Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Als verbonden partijen voor de Provincie Zeeland worden aangemerkt publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we én een bestuurlijk én een financieel belang hebben.

Een bestuurlijk belang houdt in dat er sprake is van zeggenschap, hetzij uit een provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij uit hoofde van stemrecht.

Een financieel belang betekent dat een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is, indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid voor de provincie bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

De Provincie heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om publieke doelen te bereiken. Het meest geëigende instrument is wet- en regelgeving. Wanneer de Provincie hieraan niet genoeg heeft, kunnen andere instrumenten, zoals subsidieverlening of verbonden partijen benut worden.

De Nota Verbonden Partijen is vastgesteld in door Provinciale Staten in haar vergadering van 15 juli 2016. Hierin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:

  • De Provincie Zeeland participeert uitsluitend in een verbonden partij wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden.
  • De Provincie Zeeland kiest voor die samenwerkingsvorm, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die het best past bij het dienen van het publiek belang.

De Provincie Zeeland participeert in diverse verbonden partijen. In de volgende pagina’s wordt hierover per verbonden partij informatie gegeven.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
  • Kapitaalparticipaties van deelnemingen opgenomen op de provinciale balans onder de Financiële vaste activa. Op 1 januari 2020 naar verwachting totaal € 125,9 mln.
  • In 2020 staat de provincie voor verbonden partijen garant voor €  290 mln.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

Ten opzichte van 2019 zijn de gemeenschappelijke regeling Zeeland Seaports en de Tractaatweg B.V. komen te vervallen als verbonden partij van de Provincie Zeeland. De GR is opgeheven en het aandeelhouderschap in North Sea Port SE is rechtstreeks in handen van de provincie gekomen. De Tractaatweg B.V. is opgeheven, aangezien de twee projecten waarvoor zij de uitvoerende organisatie was, de aanleg van de N62 Tractaatweg en de N62 Sloeweg fase 2 zijn afgerond in 2019.

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

•             Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vennootschappen en coöperaties

•             PZEM N.V.

•             North Sea Port SE

•             N.V. Westerscheldetunnel

•             N.V. Economische Impuls Zeeland

•             Nederlandse Waterschapsbank N.V.

•             Westerschelde Ferry B.V.

•             Investeringsfonds Zeeland (IFZ)

•             Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.

Stichtingen en verenigingen

•             Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Overige verbonden partijen

