Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Conform het Besluit begroting en verantwoording (BBV) dienen op de balans de reserves, voorzieningen en overlopende passiva toegelicht te worden, naar de aard en reden enerzijds en de wijzigingen in de stand anderzijds. De toelichting wordt per balanspost gegeven. Het meerjarig verloop van de stand van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva worden in de financiële tabellen aangegeven. In de regels af (onttrekking) en bij (toevoeging) is een opsomming gegeven van verplichtingen ten laste van de balansposten, waartoe Provinciale Staten reeds besloten hebben of welke in deze begroting vastgesteld worden.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

Een reserve is een vermogensbestanddeel dat als eigen vermogen wordt aangemerkt. Reserves zijn vrij te besteden, tenzij de politiek aan een reserve een bestemming heeft gegeven. De bevoegdheid om te beschikken over de reserves ligt bij Provinciale Staten. Voorts mag aan een reserve rente worden toe­gerekend, maar de Provincie Zeeland heeft in de financiële verordening 2017 besloten dit niet te doen.

Met ingang van 2004 is het BBV provincies en gemeenten van toepassing. Dit besluit schrijft voor dat mutaties in reserves uitsluitend via resultaatbestemming mogen plaatsvinden. Dit betekent dat elk voor­stel tot wijziging van de lasten van een programma, dat gedekt wordt middels een beschikking over een (bestemmings)reserve ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Op deze manier is de bevoegdheid over de bestemming van de reserves door Provinciale Staten geborgd.

Onder het eigen vermogen zijn de algemene reserve en de bestemmingsreserves opgenomen. Voor de algemene reserve kan het provinciaal bestuur nog een nadere bestemming bepalen. Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan Provinciale Staten al een bestemming hebben gegeven.

Als besloten wordt dat projecten later in de tijd uitgevoerd worden of eerder in uitvoering komen dan oorspronkelijk begroot en daarbij verschuiven over de jaargrens, dan worden deze kredieten met instem­ming van Provinciale Staten van het ene naar het andere jaar budgetneutraal overgeboekt via de alge­mene reserve (de toevoeging en onttrekking zijn per saldo van gelijke omvang).

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op de reserves voor de periode 2019-2023.

