Uitgaven

2,52%
€ -6.258
x €1.000
2,52% Complete

Inkomsten

0,09%
€ 212
x €1.000
0,09% Complete

Saldo

4,05715227246592E+16%
€ -6.046
x €1.000

7. Programma Bestuur

Uitgaven

2,52%
€ -6.258
x €1.000
2,52% Complete

Inkomsten

0,09%
€ 212
x €1.000
0,09% Complete

Saldo

4,05715227246592E+16%
€ -6.046
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Goed openbaar bestuur draagt bij aan de kwaliteit van de samenleving en aan de welvaart. Het provinciebestuur zet zich in om de kwaliteit van dat openbaar bestuur te vergroten. De laatste decennia hebben zich gekenmerkt door grote decentralisaties van Rijkstaken naar de gemeenten en Provincies. Zo werden de beleidsvelden regionale economie en natuur naar de Provincies gedecentraliseerd en werd het sociaal domein bij de gemeenten ondergebracht.

De laatste jaren dringt het besef door dat de opgaven waar de overheden voor staan te complex zijn om deze via alleen structuuroplossingen tot stand te brengen. De boodschap van het Interbestuurlijk programma, is dat alle overheden zullen moeten samenwerken als ware er één overheid. Dat is nodig om oplossingen rond klimaat, energie en economische ontwikkeling te realiseren.

Recent is het Overleg van Zeeuwse overheden (OZO) gestart. De bedoeling van het OZO is om een volgende stap te zetten in de samenwerking tussen de Zeeuwse overheden, én op de versterking van de bestuurskracht van de Zeeuwse overheden en profilering naar Den Haag en Brussel (permanente lobby). De eerste taak van dat bureau is het opstellen van een gezamenlijke agenda, waarvoor het Interbestuurlijk Programma het vertrekpunt is. Wij vinden het erg belangrijk dat het OZO een succes wordt en tot verbetering van de bestuurskracht leidt. De ingezette lijnen rond de opvolging van het advies #Hoedan, over Zeeuwse samenwerking, en het streven naar regionale afspraken met (samenwerkende) gemeenten zetten we door. De komende tijd maken we regionale afspraken met (samenwerkende) gemeenten. Ook gaan we verder met het verbeteren van de functionele samenwerking met het waterschap.

Zeeland heeft echter niet alleen een ‘interne’ samenwerkingsnoodzaak. Door haar strategische ligging ontleent Zeeland belangrijke (economische) kansen aan de samenwerking met Vlaanderen, met Brabant en met Zuid-Holland. Verder zijn het Rijk, en Europa belangrijke partners om opgaven te kunnen realiseren.

Om naar buiten effectief te kunnen optreden, is eendrachtige samenwerking binnen Zeeland noodzakelijk. Alhoewel daarin belangrijke stappen zijn gezet, resteren er ook nog grote zorgen.  We zien nog (te) weinig aandacht en organisatiekracht voor de regionale vraagstukken en een gemeenschappelijke agenda. De inzet op samenwerking zien we daarom niet als vrijblijvend, maar als noodzakelijk om aan de gezamenlijke opgaven voor Zeeland invulling te kunnen geven.

In andere provincies spelen vaak dezelfde vraagstukken. Daarom werken we samen in IPO-verband. Vooral met Fryslân zien we veel gelijkenissen. Het maakt het zinvol ervaringen uit te wisselen en vaker gezamenlijk op te trekken naar het Rijk. De samenwerking die we met Fryslân hebben opgezet, en waar ook BZK bij is betrokken, continueren we daarom in 2020.

Ook voor de rol van Provinciale Staten hebben de hierboven beschreven ontwikkelingen consequenties. Waar de opgaven samen met andere partijen moeten worden opgepakt en gedefinieerd, verschuift de rol van PS naar vormen van netwerksturing. In 2018 zijn hiermee de eerste ervaringen opgedaan. In 2019 zullen de ervaringen worden geëvalueerd en in 2020 verder worden toegepast.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Samen met gemeenten en waterschap opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland  #HOEDAN om meer slagkracht te organiseren in het openbaar bestuur
 • Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van IBP
 • Regionale afspraken met samenwerkende gemeenten
 • Intensivering functionele samenwerking provincie met waterschap
 • Optimale benutting van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020
 • Voortzetting van de samenwerking en kennisuitwisseling Fryslân – Zeeland
 • Effectieve grens governance Vlaanderen Nederland
 • Oplossen van grensknelpunten samen met relevante stakeholders in Zeeland en Vlaanderen

Reguliere taken

Terug naar navigatie - Reguliere taken
 • Taken Commissaris van de Koning als Rijksorgaan en als boegbeeld van de provincie Zeeland
 • Bestuurlijk toezicht dr Commissaris van de Koning op de Veiligheidsregio Zeeland
 • Regietafel vluchtelingen
 • Financieel toezicht gemeenten, waterschap en gemeenschappelijke regelingen
 • Ondersteuning Bestuurlijke organisatie, inclusief ondersteuning van Provinciale Staten, (Staten)commissies en Gedeputeerde Staten
 • Interbestuurlijk toezicht op medebewindstaken van gemeenten en waterschap
 • Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob)
 • Bevorderen bestuurlijke integriteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Interbestuurlijk toezicht

Terug naar navigatie - Interbestuurlijk toezicht

Acties

Samenwerkend bestuur

Terug naar navigatie - Samenwerkend bestuur

Acties

Signalerend bestuur

Terug naar navigatie - Signalerend bestuur

Acties

Sterk provinciaal bestuur

Terug naar navigatie - Sterk provinciaal bestuur

Een sterk, betrouwbaar (integer) en duaal Zeeuws provinciaal bestuur en een grotere betrokkenheid van de samenleving bij het provinciebestuur en de provinciale politiek.

Acties

Weerbaar bestuur

Terug naar navigatie - Weerbaar bestuur

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gemeenten onder preventief toezicht:

Landelijk

Zeeland

 

9

0

 

9

1

 

16

3

 

10

2

 

4

2

 

6

2

 

3

1

 

Trendindicatoren

2007

2011

2015

2019

Opkomstpercentage statenverkiezing:

Landelijk

Zeeland

 

46,4%

52,9%

 

56,0%

58,9%

 

47,8%

52,2%

 

56,2%

59,2%

 

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doelindicatoren

Indicator

Stand 2019

Streefwaarde 2020

Einddoel

Financieel gezonde Zeeuwse gemeenten

Gemeenten onder preventief toezicht

1

1

0

Herkenbaar en samenwerkend bestuur

Opvolgen adviezen #HOEDAN?

 

100% (voor zover verantwoordelijkheid provincie)

 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020
Lasten
070101 Sterk provinciaal bestuur 1.591
070102 Herkenbaar en samenwerkend bestuur 73
070104 Signalerend bestuur 886
070105 Weerbaar bestuur 134
079999 Ambtelijke inzet 3.574
Totaal Lasten 6.258
Baten
070101 Sterk provinciaal bestuur 54
070104 Signalerend bestuur 109
Totaal Baten 162
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.096
Onttrekkingen
980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 50