•             Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Terug naar navigatie - Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)
Vestigingsplaats Terneuzen
Oprichting / deelname provincie 28 juni 2013. De GR is bij PS-besluit RUDT-005, d.d. 21-06-2013, vastgesteld.
Publiek belang De RUD Zeeland draagt sinds 1 januari 2014 zorg voor de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Programma begroting Fysieke leefomgeving
Bestuurlijk belang De GR RUD is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Het AB van RUD Zeeland bestaat uit vijftien personen, van wie er één is benoemd door PS uit het college van GS. Het DB bestaat uit vijf leden, allen afkomstig uit het AB. Eén DB lid is benoemd door PS uit het college van GS. De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. Het lid van het AB, aangewezen door GS van de Provincie heeft zeven stemmen. De leden van het AB, aangewezen door de colleges van B&W van de gemeenten en door het DB van het waterschap hebben ieder één stem. Voor belangrijke besluiten, waaronder de begroting, is een tweederde meerderheid nodig.
Doelstelling
Bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder valt binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Aandeelhoudersstrategie N.v.t.
Verwacht financieel resultaat € 0 (sluitende begroting 2020)
Verwachte dividenduitkering N.v.t.
Verwacht financieel belang De deelnemersbijdrage 2020 is nu nog geraamd op € 5.456.000. Dat is nog inclusief de bijdrage voor BRZO-taken. Er wordt nog een begrotingswijziging gemaakt.
Verwacht Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: € 800
Schatting per 31-12-2020: € 800
Verwacht Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: € 1.000
Schatting per 31-12-2020: € 1.000
Risico’s De Provincie Zeeland is als deelnemer mede aansprakelijk voor financiële tekorten. De RUD heeft voor 2020 een sluitende begroting. Financiële aansprakelijkheid voor de Provincie Zeeland kan pas ontstaan na besluitvorming daarover in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Zeeland. De Provincie Zeeland maakt onderdeel uit van de besluitvorming in het DB en AB.Door PS is een besluit genomen over de invoering per 2020 van een nieuwe verrekensystematiek bij RUD Zeeland. Bij de in 2019 uit te voeren evaluatie van de verrekensystematiek PxQ kan blijken dat de provincie uiteindelijk meer moet gaan betalen dan waarvan nu wordt uitgegaan.De overgang van de BRZO-werkzaamheden van de RUD Zeeland naar de DCMR als gevolg van de wettelijke toebedeling van deze taak aan DCMR heeft frictiekosten met zich meegebracht. Met de RUD Zeeland en met de DCMR worden jaarlijks jaarplannen afgesloten waarin de door hen voor de provincie uit te voeren werkzaamheden zijn opgenomen. Mogelijk zal de DCMR het kwaliteitsniveau van de Brzo taken op een hoger niveau willen brengen, daarmee kunnen extra kosten gemoeid zijn. Voorts worden de Briks taken die voor wat betreft de bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is, vanaf 2021 door de Omgevingsdiensten uitgevoerd in plaats van door de gemeenten. Hiermee kunnen extra kosten gemoeid zijn.

PZEM N.V.

Terug naar navigatie - PZEM N.V.

 

 

 

PZEM N.V.
Vestigingsplaats Middelburg
Oprichting / deelname provincie DELTA N.V. komt voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). In 2017 is na de verkoop van het onderdeel Retail de naam gewijzigd in PZEM N.V.
Publiek belang Het waarborgen van wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, EPZ) en duurzame werkgelegenheid (in Zeeland). Daarbij geldt als uitgangspunt een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder en wordt van PZEM N.V. een marktconform financieel rendement verwacht dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel van de activiteiten.
Programma begroting Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang Het bestuurlijk belang bestaat uit 50% stemrecht in de AvA.
Doelstelling PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van de elektriciteits-, gas-, water- en warmtevoorziening.
Bezoldiging Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat PZEM N.V. een zodanige beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste kennis en ervaring uit de markt aangetrokken kunnen worden, en voor PZEM N.V. behouden kunnen worden. Daarbij wordt de WNT-norm van toepassing verklaard. Indien aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de WNT-norm geldt als absolute plafond het gewogen gemiddelde van 50% publiek en 50% markt.
Aandeelhoudersstrategie Besluit PS d.d. 3 november 2017. De Provincie Zeeland geeft invulling aan het aandeelhouderschap door: • het beogen om actief aandeelhouder te zijn binnen de grenzen van de wet en de statuten gegeven het grote financiële belang (dividend en risico’s); • het streven naar frequente communicatie met PZEM N.V. via (informele) aandeelhoudersbijeenkomsten en bredere presentaties rond belangrijke besluitvormingstrajecten; • het via een vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie actief toezien op de borging van haar belangen en hierbij steeds zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken met overige aandeelhouders; • haar bevoegdheden conform de herziene statuten van PZEM N.V. zorgvuldig te hanteren en daarbij steeds de uitgangspunten van de beleidsnota Verbonden partijen 2016 en de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie als uitgangspunt nemen. • om invulling te geven aan de aandeelhouderstrategie onderzoekt PZEM samen met de aandeelhouders op welke wijze de aandelen Evides (waterbedrijf) kunnen worden overgeheveld naar de PZEM aandeelhouders
Verwacht financieel resultaat Over het jaar 2020 zijn nog geen gegevens bekend.
Verwachte dividenduitkering Het dividend is meerjarig geraamd op nihil.
Verwacht financieel belang 50%
Verwacht Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: € 1.282.000
Schatting per 31-12-2020: € 1.282.000
Verwacht Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: € 931.000
Schatting per 31-12-2020: € 955.000
Risico’s Op de balans van de Provincie Zeeland zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 568.000. Dit betekent dat de Provincie Zeeland over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De Provincie Zeeland heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Als de energieprijzen aanhoudend laag blijven, is PZEM N.V. financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