Tabel mutaties reserves

Terug naar navigatie - Tabel mutaties reserves
(bedragen x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023
Algemene reserve 14.235 19.681 20.667 21.653 22.639
Toevoegingen 5.612 986 986 986 -
Onttrekkingen 166 - - - -
Eind 19.681 20.667 21.653 22.639 22.639
Resultaat 2018 8.240 0 0 0 0
Toevoegingen -8.240 - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve WST en Sluikiltunnel 31.331 27.723 23.587 17.772 12.171
Toevoegingen 14.774 14.269 12.498 12.742 13.401
Onttrekkingen 18.381 18.406 18.313 18.343 18.434
Eind 27.723 23.587 17.772 12.171 7.139
Dekkingsreserve verbouwing Zws museum 3.604 3.404 3.204 3.004 2.804
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 200 200 200 200 200
Eind 3.404 3.204 3.004 2.804 2.604
- - - - -
Dekkingsreserve Gistpoortgebouw 1.936 1.834 1.732 1.631 1.529
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 102 102 102 102 102
Eind 1.834 1.732 1.631 1.529 1.427
Dekkingsreserve Schuytvlot 3.268 3.113 2.957 2.802 2.647
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 155 155 155 155 155
Eind 3.113 2.957 2.802 2.647 2.492
Dekkingsreserve Mauritsfort 190 95 - - -
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 95 95 - - -
Eind 95 - - - -
Dekkingsreserve FF aanlandingsvoorzieningen 2.283 2.131 1.979 1.826 1.674
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 152 152 152 152 152
Eind 2.131 1.979 1.826 1.674 1.522
Dekkingsreserve FF gebouwen en terreinen 1.469 1.377 1.284 1.192 1.100
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 92 92 92 92 92
Eind 1.377 1.284 1.192 1.100 1.008
Dekkingsreserve wegsteunp 's Heerarendskerke 2.000 1.933 1.867 1.800 1.734
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 67 67 67 67 67
Eind 1.933 1.867 1.800 1.734 1.667
Reserve meerjarige projecten 44.115 -3.066 -338 4.150 1.674
Toevoegingen 9.352 4.159 1.431 1.832 1.632
Onttrekkingen 56.533 1.431 -3.057 4.308 1.317
Eind -3.066 -338 4.150 1.674 1.989
Reserve incidentele doelstellingen 513 128 128 0 0
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 385 - 128 - -
Eind 128 128 0 0 0
Reserve natuur 8.908 8.908 8.908 8.908 8.908
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 8.908 8.908 8.908 8.908 8.908
Reserve investeringsagenda 885 3.500 11.222 19.737 32.737
Toevoegingen 8.937 12.998 13.000 13.000 -
Onttrekkingen 6.323 5.275 4.485 - -
Eind 3.500 11.222 19.737 32.737 32.737
Reserve Marinierskazerne 3.093 3.593 3.910 4.226 4.543
Toevoegingen 500 317 317 317 317
Onttrekkingen - - - - -
Eind 3.593 3.910 4.226 4.543 4.860
Reserve wegeninvesteringen 7.854 9.757 10.803 10.528 10.252
Toevoegingen 2.113 1.250 - - -
Onttrekkingen 210 203 276 276 312
Eind 9.757 10.803 10.528 10.252 9.940
Dekkingsreserve gebouw G 2.130 2.106 2.035 1.964 1.893
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 24 71 71 71 71
Eind 2.106 2.035 1.964 1.893 1.822
Dekkingsreserve N286 - 200 180 160 140
Toevoegingen 200 - - - -
Onttrekkingen 0 20 20 20 20
Eind 200 180 160 140 120
Bestemmingsreserve ZIS 3.137 2.051 963 0 0
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 1.086 1.088 963 - -
Eind 2.051 963 0 0 0
Dekkingsreserve N652 recreatieverdeelweg schakel 500 491 482 474 465
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 9 9 9 9 9
Eind 491 482 474 465 456
Dekkingsreserve NCV 266 239 213 186 160
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 27 27 27 27 27
Eind 239 213 186 160 133
Bestemmingsreserve investeringsfonds 1.250 2.500 3.000 3.000 3.000
Toevoegingen 1.250 500 - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000
Onderhoudsreserve infrastructuur 3.500 1.979 930 455 72
Toevoegingen 4.745 5.050 5.050 5.050 4.250
Onttrekkingen 6.267 6.099 5.525 5.432 3.593
Eind 1.979 930 455 72 729
Dekkingsreserve IT-infrastructuur 500 400 300 200 100
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 100 100 100 100 100
Eind 400 300 200 100 -
Dekkingsreserve WSF - 541 541 541 541
Toevoegingen 500 - - - -
Onttrekkingen -41 - - - -
Eind 541 541 541 541 541
Dekkingsreserve gladheidsbestrijding - 125 210 195 180
Toevoegingen 125 100 - - -
Onttrekkingen - 15 15 15 15
Eind 125 210 195 180 165
Bestemmingsreserve afwikkeling ilg 291 0 0 0 0
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 291 - - - -
Eind 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve onderh. Bedrijfspanden 482 702 766 934 1.081
Toevoegingen 1.387 725 725 725 506
Onttrekkingen 1.167 662 557 578 504
Eind 702 766 934 1.081 1.083
Totaal reserves 95.445 101.530 107.339 112.044 106.979

Algemene reserve

Terug naar navigatie - Algemene reserve

Op de algemene reserve wordt het beschikbare eigen vermogen verantwoord. Provinciale Staten kunnen een deel ervan oormerken, via de vorming van een bestemmingsreserve. De Algemene Reserve maakt deel uit van de weerstandscapaciteit (zie paragraaf  Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

De Algemene Reserve bedraagt per 1 januari 2019 € 14,2 miljoen, deze stijgt naar € 22,6 miljoen in 2023.

Algemene Reserve rekeningresultaat na bestemming
Het rekeningresultaat van het vorig rekeningjaar is het beginsaldo. Bij het vaststellen door Provinciale Staten van de bestemming van het rekeningresultaat in mei van het daaropvolgende jaar wordt het afgeboekt en aan de bestemming toegevoegd.

Bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve Westeschelde- en Sluiskiltunnel
In het kader van de investeringen in de Sluiskiltunnel is, uit de voor de aanleg van de tunnel beschikbaar gestelde middelen, een bestemmingsreserve gevormd. In eerste instantie werden de investeringen in de Sluiskiltunnel rechtstreeks onttrokken aan deze reserve. Aan de reserve wordt jaarlijks het ontvangen dividend van de NV Westerscheldetunnel toegevoegd. De onttrekkingen aan deze reserve bestaan uit afschrijving- en rentelasten en de werkelijke onderhouds- en verzekeringslasten van de Sluiskiltunnel.

Bestemmingsreserve meerjarige projecten
Op basis van besluitvorming in het kader van overboeken kredieten waren in de afgelopen jaren toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in het saldo van de algemene reserve. Om de presentatie en rubricering van deze toevoegingen en onttrekkingen te verbeteren, is met de zomernota 2015 de bestemmingsreserve meerjarige projecten gevormd. Het overboeken van kredieten geschiedt nu door het onttrekken en toevoegen aan de bestemmingsreserve meerjarige projecten, zodat een juist beeld blijft bestaan over het verloop van de algemene reserve.

Bestemmingsreserve incidentele doelstellingen
In de bestemmingsreserve Incidentele doelstellingen 2015-2019 zijn de financiële middelen voor de concreet geformuleerde ambities uit het coalitieakkoord 2015-2019 gereserveerd. Deze reserve is gevormd door de besluitvorming in de zomernota 2015.

Bestemmingsreserve natuur
Bij het behandelen van de bestemming van het rekeningsaldo 2015 is besloten om van de incidentele boekwinst op de grondtransacties een bestemmingsreserve natuur te vormen omdat dit transacties betroffen waarop afspraken uit het Natuurakkoord en de Bestuursovereenkomst Grond (december 2013) van toepassing zijn. Om invulling te kunnen geven aan deze afspraken is het nodig om het saldo van deze transacties te muteren en deze verwerkingswijze te blijven hanteren tot alle hectares volledig zin verkocht/geruild tot uiterlijk 2027.

Bestemmingsreserve investeringsagenda
In de voorjaarsnota 2016 is besloten om een bestemmingsreserve te vormen om ruimte te maken voor een aantal grotere investeringen die voor Zeeland nodig zin. Het realiseren van voldoende investeringsruimte is nodig om (co)financiering te kunnen leveren voor grootse kansen die zich voordoen, ook als we nog niet precies weten hoe groot de provinciale inzet moet zijn en wat de bijdrage van anderen is. Primair voor Campus Zeeland, de investeringen in de Zuidwestelijke delta, economische innovatie, impuls bedrijventerreinen, natuurontwikkeling en wegeninvesteringen. Voor dergelijke investeringen is voor de periode 2017-2019 € 28,5 miljoen gereserveerd in de bestemmingsreserve investeringsagenda. Bestedingen ten laste van deze investeringsruimte worden voorgelegd aan Provinciale Staten.

Bestemmingsreserve MAR-kazerne
In 2016 is de bestemmingsreserve Marinierskazerne gevormd. Deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks gevoed zodat na 30 jaar voldoende middelen beschikbaar zijn om de gevolgen van de dan opnieuw af te sluiten erpachtovereenkomst met het Rijk te kunnen dekken.

Bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling (ZIS)
In december 2017 is de bestemmingsreserve Zeeland in stroomversnelling gevormd om het investeringsprogramma “Zeeland in stroomversnelling” uit te voeren.

Bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV
Bij de voorjaarsnota 2018 is besloten de bestemmingsreserve investeringsfonds Zeeland BV te vormen. De bestemmingsreserve is gevormd om eventuele afwaarderingen van het investeringsfonds Zeeland BV af te dekken.

