Uitgaven

5,3%
€ -13.153
x €1.000
5,3% Complete

Inkomsten

0,07%
€ 167
x €1.000
0,07% Complete

Saldo

8,71432288468992E+16%
€ -12.985
x €1.000

2. Programma Fysieke leefomgeving

Uitgaven

5,3%
€ -13.153
x €1.000
5,3% Complete

Inkomsten

0,07%
€ 167
x €1.000
0,07% Complete

Saldo

8,71432288468992E+16%
€ -12.985
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Zeeland. Land in zee. De naam zegt genoeg. Eilanden, zeearmen, zandplaten: de regio heeft een kustlijn van 650 km. Overal in Zeeland sta je binnen een kwartier aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Deze unieke ligging, het Zeeuwse kapitaal biedt ondernemers en inwoners innovatieve mogelijkheden en ruimte om te pionieren en vraagt tegelijk om de bescherming daarvan.

In dit begrotingshoofdstuk staan twee opgaven centraal  twee onderdelen centraal die bijdragen aan het creëren van kansen voor en de bescherming van het Zeeuwse kapitaal. Uitgangspunt voor de beide opgaven is het in september 2018 vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018. Dit omgevingsplan is het geldende strategisch beleidskader voor de fysieke omgeving. 

De twee opgaven zijn:

 1. Omgevingswet en Omgevingsvisie 2020
 2. Het ontwikkelen van een Kwaliteitskust

Reguliere taken

Via uitvoering van de wettelijke milieutaken wordt ingezet op het beschermen en het versterken van de milieukwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Uitdaging is om met de uitvoering de milieukwaliteit te versterken terwijl de economische belangen niet uit het oog worden verloren. Dit doet de Provincie samen met andere overheden en maatschappelijke partners. De uitvoering van het milieubeleid is gemandateerd aan de RUD Zeeland en voor de Brzo taken aan de DCMR, zijnde de Brzo-RUD.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Uitwerken beleid uit het omgevingsplan Zeeland 2018. Dit beleid is onderverdeeld in vier strategische toekomstgerichte opgaven namelijk:
  • een duurzame en concurrerende economie
  • een klimaatbestendige en -neutrale samenleving
  • een waardevolle leefomgeving 
  • een toekomstbestendige, bereikbare woon-, werk- en verblijfsomgeving
 • Verder met het uitwerken van de inwerkingtreding Omgevingswet in 2021 met:
  • uitwerken rollen, kaders en visievorming Omgevingsvisie 2021 mbv brede dialogen met het netwerk (overheden, bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties)
  • uitwerken kaderagenda en richtingennotitie Omgevingsvisie 2021
  • starten met het opstellen Omgevingsverordening mbv brede dialogen met het netwerk (inwerkingtreding 1 januari 2021)
  • uitwerken relatiebeheer en veranderingen organisatie in relatie tot het inwerking treden van de omgevingswet op 1 januari 2021
 • Brzo taken worden op bepaalde wijze  door DCMR uitgevoerd
 • Met RUD Zeeland wordt afgerekend op basis van afspraken die worden gemaakt in kader van evaluatie pxq systeem
 • De acties uitvoeren uit het milieuprogramma 2019 uitvoeren zoals:
  • uitwerken en uitvoeren van projectplan zeer zorgwekkende stoffen;
  • meewerken aan de totstandkoming van het Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit; 
  • uitvoeren onderzoek uitbreiding luchtmeetnet uitvoeren van de in 2020 geplande acties zoals opgenomen in het VTH + s programma
  • uitwerken en oppakken coördinatietaak vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
 • Kwaliteitskust; recreatie, toerisme en vrije tijd
  • Uitvoering geven aan de aandachtsgebieden en strandovergangen in het kader van het uitvoeringsprogramma Kustvisie
  • Stimulering kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie in Zeeland
  • Status vijfsterrenfietsprovincie verder verstevigen.
  • Zeeuwse natuur beter bekend en beleefbaar maken voor bewoner, toerist en recreant
  • Toeristische data en informatie digitaal beter zichtbaar, vindbaar en herbruikbaar maken

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, waarvoor de Provincie vergunningverlenend gezag is
 • Vergunningverlening en toezicht op bodemsaneringen en nazorg
 • Uitvoering van bodemonderzoeken en bodemsaneringen
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving voor vuurwerkevenementen, luchtvaart, ontgrondingen en grondwateronttrekkingen
 • Uitvoeren programma Impuls omgevingsveiligheid
 • Accounthouderschap van de RUD Zeeland en de Brzo RUD (DCMR)
 • Interbestuurlijk toezicht voor wat r.o. en milieutaken betreft
 • Overleg over ruimtelijke plannen met betrokken bestuursorganen
 • Toezicht op huisvesting statushouders
 • Relatiebeheer met gemeenten
 • Nazorg gesloten stortplaatsen

