragen aan biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar, zodat dit budget wordt verhoogd
      3. Blz. 116 Bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor faunabeheer (b.v. ganzen in ganzenrustgebieden)
      4. Blz. 117 Monitoren van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan
     3. Blz. 118 Natuurherstel
      1. Blz. 119 Uitvoeren van herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden om de instandhoudingsdoelen te halen.
      2. Blz. 120 Uitvoeren van nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland voor zover deze niet vallen onder regulier beheer
     4. Blz. 121 Natuurbescherming
      1. Blz. 122 Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving
      2. Blz. 123 Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen.
     5. Blz. 124 Natuurverbreding/beleving
      1. Blz. 125 Bij natuurverbreding wordt gezocht naar slimme natuurcombinaties, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van vrijwilligers bij natuur;
      2. Blz. 126 Voortzetten uitvoeren pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied;
      3. Blz. 127 De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd;
      4. Blz. 128 Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden;
      5. Blz. 129 Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
      6. Blz. 130 Implementeren stimuleringsregeling voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving;
      7. Blz. 131 Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving (voorbeeld: hoornaar);
      8. Blz. 132 Uitvoeren pilot pro-actieve soortenbescherming waarbij voorafgaand aan ontwikkelingen mitigerende maatregelen worden genomen zodat hindernissen op voorhand worden weggenomen, voortvloeiend uit de Natuurvisie;
     6. Blz. 133 Een volhoudbare landbouw
      1. Blz. 134 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan een betere bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur.
      2. Blz. 135 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan zoetwaterbeheer en beschikbaarheid
      3. Blz. 136 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit
      4. Blz. 137 Ontwikkelen van een Zeeuwse visie op natuurinclusieve (of kringloop) landbouw
      5. Blz. 138 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op eiwittransitie
      6. Blz. 139 Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op het versterken van de positie van de boer in de keten .
      7. Blz. 140 Onderzoeken van de mogelijkheden ter ondersteuning van de biologische sector
      8. Blz. 141 Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector
      9. Blz. 142 Verbeteren agrarische structuur (tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP-aanvraag)
      10. Blz. 143 Kaderstelling niet grond-gebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw)
    7. Blz. 144 Trendindicatoren
    8. Blz. 145 Doelindicatoren
    9. Blz. 146 Wat mag het kosten
   6. Blz. 147 4. Programma Regionale economie
    1. Blz. 148 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 149 Speerpunten
    3. Blz. 150 Reguliere taken
    4. Blz. 151 Beleidskader
    5. Blz. 152 Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0
    6. Blz. 153 Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0
    7. Blz. 154 Maatschappelijk effect
    8. Blz. 155 Doelstellingen
     1. Blz. 156 Concurrentiepositie Food
      1. Blz. 157 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 5 initiatieven;
      2. Blz. 158 Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs;
      3. Blz. 159 Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt;
      4. Blz. 160 We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken en de organisatie van een Masterclass;
      5. Blz. 161 Gezamenlijk met het visserijbedrijfsleven organiseren wij een B2C Visserijdag ter promotie van de Zeeuwse visserij- en aquacultuursector;
      6. Blz. 162 Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden te Zeeuwse Foodcluster verder te versterken;
      7. Blz. 163 Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”;
      8. Blz. 164 Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie;
      9. Blz. 165 Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Dit doen we onder andere door financieel en inhoudelijk bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van de activiteiten;