Bestemmingsreserve groot onderhoud infrastructuur
Bij de behandeling van de Zomernota 2017 is besloten om voor het groot onderhoud aan natte kunstwerken een bestemmingsreserve te vormen zodat de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren verdeeld worden. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserve groot onderhoud bedrijfsgebouwen
In de Voorjaarsnota 2018 is het voorstel gedaan om een bestemmingsreserve groot onderhoud gebouwen in te stellen. Jaarlijks wordt aan deze reserve gedoteerd en de lasten van het groot onderhoud worden onttrokken aan deze reserve.

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Terug naar navigatie - Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

Vanuit het BBV dienen investeringen in economische activa geactiveerd te worden en dient de afschrijvingslast jaarlijks in de exploitatierekening geboekt te worden. Het provinciaal beleid is erop gericht zo weinig mogelijk structureel beslag op middelen te leggen. Om deze afschrijvingslasten direct te dekken op het moment van besluit tot investering, is in het jaar van besluit een dekkingsreserve gevormd van gelijke omvang als het investeringskrediet. Op deze manier wordt de budgettaire ruimte in de toekomst niet belast. Er zijn dekkingsreserves gevormd voor onderstaande investeringen.

Bestemmingsreserve verbouwing Zeeuws Museum
De verbouwing van het Zeeuws Museum is in 2007 afgerond. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve Gistpoortgebouw
De verbouwing van het Gistpoortgebouw is in 2009 afgerond. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve verbouwing pand Schuytvlot
De verbouwing van het pand Schuytvlot is in 2010 afgerond. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve wegsteunpunt Mauritsfort
Vanuit de wegenoverdracht is in 2008 deze Bestemmingsreserve gevormd (zie bijlage 1 activiteit 00048). De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve Fast Ferry aanlandingsvoorzieningen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding (WOV) is voor de investering van de Fast Ferry aanlandingsvoorziening een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve Fast Ferry gebouwen en terreinen
In verband met de opheffing van de reserve Westerschelde Oeververbinding is voor de investering van de Fast Ferry gebouwen en terreinen een Bestemmingsreserve gevormd uit de WOV-reserve (4e begrotingswijziging 2009). De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve wegsteunpunt ’s-Heer Arendskerke
In verband met de investering van een nieuw te bouwen wegsteunpunt 's-Heer Arendskerke/Eindewege is een bestemmingsreserve gevormd. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve afschrijving verbouwing gebouw G
In verband met de investering in de verbouwing van gebouw G is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve afschrijving N286 landbouwroute
In verband met de investering in de N286 landbouwroute is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve recreatieverdeelweg schakel
In verband met de investering in de N652 recreatieverdeelweg schakel is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve modernisering nautische centrale Vlissingen
In verband met de investering in de nautische centrale Vlissingen is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve IT-infrastructuur
In verband met de investering in de IT-infrastructuur is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Bestemmingsreserve Westerscheldeferry
In 2019 heeft de provincie Zeeland een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld aan de Westerscheldeferry middels een kapitaalstorting in de vorm van agio. Om eventuele afwaarderingen van de genoemde kapitaalstorting op te vangen is de bestemmingsreserve Westerscheldeferry gevormd. Eventuele afwaarderingen worden ten laste gebracht van deze bestemmingsreserve.

Dekkingsreserve gladheidsbestrijding
In verband met de investering in het gladheidbestrijdingsmaterieel is een dekkingsreserve gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. De afschrijvingslasten worden jaarlijks ten laste gebracht van deze dekkingsreserve.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Een voorziening is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Voorzieningen zijn niet vrij te besteden. Op grond van artikel 44 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten – en in enkele gevallen mogen – voorzieningen gevormd worden door Gedeputeerde Staten volgens bepaalde criteria:

1a. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten;
1b. Op de balansdatum bestaande risico's voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten;
1c. Gelijkmatiger verdelen van de lasten;
2. Niet bestede bijdragen van derden voor een specifiek doel (derde is niet een Europees of Nederlands overheidslichaam).

Aan een voorziening mag geen rente worden toegerekend. Behalve wanneer de berekening van een voorziening gebaseerd is op contante waarde, dan wordt er jaarlijks wel rente toegevoegd aan de voorziening.

