Provinciale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Uit provinciale heffingen ontstaan inkomsten die worden betaald door inwoners en het bedrijfsleven aan de provincie Zeeland. Met de heffingen creëren wij de mogelijkheid, aanvullend op onder meer de uitkering uit het provinciefonds, om collectieve voorzieningen te dekken. In deze paragraaf gaan we in op het onderliggende beleid voor de verschillende heffingen en geven wij inzicht in de berekening van de tarieven van heffingen.

Beleid

Terug naar navigatie - Beleid

Wij gaan bij heffingen zo veel mogelijk uit van het profijtbeginsel. Dit beginsel is gebaseerd op de gedachte dat inwoners en bedrijven bijdragen in de kosten van de door de overheid voortgebrachte voorzieningen naar de mate van het profijt dat zij van die voorzieningen hebben. Het profijtbeginsel manifesteert zich sterker bij heffingen dan bij belastingen; burgers of bedrijven betalen naar de mate van het profijt dat ze van een bepaalde overheidsvoorziening of dienst hebben. Zeeland kent geen kwijtscheldingsbeleid voor provinciale heffingen.

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

Tarief opcenten MRB = 89,1

•    Landelijk gemiddelde tarief MRB = 82,8*

•    Maximale tarief opcenten MRB = 115

•    Maximaal kostendekkende tarieven voor heffingen en leges

Belastingen

Terug naar navigatie - Belastingen

Opcenten motorrijtuigenbelasting

De motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt geheven over het bezit van een auto en niet over het gebruik. De heffing en inning van de MRB, waarin de provinciale opcenten meeliften, verzorgt de belastingdienst. Bovenop de MRB betalen houders van personenauto’s en motoren ‘provinciale opcenten’. De provincies stellen zelf hun opcenten tarief vast, tot een wettelijk bepaald maximum.

Het tarief voor 2020 is naar aanleiding van het statenvoorstel “Provinciale opcenten in relatie tot de commissie Jansen” tijdelijk verhoogd voor 3 jaar (2019 tot en met 2021) van 82,3 naar 89,1 opcenten. Het landelijk gemiddelde tarief voor 2020 is 82,8*. In 2020 mag maximaal 115,0 opcenten geheven worden. Zeeland heft in 2020 8% meer dan het landelijk gemiddelde.

 * Van een aantal provincies ontbreekt nog het tarief voor 2020 waardoor het landelijk gemiddelde is geschat.

Heffingen

Terug naar navigatie - Heffingen

Algemene uitgangspunten

Het uitgangspunt is dat de opbrengsten van zowel heffingen als leges niet hoger mogen zijn dan de lasten die betrekking hebben op de activiteiten. Tot de lasten worden gerekend alle materiële kosten en de salarislasten inclusief overhead die betrekking hebben op de heffing. Iedere 4 jaar wordt het tarief verhoogd voor inflatie. Als blijkt dat het in rekening te brengen tarief ver beneden de kostprijs ligt, wordt een grotere stijging doorgevoerd dan de inflatiecorrectie.  

Grondwaterheffing

Onder de naam ‘grondwaterheffing’ wordt een directe provinciale heffing geheven voor het onttrekken van grondwater. De opbrengst van deze heffing wordt gebruikt om de kosten die we hiervoor maken te dekken. Het betreft specifieke kosten van het voorkomen en tegengaan van de nadelige gevolgen van onttrekkingen en infiltraties en van onderzoeken in relatie tot het grondwaterbeleid. De provinciale grondwaterheffingen worden door de provincies geheven op grond van de Grondwaterwet en de provinciale grondwaterheffingsverordening 2010.

Verhouding geraamde opbrengsten – geraamde kosten?

In de meerjarenraming staat een structurele inkomst van € 184.000 geraamd. De opbrengst bestaat voor een groot deel uit inkomsten waarbij de onttrekking permanent is. Daarnaast is er jaarlijks opbrengst van de grondwaterheffing waarbij de onttrekking van het grondwater incidenteel is.