North Sea Port SE

Terug naar navigatie - North Sea Port SE
North Sea Port SE
Vestigingsplaats Sas van Gent
Oprichting / deelname provincie 29-jun-18
Publiek belang Via aandeelhouderschap in North Sea Port SE streeft de Provincie naar: - De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens; - Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland; - Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland, zowel direct via North Sea Port SE als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.
Programma begroting Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang Het bestuurlijk belang bestaat uit 25% stemrecht in de AvA.
Doelstelling Het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Zeeuwse haven- en industriecomplex in internationaal perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.
Bezoldiging Aan de reeds bestaande beloning van de bestuurders is vooralsnog niets gewijzigd.
Aandeelhoudersstrategie Dienen van het publiek belang wat gemoeid is met de haven: • In stand houden van kwalitatief hoogstaande en veilige haveninfrastructuur; • Bevorderen duurzame werkgelegenheid; • Financieel gezond beleid en adequaat risicobeheer gericht op continuïteit en afbouwen van overheidsgaranties; • Doelstelling gemiddeld 8% rendement op Eigen Vermogen. Voor North Sea Port wordt een nieuwe aandeelhoudersstrategie opgesteld.
Verwacht financieel resultaat Over het jaar 2020 zijn nog geen gegevens bekend.
Verwachte dividenduitkering Zolang sprake is van garanties zal geen dividend uitgekeerd worden.
Verwacht financieel belang Kapitaalbelang van 25%.
Verwacht Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: Nog niet bekend
Schatting per 31-12-2020: Nog niet bekend
Verwacht Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: Nog niet bekend
Schatting per 31-12-2020: Nog niet bekend
Risico’s De Provincie Zeeland heeft een belang van 25% in North Sea Port SE. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2018 € 254 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval zullen de garanties ingeroepen worden. Het totaal aan garanties bedraagt per 2020 € 505 miljoen + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 252,5 miljoen opgevraagd kan worden. Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan. Provincie Zeeland zal alsdan een beroep doen op de door North Sea Port SE afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart provincie Zeeland tegen en zal provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor en ter zake van Garantiebetalingen.