Het kenmerkende van een voorziening is dat de omvang van een voorziening altijd even hoog moet zijn als de verplichting of het ingeschatte risico. Beleidsuitgangspunt met betrekking tot voorzieningen is dat jaarlijks de hoogte en de noodzaak van handhaving van de voorzieningen worden beoordeeld en eventueel middels een toevoeging of onttrekking aangepast via een begrotingswijziging in de exploitatie.

De onderstaande tabel geeft de mutaties weer op voorzieningen voor de periode 2019-2023.

Tabel mutaties voorzieningen

Terug naar navigatie - Tabel mutaties voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023
Voorziening wachtgelden PSD 3.627 2.742 1.975 1.491 1.114
Toevoegingen 73 45 38 35 36
Aanwendingen 958 811 522 413 380
Eind 2.742 1.975 1.491 1.114 769
- - - - -
Voorziening non-activiteitsregeling 4.884 2.196 857 290 7
Toevoegingen 74 57 33 20 1
Aanwendingen 2.761 1.397 599 303 8
Eind 2.196 857 290 7 0
- - - - -
Voorziening waardeoverdracht pensioen politieke ambtsdragers 1.522 1.672 1.822 1.972 2.122
Toevoegingen 150 150 150 150 150
Aanwendingen - - - - -
Eind 1.672 1.822 1.972 2.122 2.272
- - - - -
Voorziening Thermphos 22.445 9.445 - - -
Toevoegingen - - - - -
Aanwendingen 13.000 9.445 - - -
Eind 9.445 - - - -
Voorziening Roode Vaart - 460 - - -
Toevoegingen 460 460 - - -
Aanwendingen - - - - -
Eind 460 920 - - -
0 - - - - -
Voorziening waterbeheer 947 971 995 1.019 1.043
Toevoegingen 184 184 184 184 184
Aanwendingen 160 160 160 160 160
Eind 971 995 1.019 1.043 1.067
Totaal voorzieningen 17.486 6.569 4.773 4.286 4.108

Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV

Voorziening middelen derden met specifiek bestedingsdoel.

Voorziening waterbeheer
De leges voor de waterheffing worden jaarlijks toegevoegd en de uitgaven in verband met de compensatie van de negatieve effecten van deze wateronttrekkingen en die geen gelijkmatig patroon vertonen per jaar worden hieruit betaald. In de meerjarenbegroting worden de uitgaven voor de op handen zijnde gerelateerde projecten onttrokken aan de voorziening.

Voorzieningen conform artikel 44 A BBV

Terug naar navigatie - Voorzieningen conform artikel 44 A BBV

Op bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Voorziening wachtgelden PSD
De voorziening is gevormd voor de (wachtgeld)verplichtingen van ex-PSD-ers na de opheffing van de PSD in 2003. Bij het beëindigen van de PSD heeft het Rijk de sanering afgekocht en zijn voor de wachtgelden deze middelen, aangevuld met provinciale middelen, op contante waarde toegevoegd aan deze voorziening. De voorziening komt voort uit het sociaal plan waarin de provincie garant staat voor een aanvulling op het inkomen tot een bepaald niveau.

Voor het bepalen van de wachtgeldrechten is gebruik gemaakt van de basisgegevens per wachtgelder, zoals deze ook worden gebruikt door Loyalis, de uitvoerende instantie voor de wachtgelden. Daarnaast op de inzichten die de bemiddelingscommissie heeft van de neveninkomsten nu en in de toekomst. De rentecomponent, de inflatie en het prijspeil van de berekening is in overeenstemming met het meerjarig besluit. De rechten zijn gebaseerd op de opheffingsdatum PSD van 18 maart 2003.
De uitkering wachtgelden als aanvulling op andere inkomsten wordt jaarlijks onttrokken en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening. Deze is gelijk aan de renteopbrengst van de uitgezette middelen.

Voorziening non activiteitsregeling 2013
In 2012 is besloten om in het kader van de organisatieontwikkeling een Non-activiteitsregeling 2013 (NAR) in te stellen voor werknemers die op 1 januari 2013 ouder dan 57 jaar. Voor de kosten van niet actief personeel in de komende jaren is een voorziening gevormd.