De materiële kosten van de grondwaterheffing zijn geraamd op structureel € 159.000 per jaar. Dit betreft kosten voor afdracht aan het IPO collectief (€ 34.000), onderhoud grondwatermeetnet en databeheer (€ 25.000) en diverse projecten voor grondwateronderzoek- en ontwikkelkosten (€ 100.000). In 2020 en 2021 is een grote update van het meetnet en de automatisering daarvan voorzien. In beide jaren is een ruw ingeschat bedrag van +/- € 200.000 (tezamen +/- €400.000) voorzien. Deze besteding is gekoppeld aan de door Provinciale Staten toegekend budget grondwatermeetnet (€320.000 over de periode 2019-2022)

Omdat de kosten van de grondwaterheffing ook gemaakt worden binnen de personeelslasten die niet direct toegerekend worden aan de lasten met betrekking tot grondwaterheffing zijn de lasten moeilijker inzichtelijk te maken dan de baten. De beste benadering om inzicht te krijgen in de lasten is door inzicht te krijgen in het aantal fte. dat belast is met de werkzaamheden aan betreffende leges en tegen welk uurtarief (afhankelijk van inschaling) inclusief overheadkosten.

De loonkosten bedragen € 77.300 per jaar en de overheadkosten € 38.600. Een overzicht van de mate van kostendekkendheid is opgenomen in bijlage 1.

Leges

Terug naar navigatie - Leges

Provincie Zeeland legt voor diverse diensten leges op. Leges zijn vergoedingen voor kosten die de overheid maakt voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. In de legesverordening Zeeland 2018 zijn de belastbare feiten en tarieven opgenomen. We actualiseren de legesverordening en tarieventabel elke vier jaar. Indien hier aanleiding toe is, vindt tussentijds een aanpassing van de legesverordening plaats. Vanuit de Zero-based operatie is scherp gekeken naar de inkomsten. Dit heeft geresulteerd in een tariefsverhoging voor bestaande leges en een gefaseerde invoering van leges op activiteiten waarvoor dat voorheen nog niet werd gedaan. Deze nieuwe leges gelden voor soorten en gebiedsbescherming. In 2019 heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden waarbij naast een aantal aanpassingen van de legesverordening zelf, een aantal tarieven is verlaagd naar € 0. Een volledige evaluatie vanwege de invoering van de nieuwe leges vindt plaats in 2021.

Verhouding geraamde opbrengsten – geraamde kosten?

De opbrengsten van leges voor 2020 zijn geraamd op € 416.200 per jaar. De verdeling van de opbrengsten is als volgt:

Natuur € 293.000, Omgevingsvergunning en Milieubeheer € 90.000 en Verkeer en Vervoer € 33.200.

Omdat de kosten van de leges met name gemaakt worden binnen de personeelslasten en niet direct toegerekend worden aan de diverse legesactiviteiten zijn de lasten moeilijker inzichtelijk te maken dan de baten. De baten worden wel rechtstreeks op de leges activiteiten geboekt. De beste benadering om inzicht te krijgen in de lasten is door inzicht te krijgen in het aantal fte. dat belast is met de werkzaamheden aan betreffende leges en tegen welk uurtarief (afhankelijk van inschaling) inclusief overheadkosten. De loonkosten bedragen € 414.100 en de overheadkosten € 206.900. Een overzicht van de mate van kostendekkendheid is opgenomen in bijlage 1.

De mate van kostendekkenheid met betrekking tot grondwaterheffing is met 39% laag. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door investeringen die gedaan worden voor een grote update van het meetnet en de automatisering daarvan in 2020 en 2021. De verwachting is dat de kostendekkendheid van de grondwaterheffing na 2021 weer stijgt.

Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid

Terug naar navigatie - Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid

Bijlage 1: Berekening kostendekkendheid Leges en Grondwaterheffing

 

Grondwaterheffing

 

Leges verkeer en vervoer

Leges omgevings-vergunning en milieubeheer

Natuur

Totaal leges

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten taakveld

436.300

 

26.100

70.500

317.500

414.100

 

Inkomsten taakveld

0

 

0

0

 

0

 

Netto kosten taakveld

436.300

 

26.100

70.500

317.500

414.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toe te rekenen kosten:

 

 

 

 

 

 

 

Overhead

38.600

 

13.000

35.200

158.700

206.900

 

Totale kosten

474.900

100%

39.100

105.700

476.200

621.000

100%

Opbrengst heffingen

184.000

39%

33.200

90.000

293.000

416.200

67%