      10. Blz. 166 Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling;
     2. Blz. 167 Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers
      1. Blz. 168 Ondersteunen van het Zeeuwse ondernemers (starters en MKB)
      2. Blz. 169 Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland
      3. Blz. 170 Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein
      4. Blz. 171 Uitvoering prestatieafspraken door Delta Region Network
      5. Blz. 172 Uitvoering geven aan het bestuursarrangement tussen de provincies Noord-Brabant en Zeeland
      6. Blz. 173 Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf)
      7. Blz. 174 Wordt onderdeel van ZB Planbureau. Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies
      8. Blz. 175 Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken
      9. Blz. 176 Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten
      10. Blz. 177 Digitale ontwikkelingen werken door op allerlei terreinen
      11. Blz. 178 Stimuleren van de digitale infrastructuur, waaronder verdere uitrol van de connectiviteit zoals breedband
     3. Blz. 179 Innovatie -infrastructuur en - fondsen
      1. Blz. 180 Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV.
      2. Blz. 181 Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0
      3. Blz. 182 Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking
      4. Blz. 183 Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is
      5. Blz. 184 Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen
     4. Blz. 185 Arbeidsmarkt
      1. Blz. 186 Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel
      2. Blz. 187 Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties
      3. Blz. 188 Opzetten van toolbox voor werkgevers
      4. Blz. 189 Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen
      5. Blz. 190 Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair)
      6. Blz. 191 Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt
      7. Blz. 192 Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact)
      8. Blz. 193 Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie
      9. Blz. 194 Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt
      10. Blz. 195 Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt
     5. Blz. 196 Campus Zeeland
      1. Blz. 197 Effectueren bouw JRC (opening september 2021)
      2. Blz. 198 Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021)
      3. Blz. 199 Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021)
      4. Blz. 200 Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland
      5. Blz. 201 Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag).
      6. Blz. 202 Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO
     6. Blz. 203 Zichtbaar Zeeland (uitvoering)
      1. Blz. 204 Opstellen van een (marketing- en promotie)strategie voor het positioneren van Zeeland als regio om te wonen
      2. Blz. 205 Oprichten en inrichten van een organisatie voor regiomarketing op provinciale schaal
      3. Blz. 206 Digitaal platform
      4. Blz. 207 Continueren toeristische marktbewerking
      5. Blz. 208 Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport
    9. Blz. 209 Trendindicatoren
    10. Blz. 210 Doelindicatoren
    11. Blz. 211 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 212 5. Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
    1. Blz. 213 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 214 Speerpunten
    3. Blz. 215 Beleidskader
    4. Blz. 216 Reguliere taken
    5. Blz. 217 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 218 Doelstellingen
     1. Blz. 219 Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen
      1. Blz. 220 Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed.
      2. Blz. 221 Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden.
      3. Blz. 222 De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers.
     2. Blz. 223 Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers
      1. Blz. 224 Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht
      2. Blz. 225 In deze collegeperiode geven we extra prioriteit aan verkeerseducatie, we streven naar een zo groot mogelijke participatie van basisscholen met als doel dat alle basisscholen een ZVL label hebben
      3. Blz. 226 Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug
      4. Blz. 227 We voeren de eerste tranche van het actieprogramma verkeersveilige inrichting wegen uit
      5. Blz. 228 De doelgroepen scholieren en Zeeuwse werkgevers betrekken bij de campagne Mono
      6. Blz. 229 In het kader van goed werkgeverschap willen we het komende jaar starten met het betrekken van Zeeuwse werkgevers bij het vergroten van de verkeersveiligheid
     3. Blz. 230 Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners
      1. Blz. 231 1.Realiseren van quick wins ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming op de Midden-Zeeland route en het opstellen van een visie van de gewenste en een programma met noodzakelijke aanpassingen in de periode 2023-2028
      2. Blz. 232 1.Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners
      3. Blz. 233 1.Doorontwikkelen van het verkeersmanagement door efficiënt inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen (Digitaal op Orde)
      4. Blz. 234 2.De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren
      5. Blz. 235 2.Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement
      6. Blz. 236 2.Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen
     4. Blz. 237 Wegeninvesteringen
      1. Blz. 238 We gaan verder met het afstemmen de investeringen van de wegbeheerders in Zeeland, o.a. in het POVV en de beheerplanning
      2. Blz. 239 De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen.
      3. Blz. 240 In 2020 werken we aan de voorbereiding en de daadwerkelijke realisering van de geprogrammeerde projecten uit het wegeninvesteringsprogramma voor 2020