N.V. Westerscheldetunnel

Terug naar navigatie - N.V. Westerscheldetunnel
N.V. Westerscheldetunnel (WST)
Vestigingsplaats Borssele
Oprichting / deelname provincie 18-mrt-09
Publiek belang In de vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen: • Mobiliteit: Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé tussen Goes en Terneuzen; • Veiligheid: Verkeersveiligheid geldt als één van de hoogste prioriteiten; • Tarieven: Invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen waarborgen tussen financiële belangen van de WST enerzijds en de financiële impact voor de burger anderzijds; • Dekking voor infrastructuur: Het dividend van de WST aanwenden om de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel en de aankoop van de aandelen WST terug te verdienen; • Provincie Zeeland wil aandeelhouder blijven om invloed te houden op veiligheid, beschikbaarheid en tarieven.
Programma begroting Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang De Provincie Zeeland heeft 100% stemrecht in de AvA. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt het aantal leden van de directie vast. Op dit moment is er één algemeen directeur. Een lid van de directie wordt benoemd door de RvC. De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA.
Doelstelling De vennootschap heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde – met aansluitende wegen en bijbehorende werken – tot stand te brengen en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren, alsmede ter bevordering van dit doel het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
Bezoldiging Bezoldiging bestuurder valt binnen de WNT.
Aandeelhoudersstrategie De aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 13 februari 2015. De uitwerking van de aandeelhouderstrategie is vastgesteld op 30 september 2016. Hierin is vastgelegd om te streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige gebruikers, de toltarieven gelijk te houden voor een periode van 4 jaar en de aandeelhoudersstrategie na een periode van 4 jaar te herijken. Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de Westerscheldetunnel te wijzigen. De korting voor de t-taggebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief.
Verwacht financieel resultaat Verwacht financieel resultaat 2020 op basis van het beleidsplan 2019 Westerscheldetunnel is € 16,9 miljoen (uitkering in 2021). Door de verlaging van de t-tagtarieven per 1 januari 2020 zal dit resultaat lager uitkomen.
Verwachte dividenduitkering € 14,1 miljoen (resultaat 2019, uitkering in 2020)
Verwacht financieel belang
Schatting per 01-01-2020: 100%
Schatting per 31-12-2020: 100%
Verwacht Eigen Vermogen
Schatting per 01-01-2020: € 90,7 miljoen
Schatting per 31-12-2020: € 93,5 miljoen
Verwacht Vreemd Vermogen
Schatting per 01-01-2020: € 309,1 miljoen
Schatting per 31-12-2020: € 285,8 miljoen
Risico’s Een risico is een lagere dividenduitkering. Van invloed hierop zijn het aantal werkelijke passages. Tot nu toe werd gerekend met een groei van 2% per jaar. Voor de jaren 2019 -2023 wordt een groei van het aantal passages van 2,75% geraamd. In de jaren erna wordt verwacht dat de groei langzaam afneemt naar eerst 2,5% en vanaf 2029 naar 2%. Daarnaast worden de t-tagtarieven met ingang van 1 januari 2020 verlaagd. Dit heeft een substantiële invloed op het resultaat en dividend. Op 9 juli 2019 heeft de Provincie Zeeland met de directie van de NV Westerscheldetunnel een intentieverklaring ondertekend met als doel de Westerschelde Ferry BV als dochteronderneming onder te brengen bij de NV Westerscheldetunnel onder voorbehoud van zwaarwegende bedenkingen van Gedeputeerde Staten. In het najaar 2019 zal een voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

N.V. Economische Impuls Zeeland

Terug naar navigatie - N.V. Economische Impuls Zeeland
N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls Zeeland)
Vestigingsplaats Middelburg
Oprichting / deelname provincie 9-nov-07
Publiek belang Impuls Zeeland is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls Zeeland moet het gat dichten tussen ideeën en eerste planontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. De doelstellingen van de Provincie Zeeland voor Impuls Zeeland zijn opgenomen in de Economische Agenda en gekoppeld aan de uitvoeringsprogramma's 'Zeeland in Stroomversnelling'.
Programma begroting Regionale economie
Bestuurlijk belang De Provincie heeft 66% (98.977 aandelen) van het stemrecht in de AvA. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit de dertien Zeeuwse gemeenten en de SER Zeeland. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC) van drie leden. De leden van de RvC worden aangesteld door de aandeelhouders. Geen van de leden van de directie of RvC is direct of op voordracht van de Provincie Zeeland benoemd.
Doelstelling Impuls Zeeland stimuleert en faciliteert ontwikkeling op het gebied van de (kennis)economie in de meest brede zin van het woord. Het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie, met groei van werkgelegenheid, door uitvoering van concrete projecten en door acquisitie van bedrijven en investeringen van elders. Daarnaast het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het financieren van andere ondernemingen. Voorts stimuleert Impuls Zeeland internationale handelsbevordering.
Bezoldiging Bezoldiging bestuurder valt binnen de WNT.
Aandeelhoudersstrategie Geen
Verwacht financieel resultaat € 0 (gebaseerd op begroting 2019, laatst vastgesteld)
Verwachte dividenduitkering € 0 (gebaseerd op begroting 2019, laatst vastgesteld)
Verwacht financieel belang
Schatting per 01-01-2020: 66%
Schatting per 31-12-2020: 66%
Verwacht Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: € 3.866
Schatting per 31-12-2020: € 3.866
Verwacht Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: € 1.366
Schatting per 31-12-2020: € 1.366
Risico’s Er zijn geen garanties verleend aan Impuls Zeeland. De Provincie Zeeland verstrekt een integrale kostensubsidie aan Impuls Zeeland. Indien de Provincie overgaat tot verkoop van de aandelen, dan is het wettelijk niet mogelijk om de integrale kostensubsidie in één keer stop te zetten. De subsidie aan Impuls Zeeland is meerjarig in de provinciale begroting opgenomen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V.

