Uitgaven

7,41%
€ -18.380
x €1.000
7,41% Complete

Inkomsten

0,6%
€ 1.491
x €1.000
0,6% Complete

Saldo

1,13339623538688E+17%
€ -16.889
x €1.000

6. Programma Culturele infrastructuur en monumenten

Uitgaven

7,41%
€ -18.380
x €1.000
7,41% Complete

Inkomsten

0,6%
€ 1.491
x €1.000
0,6% Complete

Saldo

1,13339623538688E+17%
€ -16.889
x €1.000

Inleiding en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Inleiding en ontwikkelingen

Cultuur is een kerntaak van de Provincies en zien we als belangrijke pijler voor een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat, dus voor wonen, werken, studeren, ondernemen en persoonlijke ontwikkeling (onderwijs en cultuureducatie) en sociaal contact. En uiteraard ook voor de toeristische aantrekkingskracht, als stimulans voor meer Zeeuwse beleving, overnachtingen en bestedingen. In nauwe samenwerking met de Z4 is in 2018 het Bidbook “Samen in Zee, Cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid” opgesteld om zo een stevig beeld neer te zetten van Zeeland als een regio met een - in de context van Nederland  - bijzonder en onderscheidend profiel op het vlak van cultuur en stedelijkheid. Vervolgens hebben vertegenwoordigers uit de Zeeuwse praktijk, waaronder gemeenten en instellingen op het gebied van onderwijs, leefbaarheid, zorg, economie en toerisme, hun visie gegeven over het onderscheidend vermogen van Zeeland en hoe we dit beter kunnen benutten. ‘Samen in Zee 2, Het cultuurprofiel van Zeeland’ vormt de opbrengst van deze kijk op Zeeuwse zaken. Bidbook en cultuurprofiel zijn beide aangeboden aan de minister van OCW.

Het Bidbook is opgesteld tegen de achtergrond van:

  1. Rapport 'Zeeland in stroomversnelling' waarin de commissie Balkenende stelt dat cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat en de leefbaarheid van Zeeland. De commissie Balkenende ziet cultuur als onmisbare schakel in het keren van de geleidelijke achteruitgang in bewoners en voorzieningen naar het bundelen van krachten richting duurzame economische structuurversterking, waarbij inzet op stedelijke aantrekkelijkheid noodzakelijk is.
  2. De nieuwe cultuurnotasystematiek van het Rijk vanaf 2021.
  3. Het feit dat Zeeland weinig stedelijk profiel/imago heeft (kunst, cultuur, werk, onderwijs etc.) maar zo’n profiel wel essentieel is voor een aantrekkelijk vestigingsimago om (ook) (young) professionals.

De uitwerking van de kansen en actiepunten in het Bidbook vormt een opmaat tot een herpositionering van Zeeland als provincie met, naast de bekende kwaliteiten (land, zee, pionierszin, ruimte), net zo goed een helder stedelijk cultureel profiel. Dat profiel kent regionale, nationale en internationale aspecten, benadrukt de korte afstand van Zeeland tot grote stedelijke gebieden en is het product van een creatieve wisselwerking tussen diverse sectoren. Kortom cultuur wordt als middel ingezet voor het versterken van de stedelijke aantrekkelijkheid en het daarmee onlosmakelijk verbonden ‘ommeland’. Voorgaande vormt de basis voor de uitgangspunten voor cultuur na afloop van de huidige cultuurnota periode 2017-2020. In 2020 zal de samenhang tussen cultuur en bijvoorbeeld ruimtelijke kwaliteit en klimaatadaptatie verder worden uitgewerkt, in overleg met gemeenten, culturele en andere maatschappelijke organisaties.

Het Bidbook “Samen in Zee, Cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid” en de uitvoering daarvan (samen met alle stakeholders en de Z4) is hierbij leidend. Het Bidbook is een middel om de cultuur in en vanuit Zeeland en met name die in de stedelijke gebieden in Zeeland op de landelijke kaart te zetten. Dit door acties uit het Bidbook concreet gestalte te geven, te beginnen met het realiseren van een kunst- en culiroute (actiepunt uit het rapport Balkenende) én door het Bidbook te gebruiken als basis voor de citymarketing van Zeeland. Tegelijkertijd wordt hiermee ook ingespeeld op de ‘Uitgangspunten nieuw cultuurstelsel 2021-2024’ van de minister van OCW. De minister wil in haar komende cultuurbeleidsperiode een verbreding van de basisinfrastructuur door stedelijke regio’s, incl. Zeeland, een sleutelrol in het Nederlandse cultuurstelsel te laten vervullen. Afstemming van rijksbeleid, lokaal beleid en regionale samenwerking kunnen bijdragen aan de verder uitwerken en uitvoeren van de in het Bidbook aangegeven uitgangspunten en actiepunten. 