     5. Blz. 241 Concurrentiepositie logistiek
      1. Blz. 242 Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie
      2. Blz. 243 Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect
      3. Blz. 244 Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra)
      4. Blz. 245 Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen.
      5. Blz. 246 Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur
      6. Blz. 247 Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland
     6. Blz. 248 Impuls bedrijventerreinen
      1. Blz. 249 Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019
      2. Blz. 250 Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses
      3. Blz. 251 Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen
      4. Blz. 252 Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen.
      5. Blz. 253 Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen
     7. Blz. 254 Bereikbaarheid voor de mensen
      1. Blz. 255 Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde
      2. Blz. 256 Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer
      3. Blz. 257 Nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen en uittesten
     8. Blz. 258 Ruimtelijke kwaliteit versterken
      1. Blz. 259 Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop)
      2. Blz. 260 Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop)
      3. Blz. 261 Nieuwe demografische prognose voor Zeeland
      4. Blz. 262 Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen
      5. Blz. 263 Actualisatie woningmarktafspraken op basis van de demografische prognose 2019 en het KWOZ(met name Walcheren)
      6. Blz. 264 Bouwtitelbank inzetten om sanering woningvoorraad te stimuleren (met inzet middelen vanuit regio-envelop)
      7. Blz. 265 Op basis van detailhandelsvisie 5 acties in gang zetten samen met gemeenten
     9. Blz. 266 Maatschappelijk initiatief versterken
      1. Blz. 267 Project Leegstond realiseren: een aanpak voor het stimuleren van het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief (prijsvraag).
      2. Blz. 268 Samen met gemeenten verder uitbouwen van platform MAEX voor kennisdeling rond maatschappelijke initiatieven in Zeeland gericht op meer en betere initiatieven alsmede verwijzing naar beschikbare fondsen (o.a. Zeeuws Oranjefonds).
      3. Blz. 269 Doelgroep jongeren intensiever betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken door vorming van een jongerenparlement – dit aanvullend op JouwZeeland
      4. Blz. 270 In het kader van JouwZeeland ontwikkelen van een jongerenparlement en daarmee jongeren directer betrokken laten zijn bij de besluitvorming
      5. Blz. 271 Via LEADER actief ruimte bieden voor co-financiering van kansrijk bovenlokaal initiatief (indicatie: € 100.000).
     10. Blz. 272 Sport verenigt Zeeland
      1. Blz. 273 We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen
      2. Blz. 274 Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan).
      3. Blz. 275 Alle Zeeuwse gemeenten partner van het Jeugdsport- en cultuurfonds en van het programma TalentBoost.
      4. Blz. 276 Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen).
    7. Blz. 277 Trendindicatoren
    8. Blz. 278 Doelindicatoren
    9. Blz. 279 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 280 6. Programma Culturele infrastructuur en monumenten
    1. Blz. 281 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 282 Speerpunten
    3. Blz. 283 Beleidskader
    4. Blz. 284 Reguliere taken
    5. Blz. 285 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 286 Doelstellingen
     1. Blz. 287 Culturele infrastructuur
      1. Blz. 288 Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken.
      2. Blz. 289 Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen
      3. Blz. 290 Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen
     2. Blz. 291 Cultureel erfgoed
      1. Blz. 292 Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten.
      2. Blz. 293 Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018).
      3. Blz. 294 Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende iconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden.
     3. Blz. 295 Kunsten
      1. Blz. 296 Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron
     4. Blz. 297 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren
      1. Blz. 298 Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie
      2. Blz. 299 Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien.
      3. Blz. 300 Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs.
    7. Blz. 301 Trendindicatoren
    8. Blz. 302 Doelindicatoren
    9. Blz. 303 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 304 7. Programma Bestuur
    1. Blz. 305 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 306 Speerpunten
    3. Blz. 307 Beleidskader
    4. Blz. 308 Reguliere taken
    5. Blz. 309 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 310 Doelstellingen
     1. Blz. 311 Interbestuurlijk toezicht
      1. Blz. 312 Extra monitoring ontwikkeling baten en lasten naar gemeenten gedecentraliseerde taken sociaal domein; Verscherpt toezicht houden op artikel 12-gemeente Vlissingen