Terug naar navigatie - Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)
Vestigingsplaats Den Haag
Oprichting / deelname provincie 5-mei-54
Publiek belang Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.
Programma begroting Algemene dekkingsmiddelen
Bestuurlijk belang Het bestuurlijk belang bestaat uit 0,11% stemrecht in de AvA.
Doelstelling Zie publiek belang
Bezoldiging De NWB beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam beloningsbeleid dat past binnen de strategie, het risicoprofiel en de risk appetite van de NWB, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast is het beleid van de NWB gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel.
Aandeelhoudersstrategie Door de Provincie Zeeland is geen aandeelhoudersstrategie vastgesteld.
Verwacht financieel resultaat De nettowinst van de NWB Bank is in 2018 uitgekomen op € 99,7 miljoen De bank verwacht dat de nettowinst in 2019 op een lager niveau uitkomt dan in 2018. De lagere winstverwachting heeft te maken met de samenstelling van de kredietportefeuille alsmede de verwachting dat de financieringstarieven in de geldmarkt verder zullen normaliseren nu de ECB haar kwantitatieve verruimingsbeleid aan het afbouwen is.
Verwachte dividenduitkering Over het boekjaar 2018 heeft de NWB Bank € 20 miljoen aan dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders waarvan € 12.068,- aan de Provincie Zeeland. In de provinciale meerjarenraming is geen dividend geraamd.
Verwacht financieel belang
Schatting per 01-01-2020: 0,06%
Schatting per 31-12-2020: 0,06%
Verwacht Eigen Vermogen (bedragen x € 1 mln.)
Schatting per 01-01-2020: € 1.706
Schatting per 31-12-2020: Niet bekend
Verwacht Vreemd Vermogen (bedragen x € 1 mln.)
Schatting per 01-01-2020: € 82.009
Schatting per 31-12-2020: Niet bekend
Risico’s De Provincie voorziet geen risico's.

Westerschelde Ferry B.V.

Terug naar navigatie - Westerschelde Ferry B.V.
Westerschelde Ferry B.V.
Vestigingsplaats Vlissingen
Oprichting / deelname provincie 1-jan-15
Publiek belang Deze vennootschap heeft ten doel om vanaf 1 januari 2015 voor een periode van minimaal 4 jaar in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.
Programma begroting Regionale mobiliteit
Bestuurlijk belang De Provincie Zeeland is 100% aandeelhouder.
Doelstelling Zie publiek belang.
Bezoldiging Westerschelde Ferry B.V. heeft geen eigen directeur in loondienst. Er is sprake van inhuur van een directie middels detachering.
Aandeelhoudersstrategie N.v.t.
Verwacht financieel resultaat Het verwacht financieel resultaat 2020 is nog niet bekend.
Verwachte dividenduitkering € 0
Verwacht financieel belang 100%
Verwacht Eigen Vermogen
Schatting per 01-01-2020: € 292.625
Schatting per 31-12-2020: niet bekend
Verwacht Vreemd Vermogen
Schatting per 01-01-2020: € 766.018
Schatting per 31-12-2020: niet bekend
Risico’s In de tweede helft van 2019 zal door de Westerschelde Ferry B.V. een meerjarenraming worden opgesteld en ter goedkeuring aan de Provincie Zeeland worden voorgelegd. Een belangrijk onderdeel daarbij zijn de verwachte onderhouds- en vervangingskosten van beide schepen. Aan een gespecialiseerd extern adviesbureau is gevraagd om de verwachte onderhoudskosten voor de komende 15 jaar in kaart te brengen. Op 9 juli 2019 heeft de Provincie Zeeland met de directie van de NV Westerscheldetunnel een intentieverklaring ondertekend met als doel de Westerschelde Ferry BV als dochteronderneming onder te brengen bij de NV Westerscheldetunnel onder voorbehoud van zwaarwegende bedenkingen van Gedeputeerde Staten. In het najaar 2019 zal een voorstel aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Investeringsfonds Zeeland (IFZ)