We richten ons op alle Zeeuwse inwoners, de bezoekers én op hen die zich hier willen vestigen. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de relatie met Zeeuwse jongeren in aansluiting op de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland. Wij vinden het daarbij belangrijk om aandacht te besteden aan cultureel erfgoed en creatieve economie om zo de stad aantrekkelijk te maken en (jonge) mensen te behouden in Zeeland.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
  • Uitvoering Bidbook Cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid
  • Voorbereiden nieuw provinciaal cultuurbeleid vanaf 2021 daarbij anticiperend op nieuw beleid OCW vanaf 2021
  •  (Talent)ontwikkeling jongeren (cultuureducatie, amateurkunst, creatieve economie)
  • Cultureel erfgoed (inclusief herbestemming en duurzaamheid)
  • Bijdragen Kunsten aan de Zeeuwse identiteit, het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland
  • Versterken samenwerking met gemeenten via regioarrangementen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

In samenwerking met interne en externe partners realiseren van een toekomstbestendige culturele infrastructuur die toegankelijk is voor een breed publiek en dienstbaar aan het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht van Zeeland.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Culturele infrastructuur

Terug naar navigatie - Culturele infrastructuur

In samenwerking met externe partners bijdragen aan een toekomstbestendige culturele infrastructuur gericht op de Zeeuwse inwoners, de bezoekers en hen die zich hier willen vestigen en als basis voor het versterken van de stedelijke aantrekkelijkheid als motor voor de ontwikkeling van vitale Zeeuwse regio’s.

Acties

Cultureel erfgoed

Terug naar navigatie - Cultureel erfgoed

Het materieel en immaterieel erfgoed van Zeeland wordt zoveel mogelijk behouden, op een duurzame manier beheerd en ontsloten voor een breed publiek.

Acties

Kunsten

Terug naar navigatie - Kunsten

Het vanuit de artistiek inhoudelijke kwaliteit van de kunsten bijdragen aan de Zeeuwse identiteit, het vestigingsklimaat, de vrijetijdseconomie en de promotie van Zeeland.

Acties

(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Terug naar navigatie - (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren

Het stimuleren van een doorgaande leerlijn cultuureducatie (van primair onderwijs tot en met hogeren universitair onderwijs) bij zowel de culturele instellingen als bij het onderwijs in Zeeland en het ondersteunen van talentontwikkelingstrajecten voor jongeren. 

Acties

Trendindicatoren

Terug naar navigatie - Trendindicatoren

Trendindicatoren

2015

2016

2017

2018

2019

Aantal bezoekers Zeeuwse musea

527.199

517.276

552.276

592.267

592.000*

Aantal toekenningen voor restauratie rijksmonumenten

4

4

4

4

4

Restauratievolume **

Gegevens  bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Gegevens bij bron niet beschikbaar

Aantal leerlingen cultuureducatie VO-MBO-HBO

7.509

6.648

7.000

8.165 (cursusjaar 2017-2018

8.000***

Aantal deelnemers JeugdTheaterSchool Zeeland

259

264

215

221

220***

Aantal leerlingen restauratie opleidings project

17

11

12

15

15***

* Betreft aanname dat aantal bezoekers overeenkomstig is met 2018.

** In Databank Erfgoedmonitor (bronhouder conform ministeriële regeling beleidsindicatoren) zijn de gegevens 2015, 2016, 2017,2018 en 2019 (nog) niet opgenomen.

*** Op basis van aanname dat aantal deelnemers / leerlingen t.o.v. 2018 stabiel zal blijven.

Doelindicatoren

Terug naar navigatie - Doelindicatoren

Doel

Indicator

Stand 2019

Streefwaarde 2020

Einddoel

Toekomstbestendige culturele infrastructuur

 

Receptieve deelname aan activiteiten van Zeeuwse inwoners van 16 jaar en ouder (monitoring ZB) in aantallen

192.000 *

192.000

192.000

(Talent) ontwikkeling en cultuureducatie jongeren PO en VO

 

Deelname aantal leerlingen ** cultuureducatie PO

54.000

54.000

54.000

*  Bron CBS: aantal inwoners Zeeland 2019 minus aantal inwoners jonger dan 20 jaar > afgerond  320.000. Ruim 60% van dit aantal (bron Staat van Zeeland ZB) bezoekt in 2017 culturele evenementen = 192.000

** Bron CBS:  2019 aantal jongeren Zeeland  5-19 jaar is afgerond 60.000Aanname is dat gelet op de kerndoelen PO bijna alle PO scholen iets aan cultuureducatie doen > 90% x 60.000 = 54.000

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2020
Lasten
060101 Culturele infrastructuur 14.814
060102 Cultureel erfgoed 1.878
060103 Kunsten 390
060104 (Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 484
069999 Ambtelijke inzet 564
Totaal Lasten 18.130
Baten
060101 Culturele infrastructuur 1.331
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -16.799
Onttrekkingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 160
Toevoegingen
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 250
Mutaties reserves -90