De hoogte van deze voorziening is bepaald door de basisgegevens van alle deelnemers te bepalen en deze te waarderen tegen de netto contante waarde. De salarisbetalingen worden jaarlijks onttrokken aan de voorziening en om de voorziening op peil te houden wordt er jaarlijks rente toegevoegd aan de voorziening met dezelfde uitgangspunten als bij de voorziening wachtgelden PSD.

Voorziening waardeoverdracht GS-pensioen
Voor de wachtgeld- en pensioenverplichtingen aan oud-leden Gedeputeerde Staten en hun echtgenotes en kinderen, is in 2013 een voorziening overeenkomstig aangelegd. Eventuele afkoopsommen van voormalige bestuurders die verschuldigd zijn bij de overdracht van de pensioenafspraken naar pensioenfondsen of andere overheden, worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening Thermphos
Provinciale Staten hebben op 26 september 2014 ingestemd met het voorstel om voor de kosten van de sanerings-BV de voorziening Thermphos in te stellen. Eind 2019 bedroeg de voorziening € 9,4 miljoen. De geraamde onttrekking in 2019 bedraagt € 13 miljoen en in 2020 € 9 miljoen.

Overlopende passiva

Terug naar navigatie - Overlopende passiva

Een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden.

Voor ontvangen voorschotbedragen van een Europees of Nederlands overheidslichaam met een specifiek bestedingsdoel is het BBV per 1 januari 2008 aangepast in artikel 44 lid 2 en uitgebreid met artikel 49 en 40a en 52a. Hierin worden deze ontvangsten nu als overlopende passiva verantwoord.

Het BBV schrijft voor dat baten en lasten slechts eenmaal op een programma mogen worden gepresenteerd op basis van het uitgavenpatroon. Dit betekent dat lasten (uitgaven) en wijzigingen in de lasten (uitgaven) uit de overlopende passiva in de exploitatie worden voorgelegd ter goedkeuring aan Provinciale Staten met direct ook een bate mutatie van gelijke omvang. Inkomsten (kasontvangsten) worden direct op de balans geboekt en zijn niet meer zichtbaar in de programma's.

Aan een overlopende passiva mag geen rente worden toegerekend. Alleen als het in de subsidie-beschikking door het Rijk voorgeschreven is, wordt er jaarlijks een 'inflatiecorrectie' toegevoegd aan de overlopende passiva om de overlopende passiva middelen op contante waarde te houden. De berekening van deze 'inflatiecorrectie' wordt toegepast zoals in de individuele beschikking is aangegeven.

Tabel overlopende passiva

Terug naar navigatie - Tabel overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)
2019 2020 2021 2022 2023
OP zandsuppletie Roggenplaat 138 0 0 0 0
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 138 - - - -
Eind 0 0 0 0 0
OP Natuurcompensatie Westerschelde 448 448 448 448 448
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 448 448 448 448 448
OP Natuurpakket Westerschelde 63.242 49.131 35.303 19.746 0
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen 14.111 13.828 15.557 19.746 -
Eind 49.131 35.303 19.746 0 0
OP actief bodembeheer 42 42 42 42 42
Toevoegingen 24 24 24 24 24
Onttrekkingen 24 24 24 24 24
Eind 42 42 42 42 42
OP Platform diffuse bronnen 11 11 11 11 11
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 11 11 11 11 11
OP Vitaal Sloe/Kanaalzone 123 123 123 123 123
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 123 123 123 123 123
OP N2000 beheerplan Voordelta 197 197 197 197 197
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 197 197 197 197 197
OP Natuurlijk Vitaal 23 23 23 23 23
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 23 23 23 23 23
OP Delta Water Award 17 17 17 17 17
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 17 17 17 17 17
OP Green deal biodiversiteit 5 5 5 5 5
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 5 5 5 5 5
OP Lobbyist Den Haag 50 50 49 49 49
Toevoegingen 109 109 109 109 109
Onttrekkingen 109 109 109 109 109
Eind 50 49 49 49 48
OP Kanaalpolder 190 190 190 190 190
Toevoegingen - - - - -
Onttrekkingen - - - - -
Eind 190 190 190 190 190
Totaal overlopende passiva 50.237 36.409 20.851 1.105 1.105