      2. Blz. 313 In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven.
      3. Blz. 314 Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen
     2. Blz. 315 Samenwerkend bestuur
      1. Blz. 316 Samen met gemeenten opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? (inclusief het werken met regiocontracten of regio-agenda’s)
      2. Blz. 317 Proces intensivering functionele samenwerking provincie - waterschap Scheldestromen voortzetten
      3. Blz. 318 Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân
      4. Blz. 319 Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van het IBP. Vanuit de portefeuille /programma ‘Bestuur’ zal de provinciale inbreng voor de agenda gecoördineerd worden
     3. Blz. 320 Signalerend bestuur
      1. Blz. 321 Uitvoering van actieplan Actieteam GROS (grensknelpunten), waaronder de doorontwikkeling grensinfopunt en de afstemming van onderwijsprogramma`s vmbo/mbo met Vlaamse onderwijsinstellingen
      2. Blz. 322 Ontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland
      3. Blz. 323 Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming onder meer door uitvoering werkplannen Brusselse/Haagse lobbyist en Scheldemondraad en Vlaams Nederlandse Delta
      4. Blz. 324 Optimale benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020 inclusief nieuwe en nog niet benutte Europese programma`s zoals Horizon 2020 en het Europese Fonds Strategische Investeringen
      5. Blz. 325 Voorbereiding Europese programma`s periode 2021-2027. Borgen van Zeeuwse belangen in regionale innovatie strategie en operationele programma`s zoals OP Zuid, INTERREG, GLB/POP
     4. Blz. 326 Sterk provinciaal bestuur
      1. Blz. 327 Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken
      2. Blz. 328 Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur
      3. Blz. 329 Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning
      4. Blz. 330 Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten.
     5. Blz. 331 Weerbaar bestuur
      1. Blz. 332 Per 1 januari 2019 vormen het RIEC en de Taskforce één entiteit onder de naam Taskforce-RIEC. De huidige provinciale bijdrage aan het RIEC wordt verhoogd met een bijdrage voor het onderdeel Taskforce.
      2. Blz. 333 Bevorderen van bewustwording (awareness) door het op- en inzetten van instructies, opleiding interne/externe partners in het kader van BIBOB, awareness bijeenkomsten, ontwikkelen voorlichtingsmateriaal ondermijning etc.
      3. Blz. 334 Voorbereiden en uitvoeren van een tweejarig programma awareness ondermijning voor leden van GS, PS/ provincie medewerkers inclusief aandacht voor toepassing wet BIBOB.
      4. Blz. 335 Het onder Campus opgericht kennis- en innovatienetwerk Schelde Safety Network zet samen met de kennisinstituten en bedrijven in Zeeland en Vlaanderen in op het ontwikkelen van innovatie en onderzoek op HBO- en academisch niveau op het terrein van
    7. Blz. 336 Trendindicatoren
    8. Blz. 337 Doelindicatoren
    9. Blz. 338 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 339 8. Programma Klimaat en energie
    1. Blz. 340 Inleiding en ontwikkelingen
    2. Blz. 341 Speerpunten
    3. Blz. 342 Beleidskader
    4. Blz. 343 Reguliere taken
    5. Blz. 344 Maatschappelijk effect
    6. Blz. 345 Doelstellingen
     1. Blz. 346 Water en bodem met kwaliteit
      1. Blz. 347 Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen
      2. Blz. 348 Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen
      3. Blz. 349 Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma
      4. Blz. 350 Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD
      5. Blz. 351 Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status door kandidaatstelling in 2018 voor het Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Vlaamse grensstrook waarmee het gebied een Climate Living Lab met internationale status wordt
      6. Blz. 352 Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels
      7. Blz. 353 Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap
      8. Blz. 354 Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwaliteit via de rapportages en planstudies van het waterschap
      9. Blz. 355 Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling
      10. Blz. 356 Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwantiteit
      11. Blz. 357 Uitvoeren 2 projecten per jaar duurzaam bodemgebruik met belanghebbenden en mede overheden
      12. Blz. 358 Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden
     2. Blz. 359 Klimaatadaptie en voldoende zoet water
      1. Blz. 360 Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via realisatie groene daken en groene schoolpleinen
      2. Blz. 361 Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR
      3. Blz. 362 Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen in 2020
      4. Blz. 363 Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage
      5. Blz. 364 Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem
      6. Blz. 365 Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; deelname aan interregproject, samenwerking masteropleiding HZ, voorbereiding NWA-aanvraag
     3. Blz. 366 Deltawateren
      1. Blz. 367 Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
      2. Blz. 368 Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid
      3. Blz. 369 Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer; opstellen kader gebiedsfonds Grevelingen
      4. Blz. 370 Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer
      5. Blz. 371 Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst
      6. Blz. 372 Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland
      7. Blz. 373 Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen
      8. Blz. 374 Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie
      9. Blz. 375 Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Inzet op verwerven EU middelen voor uitgebreider monitoringsprogramma
      10. Blz. 376 Afronding MIRT onderzoek integrale veiligheid Oosterschelde
     4. Blz. 377 Energietransitie
      1. Blz. 378 Onder een efficiënte Zeeuwse samenwerkingsstructuur met de naam “Zeeuws Energieakkoord schrijven we een gezamenlijke regionale energiestrategie (RES).