Terug naar navigatie - Investeringsfonds Zeeland (IFZ)
Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)
Vestigingsplaats Vlissingen
Oprichting / deelname provincie 2018
Publiek belang Het fonds is opgericht om aan startende en (door)groeiende ondernemers start-, ontwikkel- of groeikapitaal te verstrekken Het resultaat van de samenwerking tussen het Rijk, Provincie Zeeland en N.V. Economische Impuls Zeeland is uitbreiding van bestaande investeringsfondsen en het opzetten van een (door)groeifonds dat gericht is op het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die enerzijds aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en anderzijds revolverend is. Dit kan via InnoGo! d.m.v. een achtergestelde lening en middels het Zeeuws Participatiefonds B.V. in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in aandelenkapitaal of een combinatie van beide. Per participatie geldt een maximum van € 1.000.000. Om het mogelijk te maken een kwaliteitsslag te maken in de recreatiesector is in 2019 - via de regiodeal - een apart fonds ingesteld, het zogenaamde vitaliteitsfonds.
Programma begroting Regionale economie
Bestuurlijk belang De Provincie heeft 29,1% van de aandelen. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit N.V. Economische Impuls Zeeland (23,6%) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (47,3%).
Doelstelling Doel van het IFZ is het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Dit om de economische ontwikkeling in Zeeland te stimuleren en de positie en (internationale) concurrentiekracht van Zeeland en Nederland te versterken.
Bezoldiging Het IFZ heeft geen personeel in dienst, maar huurt de expertise van N.V. Economische Impuls Zeeland in. De directeur van Impuls Zeeland is uitvoerend bestuurder.
Aandeelhoudersstrategie N.v.t.
Verwacht financieel resultaat -/- € 15.000 (genormaliseerd)
Verwachte dividenduitkering € 0
Verwacht financieel belang
Schatting per 01-01-2020: 29,10%
Schatting per 31-12-2020: 29,10%
Verwacht Eigen Vermogen
Schatting per 01-01-2020: € 13.551.000
Schatting per 31-12-2020: € 13.551.000
Verwacht Vreemd Vermogen
Schatting per 01-01-2020: € 555.000
Schatting per 31-12-2020: € 555.000
Risico’s Het IFZ verstrekt risicodragend kapitaal. Risico hierbij is dat verstrekte leningen aan participaties in ondernemingen niet volledig terugvloeien naar het IFZ, waarmee het beschikbare kapitaal bij het IFZ in de loop van de tijd afneemt. Gevolg hiervan is dat er minder nieuwe leningen / participaties kunnen worden aangegaan. Het risico voor de Provincie Zeeland is beperkt tot de aandelenparticipatie in het IFZ.

Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.