Omgevingswet en Omgevingsvisie

Terug naar navigatie - Omgevingswet en Omgevingsvisie

In 2020 zetten we het proces voort om op 1 januari 2021 te kunnen voldoen aan de nieuwe Omgevingswet die dan in werking treedt. De omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de grondwet. In de omgevingswet worden 26 wetten en meer dan honderd ministeriele regelingen op het gebied van ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur samengevoegd. Het doel van de omgevingswet is: “van bescherming van de fysieke leefomgeving via een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling.”

Door deze nieuwe wet verandert er veel in Zeeland. Ook de rol van de Provincie verandert. De omgevingswet geeft aan dat burgers en initiatiefnemers niet langer geconfronteerd moeten worden met een gefragmenteerde overheid. Alle overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving. Om dit te bereiken moeten de overheden onder de omgevingswet intensiever samenwerken. De Provincie kan hierin de rol van regisseur en facilitator vervullen. Deze rol willen we het komende jaar, samen met de andere overheden vormgeven. Een voorbeeld hiervan is dat we de plannen voor de leefomgeving steeds meer vanaf het begin in samenspraak met alle betrokkenen ontwikkelen. Deze cultuuromslag onder de Omgevingswet sluit nauw aan bij de ambitie van de organisatie om op een andere manier samen te werken. We zien dit als een gezamenlijke regionale leerreis.

Tot de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie is het in september 2018 vastgestelde Omgevingsplan Zeeland 2018 het geldende strategisch beleidskader voor de fysieke omgeving.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Met de voorbereiding op de Omgevingswet en de vier andere strategische opgaven draagt de Provincie bij aan een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden onderling en tussen overheden en het netwerk. Het doel is een gezonde, veilige leefomgeving en het doelmatig gebruik van de beschikbare ruimte, waardoor ook directe bijdrage geleverd wordt aan het versterken van de recreatieve en toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

Maatschappelijk effect Kwaliteitskust

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect Kwaliteitskust

Versterking recreatieve  en toeristische aantrekkingskracht van Zeeland door het versterken van de kwaliteit van natuur, landschap, mobiliteit, recreatief- toeristische voorzieningen en stimuleren van ondernemers. Indirect wordt daarmee een bijdrage geleverd aan werkgelegenheid, draagkracht voor voorzieningen en de leefomgeving in Zeeland.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorbereiding omgevingswet

Terug naar navigatie - Voorbereiding omgevingswet

Uiterlijk op het moment van het inwerkingtreden van de omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2021, werken volgens de gedachte achter de omgevingswet.

Acties

Kwaliteitskust

Terug naar navigatie - Kwaliteitskust

De kust, stranden en duinen, met daarachter het agrarisch landschap, aantrekkelijke dorpen en steden, de zilte natuur, onderscheidende evenementen en activiteiten, vormen samen een belangrijk kapitaal voor Zeeland, zowel voor bewoners, als voor bezoekers. Het in stand houden van die basiswaarden en toch economische ontwikkeling mogelijk maken is een gezamenlijke opgave voor onder andere gemeenten, (recreatieve) ondernemers, milieuorganisaties, waterschap, Rijkswaterstaat en de provincie. Activiteiten die hiervoor worden ontplooid zijn de uitvoering van het actieprogramma van de kustvisie waaronder versterking van de Zeeuwse kust door gebiedsontwikkeling en het verhogen van de vitaliteit van de verblijfsrecreatie, het stimuleren van (digitale) innovatie in de vrijetijdssector, ontwikkelen natuurbranding en natuurbeleving, stimuleren van een duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en het verbinden voor en ontwikkelen tot een Gezond Zeeland.

Acties

Goed woon- en werkklimaat

Terug naar navigatie - Goed woon- en werkklimaat

Bijdragen aan een gezonde en veilige leefomgeving.

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal geconstateerde overtredingen bij bedrijven waarvoor de Provincie de milieuvergunning verleent.

Het aantal uitgevoerde emissiemetingen lucht

Het aantal overtredingen van luchtvoorschriften

 

 

35

5

 

 

33

4

 

 

38

8

 

 

45

6

 

 

43

6

 

 

Aantal klachten overlast.

Aantal ingediende klachten

Aantal klachtensituaties

 

190

132

 

264

215

 

573

123

 

343

84

 

213

35*

 

 

Alle zwembaden en zwemgelegenheden waar in oppervlaktewater wordt gezwommen, voldoen in de periode 2012-2018 aan de veiligheidseisen (aantal overtredingen).:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal zwembaden

Aantal keren dat een overtreding is geconstateerd

Aantal zwemgelegenheden in oppervlaktewater

Aantal keren dat een overtreding is geconstateerd

 

130

25

55

0

128

17

55

0

128

46

54

0

122

32

57

0

124

20

55

1

 

 

Aantal woningen binnen geluidszones rond industrieterreinen waarvoor geldt dat, ook na saneringsmaatregelen, de geluidsbelasting van 60 dB(A) wordt overschreden is in 2018 verminderd ten opzichte van 2012.

12

11

11

11

11

 

 

Milieuhygiënische spoedlocaties bodemverontreiniging zijn uiterlijk in 2020 gesaneerd of beheersbaar gemaakt.

Aantal spoedlocaties in uitvoering of nog op te pakken

 

 

 

11

 

10

 

9**

 

 

Goede naleving bodemsanerings- en nazorgverplichtingen.

•              Aantal saneringen in uitvoering

•              Aantal overtredingen

•              Uitvoering nazorgplannen

 

31

4

 

54

1

 

35

3

 

55

7

 

44

0

 

 

 

 

1

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

•  percentage waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit

 

0

 

0

 

0

 

 

   

Aantal overnachtingen toeristische gasten

8.981.000

9.830.000

9.901.000

10.116.000

10.089.000

10.494.000

 

Aantal overnachtingen vaste gasten***

nb

nb

nb

nb

7.000.000

8.100.000

 

Tevredenheid over beleving van Zeeland****

8,15

8,13

8,14

8,31

8,27

nnb

 

* Dit zijn de verschillende inrichtingen/locaties waarbij opgemerkt moet worden dat er bij een aantal locaties gedurende het jaar meerdere klachtensituaties zijn geweest. Zo zijn er over Scheepswerf Reimerswaal 68 klachten ontvangen in 2017.

** Er staan nog 10 locaties op de spoedlijst maar op slechts 4 locaties zijn de risico’s nog niet weggenomen of beheerst; Op 2 locaties worden de risico’s lang of eeuwigdurend beheerst; Op 7 locaties is een sanering in uitvoering. 2 locaties worden in 2018 opgepakt; Bij 1 locatie is de functie gewijzigd waardoor geen sprake meer is van risico’s.

*** Nieuwe gegevens Kenniscentrum Kusttoerisme dat jaarlijks wordt verzameld op basis van toeristenbelasting.

**** Bron: CVO; algemeen oordeel van Nederlandse vakantiegangers voor hun vakantie in Zeeland.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2018

Streefwaarde 2020

Einddoel

Instrumenten voor omgevingswet tijdig vastgesteld door GS

Tijdige vaststelling Programma’s

 

 

 

Starten voorbereiding Programma’s

Vaststelling Programma’s door GS

Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken onder Omgevingswet.

Per thema is de rolverdeling opgenomen bij de inhoudelijke uitwerking ervan.

 

Vaststellen proces door PS

Agenda vaststellen met daarin rolverdeling per thema.

 

 

 

Agenda met daarin rolverdeling per thema.

 

Milieubelasting door uitstoot bedrijven waarvoor de Provincie de milieuvergunning verleent, is in 2019 verminderd ten opzichte van 2006

Gemeten en berekende emissiegegevens

Nog niet bekend

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Emissiegegevens zijn lager dan in 2006

Er wordt voldaan aan de wettelijke normen en grenswaarden voor een goede luchtkwaliteit

Gemeten immissiemetingen bij meetpunten Zierikzee en Philippine

Nog niet bekend

Blijft voldoen aan gestelde normen

Blijft voldoen aan gestelde normen

Toeristische bestedingen

De bestedingen gedaan door toeristen of ten behoeve van toeristen voor, tijdens en na de reis en het verblijf op de plaats van bestemming voor Zeeland

€ 1,85 mld.

€ 1,85 mld.

€ 1,9 mld.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020
Lasten
020101 Voorbereiding omgevingswet 397
020102 Kwaliteitskust 2.135
020103 Goed woon- en werkklimaat 7.700
029999 Ambtelijke inzet 2.920
Totaal Lasten 13.153
Baten
020101 Voorbereiding omgevingswet 24
020103 Goed woon- en werkklimaat 207
Totaal Baten 231
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -12.922
Onttrekkingen
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 -63