      2. Blz. 379 Eind 2020 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling
      3. Blz. 380 Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES)
      4. Blz. 381 We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources).
      5. Blz. 382 In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse).
      6. Blz. 383 We ondersteunen windpark Borssele op zee en de aanlanding van windstroom van windpark IJmuiden Ver
      7. Blz. 384 We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland)
      8. Blz. 385 Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer
      9. Blz. 386 We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid
      10. Blz. 387 Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen
      11. Blz. 388 We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen)
      12. Blz. 389 We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020
      13. Blz. 390 Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen in 2020
     5. Blz. 391 Circulaire economie
      1. Blz. 392 We stellen samen met Zeeuwse partners een roadmap op, die op termijn tot een volledig circulaire economie moet leiden
      2. Blz. 393 We voeren het project "Circulair beleven" uit: circulair bouwen in de verblijfsrecreatie
      3. Blz. 394 We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én circulaire ontwikkeling in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta
      4. Blz. 395 We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers
      5. Blz. 396 We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB.
      6. Blz. 397 We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden
      7. Blz. 398 We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland
      8. Blz. 399 We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ)
    7. Blz. 400 Trendindicatoren
    8. Blz. 401 Doelindicatoren
    9. Blz. 402 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 403 9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 404 Inleiding
    2. Blz. 405 Speerpunten
    3. Blz. 406 Kengetallen
    4. Blz. 407 Beleidskader
    5. Blz. 408 Doelstellingen
     1. Blz. 409 Opcenten motorrijtuigenbelasting
     2. Blz. 410 Provinciefonds
     3. Blz. 411 Dividend
     4. Blz. 412 Saldo van de financieringsfunctie
     5. Blz. 413 Overige algemene dekkingsmiddelen
    6. Blz. 414 Wat mag het kosten ?
   12. Blz. 415 9.2 Kosten van overhead
    1. Blz. 416 Inleiding
    2. Blz. 417 Beleidskader
    3. Blz. 418 Vennootschapsbelasting
    4. Blz. 419 Invulling overhead begroting
    5. Blz. 420 Uitgangspunten
    6. Blz. 421 Wat mag het kosten?
  2. Blz. 422 Paragrafen
   1. Blz. 423 Provinciale heffingen
    1. Blz. 424 Inleiding
    2. Blz. 425 Beleid
    3. Blz. 426 Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar
    4. Blz. 427 Lokale lastendruk
    5. Blz. 428 Geraamde opbrengsten
    6. Blz. 429 Beleidskader
    7. Blz. 430 Heffingen provincie
    8. Blz. 431 Belastingen
    9. Blz. 432 Heffingen
    10. Blz. 433 Leges
    11. Blz. 434 Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid
   2. Blz. 435 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 436 Inleiding en uitgangspunten
    2. Blz. 437 Kernpunten
    3. Blz. 438 Beleidskader
    4. Blz. 439 Beleid
    5. Blz. 440 Risico's
    6. Blz. 441 Benodigde risicobuffer
    7. Blz. 442 Beschikbare risicobuffer
    8. Blz. 443 Ratio weerstandsvermogen
    9. Blz. 444 Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer
    10. Blz. 445 Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel
    11. Blz. 446 Kengetallen
   3. Blz. 447 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 448 Inleiding
    2. Blz. 449 Speerpunten
    3. Blz. 450 Acties
    4. Blz. 451 Beleidskader
    5. Blz. 452 Infrastructuur
    6. Blz. 453 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 454 Financiering
    1. Blz. 455 Inleiding
    2. Blz. 456 Beleid
    3. Blz. 457 Speerpunten
    4. Blz. 458 Kengetallen