Terug naar navigatie - Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V.
Vestigingsplaats Terneuzen
Oprichting / deelname provincie 11-jun-08
Publiek belang De Provincie is in december 2016 toegetreden als aandeelhouder om uitvoering te kunnen blijven geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. de ritplanning verzorgt.
Programma begroting Regionale bereikbaarheid
Bestuurlijk belang De Provincie bezit 4.500 preferente aandelen en heeft daarmee voor 25% zeggenschap in de vennootschap.
Doelstelling De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. verzorgt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ritplanning van het doelgroepenvervoer en voor de Provincie de ritplanning van het haltetaxivervoer.
Bezoldiging Het salaris valt binnen de maximale bezoldiging volgens de WNT.
Aandeelhoudersstrategie n.v.t.
Verwacht financieel resultaat n.n.b.
Verwachte dividenduitkering n.n.b.
Verwacht financieel belang De provinciale exploitatiebijdrage voor 2020 bedraagt € 120.000.
Verwacht Eigen Vermogen
Schatting per 01-01-2020: € 18.000
Schatting per 31-12-2020: € 18.000
Verwacht Vreemd Vermogen
Schatting per 01-01-2020: € 235.000
Schatting per 31-12-2020: € 235.000
Risico’s Nihil, omdat Provincie niet risicodragende aandelen bezit.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Terug naar navigatie - Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)
Vestigingsplaats Den Haag
Oprichting / deelname provincie 1986
Publiek belang Samenwerkings- en overlegorgaan van alle provincies. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (BIJ12) maakt formeel onderdeel uit van IPO.
Programma begroting Bestuur
Bestuurlijk belang Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van de Provinciale Staten: vier jaar.
Doelstelling Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie.
Bezoldiging N.v.t.
Aandeelhoudersstrategie N.v.t.
Verwacht financieel resultaat € 0
Verwachte dividenduitkering € 0
Verwacht financieel belang Provincie Zeeland draagt in 2020 circa € 525.000 bij in de kosten van het IPO-secretariaat. Dit bedrag is tot stand gekomen volgens de zogenaamde IPO-verdeelsleutel. Dit bedrag is gebaseerd op de concept-begroting. De definitieve begroting 2020 wordt pas in november 2019 vastgesteld. Daarnaast worden programma gebonden en incidentele bijdragen verstrekt.
Verwacht Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: € 4.600
Schatting per 31-12-2020: € 4.600
Verwacht Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: € 600
Schatting per 31-12-2020: € 480
Risico’s De Provincie voorziet geen risico's.

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Terug naar navigatie - Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst
Vestigingsplaats Sint-Gillis-Waas (B)
Oprichting / deelname provincie 28 juni 2013
Publiek belang Europese gemeenschappelijke regeling voor de ontwikkeling van het betreffende grensgebied op het gebied van economie, mobiliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.
Programma begroting Bestuur
Bestuurlijk belang Provincie Zeeland is deelnemer en heeft een belang van 12,5%. Andere deelnemers zijn: Provincie Oost-Vlaanderen (B), de gemeenten Hulst, Stekene (B), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B), Interwaas (B), Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO) (B).
Doelstelling De EGTS richt zich op het starten en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, en wonen en leefbaarheid.
Bezoldiging N.v.t.
Aandeelhoudersstrategie N.v.t.
Verwacht financieel resultaat Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 4.080. Het verwachte resultaat over 2020 is nog niet bekend.
Verwachte dividenduitkering N.v.t.
Verwacht financieel belang Provincie Zeeland draagt in 2020 bij in werkingskosten secretariaat EGTS zijnde € 17.000.
Verwacht Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: Niet bekend.
Schatting per 31-12-2020: Niet bekend.
Verwacht Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)
Schatting per 01-01-2020: Niet bekend.
Schatting per 31-12-2020: Niet bekend.
Risico’s Het betreft hier met name een lokaal samenwerkingsverband. In de huidige systematiek (statuten) is opgenomen dat de provincie per taakonderdeel verantwoordelijkheid kan nemen en dat het belang van de provincie daarin afgewogen kan worden. Afspraken over provinciale betrokkenheid bij andere thema's dienen apart aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.