    5. Blz. 459 Beleidskader
    6. Blz. 460 Schatkistbankieren
    7. Blz. 461 Risicobeheer vlottende schuld
    8. Blz. 462 Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm
    9. Blz. 463 Financieringsbehoefte en rentelasten
    10. Blz. 464 Huidige situatie SWAP
    11. Blz. 465 Rentetoerekening
    12. Blz. 466 Overzicht verstrekte geldleningen
   5. Blz. 467 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 468 Samen werken aan maatschappelijke opgaven
    2. Blz. 469 Speerpunten
    3. Blz. 470 Kengetallen
    4. Blz. 471 Beleidskader
    5. Blz. 472 Opgavengericht werken
    6. Blz. 473 Leren en ontwikkelen
    7. Blz. 474 Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning
    8. Blz. 475 Gastvrijheid in het Provinciehuis
    9. Blz. 476 Inkopen en aanbesteden
    10. Blz. 477 Informatievoorziening en automatisering
    11. Blz. 478 Communicatie
    12. Blz. 479 Controlfunctie
    13. Blz. 480 Structurele ambities
   6. Blz. 481 Verbonden partijen
    1. Blz. 482 Inleiding
    2. Blz. 483 Visie en beleid
    3. Blz. 484 Speerpunten
    4. Blz. 485 Kengetallen
    5. Blz. 486 Beleidskader
    6. Blz. 487 Overzicht verbonden partijen
    7. Blz. 488 Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
    8. Blz. 489 PZEM N.V.
    9. Blz. 490 North Sea Port SE
    10. Blz. 491 N.V. Westerscheldetunnel
    11. Blz. 492 N.V. Economische Impuls Zeeland
    12. Blz. 493 Nederlandse Waterschapsbank N.V.
    13. Blz. 494 Westerschelde Ferry B.V.
    14. Blz. 495 Investeringsfonds Zeeland (IFZ)
    15. Blz. 496 Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
    16. Blz. 497 Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
    17. Blz. 498 Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
   7. Blz. 499 Grondbeleid
    1. Blz. 500 Inleiding
    2. Blz. 501 Beleid
    3. Blz. 502 Speerpunten
    4. Blz. 503 Opgaven
    5. Blz. 504 Beleidskader
    6. Blz. 505 Resultaten, winst en risico's
  3. Blz. 506 Financiële begroting
   1. Blz. 507 Lasten en baten en toelichting per programma
    1. Blz. 508 Inleiding
    2. Blz. 509 Tabel lasten en baten per programma
    3. Blz. 510 Toelichting lasten en baten per programma
   2. Blz. 511 Meerjarenperspectief en toelichting
    1. Blz. 512 Inleiding
    2. Blz. 513 Meerjarenperspectief per programma
    3. Blz. 514 Reserves
   3. Blz. 515 Uiteenzetting van de financiële positie
    1. Blz. 516 Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming
    2. Blz. 517 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
    3. Blz. 518 Investeringen
    4. Blz. 519 Financiering
   4. Blz. 520 Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    1. Blz. 521 Inleiding
    2. Blz. 522 Reserves
    3. Blz. 523 Tabel mutaties reserves
    4. Blz. 524 Algemene reserve
    5. Blz. 525 Bestemmingsreserves
    6. Blz. 526 Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten
    7. Blz. 527 Voorzieningen
    8. Blz. 528 Tabel mutaties voorzieningen
    9. Blz. 529 Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV
    10. Blz. 530 Voorzieningen conform artikel 44 A BBV
    11. Blz. 531 Overlopende passiva
    12. Blz. 532 Tabel overlopende passiva
   5. Blz. 533 Investeringen
    1. Blz. 534 Tabel investeringen
   6. Blz. 535 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 536 Inleiding
    2. Blz. 537 Tabel geprognosticeerde balans
   7. Blz. 538 Incidentele en structurele lasten en baten per programma
    1. Blz. 539 Inleiding
    2. Blz. 540 Uitgangspunten
    3. Blz. 541 Tabel incidentele lasten en baten per programma
   8. Blz. 542 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 543 Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   9. Blz. 544 Lasten en baten per taakveld
    1. Blz. 545 Lasten en baten per taakveld
    2. Blz. 546 Tabel lasten en baten per taakveld
   10. Blz. 547 EMU saldo
    1. Blz. 548 Inleiding
    2. Blz. 549 Tabel
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap